Άρθρο 04: Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΥ, την Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

1. Τα ΚΕΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους.

     Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως έχοντα     αναπηρία ή  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΥ. Επίσης στην αρμοδιότητα    των ΚΕΔΥ υπάγονται χωρίς όριο ηλικίας  άτομα τα οποία διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή.

 

2. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΕ(προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, έναν κοινωνικό λειτουργό, ΠΕ30 και έναν ψυχολόγο ΠΕ23.

 

  Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να καλείται για συνδρομή και οποιοσδήποτε κλάδος του  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Ε κατά περίπτωση, υπογράφοντας την σχετική γνωμάτευση, είτε υπηρετούν στο ΚΕΔΥ είτε εντός της   Περιφέρειας, κατόπιν εισήγησης της διεπιστημονικής ομάδας του οικείου ΚΕΔΥ και μερικής διάθεσης με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή. Τα ΚΕΔΥ υποχρεούνται να     γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

 

Οι γονείς μπορούν με αίτησή τους προς το ΚΕΔΥ να λαμβάνουν αντίγραφα των εισηγήσεων όλων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας καθώς και αυτών που καλούνται εκτάκτως σε αυτήν, όχι όμως και του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για να προκύψει αυτή.

 

3.  Όλες οι γνωματεύσεις των  ΚΕΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ ακόμη και αυτές που ήδη έληξαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση οι γνωματεύσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, για κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται, για παροχή ειδικού βοηθού, και για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΥ.

    Υποχρεωτικά οι γνωματεύσεις θα ανανεώνονται σε αλλαγή βαθμίδας εκπαίδευσης (προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας).

 

       Τα ΚΕΔΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 

 4α). Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών   των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕΔΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών.

 

β) Την εισήγηση για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και με το ΕΕΠ, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΥ ή στο σπίτι.

 

γ) Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην  επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς   και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή βάση στην περιοχή    αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΥ.

 

δ) Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών που διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη ο μαθητής με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο ή στο σπίτι, την  παροχή Υπηρεσιών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης.

 

ε) Την αποκλειστική αρμοδιότητα της γνωμάτευσης για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές (όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, η παροχή ζωντανής βοήθειας, η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή)  ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η γνωμάτευση θα πρέπει να εξαντλεί τις δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση θα πρέπει ανάλογα με το είδος της αναπηρίας να αποτελεί την τελευταία επιλογή ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

στ) Την αποκλειστική αρμοδιότητα για την  εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού τομέων και ειδικοτήτων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

 

ζ) Τη σύνταξη προτάσεων για τις ενδεχόμενες κτηριακές ή/και υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΕ και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΥ σε σχέση με την προσβασιμότητα.

 

 η) Την αποκλειστική αρμοδιότητα για την  σύνταξη εξατομικευμένων προτάσεων – εκθέσεων για όλους τους μαθητές αρμοδιότητας του ΚΕΔΥ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου.

 

 Θ) Την πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται.

 

5. Τα ΚΕΔΥ έχουν την αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο είτε λόγω διαφωνίας των γονέων και κηδεμόνων του μαθητή με την γνωμάτευση του ΚΕΔΥ, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται σε κάθε περίπτωση να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ εντός είκοσι ημερών από την λήψη της γνωμάτευσης του ΚΕΔΥ, της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, ισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΥ. Με μόνη την εισήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου ΕΕ και μέχρι την έκδοση της γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕΔΥ, οι μαθητές μπορούν να φοιτούν στα τμήματα ένταξης. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΥ κοινοποιούνται υποχρεωτικά με εμπιστευτική αλληλογραφία στο σχολείο του μαθητή στο οποίο αφορούν ενώ οι οριστικές γνωματεύσεις των δευτεροβάθμιων ΕΔΕΑ, κοινοποιούνται επίσης με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕΔΥ και από κει με τον ίδιο τρόπο στο σχολείο του μαθητή.

 

6. Τα ΚΕΔΥ με την λήξη του σχολικού έτους υποβάλουν έκθεση λειτουργίας στις περιφερειακές δ/νσεις όπου ελέγχονται από την Ε.Δ.Ε.Α. οι γνωματεύσεις ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης , σύμφωνα και με το προσωπικό που στελεχώνει τα ΚΕΔΥ, καθώς και το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του. Στη συνέχεια ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης με τις δικές του παρατηρήσεις αποστέλλει τις εκθέσεις στο γραφείο Γ΄ Ειδικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ και  στη Δ/νση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την τελική αποτίμηση του έργου τους καθώς αυτοί μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.

