Άρθρο 09: Σχολικές μονάδες

       1. Ως ΣΜΕ.Ε. ορίζονται:

 

    α) Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

 

1. τα νηπιαγωγεία Ειδικής Εκπαίδευσης. και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων Ε.Ε., για μαθητές μέχρι και το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους και

 

2. τα δημοτικά σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους. Παράταση φοίτησης για ένα έτος μπορεί να γίνει με απόφαση της ΕΔΕΑΥ εφ’ όσον υπάρχει ή του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

    β) Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

 

  1. Τα Γυμνάσια Ειδικής Εκπαίδευσης

    Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν μαθητές, έως το 16ο  έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 18ο εάν για πολύ σοβαρούς και πιστοποιημένους λόγους το ΚΕΔΥ εισηγηθεί κάτι τέτοιο και είναι κάτοχοι    απολυτηρίου πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΥ.

   Μαθητές που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να εγγράφονται για την απόκτηση     Απολυτηρίου Γυμνασίου και να εξετάζονται κατά τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση στο Ειδικό Γυμνάσιο ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. Η περαιτέρω φοίτησή τους στην κατάλληλη σχολική δομή, θα καθορίζεται με  σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΥ.

Τα γυμνάσια Ε.Ε περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του γυμνασίου Ε.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΥ.

 

 2. Τα Λύκεια Ειδικής Εκπαίδευσης

Τα λύκεια Ε.Ε, περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του λυκείου Ε.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΥ.

 

γ)  Οι δομές της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:

 

   1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) εγγράφονται απόφοιτοι του Ειδικού Δημοτικού και του Δημοτικού κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕΔΥ Στα Ε.Ε.Γ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις, με ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4186/2013, καθώς και των ΣΕΚ του άρθρου 20 του ίδιου νόμου υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχουν οι κλάδοι ή οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που έχουν ανάθεση σε αυτές. Στους απόφοιτους της Δ΄ τάξης των Ε.Ε.Γ. χορηγείται  απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου.

 

     Στην Ε΄ «Τάξη Μαθητείας» εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ε.Ε.Γ. Η «Τάξη μαθητείας», έχει διάρκεια ένα (1) διδακτικό έτος και περιλαμβάνει τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α’ Ε.Ε.Λ., Μαθήματα Ειδικότητας και πρακτική με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ή σε φορέα, ή στο σχολείο στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, καθώς και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν έχει ο Σ.Δ. του Ε.Ε.Γ.

 

   Οι απόφοιτοι της Ε΄ τάξης «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 2 με δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη  του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με  τον ν. 4186/2013 της ίδιας ή άλλης ομάδας προσανατολισμού,  καθώς και στη Β΄ τάξη των  ΣΕΚ  Ειδικής Εκπαίδευσης, ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού, στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα. Στα Ε.Ε.Γ. εγγράφονται μαθητές που είναι κάτοχοι απολυτηρίου της Πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΥ.

 

   Ο κανονισμός λειτουργίας των Γυμνασίων θα εφαρμόζεται και στα Ε.Ε.Γ. και οποιαδήποτε απόκλιση για την Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.

   Η βαθμολογία σε όλες τις τάξεις δίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Γυμνάσια        Γενικής Εκπαίδευσης.

 

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν μαθητές, έως το 16ο  έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 18ο εάν για πολύ σοβαρούς και πιστοποιημένους λόγους το ΚΕΔΥ εισηγηθεί κάτι τέτοιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΥ.

 

  Μαθητές που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να εγγράφονται για την απόκτηση Απολυτηρίου Γυμνασίου και να εξετάζονται κατά τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση στο Ειδικό Γυμνάσιο ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. Η περαιτέρω φοίτησή τους στην κατάλληλη σχολική δομή, θα καθορίζεται με  σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΥ. Εάν σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΥ προτείνεται η φοίτηση σε ΕΕΓ, θα  εγγράφεται στη Γ΄ τάξη.

 

 

  Οι ανωτέρω μαθητές δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα Γενικά Λύκεια, στα Επαγγελματικά Λύκεια στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, στα Ειδικά Λύκεια  και στις ΣΕΚ και  ΣΕΚ ΕΕ της  μη τυπικής  εκπαίδευσης.

Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της γενικής εκπαίδευσης προσαυξημένα κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης ως επαρκούς ή όχι.

