Άρθρο 35: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2817/ 2000 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 3194/2003 που έρχονται σε αντίθεση με το νόμο αυτόν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Μέχρι την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και του καθορισμού των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτών, ισχύει η υπ` αριθμ. 4494/Γ6/1.11.2001 (ΦΕΚ 1503 Β`) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 28911/Γ6/12.3.2007 όμοια υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449 Β`).

3. Προεδρικά διατάγματα και κοινές ή μη υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των νεότερων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

4. Οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 από την Ε΄ τάξη του ΕΕΓ, λαμβάνουν εκτός από το πτυχίο και το απολυτήριο του Γυμνασίου.

5.Στους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ που απολύονται από την Ε’ τάξη κατά το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής απονέμεται απολυτήριος τίτλος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

6. Κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά στους νόμους 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α’),  2817/2000(ΦΕΚ 78/τ.Α’), 3194/2003, 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/2-10-2008), 4115/2013, 4186/2013, 4229/2014, 4264/2014, καθώς και σε οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την ειδική εκπαίδευση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται.