Άρθρο 22: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από ΣΜΕΕ Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου , μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης δεν δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ΣΜΕΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται βάσει των οριστικών πινάκων κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.α. Για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΕ, συντάσσονται στην πρωτοβάθμια ΕΕ δυο πίνακες για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ71 και ΠΕ70.50 και δυο πίνακες για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ61 και ΠΕ60.50 και ένας πίνακας ανά κλάδο και  ειδικότητα στη Δευτεροβάθμια ΕΕ στην Κεντρική Υπηρεσία από τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

β. Σε όλους τους πίνακες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ΕΕ, σε κάθε φάση πρόσληψης προτάσσονται εκπαιδευτικοί με 67% και πάνω επ’ αόριστον αναπηρία ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, σε ποσοστό 10% ανά κλάδο και ειδικότητα και σε ποσοστό όχι παραπάνω από 15% σε κάθε σχολική μονάδα κατά την διαδικασία των τοποθετήσεων.

γ. Σε κάθε φάση πρόσληψης στην πρωτοβάθμια:

γα. Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-71 ΕΕ και σε ποσοστό 5% επί των προσλήψεων, θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς κλάδου  ΠΕ 70 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.2 του παρόντος νόμου.

γβ. Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-61 ΕΕ και σε ποσοστό 30% για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου  ΠΕ-60 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ.2.1 του παρόντος νόμου.

Τα παραπάνω ισχύουν  μόνο για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού – μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μέχρι και την δημοσίευση του παρόντος νόμου.  

4α. Στους πίνακες της Πρωτοβάθμιας ΕΕ προτάσσονται στις προσλήψεις οι εκπαιδευτικοί ΠΕ61 και ΠΕ71 κατατασσόμενοι και συγκρινόμενοι μεταξύ τους με  την προϋπηρεσία και με την σειρά επιτυχίας στον ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση. 

β. Στη συνέχεια ακολουθούν οι  έχοντες τα προσόντα του άρθρου 20 παράγ 2.1,2 του παρόντος νόμου κατατασσόμενοι με τα παρακάτω κριτήρια.
γ. Στον πίνακα της Β/θμιας Εκπ/σης ΕΕ κατατάσσονται οι έχοντες τα προσόντα του άρθρου 20 παρ.2.3 του παρόντος νόμου, εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

i) Ακαδημαϊκά κριτήρια:       

α) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή μονάδα (0,5)  για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΕ, ή στη σχολική ψυχολογία,  έξι (6) μονάδες
γ) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες
δ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες.

ε) είναι κάτοχοι κύριας ειδικότητας στην Ειδική Φυσική Αγωγή για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, δύο (2) μονάδες

στ) είναι κάτοχοι δευτερεύουσας ειδικότητας στην Ειδική Φυσική Αγωγή για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, μία (1) μονάδα.

ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην Ε.Ε. που υλοποιείται από εποπτευόμενο ίδρυμα του ΥΠΑΙΘ (Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό Κέντρο), μια (1) μονάδα.

 Για να είναι μια ετήσια επιμόρφωση στην Ε.Ε. πιστοποιημένη, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
– να λειτουργεί στο πανεπιστήμιο που θα υλοποιεί την ετήσια επιμόρφωση προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απόλυτα σχετικό με την Ε.Ε. και αν πρόκειται για ερευνητικό κέντρο (εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας),  να έχει εμπειρία στην ΕΕ μέσα από την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών έργων και δημοσιεύσεων καθώς και διεθνή αναγνώριση,
– η επιμόρφωση να περιλαμβάνει 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 120 πρακτικής άσκησης σε δομές ΕΕ ή ΚΕΔΥ,
– τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων του προγράμματος να είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ, τουλάχιστον το 15% των μαθημάτων του προγράμματος να καλύπτει την περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής στην ΕΕ και στο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό και
– τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του προγράμματος να διδάσκονται από  διδάκτορες που το γνωστικό αντικείμενό τους είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ.

Το Δ.Σ. του ΙΕΠ θα εγκρίνει ή όχι τις προτεινόμενες για πιστοποίηση ετήσιες επιμορφώσεις ελέγχοντας την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων κατόπιν εισήγησης του γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης.
η) Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΕ, που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2014, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μοριοδοτούνται με μισή (0,5) μονάδα.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος:

 1) είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος

2) είναι κάτοχος των κριτηρίων β),γ),δ),ε) και στ) δε μοριοδοτούνταιι το  ζ) και η)

3) ο κάτοχος των κριτηρίων ζ) και η) μοριοδοτείται άπαξ μόνο για  το ζ) του παρόντος άρθρου.

ii) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΥ
Η προϋπηρεσία για κάθε μήνα μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες.
iii) Κοινωνικά κριτήρια

α. Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 67% επ’ αόριστον αναπηρία και μέχρι 80% ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, μοριοδοτούνται με τρεις (3) μονάδες.

β. Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 80% και άνω επ’ αόριστον αναπηρία ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ, και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, μοριοδοτούνται με τέσσερις (4) μονάδες.

γ. Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,  τέκνου ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

Βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011 από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και εφ’ όσον έχει υποβληθεί αίτηση στο ΚΕΠΑ, γίνονται δεκτές για επ’ αόριστον χρήση εφ’ όσον πρόκειται για επ’ αόριστον γνωματεύσεις ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους.

Μόνο για τις προσλήψεις αναπληρωτών, τα οριζόμενα ποσοστά αναπηρίας του παρόντος άρθρου, μπορούν να μην χαρακτηρίζονται ως επ’ αόριστον.
δ. Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες.

ε. Η ύπαρξη τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 67% επ’ αόριστον αναπηρία και άνω, και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου μόνο σε ΣΜΕΕ, Τ.Ε. και ΚΕΔΥ.

5. Επίσης εντάσσονται και κατατάσσονται στους παραπάνω πίνακες με προσόντα στην ΕΕ οι εκπαιδευτικοί  που έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα (10)  διδακτικών μηνών στην ΕΕ.

6. Η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων στον τελικό πίνακα με προσόντα στην ΕΕ προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικοί και από κοινωνικά κριτήρια.

7. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις των κλάδων ΠΕ71 ΕΕ και ΠΕ70 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.2 του παρόντος νόμου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών των κλάδων  ΠΕ61 ΕΕ και ΠΕ60 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.1 του παρόντος νόμου οι οποίοι:

 α) τοποθετούνται στην προκαταρκτική τάξη και στις τάξεις Α΄ και Β΄ των ειδικών δημοτικών σχολείων και

 β) παρέχουν παράλληλη στήριξη − συνεκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των τάξεων Α΄ και Β΄ των λοιπών δημοτικών σχολείων. Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στους κλάδους  ΠΕ61 Ε.Ε και ΠΕ 60, που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.1 του παρόντος νόμου αντίστοιχα.

8. Στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων κατά περιοχή πρόσληψης και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης.

Οι  κλάδοι και οι ειδικότητες  που διαθέτουν  Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια  σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, προτάσσονται  στους πίνακες  κατάταξης .

9. Οι εκπαιδευτικοί ΕΕ οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. Δημιουργούνται δύο(2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου γ).

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:58 | Βυζάντη Αγγελική

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:54 | Δήμητρα

  Δεν είναι κατανοητό για ποιό λόγο αναγνωρίζεται μόνο η πραγματική προϋπηρεσία στην ΕΕ και δεν διπλασιάζεται η προϋπηρεσία στα δυσπρόσιτα. Επειδή η προϋπηρεσία στην ειδική αναγνωριζόταν κανονικά και κατά την περίοδο 2010-2012, θεωρώ σωστό και δίκαιο να αναγνωρίζεται στην ΕΕ ως διπλή η προϋπηρεσία στα δυσπρόσιτα συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2010-2012.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:51 | ΕΑΡ

  Από τη στιγμή που όσοι εντάσσονται στους πίνακες διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για την ειδική αγωγή, και όλοι κρίνονται βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων κλπ, η επιτυχία στον ΑΣΕΠ του κλάδου του κάθε εκπαιδευτικού πρέπει να προσμετράται. Αποτελεί το πλέον αντικειμενικό κριτήριο. Η εμπειρία υπερεκτιμάται και δεν αποτελεί πανάκεια, ένας κακός εκπαιδευτικός παραμένει κακός και όταν διαθέτει εμπειρία, όπως και το αντίστροφο. Ο βαθμός κατακρίνεται γιατί προέρχεται από διάφορες σχολές. Τα μεταπτυχιακά χαρακτηρίζονται πληρωμένα κλπ. Οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες βάλλονται από τους μη…. Αποτελεί ένα αντικειμενικό κριτήριο και δε πρέπει να παραβλέπεται και στην ειδική αγωγή. Δίνει τουλάχιστον την αίσθηση της αξιοκρατίας.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:50 | Φωτεινή

  Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μοριοδοτούνται ενιαία και να μην υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τους. Όσοι προσφέρουν στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης τόσα χρόνια, ώστε να λειτουργούν οι σχολικές δομές, δεν μπορεί να απαξιώνονται ξαφνικά, ώστε να προκρίνονται συγκεκριμένοι κλάδοι. Όπως επίσης δεν μπορεί να υπάρχουν ημερομηνίες λήξης στην απόκτηση γνώσεων. Ένας κάτοχος μεταπτυχιακού με ημερομηνία πριν την δημοσίευση του νόμου, πως θεωρείται αποδεκτός για συγκεκριμένες προσλήψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ένας άλλος με κατοπινή ημερομηνία όχι; Δεν πρέπει να υπάρχει κατηγοριοποίηση και διαχωρισμός των εκπαιδευτικών. Όλοι μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε μαζί.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:50 | freedom

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΑΤΕΑ