Άρθρο 34: Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

 1. Στο Ι.Ε.Π. με απόφαση του προέδρου του , συγκροτείται επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Εκπαίδευση αποτελούμενη από τον σύμβουλο Α’  Ειδικής Εκπαίδευσης του Ι.Ε.Π. ως πρόεδρο, δύο μέλη Δ.Ε.Π. ή επιστήμονες με αντικείμενο την Ειδική Εκπαίδευση,  έναν σχολικό σύμβουλο ΕΕ. και τον Δ/ντή της Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εκπρόσωπο της Δ/νσης με τους αναπληρωτές τους. Με πρόταση της ανωτέρω επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Παιδείας θα καθοριστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνάφειας των τίτλων με την Ειδική Εκπαίδευση. Όλες οι συνάφειες  μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων θα δίνονται άπαξ. Επίσης αναγνωρίζονται ως δοθείσες άπαξ όλες οι συνάφειες με την Ειδική Εκπαίδευση, που έχουν δοθεί μέχρι την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

2.Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις και τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία ισχύουν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Εκπαίδευση. Διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ ή της διεύθυνσης ειδικής εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, εκτός εάν από τον παρόντα νόμο ορίζεται διαφορετικά.

3. Οποιοδήποτε θέμα οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης της Ειδικής Εκπαίδευσης εφόσον δεν προβλέπεται στον παρόντα νόμο, θα προσδιοριστεί με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ. Για το σκοπό αυτό με απόφαση του προέδρου του, συγκροτούνται στο ΙΕΠ επιτροπές υπό την προεδρεία των συμβούλων Α΄ ή Β΄ ειδικής εκπαίδευσης και την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ, με τους αναπληρωτές τους. Εκτός των άλλων στην εισηγητική αρμοδιότητα των ανωτέρω επιτροπών είναι οι προϋποθέσεις σύστασης κλάδων συμβούλων ΕΕΠ, η στοχοθεσία και οι αντικειμενικοί δείκτες για την ετήσια αξιολόγηση των ΚΕΔΥ, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας τους και η έκδοση κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού τους, ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η παρασκευή νέων/υποστηρικτικών τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού σχολικών μονάδων, θέματα διερμηνείας, θέματα εκπαίδευσης τυφλών και κωφών μαθητών καθώς και η διαδικασία εκμάθησης και πιστοποίησης της απτικής νοηματικής, προγράμματα συμβουλευτικής και επιμόρφωσης γονέων, θέματα χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.     

4. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.

 5.Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:19 | Νικολέτα Εφραιμίδου ΠΕ 71

  συμφωνώ και στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:15 | Διονυσία

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:49 | Γιώτα

  Συμφωνώ με τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:46 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:29 | Ελπίδα Πεπελιά

  Συμφωνώ με το ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:27 | Πωλίνα – Μαρία Μαλάη

  συμφωνώ με τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:24 | Zωη

  Στηρίζω τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:23 | Καραβά Ελένη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:17 | Πάσχου Παναγιώτα

  Συμφωνω με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ http://www.satea.gr/2014/12/%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4/#more-2297

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:01 | Β.Π

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:53 | Μαρία Ν.

  Στηρίζω θέσεις Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:45 | Ελευθερία

  Στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και στα ΕΕΕΚ λειτουργούν ειδικότητες ομάδων προσανατολισμού των ΣΕΚ, (όπως: εφαρμοσμένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών, κλπ) χωρίς να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης, στους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, στην εγκύκλιο αναπληρωτών. Πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι ειδικότητες;
  Στο νομοσχέδιο της διαβούλευσης (ΕΑΕ), με το άρθρο 9, παρ. γ1, «Δομές της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης:
  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο: «…. με ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες του επαγγελματικού λυκείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4183/2013, καθώς και των ΣΕΚ, άρθρο 20, του ίδιου νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι, υπάρχουν οι κλάδοι ή ειδικότητες των εκπαιδευτικών που έχουν ανάθεση σε αυτές».
  (Τα ΕΕΕΚ και τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, έχουν ειδικότητες των ΣΕΚ! Οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί για την ειδική αγωγή.)
  Πως θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες αυτές που ενώ τις εντάσσει στην υποχρεωτική εκπαίδευση για την ΕΑΕ, δεν δίνει δικαίωμα κατάθεσης αίτησης αναπληρωτή, για τους αντίστοιχους πίνακες;
  Στο ΦΕΚ 2217/τΒ’/13-08-2014 Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, άρθρο 2 παράγραφος 2: «..2. Στους πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων….. ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50»… » αυτό που ορίζει είναι: “Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ” και όχι αντίστοιχων ειδικοτήτων Γενικής Β’/θμιας.
  Η λύση του προβλήματος πρέπει να δοθεί στον νόμο της διαβούλευσης της ΕΑΕ, στο άρθρο 34, παράγραφος 2, όπου αναφέρεται: «Τα ισχύοντα στη Γενική εκπαίδευση για….. και για την Ειδική Αγωγή…» να προστεθεί η διατύπωση: ‘θα ισχύουν τα ίδια για τους τομείς και τις ειδικότητες των ομάδων προσανατολισμού των ΣΕΚ που λειτουργούν ως υποχρεωτική εκπαίδευση στην ΕΑΕ σύμφωνα με τον νόμο 4186/2013, άρθρο 20, και το άρθρο 9, του ιδίου νομοσχεδίου.’
  Στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 δεν συμπεριλαμβάνει τις κατηργημένες ειδικότητες,
  αλλά στο άρθρο 20, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:43 | Αναστασία Σταματούδη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:24 | Ραφτοπούλου Σπυριδούλα-Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:24 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΙΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:22 | Ιωάννα Μ.

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ!!!! http://www.satea.gr/2014/12/%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4/#more-2297

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:16 | Κωνσταντίνος

  Οι ΣΑΤΕΑ τα λένε πολύ εύστοχα σ’ αυτό το άρθρο. Ποιο το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών;

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:11 | Νίκη Ραφτοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:56 | Anastasia

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:54 | ΤΣ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • «4. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου»
  ____________________

  Το Υπουργείο Παιδείας με την -για μία ακόμη φορά- απουσία πρότασης, παραβιάζει εκ προθέσεως και με προκλητική συνέπεια τα δικαιώματα των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών, αγνοώντας επιδεικτικά τις επιταγές του Συντάγματος και τους κανόνες και τις Αρχές της Κοινοτικής και διεθνούς εννόμου τάξεως που εγγυώνται και διασφαλίζουν το δικαίωμα κάθε γονέα και κάθε μαθητή σε παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου, με όρους ισότητας και ανάλογα με τις ικανότητές τους.

  Στο άρθρο 3 παρ. 3 του νόμου 3699/2008 προβλεπόταν ότι «Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους συγκεκριμένους μαθητές σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον…». Ωστόσο δεν εφαρμόστηκε ποτέ αφού στο τέλος της παραγράφου αναφέρονταν ότι «Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου» στερώντας τους με αυτό τον τρόπο το δικαίωμα από μία σειρά επιλογών και παροχών που τις έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως για παράδειγμα παράλληλη στήριξη, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εξατομικευμένη διδασκαλία. Και βεβαίως, ουδέποτε εκδόθηκε από οποιονδήποτε εκ των εφεξής υπηρετησάντων Υπουργών Παιδείας πρόσκληση ή/και απόφαση ανάθεσης σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ για την ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