  Οι  προθεσμίες μετεγγραφών για τις Α΄ και Β΄ τάξεις γίνονται κατ’ αντιστοιχία με το Γυμνάσιο, ενώ για την Γ΄ τάξη Ε.Ε.Γ.  θα γίνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τη Δ΄ τάξη οι μετεγγραφές εφόσον γίνονται στην ίδια ειδικότητα μπορούν να υλοποιούνται στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν για τα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας γίνεται μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη στο σχολείο υποδοχής σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

  Για εξαιρετικές περιπτώσεις η μετεγγραφή θα γίνεται μετά από εκτίμηση των σημαντικών λόγων από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του σχολείου υποδοχής.

 

Ως προς τις μετακινήσεις, μετεγγραφές μαθητών και  αντιστοιχίσεις των τάξεων ΕΕΓ-    Γυμνασίων   γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,  ισχύουν τα εξής:

 

Απόφοιτοι των Ε.Ε.Γ εγγράφονται:

 • Απόφοιτος  Α΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής  

     εκπαίδευσης.

 • Απόφοιτος Β΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
 • Απόφοιτος Γ΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου  γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης
 • Απόφοιτος  Δ΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στην Α΄ τάξη του ΕΕΛ και Επαγγελματικού Λυκείου      ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού, στην Α΄ τάξη του ΓΕΛ, καθώς και στην Α΄ τάξη ΣΕΚ και  ΣΕΚ Ε.Ε. ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού.
 • Απόφοιτος της Ε΄ τάξης ΕΕΓ, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΛ και Επαγγελματικού Λυκείου της ίδιας ή άλλης  Ομάδας Προσανατολισμού, ή στη Β΄ τάξη ΣΕΚ και ΣΕΚ Ε.Ε., στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού.

 

Απόφοιτοι Γυμνασίου Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης εγγράφονται:

 • Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής Εκπαίδευσης, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΓ.
 • Απόφοιτος της  Β΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, εγγράφεται στην Γ΄ τάξη του ΕΕΓ.
 • Απόφοιτος της Γ΄ τάξης Γυμνασίου  γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης εγγράφεται στην Α΄ τάξη ΕΕΛ     και Α΄ τάξη  ΓΕΛ, καθώς και στις ΣΕΚ και ΣΕΚ Ε.Ε.

 

Μετεγγραφές μαθητών ΕΕΓ και Γυμνασίων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης:

 • Από την Α΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στην Α΄ τάξη Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
  • Από τη Β ΄ τάξη  ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στην Β΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
 • Από τη Γ΄ τάξη   ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στη Γ΄ Γυμνασίου  γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
  • Από τη Δ΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στη Γ΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
  • Από την Α΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ο μαθητής μετεγγράφεται στην Α΄ τάξη του ΕΕΓ.

Από τη Β΄ Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ο μαθητής μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΓ .

 • Από την Γ΄ Γυμνασίου γενικής ή ειδικής, ο μαθητής δύναται να μετεγγραφεί στη Γ΄ τάξη του ΕΕΓ.

 

Για κάθε μετακίνηση μαθητή προς την ειδική εκπαίδευση και αντιστρόφως απαιτείται σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΥ.

 

 

 

2) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

   Στο άρθρο 28 του ν. 4186/2013 η περίπτωση 1β τροποποιείται ως εξής:

 

   «β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.), στην Α΄ τάξη των οποίων εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι   κάτοχοι απολυτηρίου, Δ΄ τάξης, του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στην Β΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις κάτοχοι πτυχίου επιπέδου 2 απόφοιτοι του Ε.Ε.Γ. Στα Ε.Ε.Λ. προσφέρονται δύο κύκλοι σπουδών οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:

       α. Ο Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών και

       β. Ο Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών η «Τάξη Μαθητείας»

 

    Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών λειτουργούν οι Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις κατ’ αντιστοιχία με τις τάξεις   των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο αριθμός ημερομισθίων που πρέπει να έχει ο μαθητής ως προϋπόθεση εγγραφής δεν ισχύει για τα ΕΕΛ. Στους απόφοιτους της Δ΄ τάξης των ΕΕΛ χορηγείται:

 α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ισότιμος με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, μετά τις  ενδοσχολικές εξετάσεις και

    β) Πτυχίο  ειδικότητας επιπέδου 4 μετά από τις ενδοσχολικές εξετάσεις του ΕΕΛ.

