Άρθρο 10: Αποτύπωση Στοιχείων ΕΕ

      1. Σε κάθε ΣΜΕΕ και σε κάθε σχολική μονάδα που εφαρμόζει συνεκπαίδευση ή λειτουργούν Τμήματα    Ένταξης, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι ή παράλληλης στήριξης, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ευθύνη του διευθυντή της, καταγράφονται, εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και, όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται, στοιχεία που αφορούν την Ε.Ε όπως:

        α)   τα τμήματα που εφαρμόζεται ΕΕ, τα ωρολόγια προγράμματα ΕΕ που εφαρμόζονται,

    β) τους μαθητές ΕΕ (κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα), το μητρώο κάθε μαθητή με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον εξοπλισμό Υποστηρικτικών Τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, το τύπο προσβάσιμων βιβλίων που χρησιμοποιούν,

    γ) το εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό   προσωπικό ΕΕ (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) που λειτουργούν στη σχολική μονάδα, το υποχρεωτικό ωράριο του προσωπικού ΕΕ και οι κενές θέσεις προσωπικού ΕΕ,

     δ) τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΕΕ,

     ε) τις προβλεπόμενες εκθέσεις που συντάσσει, οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΕ και

       στ) την σύσταση και τις δραστηριότητες της ΕΔΕΑΥ με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές της καθώς     και την ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεών της.

         2. Σε κάθε ΚΕΔΥ με ευθύνη του προϊσταμένου του καταγράφονται, εισάγονται στο πληροφοριακό   σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και, όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται, στοιχεία που αφορούν:

     α) το προσωπικό (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) όλων των κατηγοριών ή ειδικοτήτων του ΚΕΔΥ, το υποχρεωτικό ωράριο του προσωπικού και οι κενές θέσεις προσωπικού, 

         β)  τις δραστηριότητες του ΚΕΔΥ με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές του,

     γ) τις εκθέσεις που συντάσσει, οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος και

         δ) τις υποδομές και τον εξοπλισμό του ΚΕΔΥ.

         3. Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ με ευθύνη τους καταγράφουν και εισάγουν στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούν, στοιχεία που αφορούν:

         α) τις δραστηριότητές με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές τους και

       β) τις εκθέσεις που συντάσσουν οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του   πληροφοριακού συστήματος ΕΕ. 

        4. Στο επίπεδο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Διευθυντή της, ελέγχεται η εφαρμογή και η ορθότητα των στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη συνολική ευθύνη υλοποίησης και οριστικοποίησης των δεδομένων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου.

      5. Την ευθύνη ελέγχου όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, την τυποποίηση των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά την ΕΕ, τον καθορισμό των ημερομηνιών υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, της επεξεργασίας των στοιχείων όπου υπάρχει ανάγκη, του καθορισμού των διαβαθμίσεων πρόσβασης στα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος ΕΕ και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα έχει η Διεύθυνση ΕΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό ΕΕ την ευθύνη έχουν οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού.

6. Επίσης υποχρεωτική είναι η ηλεκτρονική καταγραφή από τους υπόχρεους όλων των δεδομένων όλων των μαθητών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών βάσει του βαθμού προσβασιμότητας για τον καθένα και με τις προϋποθέσεις που θα καθορίσει η Διεύθυνση ΕΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:52 | Βυζάντη Αγγελική

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:13 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:12 | Κουμή Κατερίνα

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α !!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:12 | Νικολέτα Εφραιμίδου ΠΕ 71

  συμφωνώ και στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:10 | Διονυσία

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:00 | Μεριεμ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:44 | Γιώτα

  Συμφωνώ με τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:30 | Zωη

  Στηρίζω τις απόψεις του ΣΑΤΕΑ!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:23 | Ιωάννα Θεοχάρη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:19 | Αμανατιάδου Κατερίνα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:17 | Καραβά Ελένη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:08 | Ελπίδα Πεπελιά

  Συμφωνώ με το ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 22:07 | Πάσχου Παναγιώτα

  Συμφωνω με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ http://www.satea.gr/2014/12/%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4/#more-2297

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:51 | Β.Π

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:45 | Μαρία Ν.

  Στηρίζω θέσεις Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:41 | Πωλίνα – Μαρία Μαλάη

  συμφωνώ με τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:20 | Αναστασία Σταματούδη

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:16 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΛΙΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 21:13 | Ραφτοπούλου Σπυριδούλα-Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:57 | Νίκη Ραφτοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:53 | ΠΟΣΓΚΑμεΑ

  Από τα πλέον θετικά του ΣΝ είναι ότι για πρώτη φορά με το άρθρο 10 θεσμοθετείται η καταγραφή και παρακολούθηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπ. Παιδείας όλων των βασικών στοιχείων της Εκπαίδευσης των ΑμεΑ και της καταγραφής στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού ΑμεΑ που μετέχει στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:45 | Ιωάννα Μ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ. http://www.satea.gr/2014/12/%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4/#more-2297

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 20:37 | Anastasia

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:52 | Αννα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:33 | Βασιλική Νίκου

  Συμφωνώ με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:26 | ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:22 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΥΛΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:19 | Τσιακυρούδη Σοφία

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:19 | δερμετζιδου

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:18 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:13 | ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.Α

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 19:12 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΔΑΚΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:50 | Κωνσταντινος

  Συμφωνω με τη θεση του ΣΑΤΕΑ του μοναδικου συλλογου Ειδικης Αγωγης που ασχολήθηκε με όλα τα αρθρα του νομοσχεδιου

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:48 | ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΗ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕΑ!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:43 | Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των Σ.Α.Τ.Ε.Α.
  http://www.satea.gr

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:43 | Κατερίνα Χ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:14 | Χατζούλης Νικόλαος

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 18:13 | Εφη

  Στηρίζω τις θέσεις του Σ.Α.Τ.Ε.Α.