Άρθρο 11 Εξοπλισμός

  1. Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επαρκή προστασία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο δίκτυο του.
  2. Η προστασία του εξοπλισμού  αφορά ιδίως την τήρηση μέτρων για τη φυσική προστασία του εξοπλισμού, την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του εξοπλισμού, των μέτρων προστασίας των δεδομένων/πληροφοριών που υπάρχουν στον εξοπλισμό καθώς και την τήρηση των απαιτήσεων συντήρησής του.
  3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος εξοπλισμός προκαλεί δυσλειτουργία του δικτύου, ο πάροχος οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου, αποκαθιστώντας τη λειτουργία του εξοπλισμού ή αποσυνδέοντάς τον, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας, όπως, ιδίως, της νομοθεσίας περί απορρήτου και προσωπικών δεδομένων.