 

  Στο Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών η «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του Ε.Ε.Λ.

  Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ., έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα.

  Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων,   καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων Σ.Δ.  του Ε.Ε.Λ. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.

  Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5 από το Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τον Ο.Α.Ε.Δ. μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013.

Η λειτουργία των Ε.Ε.Λ διέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και ως προς τα θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία  του 5%. Θέματα που αφορούν προθεσμίες εγγραφών και μετεγγραφών εναρμονίζονται με τα εκάστοτε ισχύοντα στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Ο κανονισμός λειτουργίας των εσπερινών ΕΠΑΛ εφαρμόζεται και στα Ε.Ε.Λ. και οποιαδήποτε απόκλιση για την Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.

 

Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των εσπερινών ΕΠΑΛ προσαυξημένα κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης.

Στα ΕΕΛ καθώς και στα Ειδικά Λύκεια και μόνο για τα τμήματα Ομάδων προσανατολισμού και τμήματα ειδικοτήτων, αυτά δύνανται να συστήνονται,  ανεξάρτητα από  τον αριθμό των μαθητών, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης, κατόπιν εισήγησης του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Τα ωρολόγια προγράμματα και το σύνολο των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών, θα διαφοροποιούνται με εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης και έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Στα ΕΕΓ δύνανται να ιδρύονται Λυκειακές τάξεις με εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εφ΄όσον υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ )μετονομάζονται σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  συντομογραφημένα: Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού σχολείου, γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕΔΥ. Τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ λειτουργούν είτε με προκαταρκτική και Α΄, Β΄, Γ΄, Δ, Ε΄ τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ΣΤ΄ « τάξη Μαθητείας», είτε με βαθμίδες προκαταρκτική+Α (Κατώτερη), Β+Γ(Μεσαία), Δ+Ε(Ανώτερη), είτε με μεικτό σύστημα τάξεων και βαθμίδων. Σε κάθε βαθμίδα μπορούν να φοιτούν μαθητές, ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής στα μητρώα, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Η προκαταρκτική τάξη, έχει στόχο την προετοιμασία  των μαθητών στην ομαλή ένταξη του μαθητή  στο σχολικό περιβάλλον. Εδώ  διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, αυτόνομης διαβίωσης και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων. Τα αυτόνομα εργαστήρια προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και αυτόνομης διαβίωσης καταργούνται και θα διδάσκονται ως μαθήματα σε όλες τις τάξεις.

Στους απόφοιτους της Ε΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χορηγείται απολυτήριος τίτλος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με δικαίωμα εγγραφής στην «τάξη μαθητείας» του ΕΕΕΕΚ κατόπιν εισήγησης της ΕΔΕΑΥ όπου έχει συσταθεί και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η βαθμολογία σε όλες τις τάξεις δίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης.

 

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 18ο εάν για πολύ σοβαρούς και πιστοποιημένους λόγους το ΚΕΔΔΥ εισηγηθεί κάτι τέτοιο κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΥ. Στην «Τάξη Μαθητείας» η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου  του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ύστερα από εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφόσον αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

Η «Τάξη Μαθητείας», έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 τριμήνων και το πολύ ενός (1) διδακτικού έτους και περιλαμβάνει μαθήματα πρακτικής με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ή σε φορέα, ή στο σχολείο ή στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Το πρόγραμμα της «Τάξης Μαθητείας» μπορεί να συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Την ευθύνη υλοποίησης της «Τάξης Μαθητείας», καθώς και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν έχει ο Σ.Δ. του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

 

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2 με δυνατότητα συνέχισης σπουδών μόνον σε Σ.Ε.Κ. ΕΕ ύστερα από εισήγηση  της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφόσον η τελευταία έχει συσταθεί και λειτουργεί ή  εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Στη φόρμα απολυτηρίου του Ε.Ε.Ε.ΕΚ, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1103/Β/23-8-2002, απαλείφεται η πρόταση  «ο παρών τίτλος επέχει θέση πιστοποιητικού επιπέδου 1 του άρθρου 6 παρ.1α του ν. 2009/1992».

Στους ήδη αποφοιτήσαντες χορηγείται πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2 και αντικαθίσταται ο παλαιός απολυτήριος τίτλος με τον νέο.

 

Μαθητής που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση δεν δικαιούται επανεγγραφής και  φοίτησης σε άλλη ή ίδια δομή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

2. Θέματα Λειτουργίας:

  1. Οι ΣΜΕΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούν να λειτουργούν είτε με τάξεις Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’, είτε με βαθμίδες Α+Β(Κατώτερη), Γ+Δ(Μεσαία), Ε+ΣΤ(Ανώτερη), είτε με μεικτό σύστημα τάξεων και βαθμίδων. Σε κάθε βαθμίδα μπορούν να φοιτούν μαθητές ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής στα μητρώα ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Επίσης μπορούν οι Σ.Μ.Ε.Ε. της Α’/θμιας εκπαίδευσης, να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης όπου αυτό είναι δυνατόν, είτε το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.), είτε ένα μεικτό σύστημα των δύο. Τα παραπάνω καθορίζονται σε πρακτικό του συλλόγου προσωπικού του σχολείου κατόπιν εισήγησης του δ/ντή και έγκρισης από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο Ε.Ε.

2. Στις αυτοτελείς ΣΜΕΕ της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα διαλείμματα δύνανται να είναι ανά δίωρο. Κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος οι εργαστηριακές ώρες δύνανται στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση να είναι δίωρες χωρίς να μεσολαβεί διάλειμμα μεταξύ τους.

3. Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, σε κάθε μάθημα, σε όλες τις αυτοτελείς ΣΜΕΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα. Ο τρόπος προσέγγισης της διδασκόμενης ύλης, είναι ανάλογος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και αναμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

4. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα και εργαστήριο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5 μαθητές και μεγαλύτερος από 8 μαθητές. Μέσα στο εύρος αυτό ο σύλλογος προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Ε. διαμορφώνει τα τμήματα. Εάν σε μία Σ.Μ.Ε.Ε. ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα είναι μεγαλύτερος από 8 λόγω ελλείψεως χώρου τότε υπάρχει η δυνατότητα μέσα στο ίδιο τμήμα να βρίσκονται δύο εκπαιδευτικοί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαθητών στο φάσμα του αυτισμού ή πολυαναπηριών και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Διευθυντή του σχολείου και του Σχολικού Συμβούλου Ε.Ε. ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να εγκρίνει τη σύσταση υποομάδας του τμήματος με όχι λιγότερους από 3 μαθητές και η οποία υπάγεται σε κύριο τμήμα τουλάχιστον 8 μαθητών.

5. Η  3η παράγραφος του άρθρου 28 περίπτωση 1γ του ν. 4186/2013 τροποποιείται ως εξής: «Από το σχολικό έτος 2014-15 όλα τα ΤΕΕ ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας και τα ΤΕΕ Αγωγής Β΄ βαθμίδας, ή (Ειδικά ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής) μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.).

 6. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού ,του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού καθώς  και οι θέσεις των Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των ανωτέρω σχολικών μονάδων  μεταφέρονται στις νέες σχολικές μονάδες. Οι μη υπηρετούμενες κενές οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες σχολικές μονάδες. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλον οργανικά τοποθετημένο εργαζόμενο στις ανωτέρω δομές.

7. Στις μέχρι τώρα χαρακτηρισμένες ΣΜΕΕ Επαγγελματικής εκπαίδευσης, (ΕΕΕΕΚ, ΕΕΓ και ΕΕΛ) κωφών και βαρηκόων μαθητών θα λειτουργούν τμήματα αμιγώς με μαθητές της ειδικής κατηγορίας που μέχρι τώρα χαρακτήριζε τις σχολικές αυτές μονάδες, αλλά με δυνατότητα εγγραφής ή μετεγγραφής και μαθητών με άλλες αναπηρίες χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να αποτελέσει ξεχωριστό τμήμα  και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΥ. Οι ιδρυμένες ΕΠΑΣ σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 καταργούνται.

8. Στο ΕΕΕΕΚ  «μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες» που δημιουργήθηκε και λειτουργεί με έδρα το Αιγάλεω και εφόσον το σχολείο δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών που ορίζεται από τον νόμο για να λειτουργεί χαρακτηρισμένο ως τέτοιο, τότε μπορούν να εγγράφονται ή να μεταγράφονται μαθητές χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα να λειτουργεί και  τμήμα αμιγώς με μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Το ίδιο ισχύει για κάθε άλλο χαρακτηρισμένο σχολείο υπάρχει ή ιδρυθεί.

