Άρθρο 25: Διορισμοί ΕΒΠ και Υπηρεσιακές μεταβολές

Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται κατά σειρά: οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδων ΕΒΠ του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρα 2 και 3  όπως αυτό αντικαθίστανται με τα κριτήρια του παρόντος άρθρου:

 

        1. από κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος νόμου

        2. από ακαδημαϊκά κριτήρια:

α) Ο βαθμός πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15).

β) Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος I.E.Κ. μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12). Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των I.E.Κ. αναγράφεται στη βεβαίωση του ΕΟΠΠΕΠ

       3. Από  πραγματική  προϋπηρεσία σε δομές ΕΕ και προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε. Ε.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος νόμου.

 

      Όταν δεν καλύπτονται τα κενά σε δομές ΕΕ με διορισμό ή μετάθεση, στις κενές θέσεις αποσπώνται  μέλη του ΕΒΠ.

      Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ΕΒΠ στις δομές ΕΕ με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση καθώς και στις περιπτώσεις μακράς απουσίας μελών του ΕΒΠ ή για την κάλυψη εξαιρετικών λειτουργικών αναγκών, προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι που έχουν τα προσόντα διορισμού του κλάδου τους και μόνο για τις προσλήψεις αναπληρωτών, τα οριζόμενα ποσοστά αναπηρίας του σχετικού άρθρου, του παρόντος νόμου, μπορούν να μην χαρακτηρίζονται ως επ’ αόριστον. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Η πρόσληψη τους γίνεται από τους πίνακες αναπληρωτών ΕΒΠ που συντάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων και μέχρι να γίνει αυτό, εξακολουθούν να προσλαμβάνονται  από τους πίνακες που τηρούνται στις  Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

       Τα μέλη ΕΒΠ που διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), μετατίθενται, αποσπώνται ή τοποθετούνται αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι  κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών ή σε μαθητές παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης με απώλεια ακοής ή όρασης αντίστοιχα. Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος  νόμου.

Οι μεταθέσεις οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις όλων των μελών ΕΒΠ γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην γενική Εκπαίδευση.

        Το τοποθετημένο οργανικά ΕΒΠ στις ΣΜΕΕ, μετατίθεται ή αποσπάται εφόσον έχει συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία στην οργανική του θέση.

       Στις περιπτώσεις που μέλη του ΕΒΠ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΕ, με πράξη του  ΠΥΣΕΕΠ αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου και των σχολικών συμβούλων ΕΕ ή των συμβούλων ΕΕΠ, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΕ, όπου διαπιστώνεται ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναθέτει στους υπεράριθμους συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλη ΣΜΕΕ.

Το ΕΒΠ θεωρείται ότι ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:45 | Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:21 | Μαρία

  Διπλό σχόλιο! Σαν να το έχετε πει ήδη αυτό!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:19 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:45 | Ιωάννα Θεοχάρη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:42 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:23 | Πωλίνα – Μαρία Μαλάη

  συμφωνώ με τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:21 | Ελπίδα Πεπελιά

  Συμφωνώ με το ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:42 | Αναστασία Σταματούδη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:21 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΙΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:20 | Ραφτοπούλου Σπυριδούλα-Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:12 | ΠΟΣΓΚΑμεΑ

  Δεδομένου του γεγονότος ότι από μόνη της η ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία σημαίνει και την ταυτόχρονη ανάβαση ενός Γολγοθά για τους γονείς του παιδιού –κατ΄επέκταση και για την οικογένεια-γίνεται αντιληπτό το «μήκος» της διαδρομής και το «ύψος της ανάβασης στο Γολγοθά» όταν υπάρχουν δύο ή και τρία παιδιά με αναπηρία στην οικογένεια αυτή. Συνεπώς, θεωρούμε αναγκαίο και κοινωνικά απολύτως δίκαιο στην πρόβλεψη των κοινωνικών κριτηρίων για τη μοριοδότηση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που είναι γονείς ΑμεΑ, η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων του ΣΝ σε όλα τα άρθρα που αναφέρεται να διαμορφωθεί ως εξής:
  1 τέκνο με αναπηρία >= 67% 4 μόρια
  2 τέκνα με αναπηρία >= 67% 5 μόρια
  3 τέκνα με αναπηρία >= 67% 8 μόρια

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:07 | Νίκη Ραφτοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:50 | Anastasia

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:41 | Τσιακυρούδη Σοφία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:44 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΔΑΚΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:25 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:14 | ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:03 | Κωνσταντινος

  Συμφωνω με τη θεση του ΣΑΤΕΑ του μοναδικου συλλογου Ειδικης Αγωγης που ασχολήθηκε με όλα τα αρθρα του νομοσχεδιου

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:57 | ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:24 | Εφη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:12 | ΕΛΕΝΗ Δ.

