Άρθρο 20 Έλεγχοι

 1. Η πολιτική ασφάλειας υπόκειται σε έλεγχο από την ΕΕΤΤ, τόσο ως προς την πληρότητα και αποτελεσματικότητά της, όσο και ως προς τον βαθμό εφαρμογής της.
 2. Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση των παρόχων με τα όσα ορίζονται στην παρούσα. Οι έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα από την ΕΕΤΤ ή κατόπιν καταγγελίας.
 3. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες προκειμένου να την συνδράμουν στη διεξαγωγή των ελέγχων.
 4. Για την πραγματοποίηση των εν λόγω ελέγχων, η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωμα να ζητά στοιχεία και να προβαίνει σε επιθεωρήσεις στους χώρους εγκαταστάσεων και λειτουργίας των παρόχων, οι οποίοι υποχρεούνται να συνεργάζονται με την ΕΕΤΤ και να της παρέχουν κάθε πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση των ελέγχων.
 5. Με κανονισμό της ΕΕΤΤ καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.
 • 2 Σεπτεμβρίου 2011, 09:34 | ΟΤΕ

  Στην παράγραφο1: αναφέρεται έλεγχος «Πολιτικής Ασφάλειας» από ΕΕΤΤ για πρώτη φορά στο κείμενο.

  Ο έλεγχος της ΕΕΤΤ θα πρέπει να περιορίζεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα του Σχεδίου (σχετικές με διαθεσιμότητα και ακεραιότητα του τηλεφωνικού δικτύου), ενώ η Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας καλύπτει ευρύτερο φάσμα (απόρρητο – εμπιστευτικότητα κ.ά.)

  Προτείνουμε τη διαγραφή του ορου «πολιτική ασφάλειας» και την αναφορά της διασφάλισης της ακεραιότητας των δημόσιων τηλεφωνικών δικτυων και υπηρεσιών.

  Στην παράγραφο 5 γίνεται αναφορά στην δημιουργία κανονισμού της ΕΕΤΤ οπου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ΚΥΑ.

  Με δεδομένο οτι στην ΚΥΑ υπάρχει σαφής περιγραφή του αντικειμένου του ελέγχου, θεωρούμε οτι η αναφορά σε κανονισμό της ΕΕΤΤ πρέπει να διαγραφεί.