Άρθρο 4 Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων

  1. Ο πάροχος υλοποιεί Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων  στα πλαίσια της οποίας εντοπίζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τους πόρους που υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές και σχετίζονται ή μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητα του δικτύου και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.
  2. Ο πάροχος προσδιορίζει τις επιπτώσεις που δύνανται να προέλθουν από διαταραχές που μπορεί να επηρεάσουν τις ανωτέρω επιχειρησιακές λειτουργίες.
  3. Ο πάροχος ορίζει το αποδεκτό χρονικό διάστημα αποκατάστασης των επιχειρησιακών λειτουργιών από τις πιθανές διαταραχές, έτσι ώστε να επηρεαστεί κατ’ ελάχιστον η λειτουργία του δικτύου και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.
  4. Ο πάροχος κατηγοριοποιεί τις επιχειρησιακές λειτουργίες σε σχέση με τις προτεραιότητες για αποκατάσταση και προσδιορίζει τις κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες.
  5. Ο πάροχος καθορίζει τους πόρους (ενδεικτικά, στοιχεία δικτύου, εγκαταστάσεις, προσωπικό) που απαιτούνται για τη συνέχιση κάθε κρίσιμης επιχειρησιακής λειτουργίας καθώς και τυχόν εξαρτήσεις αυτών.
  6. Ο πάροχος αναθεωρεί την Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων περιοδικά λαμβάνοντας υπόψη: α) επιχειρησιακές αλλαγές  β) οργανωτικές,  ή τεχνολογικές αλλαγές, γ)  αλλαγές σε νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο, σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο δ) άλλα δεδομένα  τα οποία οφείλει να λάβει υπόψη του ο πάροχος.
  7. O πάροχος τηρεί, για εύλογο χρονικό διάστημα, καταγεγραμμένα τα ακόλουθα: α) περιγραφή της εφαρμοσθείσας μεθοδολογίας Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων, β) τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων, γ) τα ενδιάμεσα αποτελέσματα μεταξύ όλων των σταδίων προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης.