Άρθρο 24: Διορισμοί ΕΕΠ και Υπηρεσιακές μεταβολές ΕΕΠ .

1.Οι μεταθέσεις των μελών του ΕΕΠ γίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΚΥΣΕΕΠ, σε κενές οργανικές θέσεις. Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται κατά σειρά: οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδων ΕΕΠ του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρα 2 και 3.

Η παράγραφος 1.β του άρθρου 3 του ν. 3848/2010 για τους κατά σειρά επιτυχόντες των εχόντων τα ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων ΕΕΠ του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

     « i) Ακαδημαϊκά κριτήρια:

     α. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο τους με συνάφεια  στην ΕΕ ή στη σχολική ψυχολογία ( μόνο για τον κλάδο ΠΕ-23) μοριοδοτούνται με   έξι (6) μονάδες.

γ. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνάφεια  στην ΕΕ μοριοδοτούνται με τρεις (3) μονάδες.

δ.Οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο τους με συνάφεια  στην ΕΕ ή στη σχολική ψυχολογία ( μόνο για τον κλάδο ΠΕ-23)μοριοδοτούνται με τέσσερις (4) μονάδες.

 

ε. Οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με συνάφεια  στην ΕΕ μοριοδοτούνται με δύο (2) μονάδες.

στ. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην Ε.Ε. που υλοποιείται από εποπτευόμενο ίδρυμα του ΥΠΑΙΘ (Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό Κέντρο), μοριοδοτούνται με μια (1) μονάδα.

Για να είναι μια ετήσια επιμόρφωση στην ΕΕ πιστοποιημένη, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

– να λειτουργεί στο πανεπιστήμιο που θα υλοποιεί την ετήσια επιμόρφωση προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απόλυτα σχετικό με την Ε.Ε. και αν πρόκειται για ερευνητικό κέντρο (εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)  να έχει εμπειρία στην ΕΕ μέσα από την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών έργων και δημοσιεύσεων καθώς και διεθνή αναγνώριση.

 -Η επιμόρφωση να περιλαμβάνει 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 120 πρακτικής                  άσκησης σε δομές ΕΕ ή ΚΕΔΥ.

-Τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων του προγράμματος να είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ.

-Τουλάχιστον το 15% των μαθημάτων του προγράμματος να καλύπτει την περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής στην ΕΕ και στο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό και

-Τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του προγράμματος να διδάσκονται από διδάκτορες που το γνωστικό αντικείμενο τους είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ.

Το Δ.Σ. του ΙΕΠ θα εγκρίνει ή όχι τις προτεινόμενες για πιστοποίηση ετήσιες επιμορφώσεις ελέγχοντας την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων κατόπιν εισήγησης του γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης.

ζ. Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΕ, που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2014, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μοριοδοτούνται με μισή (0,5) μονάδα.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος:

1)είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στον ίδιο κλάδο και στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.

2 ) είναι κάτοχος των κριτηρίων β),γ),δ) και ε) δε μοριοδοτούνταιι το   στ) και ζ)

3) είναι κάτοχος των κριτηρίων στ) και ζ) μοριοδοτείται άπαξ μόνο για  το στ) του παρόντος άρθρου.

4)Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία και στη μουσικοθεραπεία ως τυπικό προσόν  διορισμού για τους υποψηφίους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ36 αντίστοιχα δεν μοριοδοτείται.

 

   ii) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΕ και ΚΕΔΥ

Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΕ και ΚΕΔΥ για κάθε μήνα μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες.  iii) Κοινωνικά κριτήρια

  α) Η επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό  (67%) και μέχρι 80% και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για να επιτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με τα καθήκοντά τους και τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα,μοριοδοτείται με τρεις (3) μονάδες.

  β) Η επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω και  εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για για να επιτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, και τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες.
   γ) Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,  τέκνου ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3863/2010 μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

δ) Βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011 από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και εφ’ όσον έχει υποβληθεί αίτηση στο ΚΕΠΑ, γίνονται δεκτές για επ’ αόριστον χρήση εφ’ όσον πρόκειται για επ’ αόριστον γνωματεύσεις ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους.
ε) Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μοριοδοτείται με δυο (2) μονάδες.

στ) Η ύπαρξη τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα.

        2. Όταν δεν καλύπτονται τα κενά σε ΣΜΕΕ και ΚΕΔΥ με διορισμό ή μετάθεση, στις κενές θέσεις αποσπώνται μέλη του ΕΕΠ.

   3. Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ΕΕΠ στις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΥ με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, καθώς και στις περιπτώσεις μακράς απουσίας μελών του ΕΕΠ ή για την κάλυψη εξαιρετικών λειτουργικών αναγκών, προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν τα προσόντα διορισμού του κλάδου τους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους και από κοινωνικά κριτήρια. Μόνο για τις προσλήψεις αναπληρωτών, τα οριζόμενα ποσοστά αναπηρίας του παρόντος άρθρου, μπορούν να μην χαρακτηρίζονται ως επ’ αόριστον.  Η πρόσληψη τους γίνεται από τους πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ που συντάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων και μέχρι να γίνει αυτό, εξακολουθούν να προσλαμβάνονται  από τους πίνακες που τηρούνται στις  Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στις θέσεις αυτές και εφόσον οι ανάγκες των ΣΜΕΕ και των ΚΕΔΥ δεν δικαιολογούν πρόσληψη με πλήρες ωράριο, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι που έχουν τα προσόντα διορισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με ανώτατο όριο ωρών το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου των νεοδιόριστων του κλάδου τους. Τα μέλη ΕΕΠ οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου

    Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ των κλάδων που απαιτείται να κατέχουν ΑΣΠΑΙΤΕ (Παιδαγωγική επάρκεια), εγγράφονται στους πίνακες και οι έχοντες τα τυπικά προσόντα του κλάδου τους που δεν κατέχουν όμως την απαιτούμενη Παιδαγωγική επάρκεια. Οι υποψήφιοι με Παιδαγωγική επάρκεια των συγκεκριμένων κλάδων προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης. 

Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων προσωρινών αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών που απαιτείται να κατέχουν Παιδαγωγική επάρκεια προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα εγγράφονται στους πίνακες του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ύστερα από τους υποψήφιους που διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).

4.Η προϋπηρεσία του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, με αποκλειστικό αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτή διανύθηκε στο αντικείμενο του κλάδου διορισμού τους. Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης κατά περίπτωση. Αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών του ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 όπως αυτός ισχύει, είναι τα ΠΥΣΕΕΠ.

 5.Οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις, οι μετατάξεις και οι τοποθετήσεις όλων των μελών ΕΕΠ γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην γενική Εκπαίδευση.
6. Το τοποθετημένο οργανικά ΕΕΠ στις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΥ, μετατίθεται ή αποσπάται εφόσον έχει συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση.

7. Στις περιπτώσεις που μέλη του ΕΕΠ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΕ, με πράξη του ΠΥΣΕΕΠ αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΕ, όπου διαπιστώνεται ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναθέτει στους υπεράριθμους συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλη ΣΜΕΕ, σε ΚΕΔΥ, ή με παροχή στήριξης μαθητών σχολείων της γενικής εκπαίδευσης, όταν με αιτιολογημένη εισήγηση κριθεί ότι οι περιπτώσεις των μαθητών του σχολείου στα οποία υπηρετούν δεν δικαιολογούν την πλήρη απασχόλησή τους.

     Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε ΣΜΕΕ Κωφών και Βαρηκόων για όλους τους κλάδους ΕΕΠ , είναι η γνώση της Eλληνικής Νοηματικής Γλώσσας και σε ΣΜΕΕ τυφλών και αμβλυώπων για όλους τους κλάδους ΕΕΠ η γνώση  της Γραφής Βraille, που πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:44 | Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:35 | Χρύσα

  Η εξακρίβωση της ενασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα με ΑμΕΑ μπορεί να συνεχίσει να γίνεται όπως και πριν. Η προϋπηρεσία στο δύσκολο πεδίο του ιδιωτικού τομέα αποτελεί μεγάλο εφόδιο και δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί σαν να μην υπήρξε ποτέ (ως προς τους αναπληρωτές και τους διορισμούς έστω και χωρίς να προσμετράται σε βαθμολογική ή όποια άλλη εξέλιξη)!
  Ας δούμε τί πραγματικά βοηθάει στη βελτίωση του έργου μας!
  Επίσης, να προστεθεί η κτίση δεύτερου πτυχίου ΠΑΝΩ στην ειδική αγωγή και όχι οποιουδήποτε άλλου πτυχίου.
  Ευχαριστώ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:19 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:41 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:23 | Πωλίνα – Μαρία Μαλάη

  συμφωνώ με τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:20 | Ελπίδα Πεπελιά

  Συμφωνώ με το ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:14 | Ιωάννα Θεοχάρη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:59 | ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:41 | Αναστασία Σταματούδη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:21 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΙΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:20 | Κατερίνα

  θα πρέπει η συνάφεια των μεταπτυχιακών να κρίνεται απο ενιαίο όργανο και όχι απο τα κατα τόπους ΠΥΣΕΕΠ διασφαλίζοντας την ισοτιμία μεταξύ των υποψηφίων! Επίσης θα πρέπει να προσδιοριστούν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία δίνεται η συνάφεια, προς αποφυγη λαθών ή διακρίσεων!(όπως συνέβη τη φετινή χρονιά στους πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ οπου μοριοδοτήθηκαν μεταπτυχιακά τα οποία δεν θα έπρεπε να μοριοδοτηθούν)

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:19 | Ραφτοπούλου Σπυριδούλα-Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:10 | ΠΟΣΓΚΑμεΑ

  Δεδομένου του γεγονότος ότι από μόνη της η ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία σημαίνει και την ταυτόχρονη ανάβαση ενός Γολγοθά για τους γονείς του παιδιού –κατ΄επέκταση και για την οικογένεια-γίνεται αντιληπτό το «μήκος» της διαδρομής και το «ύψος της ανάβασης στο Γολγοθά» όταν υπάρχουν δύο ή και τρία παιδιά με αναπηρία στην οικογένεια αυτή. Συνεπώς, θεωρούμε αναγκαίο και κοινωνικά απολύτως δίκαιο στην πρόβλεψη των κοινωνικών κριτηρίων για τη μοριοδότηση εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που είναι γονείς ΑμεΑ η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων του ΣΝ σε όλα τα άρθρα που αναφέρεται να διαμορφωθεί ως εξής:
  1 τέκνο με αναπηρία >= 67% 4 μόρια
  2 τέκνα με αναπηρία >= 67% 5 μόρια
  3 τέκνα με αναπηρία >= 67% 8 μόρια

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:06 | Νίκη Ραφτοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:48 | Anastasia

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