Άρθρο 05: Διαδικασία διάγνωσης

1.  Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, η οποία αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης.

2.  Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και το σχεδιασμό του ΕΠΕ των μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, απαιτείται η συνεργασία του ΚΕΔΥ με τις άλλες ιατρικές υπηρεσίες για να προτείνουν τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή τους στους χώρους της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που η διαγνωστική ομάδα έχει σαφείς ενδείξεις παιδικής κακοποίησης, απαιτείται συνεργασία του αρμόδιου ΚΕΔΥ με ιατρικές υπηρεσίες, με κοινωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Το ανωτέρω εδάφιο αφορά και την ΕΔΕΑΥ.

3.  Για τη διαμόρφωση του ΕΠΕ καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη διαδικασία διάγνωσης και υποστήριξης, τα ΚΕΔΥ συνεργάζονται υποχρεωτικά με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας που τηρείται στο ΚΕΔΥ χωρίς η άποψη του γονέα ή κηδεμόνα να είναι δεσμευτική.

4. Η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: 1) έναν σχολικό σύμβουλο Ε.Ε. ως πρόεδρο, 2) έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας, 3) έναν ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23  4) έναν κοινωνικό λειτουργό κλάδου ΠΕ30 και 5) έναν εκπαιδευτικό  της αντίστοιχης βαθμίδας αυξημένων προσόντων με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης. Δεν μπορούν να μετέχουν στην ΕΔΕΑ μέλη της τα οποία μετείχαν στην αρχική αξιολόγηση του μαθητή και επίσης υπηρετούν στο ΚΕΔΥ της αρχικής αξιολόγησης και σε ανάλογη περίπτωση, μετέχει στην ΕΔΕΑ το αναπληρωματικό μέλος της αντίστοιχης ειδικότητας με τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι αποφάσεις της μπορούν να λαμβάνονται και κατά πλειοψηφία. Η επιτροπή μπορεί εφόσον το κρίνει αναγκαίο να καλεί για συνδρομή και οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα υπηρετεί εντός των ορίων της περιφέρειας, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης πριν την λήψη της απόφασης. Μπορεί επίσης η ΕΔΕΑ να ζητήσει οποιοδήποτε πληροφοριακό ή πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο σε σχέση με τον μαθητή πριν την έκδοση της απόφασης.

5.  Οι Σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις γνωματεύσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

6.  Στις επιτροπές που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με το εδάφιο α` της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α`), παρίσταται ο Σύμβουλος ΕΕ ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΥ ή οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

  7.  Λαμβάνοντας υπόψη τη Σχεδίαση για Όλους, την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση, τις δυνατότητες των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών  και τον κατάλληλο μορφότυπο προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και ο σχεδιασμός του ΕΠΕ των μαθητών με  ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία , γίνεται σε δύο φάσεις:

        α) Συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη μέσα στη γενική σχολική τάξη του μαθητή για   τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει ΕΜΔ. Συνεργασία του συλλόγου Διδασκόντων με την ΕΔΕΑΥ ή το οικείο ΚΕΔΥ, του Σχολικού Συμβούλου γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Εκπαίδευσης για ενδυνάμωση του σχολείου και του δασκάλου της τάξης, για προσαρμογές της παιδαγωγικής οργάνωσης της τάξης και για εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης και για ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή ή και της οικογένειας.

       β) i) Οι μαθητές που τεκμηριωμένα συνεχίζουν να έχουν εμπόδια συμμετοχής στην εκπαίδευση παραπέμπονται από την ΕΔΕΑΥ (όπου λειτουργεί) ή το σύλλογο Διδασκόντων  του σχολείου που φοιτά ο μαθητής, στα ΚΕΔΥ για διεπιστημονική αξιολόγηση και γνωμάτευση για τις ΕΜΔ και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πρόταση για  Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) το οποίο περιλαμβάνει  ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές (όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή)  ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η γνωμάτευση θα πρέπει να εξαντλεί τις δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

         Οι προσαρμογές δεν περιλαμβάνουν τροποποίηση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος σπουδών καθώς και  της βαθμολογίας της προσδοκώμενης επίδοσης

          ii) Δεν παραπέμπονται για διεπιστημονική αξιολόγηση και γνωμάτευση για ΕΜΔ μαθητές μετά την Γ΄ Γυμνασίου. Όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις, μέχρι την ψήφιση του νόμου, ανεξάρτητα από την τάξη που φοιτούν, θα αξιολογηθούν από τα ΚΕΔΥ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:50 | Βυζάντη Αγγελική

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:13 | karina

  Αναφορικά με το ΕΠΕ:
  Η πολύχρονη εμπειρία έδειξε ότι το ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΟ ΕΚΠΔΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για κάθε μαθητή που αξιολογείται από το ΚΕΔΥ, πρέπει βάσει της αξιολόγησης να σχεδιάζεται ως ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για τους εξής λόγους:

  -Είναι ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ να μιλάμε για ΕΠΕ όταν δεν μπορούμε να το παρακολουθούμε στο συγκείμενο του μαθητή, προκειμένου να ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ κατόπιν ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ αξιολογήσεων, έτσι ώστε να τίθενται οι βραχύχρονοι και μακρόχρονοι στόχοι.
  -Η λίστα αναμονής, η υποστελέχωση των ΚΕΔΔΥ, η άγνοια της φιλοσοφίας, της δομής, καθώς και του σχεδιασμού-αναπροσαρμαγής των αναλυτικών προγραμμάτων είναι οι κυριότεροι παράγοντες που έχουν συμβάλλει στο να είναι το ΕΠΕ «η αχίλλειος πτέρνα των ΚΕΔΔΥ.
  -Η μόνιμη ισχύ για τις περισσότερες των γνωματεύσεων.

  Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι αυτό πρέπει να γίνεται από τους εκπ/κούς γενικής τάξης και Τ.Ε( με τη συνεργασία και υποστήριξη των ΕΔΕΑΥ, όταν υπάρχουν).
  Υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ του περιεχομένου της αξιολόγησης και του περιεχομένου της παρέμβασης, κάτι που συνάδει με το ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ προσέγγισης.

  Παρόλα αυτά είναι Εφικτό να σχεδιάζεται από το ΚΕΔΔΥ το προαναφερθέν ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ( ΕΠΕΕ).

  ΤΟ ΚΕΔΔΥ έχει ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Συνεπώς, προς αυτή την κατεύθυνση δηλ. του σχεδιασμού της παρέμβασης χρειάζεται απαραίτητα να ενισχυθούν τα ΚΕΔΔΥ με εκπαιδευτικούς και σχολικούς ψυχολόγους.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:11 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:09 | Νικολέτα Εφραιμίδου ΠΕ 71

  συμφωνώ και στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:08 | Διονυσία

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:55 | Μεριεμ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:46 | Γιώτα

  Συμφωνώ με τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:36 | Αντώνιος Στ

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:32 | Zωη

  Στηρίζω τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:28 | Άννα

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:11 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:07 | Καραβά Ελένη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:06 | Πάσχου Παναγιώτα

  Συμφωνω με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ http://www.satea.gr/2014/12/%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4/#more-2297

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:01 | Ελπίδα Πεπελιά

  Συμφωνώ με το ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:48 | Β.Π

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:47 | Ευαγγελια Κατεμιδου

  Στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:42 | Μαρία Ν.

  Στηρίζω θέσεις Σ.Α.Τ.Ε.Α