9. Προβλέπονται οι μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές μαθητών στις ΣΜΕΕ  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει, με τον απαραίτητο αριθμό συνοδών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, ώστε να διασφαλίζεται η μετακίνηση και διαμονή των μαθητών. Εφαρμόζονται  τα προβλεπόμενα περί εκδρομών στην γενική τυπική εκπαίδευση.

10. Στο άρθρο 28 του  ν. 4186/2013 πριν την πρώτη πρόταση προστίθενται το εξής:

 «Οι αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Ε. της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται στους παρακάτω τρείς     

 (3) τύπους σχολείων:

      α) τα Γυμνάσια-Λύκεια Ε.Ε. κατ’ αντιστοιχία με τα Γυμνάσια – Λύκεια της γενικής εκπαίδευσης

    β) τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) και τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.) κατ’ αντιστοιχία με τα σχολεία της μη ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

    γ) τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Κάθε άλλη διάταξη καταργείται.»

11. Προκειμένου για μετεγγραφές από Ε.Ε.Γ. σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ή αντίστροφα αρμόδιο είναι το ΚΕΔΥ της σχολικής μονάδας υποδοχής, εκδίδει δε γνωμάτευση ως προς τη δομή  και εισήγηση για την κατάταξη των μετεγγραφόμενων στις κατάλληλες τάξεις. Ο Σ.Δ. του σχολείου υποδοχής ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα αποφασίζει για την τάξη στην οποία κατατάσσονται τελικά οι μαθητές.

12. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και αντίστοιχα ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος, μπορεί τεκμηριωμένα να αποφασίζει για την παραπομπή μαθητών για αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση στο οικείο ΚΕΔΥ όπου δεν έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ και για το λόγο αυτό κοινοποιεί την απόφασή του τόσο στο ΚΕΔΥ όσο και στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών οι οποίοι υποχρεούνται εντός δεκαημέρου από τη λήψη της, να μεταβούν στο ΚΕΔΥ ώστε να καταθέσουν τη σχετική αίτηση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας να ζητήσει την υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΥ όπου δεν έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ, κοινοποιώντας την απόφασή του αυτή στους γονείς/κηδεμόνες που η παραπάνω απόφαση αφορά.

13. Τα Ειδικά Γυμνάσια (εκτός κωφών, βαρήκοων και κινητικά αναπήρων) δύνανται να μετατρέπονται κατόπιν εισήγησης του οικείου ΚΕΔΥ, του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τη Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης  και με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ) και οι φοιτούντες μαθητές σε αυτά εγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

14. Στα σχολεία της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργούν και τμήματα ολοήμερου προγράμματος. Στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων ΕΕ περιλαμβάνονται και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης Στα σχολεία ΕΕ εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα.. Στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ΕΕ περιλαμβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

15. Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

   16. Ο αναγκαίος αριθμός των μαθητών για τη λειτουργία ειδικού δημοτικού σχολείου και ΕΕΕΕΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε και αποτελεί την προϋπόθεση ίδρυσής τους. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές είναι λιγότεροι, η λειτουργία της σχολικής μονάδας αναστέλλεται και στη συνέχεια προτείνεται η κατάργησή της. Στη θέση της ιδρύονται τμήματα ένταξης, με εξειδικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου.

17.α) Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΕ γίνεται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης είτε με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τις ΣΜΕΕ επιτρέπεται η αγορά ή η μίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευμένων προδιαγραφών που τάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΣΜΕΕ που διέθεταν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία και μεταβιβάστηκαν στην αρμοδιότητα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, διατηρούν το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης. Για τη μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΕ συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των μαθητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στις ΣΜΕΕ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που έχουν κατανεμηθεί στις ΣΜΕΕ γίνεται από τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από πιστώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.

