Άρθρο 20: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Ε.)

1. Τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στον εισαγωγικό βαθμό των συνιστώμενων κλάδων εκπαιδευτικών Ε.Ε του προηγούμενου άρθρου της παραγράφου 1 ορίζονται ως εξής:

1.1. Του κλάδου ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης)

Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 61 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση, απόσπαση ,πρόσληψη ως αναπληρωτές σε Νηπιαγωγεία Ε.Ε., σε τμήματα ένταξης των νηπιαγωγείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές προσχολικής ηλικίας καθώς και στα ΚΕΔΔΥ.

1.2.       Του κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης)

Πτυχίο του Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Γενική Εκπαίδευση.

 

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71 τοποθετούνται με διορισμό ,μετάθεση, απόσπαση ή με πρόσληψη ως αναπληρωτές σε δημοτικά σχολεία Ε.Ε. σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, στα ΚΕΔΥ, καθώς και στα ΕΕΕΕΚ με διορισμό ,μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές. 

 1. 2.    Εκπαιδευτικοί με τυπικά προσόντα στη Ειδική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικοί με προσόντα στην ΕΕ  με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50 », η οποία προσαρτάται  μόνο για όσο χρονικό διάστημα οι  εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της  ΕΕ ενώ απαλείφεται η προσάρτηση όταν αυτοί επιστρέψουν  σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης.

2.1. Εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50

Α. i) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

ii) Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.
Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ. Α΄) και 10 παρ.3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τ.Α΄). Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

και

Β. i) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή

ii)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή

iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή

iv) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΔΥ.

Οι  εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 τοποθετούνται με μετάθεση , απόσπαση ή πρόσληψη ως αναπληρωτές σε νηπιαγωγεία Ε.Ε, σε τμήματα ένταξης των νηπιαγωγείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές προσχολικής ηλικίας καθώς και στα ΚΕΔΥ. 

2.2 Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70.50 

A. i) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

ii) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 1-7-1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 1-7-1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.

 

Για τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991(1-7-1991).

 

Σε ότι αφορά στους τίτλους χωρών της αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30, παρ. 2 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ159/τ. Α΄/21-9-1992) και 10, παρ. 3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/31-7-1995. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε., του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου.

 

 

και

Β. i) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή

ii)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή

iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή

iv) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΕ και ΚΕΔΔΥ.

 
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 70.50 τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση ή με πρόσληψη ως αναπληρωτές σε δημοτικά σχολεία ΕΕ, σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, στα ΚΕΔΥ, καθώς και στα ΕΕΕΕΚ με μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως  προσωρινοί αναπληρωτές

 

     2.3. Των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».

 

Με βασικό τίτλο σπουδών στον κλάδο  και την ειδικότητά τους από Πανεπιστήμια ή ΑΤΕΙ  της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση και

i) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή

ii) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή

iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή

iv)Τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στις δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΥ με βασικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
 Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως  προσωρινοί αναπληρωτές σε αυτοτελείς ΣΜΕΕ, σε τμήματα ένταξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ), και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι. Οι κλάδοι ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, τοποθετούνται και σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης. Επίσης οι κλάδοι ΠΕ02.50 και ΠΕ03.50, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση ή πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές σε θέσεις των ΚΕΔΥ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:55 | Βυζάντη Αγγελική

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:40 | Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:33 | ΜΑΡΙΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:31 | ΣΟΦΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:24 | Μαρίνα Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:16 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:16 | Νικολέτα Εφραιμίδου ΠΕ 71

  συμφωνώ και στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:12 | Διονυσία

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:05 | Μεριεμ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α,

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:59 | Κουμή Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:50 | Βασιλης

  Στηριζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:46 | Κατερίνα

  Η πρόταση των εκπαιδευτικών με προπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή ή ακόμα και προπτυχιακής κατεύθυνσης στην ειδική αγωγή δεν έχει επιστημονική βάση, όπως παραδέχτηκε και ο διευθυντής ειδικής αγωγής στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Βρίσκεται δε σε αναντιστοιχία με τις σύγχρονες τάσεις και τα ισχύοντα στις υπόλοιπες χώρες. Η επιλογή είναι απλά συντεχνιακή κι εξυπηρετεί σκοπιμότητες καθώς οι πτυχιούχοι είναι με διαφορά η πολυπληθέστερη ομάδα.
  Κάτι ανάλογο επιχειρήθηκε να γίνει και με τους πτυχιούχους φυσικής αγωγή με απόλυτη πρόταξη όσων είχαν προπτυχιακή ειδίκευση στην ειδική αγωγή, έναντι των κατόχων μεταπτυχιακών σπουδών, όταν δόθηκε για πρώτη φορά για διαβούλευση το παρόν σχέδιο νόμου. Η συντεχνιακή εκείνη ρύθμιση που ευνοούσε κι αυτή προκλητικά την πολυπληθέστερη και με τα χαμηλότερα προσόντα ομάδα, καταργήθηκε κι αποκαταστάθηκε η λογική και η ακαδημαϊκή τάξη. Το διδακτορικό πλέον μοριοδοτείται με 6 μόρια, το μεταπτυχιακό με 4 και η προπτυχιακή κύρια ειδίκευση με 2 μόρια.
  Η αντίστοιχη ρύθμιση όμως για τους δασκάλους και νηπιαγωγούς Ε.Α. παραμένει. Δεν επαρκούν τα τέσσερα χρόνια σπουδών, πόσο μάλλον η κατεύθυνση ειδικής αγωγής σε μη παιδαγωγικό τμήμα (Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνική Πολιτικής) για να καταστήσουν κάποιον παιδαγωγό με ταυτόχρονη εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Έξι χρόνια σπουδών είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών.
  Ταυτόχρονα προκλητική είναι η δυνατότητα πρόσληψης στην ειδική εκπαίδευση εκπαιδευτικών χωρίς σπουδές στην Ε.Ε., μόνο με προϋπηρεσία και σεμινάρια, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο την παρεχόμενη Ε.Ε. και τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών στην Ε.Ε. οι οποί μέχρι τώρα προτάσσονταν έναντι όλων!
  Είναι αναγκαία η πρόσληψη σε δομές ΕΑΕ μόνο των εκπαιδευτικών με σπουδές, προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές, στην ειδική αγωγή καθώς και η ισότιμη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών με σπουδές στην ΕΑΕ σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο ή διετή μετεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό ή μόνο διδακτορικό στην ΕΑΕ δε θα προηγούνται των πτυχιούχων τμημάτων ειδικής αγωγής, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά θα κρίνονται ισότιμα. Να τεθούν υψηλές προδιαγραφές για τα μεταπτυχιακά που θα γίνονται δεκτά για πρόσληψη στην Ε.Ε. (διετής φοίτηση, πρακτική άσκηση, κ.α.).
  Το τμήμα ειδικής αγωγής στο Βόλο και η κατεύθυνση ειδικής αγωγής στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας να καταργηθούν, μέσα στην επόμενη πενταετία. Στο υπουργείο παιδείας γνωρίζουν ότι η προοπτική των τμημάτων αυτών είναι η κατάργησή τους, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες κι όπως προτείνοτν οι διεθνείς οργανισμοί. Δεν είναι δυνατό να διαχωρίζεται η βασική εκπαίδευση των ειδικών παιδαγωγών από αυτή των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και να μιλάμε για ένταξη και συνεκπαίδευση. Στη θέση τους να λειτουργήσουν κέντρα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Αθήνα σε πρώτη φάση. Με διετή φοίτηση και εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη γενική εκπαίδευση. Η προϋπηρεσία στη γενική εκπαίδευση είναι πολύτιμη για τον ειδικό παιδαγωγό.
  Η επιλογή των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται με κριτήριο το συμφέρον των μαθητών με αναπηρίες κι Ε.Ε.Α. κι όχι το συμφέρον επιμέρους ομάδων, όπως συνηθίζεται μέχρι σήμερα.

  Ως απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος, διδασκαλείου ειδικής αγωγής, διετούς μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδικής αγωγή, με πάνω από 8 χρόνια σπουδών, 20 χρόνια προϋπηρεσία, τα 10 στην Ε.Ε., θεωρώ προκλητική και προσβλητική την πρόταξη εκπαιδευτικών με 4 μόνο χρόνια σπουδών ή απλά με προπτυχιακή κατεύθυνση στην ειδική αγωγή. Η σχετική ρύθμιση, αν παραμείνει, θα αποτελέσει μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της ειδικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:41 | Ιωάννα Θεοχάρη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:40 | Γιώτα

  Συμφωνώ με τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:37 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:33 | Αντώνιος Στ

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:30 | Νικη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α!!! Ειδικότερα, θέλω να τονίσω οτι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων δεν είναι σε θέση να εργάζονται σε δομές Ε.Ε. Άλλωστε οπως οι απόφοιτοι από άλλες σχολές δεν είναι σε θέση να εργαστούν με βάση το μεταπτυχιακό τους τίτλο,έτσι ΠΡΕΠΕΙ να γίνει ξεκάθαρο και με τους ΠΕ70.50 και ΠΕ60,50 οτι ΔΕΝ είναι καταρτισμένοι να εργαστούν στις δομές της Ε.Ε. αφού δεν γνωρίζουν τον τρόπο διαχείρισης και εκπαίδευσης ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες!Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως οι γνώσεις και η εκπαίδευση 4 χρόνων που έχει το βασικό πτυχίο των δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής δεν μπορούν να αντικατασταθούν με την ενός χρόνου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, πόσο μάλλον στη σχολική ψυχολογία. Ένας απόφοιτος του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό στη σχολική ψυχολογία, τι είδους κατάρτιση εχει ωστε να διαχειριστεί ένα μαθητή στο φάσμα του αυτισμού; Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να λαμβάνουν την ποιότητα εκπαίδευσης που τους αρμόζει και την οποία μπορούν να παρέχουν ΜΟΝΟ οι ΠΕ71 και ΠΕ61. Αν λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το κράτος που πραγματικά σέβονται τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και νοιάζονται για την ποιότητα εκπαίδευσης τους, τότε δεν πρέπει καν να θίγουν το ζήτημα να εργάζονται σε δομές ε.ε. άτομα μη καταρτισμένα σε θέματα ειδικής αγωγής. Πρέπει επιτέλους να παραμεριστούν τα πολιτικά συμφέροντα των κομμάτων και να δοθεί προτεραιότητα στον ΑΝΘΡΩΠΟ, στις ανάγκες και τα δικαιώματά του!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:28 | Zωη

  Στηρίζω τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:25 | Άννα

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:22 | Ολγα Γιαννακοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:22 | Καραβά Ελένη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:20 | Πωλίνα – Μαρία Μαλάη

  συμφωνώ με τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:16 | Ελπίδα Πεπελιά

  Συμφωνώ με το ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:15 | Λεμονιδου Αιμιλια

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:14 | Πάσχου Παναγιώτα

  Συμφωνω με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ http://www.satea.gr/2014/12/%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4/#more-2297

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:11 | Βιβή Στ

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:02 | νικοσ

  οιεκπαιδευτικοι πε71 του πανεπιστημιου μακεδονιας δεν θα πρεπει να προηγουνται.δεν εχουν περισσοτερα προσοντα απο τους οε70.50.Αντιθετα,οι πε70.50 εχουν την παιδαγωγικη καταρτιση και εξειδικευμενες γνωσεισ στην ειδικη αγωγη.Τουλαχιστον θα επρεοε να ειναι στον ιδιο πινακα με τους πε70.50.Ειναι αδικο αλλωστε να εξισωνονται οι πτυχιουχοι του εκπαιδευτικης και κοινωνικης πολιτικης με τους πτυχιουχους του πανεπιστημιου θεσσαλιας.οι πρωτοι εχουν εξειδικευση 2 χρονων και οι αλλοι 4 χρονια.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:56 | Β.Π

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:54 | Αναστασία Σ

  Γιατί στην δευτροβάθμια εκπαίδευση μετρά η μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο ή η προυπηρεσία 3 ετών για την απόκτηση της επέκτασης .50. ,ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη αν ο εκπαιδευτικός έχει ως δεύτερο πτυχίο το παιδαγωγικό ειδικής αγωγής (Βόλου και Μακεδονίας)?Θα πρέπει το πτυχίο παιδαγωγικού ειδικής αγωγής να προστεθεί στα παραπάνω κριτήρια.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:54 | Ευαγγελια Κατεμιδου

  Στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ.