Άρθρο 22 Μεταβατική Διάταξη

Η έναρξη ισχύος της παρούσας προσδιορίζεται δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 2 Σεπτεμβρίου 2011, 09:45 | ΟΤΕ

    Ο χρόνος των 12 μηνών είναι ελάχιστος για την πλήρη συμόρφωση οταν πρόκειται για εκτεταμένα δίκτυα . Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και προτείνουμε την την αυξηση του σε 18 μήνες