Άρθρο 9 Φυσική ασφάλεια

  1. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για τη φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων στις οποίες βρίσκονται εγκατεστημένα τα στοιχεία του δικτύου του, η οποία είναι ανάλογη της κρισιμότητας των στοιχείων αυτών. Τα μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος για τη φυσική ασφάλεια περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, έλεγχο πρόσβασης, προστασία από σεισμό, υγρασία, πλημμύρες, υπερθέρμανση, φωτιά, κεραυνούς.
  2. Κατά την επιλογή ή κατασκευή των εγκαταστάσεων στους οποίους εγκαθιστά στοιχεία του δικτύου του, καθώς και κατά την τοποθέτηση εξοπλισμού και υλοποίηση μέτρων φυσικής προστασίας, ο πάροχος λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες φυσικές και άλλες συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην περιοχή.
  3. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά ώστε τα  κρίσιμα στοιχεία του δικτύου να είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικές εγκαταστάσεις ή σε χώρους φυσικά ανεξάρτητους. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, αυτά θα πρέπει να προστατεύονται από ανεξάρτητα μέσα φυσικής προστασίας.
  4. Ο πάροχος μεριμνά ώστε, σε χώρους στους οποίους είναι εγκατεστημένα στοιχεία του δικτύου, χρησιμοποιώντας συστήματα ή διαδικασίες ασφάλειας, ηλεκτρονικά ή μη, να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση, να ελέγχεται η πρόσβαση του προσωπικού και των συνεργατών του παρόχου μέσω καρτών πρόσβασης ή άλλων σχετικών διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν την αναγνώριση του προσωπικού και των συνεργατών του παρόχου, και  να ελέγχεται η πρόσβαση των επισκεπτών.
  5. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για τη φυσική ακεραιότητα, ανθεκτικότητα και τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων στους οποίους είναι εγκατεστημένα στοιχεία του δικτύου του.
  6. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει μηχανισμούς και διαδικασίες για την άμεση ενημέρωσή του ως προς γεγονότα που απειλούν την φυσική ασφάλεια των στοιχείων του δικτύου του και των χώρων που αυτά είναι εγκατεστημένα.
  7. Όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ο πάροχος επιλέγει την υπόγεια εγκατάσταση καλωδίων από την εναέρια εγκατάσταση. Ο πάροχος οφείλει να συνεργάζεται με υπηρεσίες δημόσιες και μη, οι οποίες ενδεχομένως εκτελούν εργασίες στο οδικό δίκτυο, με στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ζημίας στα στοιχεία του δικτύου του.
  8. Ο πάροχος μεριμνά για τον τακτικό έλεγχο των μέτρων φυσικής ασφάλειας για τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
  9. O πάροχος τηρεί, για εύλογο χρονικό διάστημα, καταγεγραμμένα: α) περιγραφή της εφαρμοσθείσας μεθοδολογίας ελέγχου φυσικής ασφάλειας, β) τα αποτελέσματα του ελέγχου φυσικής ασφάλειας.