Άρθρο 30: Υπαγωγή σχολικών μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων Κρήτης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

1.  Οι σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης ,Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, που ιδρύθηκαν από το « Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων Κρήτης»  με έδρα τα Χανιά (Β.Δ. 314/1973-ΦΕΚ 93/τ.Α΄) που έχουν αναγνωριστεί ως ειδικά σχολεία και στεγάζονται στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (Κ.Α.Π.Ν.Κ) του Παραρτήματος Παιδιών και Νέων Κρήτης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρου 9 του ν.4109/2013-ΦΕΚ 16/τ.Α΄),υπάγονται εφεξής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές μετατάσσεται σε οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν.

 

2.Για τη μετάταξη του προσωπικού της παραπάνω διάταξης συνιστώνται έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων με προσόντα ειδικής εκπαίδευσης ή κλάδου ΠΕ 71 Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης ,δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών με προσόντα ειδικής εκπαίδευσης ή κλάδου ΠΕ 61 Νηπιαγωγών με προσόντα ειδικής εκπαίδευσης , μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 21-26 Λογοθεραπευτών, μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 29 Εργοθεραπευτών ,δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών, μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων και δύο (2)  θέσεις  κλάδου    ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με Κοινή Απόφαση  των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και πρόταση των αρμοδίων συμβουλίων.