Άρθρο 7 Αξιοποίηση αγροτικού κεφαλαίου

Μετά το τρίτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), προστίθεται εδάφιο και η περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 56 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση – αγροτική δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α‘ 151) όπως ισχύει, και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις, είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν τον γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε.. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν στην εθνική άμυνα της Χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κατασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υποσταθμών και εν γένει για την εκτέλεση κάθε έργου που αφορά στην υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος και του δικτύου φυσικού αερίου ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010, ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων. Αγροτεμάχια χαρακτηρισμένα ως αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας επί των οποίων υφίστανται νομίμως κτήρια και εγκαταστάσεις προ της 3.12.2019, μπορούν να αλλάξουν χρήση ώστε να αξιοποιηθούν για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
Ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης του 1 MW απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α` 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α` 33), και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α` 241), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια. Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α` 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α` 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α` 241), υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α` 174), δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τον ανωτέρω καθορισμό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και λαμβάνεται υπόψη μία τυπική στρεμματική κάλυψη ανά μονάδα ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών. Με την απόφαση αυτή δύναται να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ μπορεί να περιορίζεται και το ως άνω ποσοστό σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προσδιορίζονται περιορισμοί στον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών σταθμών.»

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:23 | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Αντί της λέξης «νομίμως» που διαγράφεται, να προστεθεί μετά τη φράση «κτίρια και εγκαταστάσεις» η φράση «της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Νόμου 4178/2013».
  Κρίνεται ότι η πρόταση προσθήκης της αναφοράς στο νόμο 4178/13 καλύπτει όλο το φάσμα κτιρίων και εγκαταστάσεων σε αυτές τις περιοχές.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:49 | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Στο προτεινόμενο από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 γίνεται η εξής προσθήκη όπως φαίνεται με κεφαλαία:
  «Αγροτεμάχια χαρακτηρισμένα ως αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας επί των οποίων υφίστανται νομίμως κτίρια και εγκαταστάσεις προ της 31.12.2019, μπορούν να αλλάξουν χρήση ώστε να αξιοποιηθούν για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΚΑΔ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4302/2014»
  Η παραγωγική αλυσίδα περιλαμβάνει σειρά ενεργειών που άρχονται της συγκομιδής πρώτης ύλης και λήγουν με τη διάθεση της στον τελικό καταναλωτή – αποδέκτη. Οι ενέργειες εκτός από την παραγωγή και τη μεταποίηση περιλαμβάνουν και την αποθήκευση και διανομή, η οποία στην πράξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτές και η απουσία της τις καθιστά λειτουργικά μη βιώσιμες. Συνεπώς όπου επιτρέπεται η δημιουργία χώρων μεταποίησης, θα πρέπει συνοδευτικά να επιτρέπονται και οι χρήσεις αποθήκευσης και διανομής με τη σημερινή σύγχρονή τους μορφή όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 4302/2014.

 • 14 Ιουλίου 2020, 09:57 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Στο άρθρο 7 σαν Παράρτημα Ηπείρου και νήσων του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος εκφράζουμε την αντίθεση μας στην δυνατότητα που δίνεται για εγκατάσταση φωτοβολταικων σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάγκη σε παραγωγή τροφίμων όπως μας έδειξε και η πρόσφατη πανδημία μας οδηγούν στο συμπερασμα οτι θα πρέπει σε γη υψηλή παραγωγικότητας να απαγορευθεί η εγκατάσταση φωτοβολταικων

 • 8 Ιουλίου 2020, 10:28 | Nature Friends Greece

  Να διαγραφείη πρόβλεψη για την τοποθέτηση φ/β, δηλαδή η παρακάτω πρόταση.
  «Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας…»

  Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει διατυπώσει και αναλύσει τις θέσεις του από το 2012 για «…τα Φωτοβολταϊκά, Αγροτική Γη υψηλής παραγωγικότητας και Δάση/ PVs, high-productivity farmland and forests.
  Οι θέσεις αναλυτικά στο σύνδεσμο https://bit.ly/3iGvybP

 • 2 Ιουλίου 2020, 13:44 | Δανάη Ιωαννίδη

  Διάβασα το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ και συμφωνώ με τα όσα ορίζει το άρθρο 7. Θα ήθελα όμως να προσθέσω να δίνεται η δυνατότητα συμπληρωματικών νέων κτιρίων με συντελεστή 0.3 ως επέκταση των νομίμως υφισταμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων προ της 3.12.2019 , αναγκαίων για την αλλαγή χρήσης και αξιοποίηση για ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ .

 • 2 Ιουλίου 2020, 13:26 | Μαρία Μαρίνα Καβάγια

  Διάβασα το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ και συμφωνώ με τα όσα ορίζει το άρθρο 7. Θα ήθελα όμως να προσθέσω να δίνεται η δυνατότητα συμπληρωματικών νέων κτιρίων με συντελεστή 0.3 ως επέκταση των νομίμως υφισταμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων προ της 3.12.2019 , αναγκαίων για την αλλαγή χρήση και αξιοποίηση για ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ .

 • 2 Ιουλίου 2020, 11:08 | Σπύρος Ντάνος

  ΠΡΟΣΟΧΗ !
  Συγχαρητήρια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την ευρύτητα και τη λύση προβλημάτων Αγροτικού Κεφαλαίου σε σχέση με το Άρθρο 7 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ .
  Συγκεκριμένα με το άρθρο 7 προτείνεται προς ψήφιση παλιά κτίρια αγροτικών επιχειρήσεων νομίμως υφιστάμενα προ της 31.12.2019 να μπορούν να αλλάξουν χρήση και να αξιοποιηθούν για «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» .Πλην όμως θα θέλαμε να συμπληρωθεί στο άρθρο 7 να δίδεται και η δυνατότητα να επεκταθούν με νέα κτίρια μέχρι 20% της επιφανείας των υφισταμένων κτιρίων , τούτο μάλιστα εφόσον τα νέα κτίρια είναι αναγκαία για την αξιοποίηση της νέας χρήσης -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ .

 • 2 Ιουλίου 2020, 10:33 | ΒΑΣΤΑΡΔΟΣ ΑΛΕΞ.

  Γιατί πρέπει να καταστρέψουμε ή να βγάλουμε εκτος παραγωγής την γη υψηλής παραγωγικοτητας για τουλάχιστον 20 χρόνια ;;;;;
  Για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των εμπόρων φωτοβολταικών εις βαρος της επισιτιστικης παραγωγής και ασφάλειας ενω υπάρχουν τόσες άλλες εκτάσεις,και εις βάρος του τουριστικού προϊόντος που βασίζεται και στο αγροτικό τοπίο.
  Τι ωραίο τοπιο για τουριστική αναπτυξη με διάσπαρτα φωτοβολταϊκά εδώ και εκεί άτακτος ειρημενα.

  Καταστροφη της γης υψηλης παραγωγικοτητας σε ποσοστό πολλαπλάσιο του 1% , μιας που το 1% αναφέρεται στην συνολική καλλιεργούμενη έκταση.

  Εδω και μια 3ετια η Γερμανια δεν επιδοτεί στην χωρά της φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμες ή εν δυνάμη καλλιεργησιμες εκτάσεις