Άρθρο 07: Θέματα μαθητών με κώφωση, τύφλωση και αυτισμό

1. Ως πρώτη γλώσσα των μαθητών με κώφωση ή βαρηκοΐα αναγνωρίζεται η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και ως δεύτερη γλώσσα τους η Νέα Ελληνική, η οποία προσλαμβάνεται και εκφέρεται με τη γραπτή της μορφή, ενώ η προφορική της αντίληψη και έκφραση αποτελεί πρόσθετη κοινωνική επιλογή των μαθητών με κώφωση. Επίσης αναγνωρίζεται ότι όλοι οι μαθητές με κώφωση ή βαρηκοΐα δεν είναι υποχρεωτικά χρήστες της ΕΝΓ. Η Ελληνική Νοηματική και η Νέα Ελληνική γλώσσα αναγνωρίζονται ως ισότιμες μεταξύ τους, οπότε και η ενδεδειγμένη γλωσσική παιδαγωγική προσέγγιση είναι η δίγλωσση εκπαίδευση.

α)  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή σε σχολεία μαθητών με Κώφωση  ή  Τύφλωση, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) αντίστοιχα και εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, τοποθετούνται για την κάλυψη της θέσης, εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα.

β)  Για την τοποθέτηση  εκπαιδευτικών και ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών – Τυφλών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση της ΕΝΓ και της γραφής Braille. Eκπαιδευτικοί και ΕΕΠ χωρίς την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύνανται να τοποθετούνται σε σχολεία τυφλών και κωφών μαθητών. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι υπηρετούντες ήδη με οργανική θέση στα σχολεία αυτά. Ειδικά οι  κατέχοντες οργανική θέση στα  σχολεία  Κωφών , Τυφλών, συμμετέχουν στη διαδικασία  επιλογής Διευθυντών των παραπάνω σχολείων.

2. Επίσημη γραφή των μαθητών με τύφλωση αναγνωρίζεται η Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ) η οποία περιλαμβάνει και το σύστημα Nemeth για την υποστήριξη των μαθηματικών συμβόλων. Επίσης αναγνωρίζεται ότι όλοι οι μαθητές με τύφλωση δεν είναι υποχρεωτικά χρήστες της ΕΓΒ. Οι μαθητές με τύφλωση ή  με χαμηλή όραση χωρίς νοητική υστέρηση ή άλλης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν, με βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ, στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης και κατά περίπτωση με την υποστήριξη μέλους ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ31 ή ΕΒΠ.

3. Αρμόδιος φορέας πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και κινητικότητας – προσανατολισμού (ΚΠ) και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης (Δ.Κ.Δ.) είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους πλέον αντιπροσωπευτικούς φορείς σε θέματα ΕΝΓ και ΕΓΒ , την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και την Εθνική Ομοσπονδία τυφλών (ΕΟΤ),το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση της επιμόρφωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την  Ελληνική Γραφή Braille.

β) την πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Ελληνικής Γραφής Braille.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός εξαμήνου από την ψήφιση του παρόντος νόμου συνιστώνται στον ΕΟΠΠΕΠ:

α) επιτροπή πιστοποίησης της επάρκειας της ΕΝΓ , στην  οποία  συμμετέχει υποχρεωτικά από ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών δύο στελέχη, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της ημεδαπής με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία καθώς και ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στέλεχος του ΕΟΠΠΕΠ.

 β) επιτροπή πιστοποίησης της επάρκειας της ΕΓΒ , στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά από ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών δύο στελέχη, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της ημεδαπής, με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία καθώς και ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στέλεχος του ΕΟΠΠΕΠ.

Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών εκτός του μέλους – στελέχους του ΕΟΠΠΕΠ, πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της ΕΝΓ καθώς και της ΕΓΒ.

Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών πιστοποίησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ( ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Βraille ( ΕΓΒ) ισχύουν οι βεβαιώσεις επάρκειας της ΕΝΓ που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, καθώς και οι κάτοχοι βεβαιώσεων επάρκειας ( ΕΝΓ) και διερμηνείας από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, όπως και οι πιστοποιήσεις της ΕΓΒ που χορηγούνται από το ΚΕΑΤ και αποκτήθηκαν έως την έκδοση του παρόντος νόμου,  θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη συγκρότηση αυτών, για τους ήδη κατόχους ως ισότιμες βεβαιώσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από εισήγηση των παραπάνω επιτροπών πιστοποίησης και του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ καθορίζονται  τα συστήματα πιστοποίησης της ΕΝΓ και της ΕΓΒ, στα οποία περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης.

Για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του ως προς την ΕΝΓ ή την ΕΓΒ, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ μετά από εισήγηση των αντίστοιχων  επιτροπών πιστοποίησης και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με το ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Για την παροχή υπηρεσιών εκμάθηση της ΕΝΓ, καθώς και της ΕΓΒ, οι αρμόδιοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς πιστοποιούνται με διαδικασία που ορίζει με απόφασή του το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ ύστερα από εισήγηση των αντίστοιχων επιτροπών πιστοποίησης.