   β) Για μαθητές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης που φοιτούν σε συστεγαζόμενες ΣΜΕΕ με αυτές της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να μεταφέρονται με το σχολικό λεωφορείο ιδιοκτησίας της συστεγαζόμενης ΣΜΕΕ, όπου υπάρχει η  δυνατότητα και χωρίς να παρεμποδίζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ( π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις ,υποστηρικτικά προγράμματα ημερήσιες εκδρομές και λοιπές δραστηριότητες) της ιδιοκτήτριας σχολικής μονάδας, κατόπιν θετικής εισήγησης του Διευθυντή της ΣΜΕΕ που φέρει το ιδιόκτητο λεωφορείο, ύστερα από αίτημα του Διευθυντή της συστεγαζόμενης ΣΜΕΕ σε αυτόν και έγκριση από την οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.

  γ) Για τις ΣΜΕΕ που λειτουργούν σε ιδρύματα, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών με τα ιδιόκτητα λεωφορεία του ιδρύματος, χωρίς επιβάρυνση των ενιαίων σχολικών επιτροπών.

18.  Το σχολικό και διδακτικό έτος των ΣΜΕΕ είναι το ίδιο με αυτό των αντίστοιχων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

19. Σε όλες τις Σ.Μ.Ε..Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα όρια καθορίζονται με απόφαση του αντίστοιχου Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εντός των ορίων της Δ/νσης ή με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εκτός των ορίων της Δ/νσης.

Εγγραφή μαθητή εκτός των ορίων της Σχολικής μονάδας εντός των ορίων της Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και εκτός των ορίων Δ/νσης  με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

20. Μπορούν να εκπονούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών των Σ.Μ.Ε. Ε. σε συστεγαζόμενα ή όμορα σχολεία γενικής εκπαίδευσης κατόπιν πράξης των δ/ντών των δύο σχολείων οι οποίες αποστέλλονται στον Σχολικό Σύμβουλο Ε.Ε. για έγκριση.

  21. Οι Διευθυντές των ΣΜΕΕ των 6/θέσιων και πάνω σχολικών μονάδων έχουν διδακτικό ωράριο ανάλογο των 12/θέσιων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης  δηλαδή 8 ώρες, το οποίο μπορεί να καλύπτεται σε ενισχυτική διδασκαλία μαθητή ή μικροομάδων. Οι δ/ντές των Σ.Μ.ΕΑ.Ε. των οποίων το σχολείο αποτελεί και κέντρο στήριξης ενός Σ.Δ.Ε.Υ. ο χρόνος απασχόλησης τους στο δίκτυο, λογίζεται χρόνος διδακτικών καθηκόντων.

    22. Οι συστεγαζόμενες στο ίδιο συγκρότημα ΣΜΕΕ ή αυτές που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης του σχολικού συμβούλου ειδικής Εκπαίδευσης.

23. Για τα ολιγοθέσια ειδικά δημοτικά σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια), το ωράριο του ΕΕΠ είναι αυτό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ανωτέρω σχολείων.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:52 | Χριστινάκης Βασίλειος

  Άρθρο 9 Παράγραφος 2 3)

  Να τροποποιηθεί με την προσθήκη του έντονου κειμένου

  3. Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, σε κάθε μάθημα, σε όλες τις αυτοτελείς ΣΜΕΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο τρόπος προσέγγισης της διδασκόμενης ύλης, είναι ανάλογος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και αναμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

  Αιτιολόγηση
  Η προϋπόθεση που θέτει για την διδασκαλία όλων των μαθημάτων μπορεί να μην είναι εφικτή λόγω ελλείψεως του αντίστοιχου προσωπικού. Πρέπει να προστεθεί λοιπόν η παραπάνω τροποποίηση ώστε να μην μείνει κενό γράμμα η εν λόγω παράγραφος.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:52 | Βυζάντη Αγγελική

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:51 | Μαρία Π.

  Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα να είναι 5-8! Τι γίνεται αν οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε μια τάξη είναι λιγότεροι; Θα στερηθεί από αυτούς τους μαθητές το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση;;; Επίσης, 8 μαθητές/τάξη είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός! Έχετε μπει ποτέ σε τάξη για να καταλάβετε τις δυσκολίες που προκύπτουν με τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών, όπου ο κάθε μαθητής έχει σοβαρές ιδιαιτερότητες; Τελικά, στοχεύετε σε εκπαίδευση ή φύλαξη;

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:50 | Χριστινάκης Βασίλειος

  Άρθρο 9 Παράγραφος 2 3)

