Άρθρο 12 Συντήρηση και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας

  1. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα δυσλειτουργίας του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο πάροχος οφείλει να εκτελεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού του καθώς και των κτιρίων που αυτός στεγάζεται, βάσει προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμματος.
  2. Ο πάροχος υποχρεούται να πραγματοποιεί τη συντήρηση του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία τους, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.  Ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει τους καταναλωτές, τουλάχιστον 24 ώρες πριν, μέσω του διαδικτυακού του τόπου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην περίπτωση που ο πάροχος παρέχει στον καταναλωτή υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για προγραμματισμένες ενέργειες αναβάθμισης, συντήρησης, ή άλλες τεχνικές επεμβάσεις στο δίκτυο του οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν την ποιότητα ή την παροχή της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του παρόχου είναι επαρκώς ενημερωμένο ώστε να παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατόπιν αιτήματος καταναλωτή.
  3. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα αντίγραφα ασφαλείας της πλέον πρόσφατης παραμετροποίησης (configuration) του εξοπλισμού του, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση του δικτύου του και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα αντίγραφα ασφαλείας τηρούνται σε διακριτό από τον εξοπλισμό μέσο, φυλάσσονται σε προστατευμένο χώρο και εφαρμόζονται ανάλογα μέτρα ασφάλειας με τον εν χρήσει εξοπλισμό.