  Στο παρόν νομοσχέδιο, δυστυχώς, για μία ακόμη φορά δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα· το άρθρο του νόμου 3699/2008 επαναλαμβάνεται αυτολεξεί -αυτή τη φορά στις εξουσιοδοτικές διατάξεις- παραπέμποντας επί της ουσίας τη λήψη των αναγκαίων και επιβεβλημένων νομοθετικών ρυθμίσεων στις … Ελληνικές καλένδες ! Η Πολιτεία επέλεξε για μία ακόμη φορά να “θέσει στην κατάψυξη” το ζήτημα των χαρισματικών αφού παρελκύεται κάθε είδους δυνατότητα για δράσεις, ενέργειες και δραστηριοποιήσεις σχετικά με τα χαρισματικά παιδιά. Επί της ουσίας η Πολιτεία εκχωρεί τη δικαιοδοσία και παραχωρεί τις αρμοδιότητες στα ΑΕΙ να καταρτίσουν εθνική πολιτική για το θέμα και να ορίσουν το περιεχόμενο της ειδικής μέριμνας που απαιτείται. Ενέργεια η οποία δεν είναι μόνον κατεξοχήν αντισυνταγματική, αλλά και προεχόντως κινδυνώδης. Η εμπειρία μέχρι τώρα έχει καταστήσει ξεκάθαρο ότι όσοι ασχολούνται με τα χαρισματικά δεν το κάνουν πάντα από αγαθή πρόθεση ή με ανιδιοτελή σκοπό και δεν είναι πάντα ανυστερόβουλες οι επιδιώξεις τους. Έχουμε δει “ειδικούς” που στοχεύουν να οικοδομήσουν καριέρα ασχολούμενοι με αυτό το θέμα, έχουμε δει “εμπειρογνώμονες” που αποβλέπουν σε χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις, έχουμε δει “ειδήμονες” που προβάλλουν ή/και επενδύουν τις δικές τους προσδοκίες, ανασφάλειες ή/και αποτυχίες πάνω στα παιδιά μας.

  Η κανονιστική παράλειψη της διοικήσεως να ασκήσει την παρεχόμενη σ’ αυτή δευτερογενή νομοθετική λειτουργία και να διαμορφώσει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να υλοποιήσει το αμέσως καθιδρυόμενο από τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες δικαίου, δικαίωμα στη μόρφωση και για την παραπάνω κατηγορία των μαθητών, είναι άδικη και αντιπαιδαγωγική, αλλά προεχόντως μη νόμιμη, αντισυνταγματική και αντίθετη προς την διεθνή, κοινοτική και εθνική έννομη τάξη, που εγγυώνται και διασφαλίζουν το πραγματικό δικαίωμα στη μόρφωση.

  Για τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά, το θεμελιώδες δικαίωμα στη μόρφωση, παραμένει επί της ουσίας κενό περιεχόμενου και ανενεργό, προς δύο κατευθύνσεις:
  α. δια της παραλείψεως συμπληρωματικών και ειδικών κανονιστικών ρυθμίσεων, επιτασσόμενων από υπερκείμενους κανόνες δικαίου και
  β. δια του καθορισμού, από τον κοινό νομοθέτη, εφαρμογής κανονιστικών ρυθμίσεων, μέσω αναχρονιστικών, παράλογων, άδικων, αντιπαιδαγωγικών, αλλά προεχόντως αντισυνταγματικών διατάξεων.

  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Χαρισματικών και Ταλαντούχων Παιδιών, αλλά και γονείς χαρισματικών παιδιών μεμονωμένα, έχουμε πλειστάκις απευθυνθεί στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και σε άλλους φορείς, αλλά είτε έχουμε αγνοηθεί, είτε έχουμε υποστεί εμπαιγμούς, είτε έχουμε λοιδορηθεί και χλευαστεί.

  Είναι συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας να ασκήσει άμεσα την παρεχόμενη από το νόμο δευτερογενή νομοθετική λειτουργία, και να διαμορφώσει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο και για την κατηγορία των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών και φοιτητών, ώστε το αμέσως παρεχόμενο από τους κανόνες δικαίου δικαίωμα στη μάθηση να είναι πραγματικό, αποτελεσματικό, αξιοκρατικό και αναλογικό, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ανάγκες των μαθητών αυτών.

  Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα την κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων για τη λήψη μέτρων και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν:
  • Δωρεάν δημόσια εκπαίδευση από το κράτος που η μορφή της προσδιορίζεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών αυτών.
  • Ρύθμιση όλων των θεμάτων ένταξης, κατάταξης, φοίτησης και αποφοίτησης –σύμφωνα με τις ικανότητες/ανάγκες και τη νοητική ηλικία–, για όλους τους τύπους σχολικών μονάδων και για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης –από το Νηπιαγωγείο έως την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Λειτουργία κατάλληλων σχολικών μονάδων, τμημάτων φοίτησης, επί μέρους τάξεων και παροχή κατ’ οίκον και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, on-line προγραμμάτων και εκπαίδευση μορφής mentoring.
  • Κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διάρθρωση κατάλληλα προσαρμοσμένων αναλυτικών προγραμμάτων και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας.
  • Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και αξιολόγηση των ψυχολογικών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και παιδαγωγική, ψυχολογική και συμβουλευτική παρέμβαση και υποστήριξη.
  • Παροχή κοινωνικού έργου και κάθε είδους διευκολύνσεων και διευθετήσεων.

  Η Κοινότητα των 325.000 χαρισματικών και ταλαντούχων και των οικογένειών τους δεν μπορεί να επιτρέψει πλέον περαιτέρω παρελκυστικές μεθοδεύσεις και τακτικές, προσχηματικές πρακτικές ή/και καταχρηστικές διαδικασίες εις βάρος τους.

  Παρακαλούμε τον Υπουργό Παιδείας, παρακαλούμε κάθε αρμόδιο, κάθε εντεταλμένο, κάθε ειδικό, κάθε εμπειρογνώμονα, κάθε πολίτη αυτού του κράτους να αποδείξουν ότι νοιάζονται για την μετάβαση της Ελλάδας στο δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης, ότι αγωνιούν για την διαρροή των “ελληνικών μυαλών” και ανησυχούν για την πορεία αυτού του τόπου, και τους καλούμε να υποστηρίξουν εμπράκτως τα δικαιώματα των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών και να μην αποδεχθούν ούτε και να επιτρέψουν –δια πράξεων ή παράλειψης αυτών– την καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών· έχουν ευθύνη έναντι των χαρισματικών παιδιών και των οικογένειών τους και έναντι της κοινωνίας και καθίστανται υπόλογοι έναντι των ατομικών, κοινωνικών και συνταγματικών τους δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.

  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Χαρισματικών και Ταλαντούχων Παιδιών, ως κύριος εκφραστής των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών, και διαθέτοντας πολύπλευρη και πολύτιμη γνώση και εμπειρία σε ότι αφορά την αγωγή και την εκπαίδευσή τους, τον εντοπισμό, διάγνωση και αξιολόγησή τους, αλλά και την ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, αξιώνει και διεκδικεί πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης του κατάλληλου πλαισίου.

  Οι θέσεις και οι προτάσεις του Συλλόγου στο http://giftedchildrengr.blogspot.gr/.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:03 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΔΑΚΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:34 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΥΛΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:30 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:23 | Χριστινάκης Βασίλειος

  Δεν έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις για ΕΕΠ και ΕΒΠ σχεδόν στο σύνολο των ΕΕΓ και ΕΕΛ από την ίδρυση τους.

  Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να μετατεθεί ποτέ ο μόνιμος ΕΕΠ-ΕΒΠ στα σχολεία αυτά με ότι αρνητικό αποτέλεσμα έχει αυτό για την λειτουργία των σχολείων.

  Παρακαλούμε να προστεθεί στο παρόν νομοσχέδιο η υποχρέωση του Κράτους να συστήσει νέες οργανικές και να ανακατανέμει τις παλαιότερες σε όλες τις ΣΜΕΕ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:11 | Κωνσταντινος

  Συμφωνω με τη θεση του ΣΑΤΕΑ του μοναδικου συλλογου Ειδικης Αγωγης που ασχολήθηκε με όλα τα αρθρα του νομοσχεδιου