  Να τροποποιηθεί με την προσθήκη του έντονου κειμένου

  3. Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, σε κάθε μάθημα, σε όλες τις αυτοτελείς ΣΜΕΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο τρόπος προσέγγισης της διδασκόμενης ύλης, είναι ανάλογος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και αναμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

  Αιτιολόγηση
  Η προϋπόθεση που θέτει για την διδασκαλία όλων των μαθημάτων μπορεί να μην είναι εφικτή λόγω ελλείψεως του αντίστοιχου προσωπικού. Πρέπει να προστεθεί λοιπόν η παραπάνω τροποποίηση ώστε να μην μείνει κενό γράμμα η εν λόγω παράγραφος.

  Χριστινάκης Β.
  Δ/ντης του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Ρόδου

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:42 | Βασιλική Σταυροπούλου

  Ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα των ειδικών σχολείων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξηθεί! Είναι ήδη πολύ δύσκολο το έργο μας και ακροβατούμε μέσω επικίνδυνων καταστάσεων σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αν κάποιος από τους αγαπητούς υπουργικούς συμβούλους έκανε τον κόπο να επιχειρήσει να μπει στη θέση πολλών ειδικών παιδαγωγών σε ειδικά σχολεία, θα ήταν σε θέση να αντιληφθεί την απορία και την αγανάκτησή μας για την συγκεκριμένη πρόταση του νομοσχεδίου!

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:36 | Χριστινάκης Βασίλειος

  Άρθρο 9 Παράγραφος 2 4)

  Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών σε ένα τμήμα ΣΜΕΕ είναι τέσσερις(4) με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από το 1982. Η αύξηση σε πέντε (5) δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν επιστημονικό τρόπο και αν ισχύσει θα αποτελέσει αναχρονισμό.

  Πρόταση μας είναι ο ελάχιστος αριθμός να είναι τρεις (3)μαθητές και ο μέγιστος επτά (7).

  Ένα επιπλέον πρόβλημα με το ελάχιστο 5 είναι ότι όταν μια τάξη έχει 9 μαθητές πρέπει να σπάσει σε 5+4 κάτι που είναι ασύμβατο με το ελάχιστο.

  Χριστινάκης Β.
  Δ/ντης του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Ρόδου

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:27 | Νικηφόρος Π.

  2) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
  Πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη: «οι απόφοιτοι ΕΕΛ εγγράφονται στα ΙΕΚ και στα ΙΕΚ ΕΕ».

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:14 | Ιωάννα Ξενίδου

  Ο ανώτερος αριθμός μαθητών σε ένα τμήμα Ειδικού Σχολείου να είναι 5 και ο ελάχιστος 3. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα τμημα με 8 μαθητές.
  Και όσον αφορά την ελλιπή κτιριακή υποδομή που εξαναγκάζει να στιβάζονται παιδιά, πολλές φορές επιθετικά, σε μια τάξη, ακόμα και αν είναι 2 εκπαιδευτικοί, είναι κατι απαράδεκτο, πόσο μάλλον όταν το κράτος έχει το θράσος να το διατυπώνει και σε νόμο εν έτη 2014. Να βελτιωθούν οι υποδομές άμεσα. Ειναι εξαιρετικά επικινδυνο πρώτα για τα παιδιά και για εμάς ασφαλώς.

 • 14 Δεκεμβρίου 2014, 23:12 | Μαρία

  κάθε κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα τον κάθε πολίτη προσφέροντας του ίσες ευκαιρίες μάθησης ώστε να ενταχθεί στον κοινωνικό σύνολο αξιοποιώντας την προσωπική του αξία. Στα ΑμεΑ και στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς μετά το Δημοτικό να μην έχουν την απαιτούμενη στήριξη για την συνέχιση της εκπαίδευσης τους. Έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση από το κράτος της παροχής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ενσωμάτωση στον νόμο άρθρου που να προβλέπει την δημιουργία σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης σε κάθε νομό. Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο σε κάθε νομό της χώρας.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόβλεψη στον υπο διαμόρφωση νόμο, της ίδρυσης τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η ισχύουσα νομοθεσία αφηνει την ίδρυση του τ.ε. στην καλή προαίρεση του εκάστοτε διευθυντή και συλλόγου καθηγητων, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ προσλήψεις καθηγητών ΕΕ με διαδικασίες ΑΣΕΠ.