 5. Για τους μαθητές στο φάσμα του αυτισμού με ή χωρίς λόγο, ως επίσημη γλώσσα αναγνωρίζεται η Νέα Ελληνική, η οποία προσλαμβάνεται και εκφέρεται με την προφορική  και  με τη γραπτή της μορφή.

Η φοίτηση των  μαθητών στο φάσμα του αυτισμού στις κατάλληλες σχολικές δομές ή στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΚΕΔΥ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι οριστική.

6. Οι μαθητές με νοητική αναπηρία ή διαταραχές ομιλίας-λόγου ή στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να χρησιμοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες και μορφές εναλλακτικής επικοινωνίας βασισμένες σε σύμβολα ή εικόνες με γραπτή ή προφορική αντιστοίχιση στη Νέα Ελληνική Γλώσσα.

7. Στο ΙΕΠ μεταφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 α) Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille πριν την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 β) Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικά θέματα των Κωφών και Τυφλών.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:12 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:55 | Κουμή Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α. !!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:43 | Ματίνα Δρ

  Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και μέσον, που μας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε την έννοια, το νόημα, το περιεχόμενο και την ουσία όλων των πληροφοριών, που μας οδηγούν στην πραγματική μόρφωση σε όλα τα επίπεδα για το παρόν και το μέλλον . Είναι ο κώδικας επικοινωνίας, χωρίς άλλους τεχνητούς φραγμούς και εμπόδια.
  Η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, διακρίνεται για την αξία της και την ισοτιμία της με τις άλλες γλώσσες . Αυτό ισχύει στο ίδιο βαθμό και για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), η οποία απαιτείται να μπαίνει στην εκπαίδευση των κωφών και να αρχίζει αμέσως με την διάγνωση της κώφωσης, να παρέχεται δωρεάν και να είναι συνεχής και συστηματική σε όλα τα στάδια. Και φυσικά, χωρίς να αποκλείεται η δίγλωσση εκπαίδευση.
  Το ευαίσθητο, λεπτό και σημαντικό αντικείμενο της ΕΝΓ δεν αντιμετωπίζεται και δεν εξυπηρετείται με υπουργικές αποφάσεις, ούτε με συνεργασίες με τον ΕΟΠΠΕΠ.

  Πιστεύουμε πως ότι, το να πιστοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ως προσόν δεν έχει επιστημονικά και κοινωνικά αντικειμενική βάση.
  Άρα το ζήτημα της ΕΝΓ είναι αντικείμενο της πανεπιστημιακής κοινότητας, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και επάρκεια και έχει την δυνατότητα να συγκεντρώσει όλο το αναγκαίο υλικό και με τη δημιουργία ίδρυσης αναλόγου πανεπιστημιακού τμήματος, να δώσει την ποιότητα, τις μεθόδους διδασκαλίας και τα αναλυτικά προγράμματα για τον ρόλο και την αξιολόγησή της ΕΝΓ.
  Η ΕΝΓ είναι γλώσσα κανονική και όχι απλώς κάποιο προσόν εμπορικού προϊόντος.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:36 | Αντώνιος Στ

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:27 | Άννα

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:16 | Ιωάννα Θεοχάρη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:13 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:05 | Ελπίδα Πεπελιά

  Συμφωνώ με το ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:49 | Ευαγγελια Κατεμιδου

  Στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:39 | Πωλίνα – Μαρία Μαλάη

  συμφωνώ με τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:31 | Αναστασία Χιδερίδου – Μανδαρή

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:15 | Αναστασία Σταματούδη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:14 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΙΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:11 | Ραφτοπούλου Σπυριδούλα-Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:55 | Νίκη Ραφτοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:44 | ΠΟΣΓΚΑμεΑ

  παρ.7: Προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά το ΙΕΠ με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται σε αυτό, είναι απαραίτητη η δημιουργία και η λειτουργία Τμήματος Ειδικής Αγωγής και η ύπαρξη 2 Συμβούλων για θέματα ΑμεΑ στα πλαίσια του ΙΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:34 | Anastasia

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:53 | zoi

  Συμφωνώ με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:47 | Ανδριάνα Κ.

  Στηριζω τις θεσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:30 | Βασιλική Νίκου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • Το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ιδρύθηκε το 1991 και αριθμεί 97 μέλη. Από την ίδρυσή του, καλύπτει τις ανάγκες τις Κοινότητας των Κωφών και έχει αναπτύξει συνεργασίες τόσο με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), όσο και με τα κατά τόπους σωματεία Κωφών, το Σύλλογο Δασκάλων ΕΝΓ, αλλά και με ακαδημαϊκούς φορείς (ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρων) με στόχο την ορθρότερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινότητας.

  Αναφορικά με το θέμα της Πιστοποίησης της ΕΝΓ από τον ΕΟΠΠΕΠ σε συνεργασία με άλλο φορέα, θα συμφωνήσουμε με την παρακάτω παρατήρηση που έγινε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδιής Αγωγής σε άλλο σχόλιο της διαβούλευσης:
  «2. Ο οργανισμός που πιστοποιεί τη γνώση της ΕΝΓ ορίζεται ότι θα είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ο ΕΟΠΠΕΠ ανάμεσα σε άλλα πιστοποιεί «γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής και άτυπης μαθησιακής διαδρομής», δηλαδή επαγγελματικά προσόντα. Τόσο ο ΕΟΠΠΕΠ όσο και το ΙΕΠ δεν σχετίζονται με πιστοποίηση γλωσσομάθειας σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η ανάθεση της πιστοποίησης αυτής στον ΕΟΠΠΕΠ ως αρμόδιο κρατικό φορέα, δημιουργεί μια αίσθηση εκ νέου περιθωριοποίησης σε σύγκριση με τον τρόπο και τους φορείς που έχουν αναλάβει την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας (ΚΕΓ http://www.greeklanguage.gr/ ) ή το επίπεδο γνώσεων άλλων γλωσσών (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/). Εκτιμούμε ως αντιεπιστημονική την ανάθεση της πιστοποίησης γλωσσομάθειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε φορέα που δεν έχει στο καταστατικό πρόβλεψη γλωσσικής πιστοποίησης, καμία εμπειρία και καθόλου προσωπικό με εξειδίκευση στην αξιολόγηση, τη στάθμιση επιπέδων εκμάθησης και τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας – αλλά ούτε και οποιασδήποτε φυσικής γλώσσας».

  Σε αντιστοιχία με την ΟΜΚΕ, που άτυπα καλύπτει το νομικό κενό από το 1995 για να πιστοποιεί την επάρκεια της ΕΝΓ, διενεργώντας τις σχετικές εξετάσεις, το ΣΔΕΝΓ διοργανώνει εξετάσεις σε συνεργασία με τη Μονάδα Αγωγής Κωφών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημου Πατρων, την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Σύλλογο Δασκάλων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Επίσης, θεωρώντας ότι πρόκειται για εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας, απαιτείται και η πραγματοποίηση 120 ωρών πρακτικής άσκησης.

  Με λύπη μας (και απορία) διαπιστώνουμε ότι ενώ τα μέλη μας κρίνονται ικανά και αναγκαία για την κάλυψη καθε είδους επικοινωνιακής περίστασης παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ανελλιπώς καθημερινά στην Κοινότητα, το νέο νομοσχέδιο αναγνωρίζει μόνο τις βεβαιώσεις διερμηνείας από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, μας θέτει στο περιθώριο ακυρώνοντας την επαγγελματική μας πορεία.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:28 | ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:18 | δερμετζιδου

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:16 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:12 | Τσιακυρούδη Σοφία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:11 | ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:10 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΔΑΚΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:47 | Κωνσταντινος

  Συμφωνω με τη θεση του ΣΑΤΕΑ του μοναδικου συλλογου Ειδικης Αγωγης που ασχολήθηκε με όλα τα αρθρα του νομοσχεδιου

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:46 | ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:41 | Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.
  http://www.satea.gr

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:12 | Εφη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:02 | Χατζούλης Νικόλαος

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:00 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:46 | Καλύβα Αικατερίνη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:35 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 16:52 | Σέβη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 16:26 | Φωτεινή Γ.

  Συμφωνώ με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 16:17 | Εύα Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 15:47 | Πεγιά Ραφαέλα

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 15:14 | Νικη

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α!!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 14:53 | Κατερίνα Σαρακατσιάνου

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 14:16 | ΤΟΥΖΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Συμφωνώ με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 14:04 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ..!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 13:24 | ΤΣΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 13:15 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 12:49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΝΓ

  Ως Σύλλογος Δασκάλων ΕΝΓ διαφωνούμε κάθετα σε αυτή τη διατύπωση. Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν είναι πανεπιστημιακός οργανισμός αλλά ασχολείται μόνο με τη πιστοποίηση ενός επαγγέλματος. Έχουμε την απορία γιατί το Υπουργείο Παιδείας επιμένει να θεωρεί ότι η ΕΝΓ είναι επάγγελμα και όχι γλώσσα ; Η πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι ότι πρέπει η γλωσσολογική έρευνα και πιστοποίηση της ΕΝΓ να γίνεται αποκλειστικά σε ΑΕΙ και σε συνεργασία με πιστοποιημένους δασκάλους ΕΝΓ. Επίσης, ο πλέον ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ φορέας σε θέματα ΕΝΓ είναι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΝΓ και μόνον ! Είναι λυπηρό ότι για λόγους σκοπιμότητας παραλείπεται ως φορέας μονίμως από το νομοσχέδιο. Επισημαίνουμε ότι η ΟΜΚΕ διενεργεί την επάρκεια ΕΝΓ βασιζόμενη σε δασκάλους ΕΝΓ. Ακόμη, πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί -και φυσικά οι διευθυντές- πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά την επάρκεια ΕΝΓ, και αυτή να είναι απαραίτητο προσόν, όσον αφορά τη τοποθέτησή τους σε σχολεία κωφών και στα τμήματα ένταξης. Οι ήδη μόνιμοι εκπαιδευτικοί να υποχρεωθούν να μάθουν την ΕΝΓ ως το επίπεδο της επάρκειας.