Άρθρο 19: Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών Ε.Ε. και Ε.Ε.Π

1.Στα άρθρα 12 και 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), στις κατηγορίες των εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτές μετονομάστηκαν με το ν.1586/1986 (ΦΕΚ 37Α), προστίθενται οι παρακάτω κλάδοι εκπαιδευτικών ΕΕ.

α. Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης)

    β. Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης)

2. Στους κλάδους που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν.1566/1986 (ΦΕΚ 167Α ), προστίθενται οι εξής κλάδοι:

     α. Κλάδος ΠΕ 35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία).

     β. Κλάδος ΠΕ 36 (Μουσικοθεραπευτών).