 

 7. Στο ΚΕΑΤ και στο ΕΙΚ ιδρύονται ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των τυφλών μαθητών και κωφών μαθητών αντίστοιχα και οι ειδικότητες που υπηρετούν εκεί συνεργάζονται με τα ΚΕΔΥ για θέματα που αφορούν μαθητές με  απώλεια όρασης και ακοής.

8. Με ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από  γνώμη των Δ.Σ. των οργανισμών ΚΕΑΤ και ΕΙΚ καθορίζεται η σύσταση των υπηρεσιών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

9α) Δημιουργούνται ενότητες σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμίδας  και οι  οποίες    συνιστούν   Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).

Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην παραπάνω περίπτωση συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατόπιν εισήγησης του οικείου Δ/ντή Εκπαίδευσης

Σε κάθε ΣΔΕΥ περιλαμβάνεται και μία ΣΜΕΕ η οποία αποτελεί και  Κέντρο Υποστήριξής του σε θέματα  ΕΕ.

    Όπου δεν υφίστανται ΣΜΕΕ, με την παραπάνω απόφαση, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ορίζει μία σχολική μονάδα του δικτύου ως Κέντρο Υποστήριξης  του ΣΔΕΥ, όπου  τοποθετούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, που Θα στελεχώσουν τις ΕΔΕΑΥ. Τα παραπάνω  μέλη ΕΕΠ προσλαμβάνονται  ως προσωπικό  του οικείου ΚΕΔΥ της περιφέρειας συγκρότησης του ΣΔΕΥ, αλλά με αποκλειστική απασχόληση  στις ανωτέρω ΕΔΕΑΥ.

β) Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό: 1) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, 2) στη συμπερίληψη και  ένταξη  των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται ειδική εκπαίδευση.
γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕΥ, καθώς και στις ΣΜΕΕ, λειτουργεί «Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ και  στηρίζεται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη  με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.

 

  Η ΕΔΕΑΥ συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του   διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΕ του ΣΔΕΥ στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, όπου υφίσταται ΣΜΕΕ,  ή του προϊσταμένου του οικείου  ΚΕΔΥ, όπου ως Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ έχει οριστεί

σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9α) του παρόντος άρθρου και  αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1) το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως προέδρου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή,

2) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα ή στο οικείο ΚΕΔΥ

σύμφωνα με την παράγραφο 9α) του παρόντος άρθρου.

3) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα. ή στο οικείο ΚΕΔΥ σύμφωνα με την παράγραφο 9α) του παρόντος άρθρου.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για την επίτευξη των στόχων της και ανάλογα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, η ΕΔΕΑΥ συνεργάζεται υποχρεωτικά με:

   α) τον/τους εκπαιδευτικό/ούς του Τμήματος Ένταξης της σχολικής μονάδας, αν υφίσταται ΤΕ ή έναν (1) εκπαιδευτικό ΕΕ της προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετεί στα όρια του ΣΔΕΥ και έχει διαθέσιμο διδακτικό ωράριο ικανό να στηρίξει τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΑΥ.

β) τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης

γ) οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ΕΕΠ ή ΕΒΠ κριθεί απαραίτητη και υπηρετεί στα όρια του ΣΔΕΥ ή στο οικείο ΚΕΔΥ.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για την επίτευξη των στόχων της, η ΕΔΕΑΥ συνεργάζεται με το Σχολικό Σύμβουλο Ε.Ε στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει το σχολείο και με τον/τους σχολικό/ούς σύμβουλο/συμβούλους γενικής αγωγής οι οποίοι έχουν την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου.

Η ΕΔΕΑΥ ενημερώνει την οικογένεια του μαθητή για τις διαδικασίες αξιολόγησης και υποστήριξης που θα ακολουθηθούν και συνεργάζεται μαζί της. Η συνεργασία δεσμεύει τόσο το σχολείο όσο και την οικογένεια, χωρίς να απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του γονέα

Οι ώρες συνεδριάσεων της ΕΔΕΑΥ ανήκουν για μεν τον Πρόεδρο αυτής στο διδακτικό του ωράριο για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

  Σε περίπτωση απουσίας μιας εκ των δύο βασικών ειδικοτήτων ΕΕΠ της ΕΔΕΑΥ (ΠΕ23 ή ΠΕ30)είτε λόγω έλλειψης αντίστοιχης ειδικότητας στους πίνακες αναπληρωτών που τηρούνται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο,   μπορεί να συγκροτηθεί  ΕΔΕΑΥ, στην οποία τα υπόλοιπα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους, χωρίς να λαμβάνονται αποφάσεις.

   10. Η ΕΔΕΑΥ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

 α)Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

 β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτικό/τούς της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.

 γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες  Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με τις κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου δήμου και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

  δ)Προτείνει και  παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και για μαθητές με κατ’ οίκον διδασκαλία.

 ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.

 στ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών, ή κατά   την αλλαγή σχολικής  βαθμίδας 

 ζ) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή και την ΕΔΕΑΥ και συνοδεύεται από έκθεση της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το «εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

    Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ εφ’ όσον αυτή έχει συγκροτηθεί.

11. Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΔΕΑΥ μπορούν να καλούνται από το Σύλλογο Διδασκόντων των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, καθώς και για θέματα κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.    

12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι προϋπόθέσεις συγκρότησης των ΣΔΕΥ , καθορίζονται  οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον  οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων, λήψης αποφάσεων, κατανομής του ωραρίου των μελών ΕΕΠ των κέντρων στήριξης στις ΕΔΕΑΥ, καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Τα ανωτέρω μπορούν να αναθεωρούνται κάθε φορά που  υπάρχει ανάγκη. Οι ΕΔΕΑΥ θα λειτουργήσουν μόνο μετά την στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό.
13. Συστήνεται Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και στις Σ.Μ.Ε.Ε. η οποία αποτελείται από τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό και έναν εκπαιδευτικό του σχολείου. Πρόεδρος ορίζεται ο δ/ντής της Σ.Μ.Ε.Ε. με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης και κατά περίπτωση καλούνται και μέλη ΕΕΠ άλλης ειδικότητας. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΕ συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του οποίου ασχολείται η ΕΔΕΑΥ. Σκοπός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των Σ.Μ.Ε.Ε. είναι η εισήγηση για κάθε θέμα που αφορά τους μαθητές του σχολείου και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με φορείς, υπηρεσίες, αρχές για θέματα που αφορούν τους μαθητές του σχολείου. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των Σ.Μ.Ε.Ε. επίσης είναι η παράταση της φοίτησης των μαθητών των σχολείων της Α’/θμιας εκπαίδευσης για ένα ακόμα έτος. Όπου δεν έχει συγκροτηθεί ΕΔΕΑΥ, η παράταση δίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Η ΕΔΕΑΥ των ΣΜΕΕ συνεργάζεται υποχρεωτικά με όλο το προσωπικό που υπηρετεί στην ΣΜΕΕ κατά περίπτωση.

Τα μέλη ΕΕΠ των ανωτέρω ΕΔΕΑΥ καλύπτουν και τις ανάγκες συστεγαζόμενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγείων.

 

14. Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στα ΚΕΔΥ σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμα και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού Ε.Ε.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:59 | Χριστινάκης Βασίλειος

  Η ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΕ να συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδακτικού προσωπικού του σχολείου όπως η ΕΔΕΑ του Ν3699/2008.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:57 | Aργυρώ Γιακουμάκη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ και συμπληρώνω ότι ως προς τη στελέχωση των ΕΔΕΑΥ ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής πρέπει να αποτελεί βασικό μέλος της. Η υπαρξή του στην ΕΔΕΑΥ πρέπει να είναι μόνιμη και σταθερή και να μην εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινους πόρους.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

  Τα ΚΕΔΔΥ αλλάζουν πάλι όνομα και σίγουρα η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ παραμένει εκτός του προφίλ των ΚΕΔΔΥ. Τα ΚΕΔΔΥ είναι υποστελεχωμένα με πολύ κακές συνθήκες λειτουργίας, χωρίς καμία στήριξη από το ξεκίνημα τους από καμιά πολιτική ηγεσία, καλούνται όμως να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, να συνεργαστούν με συναδέλφους στα σχολεία να ενημερώσουν τους γονείς. Οι ΕΔΕΑΥ θα πρέπει να είναι μέρος των ΚΕΔΔΥ να λειτουργούν συντονισμένα για όλες τις προαναφερθείσες ανάγκες και να στελεχωθούν όλες οι δομές από μόνιμο προσωπικό που επιβάλλεται να προσληφθεί. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί η σωρευμένη εμπειρία των εργαζομένων των ΚΕΔΔΥ, να στελεχωθούν με επαρκή προσωπικό όλων των ειδικοτήτων ιδιαίτερα ΠΕ31 σε κάθε περιφερειακό ΚΕΔΔΥ. Έτσι θα εξυπηρετηθεί κατά καλύτερο τρόπο η ανάγκη για υποστηρικτική παρέμβαση στο γενικό σχολείο χωρίς να αποδυναμωθεί η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους μαθητές των Ειδικών Σχολείων.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:50 | Βυζάντη Αγγελική

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:32 | Σοφία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.!!!