Άρθρο 32: ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση άτομα με αναπηρία 67% και πάνω ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, σε ποσοστό 5% κατά προτεραιότητα, σε κάθε κλάδο και ειδικότητα και σε ποσοστό όχι παραπάνω από 15% σε κάθε σχολική μονάδα κατά την διαδικασία των τοποθετήσεων.