Άρθρο 23: Τυπικά Προσόντα Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π

Τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΕΕΠ είναι τα παρακάτω:

 

1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

Για τον κλάδο ΠΕ21 απαιτείται: πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

       Για τον κλάδο ΠΕ26 απαιτείται πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η κατανομή των θέσεων των δύο κλάδων ΠΕ21 και ΠΕ26 θα γίνεται ισόποσα. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων σε έναν από τους δύο κλάδους, η πρόσληψη μπορεί να γίνεται από τον άλλο κλάδο. Για τις μεταθέσεις ή αποσπάσεις των κλάδων ΠΕ21 και ΠΕ26, οι θέσεις νοούνται ως ενιαίες.

 

 

3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Πτυχίο Ψυχολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Για τους αποφοίτους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 απαιτείται μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

 Πτυχίο Ιατρικής του Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική.

 

 

 

5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας  ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο     και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Πτυχίο Κοινωνικής Διοίκησης – κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, πτυχίο Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης: Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ25 και ΠΕ26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΤΕΙ, απαιτείται και πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

 

9. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ31 εξειδικευμένου:

α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών,

β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και

γ) στη Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Για τους κλάδους ΠΕ31, ως τυπικά προσόντα ορίζονται τα εξής:  Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και

αα) ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή
ββ) ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Κινητικότητα των Τυφλών ή
γγ)  ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή

δδ) εξειδικευμένη επιμόρφωση από κρατικούς φορείς τυφλών και κωφών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τριετής επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

10. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ35 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Κλάδος ΠΕ35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία):

Πτυχίο από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της     αλλοδαπής στις ανωτέρω αναφερόμενες ειδικότητες και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Το προσωπικό του κλάδου ΠΕ35 μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του εφόσον είναι απαραίτητο λόγω γεωγραφικής κατανομής και διασποράς μαθητικού πληθυσμού, σε περισσότερες από μία ΣΜΕΕ ή και ΚΕΔΔΥ.

Το προσωπικό του κλάδου ΠΕ35 προσλαμβάνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις    Εκπαίδευσης με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου. Η τοποθέτηση και κατανομή τους γίνεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους κατά τόπους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με τους κατά τόπους Σχολικούς Συμβούλους ΕΕ και με τους Συμβούλους ΕΕΠ. Έργο τους είναι η διάγνωση, η θεραπευτική παρέμβαση, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, η παραπομπή παιδιών σε νοσηλευτικές μονάδες, η ενημέρωση των γονέων, η συνεργασία μαζί τους και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων, για κάθε μαθητή που παρακολουθείται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

 

 

11. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Πτυχίο Μουσικοθεραπείας ή Πτυχίο Μουσικών Σπουδών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη μουσικοθεραπεία.

 Το ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ36 τοποθετείται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε αντίστοιχες με την ειδικότητά του θέσεις σε αυτοτελείς ΣΜΕΕ της προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1  ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τμήματος Κοινωνικών Φροντιστών Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ή του αντίστοιχου Τμήματος ειδίκευσης Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκόμων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων & Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Για τα δύο τελευταία απαιτείται βεβαίωση πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:59 | dimitris

  Ενιαίος πίνακας και όχι ανά περιφέρεια όπου ο ενδιαφερόμενος ΕΕΠ μπορεί να κάνει τα χαρτιά του σε μία περιφέρεια μόνο.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:43 | Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:18 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:04 | Κουμή Κατερίνα

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α !!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:41 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:22 | Πωλίνα – Μαρία Μαλάη

  συμφωνώ με τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:21 | ΠΕΝΙ

  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΒΠ ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΙΕΚ.ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΤΑ ΙΕΚ ΩΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΙΕΚ.ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΓΙ’ΑΥΤΟ;ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΕΚ;

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:19 | Ελπίδα Πεπελιά

  Συμφωνώ με το ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:13 | Ιωάννα Θεοχάρη

  Στηρίζω του θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:40 | Αναστασία Σταματούδη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:21 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΙΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:19 | Ραφτοπούλου Σπυριδούλα-Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:06 | Νίκη Ραφτοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:48 | Anastasia

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:31 | Δρ Κλήμης Άντζακας

  Έχοντας προσωπική εμπειρία ως εργαζόμενος ΠΕ31 Ειδικός στην Νοηματική Γλώσσα έχω να παρατηρήσω τα εξής: Στο 9 Κλάδος ΠΕ31 αναφέρεται «γγ) Ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή δδ) εξειδικευμένη επιμόρφωση από κρατικούς φορείς τυφλών και κωφών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τριετής επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο». Στην πατρίδα μας αλλά και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό δεν υπάρχουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι μόνο σε επίπεδο διδακτορικού τίτλου. Σχετικά με την «εξειδικευμένη επιμόρφωση» όπως αυτή αναφέρεται στο επόμενο χωρίο (δδ) είναι μια μάλλον πολύ γενική έννοια που μπορεί να ερμηνευθεί κατά το δοκούν. Δηλαδή κάποιος ή πρέπει να έχει ή μια σπάνια εξειδίκευση (ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα) ή γενικώς και αορίστως «εξειδικευμένη επιμόρφωση». Το σημαντικό εδώ είναι να ο υποψήφιος για τη θέση να γνωρίζει τα θέματα της εκπαίδευσης παιδιών με προβλήματα ακοής και την ΕΝΓ. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν που κύρια χρειαζόμαστε είναι μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση κωφών παιδιών και παιδιών με προβλήματα ακοής και γνώση της ΕΝΓ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:30 | Ανδριάνα Κ.

  Στηριζω τις θεσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:58 | zoi

  Υποστηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:49 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ

  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΩΣ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:31 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΔΑΚΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:26 | θεανω

  Όσον αφορά τα προσόντα του κλάδου Ε.Β.Π. θα έπρεπε να μοριοδοτούνται όπως οι εκπαιδευτικοι και όχι με την εγκύκλιο κάθε φορά να μην αναγνωρίζουν σε μας αλλά ακαδημαϊκά κριτήρια. Μόνο έτσι αναβαθμίζεται ο κλάδος.Είναι αδικία να μας βάζετε πρώτο τα κοινωνικα κριτήρια.Έχουμε πτυχίο για την θέση που έχουμε.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:24 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:15 | ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:02 | Κωνσταντινος

  Συμφωνω με τη θεση του ΣΑΤΕΑ του μοναδικου συλλογου Ειδικης Αγωγης που ασχολήθηκε με όλα τα αρθρα του νομοσχεδιου

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:55 | ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:41 | Despoina Patrona

  Στηρίζω τις ξεκάθαρα τοποθετημένες θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α !

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:23 | Εφη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:10 | ΕΛΕΝΗ Δ.

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:56 | Καλύβα Αικατερίνη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:37 | Κορνελακη Εφη

  Στηριζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:19 | Α.Β.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:05 | Σέβη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 16:25 | Εύα Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 15:56 | Πεγιά Ραφαέλα

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 14:24 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ..!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 13:32 | ΤΣΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 13:25 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 12:50 | Δέσποινα Τζιόλα – Δασκάλα Ειδικής Αγωγής Π.Ε 71

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 12:48 | ΜΑΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 12:48 | ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α !!!!