Άρθρο 21: Διορισμοί εκπαιδευτικών Ε.Ε. Υπηρεσιακές μεταβολές

1.Σε όλες τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΕ μετατίθενται, στις δομές της ειδικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής-δημοτικής), στα ΕΕΕΕΚ στις οργανικές θέσεις των ΠΕ71, καθώς και στα ΚΕΔΥ, ανά κλάδο αντίστοιχα: 

 α)εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 και όσοι  από τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παράγ 2.1,2 του παρόντος νόμου

      β)Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων, που προβλέπεται να έχουν οργανική θέση  στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου

2.Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με διορισμό ή μετάθεση, αποσπώνται στις δομές της ειδικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής-δημοτικής), στα ΕΕΕΕΚ στις οργανικές θέσεις των ΠΕ71, καθώς και στα ΚΕΔΥ, ανά κλάδο αντίστοιχα: 

α)εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 ΕΕ και όσοι  από τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παράγ 2.1, 2 του παρόντος νόμου

β)εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων, που προβλέπεται να αποσπώνται  στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου

3.Σε όλες τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΕ μετατίθενται, στις δομές της ειδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα ΚΕΔΥ(σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ.3 του παρόντος νόμου), όσοι έχουν τα προσόντα  των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων με την προέκταση « .50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου

4.Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με διορισμό ή μετάθεση,  αποσπώνται στις δομές της ειδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα ΚΕΔΥ(σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ.3 του παρόντος νόμου), όσοι εκπαιδευτικοί έχουν τα προσόντα  των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων με την προέκταση«.50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου

5.Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται  οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδων εκπαιδευτικών ΕΕ ΠΕ61, ΠΕ71 για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όλων των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας) όλων των ειδικοτήτων, που προβλέπονται από το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου.

του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρο2 και 3 όπως αυτό έχει αντικαθίσταται στην παρ 1 με τη μοριοδότηση του παρόντος νόμου άρθρο 22 παρ 3.i, 3.ii και 3iii κατά σειρά επιτυχίας των εχόντων τα ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων εκπαιδευτικών ΕΕ ΠΕ61, ΠΕ71
6.Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), μετατίθενται και αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών.

Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

7.Οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών της Ε.Ε. γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην Γενική Εκπαίδευση.

8.α) Οι τοποθετημένοι οργανικά εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71 ΕΕ και των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70 καθώς και αυτών της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων  που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παράγ 2.1, 2,3 αντίστοιχα  του παρόντος νόμου στις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΔΥ, μετά το διορισμό τους μετατίθενται ή αποσπώνται εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση.

β) εξαιρούνται από την διετή προϋπηρεσία στην  οργανική τους θέση οι ειδικές κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στην Γενική Εκπαίδευση.

9.Στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί ΕΕ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΕ, με πράξη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης,  ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΕ, όπου διαπιστώνεται ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναθέτει στους υπεράριθμους συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλη ΣΜΕΕ, σε ΚΕΔΥ, ή  στήριξη μαθητών σχολείων της γενικής εκπαίδευσης, όταν με αιτιολογημένη εισήγηση  του Διευθυντή  Εκπαίδευσης κριθεί ότι οι περιπτώσεις των μαθητών του σχολείου στα οποία υπηρετούν δεν δικαιολογούν την πλήρη απασχόλησή τους.

10. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ΕΕ των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ61, της παρ.1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου,  σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΔ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  με αποκλειστικό αντικείμενο την Ειδική Εκπαίδευση,( σύμφωνα με την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους) ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (π. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και π. Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία,  μετά το διορισμό τους σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Ε.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτή διανύθηκε στο αντικείμενο του κλάδου διορισμού τους.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:56 | Βυζάντη Αγγελική

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:41 | Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Άρθρο 21 παρ 7

  Στη φράση <> να συμπληρωθεί η φράση <>

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:18 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:17 | Νικολέτα Εφραιμίδου ΠΕ 71

  συμφωνώ και στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:13 | Κουμή Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:12 | Διονυσία

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:56 | Μαρία Στυλιανουδάκη

  Στην εποχή της εξειδίκευσης το άρθρο αυτό στην παράγραφο 5 αποκλείει από διορισμό ανθρώπους που θέλησαν να αποκτήσουν πέρα του βασικού τίτλου σπουδών τους, πρόσθετα προσόντα και πλούτισαν τις γνώσεις τους με διδακτορικά και μεταπτυχιακά .
  Έως τώρα την Ειδική Εκπαίδευση κράτησαν ζωντανή και αγωνίστηκαν για αυτήν αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50 ,δεν τους αξίζει λοιπόν αυτή η απαξίωση και ο αποκλεισμός τους από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τον διορισμό
  Όλοι όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα να δουλέψουν στην ειδική αγωγή ως αναπληρωτές πρέπει να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ , για μόνιμο διορισμό και να κριθούν από την απόδοση τους ,τη μοριοδότηση των προσόντων τους και της προϋπηρεσίας τους.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:46 | Ιωάννα Ξενίδου

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:43 | Ιωάννα Θεοχάρη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:40 | Γιώτα

  Συμφωνώ με τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:39 | Γιώτα

  Συμφωνώ με τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:38 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:34 | Αντώνιος Στ

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:27 | Zωη

  Στηρίζω τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:25 | Άννα

  Στηρίζω τις θεσεις του ΣΑΤΕΑ