Άρθρο 33:

1.Στις ΣΜΕΕ μπορούν να γίνονται πρακτικές ασκήσεις  και έρευνες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστημιακά τμήματα ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή της αλλοδαπής εφόσον είναι αναγνωρισμένα, κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.ΑΙ.Θ. με προϋποθέσεις που αυτή θα καθορίσει. Άδεια εισόδου στις ΣΜΕΕ για οποιονδήποτε λόγο, θα χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου σχολικού συμβούλου ΕΕ και απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

   2.Μπορούν να εκπονούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών των Σ.Μ.Ε.Ε. σε συστεγαζόμενα ή όμορα σχολεία γενικής εκπαίδευσης κατόπιν πράξης των δ/ντών των δύο σχολείων οι οποίες αποστέλλονται στον σχ. Σύμβουλο Ε.Ε. για έγκριση.

   3.Σε όλες τις Σ.Μ.Ε.Ε. τα όρια καθορίζονται με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εντός των ορίων της Δ/νσης ή με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εκτός των ορίων της οικείας Δ/νσης.

4.Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις εντός του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για την Ειδική εκπ/ση γίνονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που γίνονται οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις εντός του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην γενική εκπαίδευση.

  5.Όσοι εκπ/κοί της Α’/θμιας εκπ/σης έχουν οργανική θέση στην Β’/θμια εκπ/ση μπορούν να μετατίθενται στην Α’θμια εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εκπ/κους της Α’/θμιας εκπ/σης.

    6.Αρμόδια συμβούλια για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, είναι τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. καθώς επίσης και για συνάφειες μεταπτυχιακών μέχρι την λειτουργία της αρμόδιας επιτροπής στο Ι.Ε.Π.

 

7.Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής καθώς και ότι προβλέπεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

8.Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3848/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για την επιλογή των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΥ».

 

9.Ι Εκπαιδευτικοί ΕΕ οι οποίοι προσλαμβάνονται για ΣΜΕΕ, Τμήματα Ένταξης και για την παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως, λαμβάνουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές πλήρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: σε άλλη ΣΜΕΕ, σε ΚΕΔΥ, σε ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή σε όμορη σχολική μονάδα. Για τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης ισχύουν τα παραπάνω, με προτεραιότητα συμπλήρωσης του ωραρίου τους σε άλλη παράλληλη στήριξη της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η ανωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής εκπαίδευσης. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με Υπουργική Απόφαση κατόπιν εισήγησης του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 II) Η σύμβαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΕ, που προσλαμβάνονται ως μειωμένου ωραρίου, δύναται να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, στο ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, εφόσον την έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους με Υπουργική Απόφαση κατόπιν εισήγησης του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

   10.Τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία που στεγάζονται σε ιδρύματα ή φορείς (ΝΠΙΔ) ή συνεργάζονται με  αυτά, μπορούν να διαμορφώνουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, σε συνάρτηση με τα προγράμματα αποκατάστασης – θεραπείας, που λειτουργούν στα ανωτέρω ιδρύματα ή στους φορείς.

 

11.α)Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίζουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, με τα απονεμόμενα πτυχία από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Γενικής Εκπαίδευσης.

    β) Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (διδακτορικοί , μεταπτυχιακοί) της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίζουν βεβαίωση ισοτιμίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Γενικής Εκπαίδευσης.

 γ) Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που προσκομίζουν βεβαίωση αναγνώρισης  των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από  το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) (πρώην Σ.Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π.

 

12. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΔ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την ειδική εκπαίδευση (σύμφωνα με την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους), ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (π. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και π. Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών του Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτή διανύθηκε στο αντικείμενο του κλάδου διορισμού τους. Προϋπηρεσίες που αναγνωρίστηκαν με προγενέστερες διατάξεις δεν θίγονται. Η  παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2817/2000 ισχύει για τους εκπαιδευτικούς  Ε.Ε. του παρόντος νόμου.

13. Το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Ε.Ε.Α) – (ΦΕΚ 504/τΒ΄/24-04-2002), μετατρέπεται σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις των ΤΕΕ Β΄Βαθμίδας Ειδικής Αγωγής. Από το σχολικό έτος 2013-14 για τις εγγραφές των μαθητών, δεν ισχύει η περίπτωση δ της παρ.4 του άρθρου 1 του π.δ.293/1988(Α΄136).

14.Από το σχολικό έτος 2014-2015 δεν εφαρµόζεται η τράπεζα θεµάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους µαθητές που φοιτούν στις Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

15. Τα ΚΕΔΥ δεν λειτουργούν με όρους ΣΜΕΕ αλλά ως υπηρεσίες σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους και οι αποσπάσεις, μεταθέσεις σε αυτά λογίζονται μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.

 

16. Τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 11, του ν. 4229/2014 (τευχ. Α΄ ΦΕΚ 8), αφορούν τις προσλήψεις αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2013-2014 και μόνο αυτές. Τα υπόλοιπα ισχύουν από την δημοσίευση του ν. 4186/2013 (τευχ. Α΄ ΦΕΚ 193).

 

17. Η παράγραφος 3.α. του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: Για τους διευθυντές όλων των βαθμίδων ΣΜΕΕ προβλέπονται αποζημιώσεις (επίδομα θέσης ευθύνης) αντίστοιχες με αυτές των διευθυντών ΕΕΕΕΚ όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 18, την παρ.1, περ. εε), του ν. 4024/2011.

 

18. Η επιμόρφωση των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης, για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης, είναι υποχρεωτική και σε αντίθετη περίπτωση θα επισύρει την ποινή της απόλυσης και θα πραγματοποιείται μετά την πρόσληψή τους, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

19. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο ΙΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ, της παρ. 1,  του άρθρου 36, του ν. 4186/2013 (123 ΦΕΚ/Α΄) μπορούν, μετά από σχετική αίτησή τους, να διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Υ.ΠΑΙ.Θ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για άσκηση επιστημονικών ή διοικητικών καθηκόντων.

 

20. Συνιστάται στο ΙΕΠ Γραφείο Γ΄ για θέματα ειδικής εκπαίδευσης του οποίου προΐσταται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ Σύμβουλος Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ ή αποσπασμένος στο ΙΕΠ εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα Συμβούλου Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ. της παρ. 1, του άρθρου 36, του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 123/Α΄). Και για τους προϊσταμένους όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις Γραφείων του ΙΕΠ καθώς και για τον προϊστάμενο του παρατηρητηρίου για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής, όπως αυτό ορίζεται από την παράγραφο 29, του άρθρου 36, του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ123/Α΄), ισχύει το εδάφιο β. της παρ. 6, του άρθρου 36, του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ123/Α΄).

21. Το ΕΕΠ των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ΕΕ, διατίθενται για τις κοινές τους ανάγκες, κατόπιν μη δεσμευτικής  εισήγησης των διευθυντών των ανωτέρω σχολικών μονάδων και απόφασης του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

22. Οι εκπαιδευτικοί ΕΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανήκουν για θέματα διορισμών, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσλήψεων καθώς και για πειθαρχικά θέματα στις αντίστοιχες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.