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:57 | Καλύβα Αικατερίνη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:48 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 17:07 | Σέβη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 16:25 | Εύα Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 15:58 | Πεγιά Ραφαέλα

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 14:26 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ..!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 13:33 | ΤΣΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 13:26 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 12:53 | Δέσποινα Τζιόλα – Δασκάλα Ειδικής Αγωγής Π.Ε 71

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 12:49 | ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α !!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 12:16 | ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 11:58 | Τόκα Δήμητρα

  Συμφωνώ με τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 11:39 | ΒΑΣΩ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 11:19 | Ποτουριδης Γιώργος

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 10:12 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Σ.Α.Τ.Ε.Α !

  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 09:45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΤΕΑ!

 • 13 Δεκεμβρίου 2014, 22:41 | Αυγουστίδου Θεοφανώ

  Η παραγραφος 3 του αρθρου θα έπρεπε να διευκρινιστεί αναφορικά με την προυπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε ΣΜΕΕ.Δηλαδή όσοι εχουν αποκτήσει προυπηρεσία σε ΣΜΕΕ δεν μετράει για περιπτώσεις μονομου διορισμού;;Πρεπει άμεσα να υπαρξουν διορθωσεις σχετικά με την παράγραφο αυτη.

 • 13 Δεκεμβρίου 2014, 19:52 | Αναστάσιος Καλαϊτζής

  Είναι μοναδική ευκαιρία το νέο Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση να λύσει όποιες αμφισβητήσεις, από όπου κι αν προέρχονται, για το αν το ΕΒΠ ασκεί εκπαιδευτικά ή όχι καθήκοντα και κατά συνέπεια αν έχουν δικαίωμα μετάταξης, απόσπασης και υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

  Μετά τιμής,

  Αναστάσιος Καλαϊτζής .

 • 13 Δεκεμβρίου 2014, 18:49 | Βασιλικη Παπαδιαμαντη

  Ελπίζω το νέο σχέδιο νόμου για την ειδική εκπαίδευση και ποιο συγκεκριμένα τα Άρθρα 18 και 25 που αφορούν το ΕΒΠ να κάνει ξεκάθαρο τον κλάδο προσωπικού στον οποίο ανήκει ο/η υπάλληλος δηλαδή στον εκπαιδευτικό.

  Μετά τιμής,

  Βασιλική Παπαδιαμάντη.

 • 13 Δεκεμβρίου 2014, 13:16 | Νικολαου Γιωργος

  Κύριου Βουλευτές,

  Στο Άρθρο 25 που αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές του κλάδου ΕΒΠ έχετε παραλείψει την λέξη μετατάξεις όπως φαίνεται παρακάτω ( Οι μεταθέσεις οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις όλων των μελών ΕΒΠ γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην γενική Εκπαίδευση) κάτι που δεν έχει ξεχαστεί στο προηγούμενο Άρθρο 24 που αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές του κλάδου ΕΕΠ όπως φαίνεται παρακάτω (παραγ.5.Οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις, οι μετατάξεις και οι τοποθετήσεις όλων των μελών ΕΕΠ γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην γενική Εκπαίδευση.)
  Ελπίζω το σχόλιο μου να βοηθά στις αρχές της ισότητας και των ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν όλους τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.

  Με εκτίμηση,
  Νικολάου Γιώργος.

 • 13 Δεκεμβρίου 2014, 11:16 | ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤΣΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ.

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 23:01 | Κατερίνα Στεφάνου

  Να αλλάξει το «Το ΕΒΠ θεωρείται ότι ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας» με το ότι «το ΕΒΠ ανήκει στο σύλλογο των διδασκόντων του σχολείου». Έχει άλλα καθήκοντα και εκπαίδευση το ΕΒΠ και άλλα το εκπαιδευτικό προσωπικό. Δημιουργούνται ασάφειες.

 • Πρόταση 1η: Ζητούμε τα κοινωνικά κριτήρια όπως προτείνονται στο άρθρο 22 του παρόντος εγγράφου να ισχύσουν και για τους διορισμούς του Ε.Β.Π.
  Πρόταση 2η : Για τα άτομα με αναπηρία που έχουν τα τυπικά προσόντα για το διορισμό τους σε θέσεις Ε.Β.Π. να ισχύσει η κατά προτεραιότητα πρόσληψή τους, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 22 περ. 3β. , στο ποσοστό που προτείνεται από την Ε.Σ.ΑμεΑ. στο παρόν έγγραφο.

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 17:51 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 17:59 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α !!!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 17:55 | Τριανταφυλλια-Μαρια Μιχαηλιδου

  Κύριοι βουλευτές ,
  Αν και υπάρχει προβλεψη μοριοδοτησης (κοινωνικά. κριτήρια, άρθρο 24) για πολύτεκνες και τριτεκνες οικογένειες , καθώς και για γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να μοριοδοτουνται και αδέλφια ατόμων με ειδικές ανάγκες (όπως και παλαιότερα) .Στην δική μας οικογένεια ο πατέρας δεν εργάζεται και η μητέρα είναι μικροσυνταξιουχος και το μόνο εργαζόμενο τέκνο εργάζεται εποχιακά.
  Με τιμή.
  Τριανταφυλλια-Μαρια
  Μιχαηλίδου.