Άρθρο 8 Εφεδρεία

  1. Ο πάροχος υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι υπάρχει στο δίκτυό του η κατάλληλη εφεδρεία έτσι ώστε πιθανή βλάβη σε κάποιο στοιχείο του δικτύου να μην επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία του δικτύου ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Ο πάροχος οφείλει να υλοποιεί λύσεις εφεδρείας οι οποίες είναι ανάλογες της κρισιμότητας των στοιχείων του δικτύου του, όπως αυτή έχει προκύψει από την Αξιολόγηση Επικινδυνότητας. Για τα κρίσιμα στοιχεία του δικτύου του, ο πάροχος υλοποιεί λύσεις αυτόματης εφεδρείας, οι οποίες επιτρέπουν την  αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου.
  3. Σε περιπτώσεις που για κρίσιμα στοιχεία του δικτύου δεν είναι δυνατή η ύπαρξη μηχανισμού αυτόματης εφεδρείας, ο πάροχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία αποκατάσταση των λειτουργιών (είτε με την αντικατάσταση του στοιχείου ή με την επιδιόρθωσή του).
  4. Όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, ο πάροχος υλοποιεί την εφεδρεία με τέτοιο τρόπο ώστε τα στοιχεία τα οποία παρέχουν εφεδρεία το ένα στο άλλο να είναι τοποθετημένα σε διαφορετικές εγκαταστάσεις. Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι τεχνικά εφικτό να τοποθετηθούν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατόν, να είναι τοποθετημένα σε χώρους με ανεξάρτητα μέσα φυσικής προστασίας.
  5. Ο πάροχος οφείλει να διενεργεί ελέγχους για να διαπιστώνει ότι ο εφεδρικός εξοπλισμός και οι διαδικασίες υλοποίησης εφεδρείας είναι λειτουργικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
  6. Ο πάροχος διασφαλίζει ότι, ιδίως, για βαθμίδες του δικτύου υψηλότερης ιεραρχικά τάξης του δικτύου πρόσβασης, όπως, ενδεικτικά, το κύριο δίκτυο μετάδοσης και μεταγωγής, υπάρχουν λειτουργικά διαθέσιμοι εφεδρικοί μηχανισμοί εναλλάξιμης και φυσικά ανεξάρτητης όδευσης.