Άρθρο 2 Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

Ακεραιότητα δικτύων: Η κατάσταση κατά την οποία το δίκτυο διατηρεί τη λειτουργικότητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.

Ανθεκτικότητα δικτύων: Η ικανότητα του δικτύου να αντιστέκεται σε καταστάσεις και γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του

Διασυνδεόμενα δίκτυα: δίκτυα τα οποία παρέχουν πρόσβαση το ένα στο άλλο για την ανταλλαγή κίνησης μέσω, ενδεικτικά, διασύνδεσης, μισθωμένων γραμμών, αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών.

Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί που υπάρχουν στο Ν.3431/2006 όπως ισχύει,  στους κανονισμούς της ΕΕΤΤ και στη δευτερογενή νομοθεσία της Ε.Ε.

Ειδικότερα σχετικά με τον ορισμό του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. ιδ του ν.3431/2006, στο σημείο όπου αναφέρεται «λοιποί πόροι», για την παρούσα απόφαση νοούνται και τα πληροφοριακά συστήματα του παρόχου τα οποία εξυπηρετούν την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.