Άρθρο 25: Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

1. Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδίκαια οι θέσεις και κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. α) Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις επανασυσταθείσες θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά  δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1 αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (α) και (β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.            Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), ασκούνται εκ νέου  από τις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών, δυνάμει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).

4. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων επιτρέπεται η μετάταξη των υπαλλήλων σε  άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα στο ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

5. Επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) μετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.

7. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και αυτών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 θα γίνουν διά μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:04 | Παναγιώτης Κυριακόπουλος

  Το πιο δίκαιο θα ήταν όλοι οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί να έχουν την δυνατότητα να γυρίσουν στην νέα Δημοτική Αστυνομία ενώ όσοι δεν το επιθυμούν να παραμείνουν στις θέσεις τις οποίες κατέχουν.
  Επίσης όσοι υπάλληλοι ήταν ΔΕ και μετά την αυτοδίκαιη μετάταξή τους σε δήμους αναγνωρίστηκε το πτυχίο τους γιατί πλέον δεν υπήρχε το κώλυμα της οκταετίας να μπορέσουν να επιστρέψουν στην νέα Δημοτική Αστυνομία με το αναγνωρισμένο πτυχίο τους δηλαδή σαν ΠΕ ή ΤΕ και όχι πάλι ως ΔΕ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:47 | Δ.Τ.

  Συμφωνώ με την τελική ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσε το ιστολόγιο http://www.dimastin.gr. Δικαίωμα σε όλους τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς να επιλέξουν ελεύθερα και μόνοι τους για τη ζωή τους!!! Όχι πάλι άλλη αδικία, άλλη ταλαιπωρία!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:35 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ Κ.

  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ.
  ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΗ Η ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ;
  ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΗ Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 20 ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ 2009;
  ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ);
  ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΟΙΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΥΝΦΕΡΟΝΤΩΝ;
  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΕΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 2 ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 100 ΧΛΜ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΔΙΚΙΩΝ;
  ΕΑΝ ΝΑΙ, ΤΟΤΕ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ!
  ΕΑΝ ΟΧΙ, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:07 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ DIMASTIN.GR
  ——–ΔΙΚΑΙΩΣΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ——–

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:09 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

  ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΕ) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΔΑΕΑ ΑΘΗΝΑ.
  Συμφωνώ με το τελικό κείμενο-πρόταση που κατέθεσε το dimastin.gr.
  Πλήρης άρση των αδικιών σε σύντομο χρονικό διάστημα..

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:34 | γιωργος μαγγελος

  Μια αστυνομια μονο αρκει! Μη φτιαξετε παλι το εκτρωμα της δημοτικης αστυνομιας!το σιχαθηκαμε γιαυτο πολλοι δε θελουμε να γυρισουμε σε αυτο τον εφιαλτη που λεγεται δημοτικη αστυνομια!ουτοσιαλλως το καταργησατε και συνταγματικα! Οχι αλλη ταλαιπωρια! Στην ΕΛλΑΣ καλα ειναι τα παιδια … δε θελουν να φυγουν και θα προσφερουν! Τα παιδια ομως απο τα ΚΚ πρεπει και αυτα να εχουν δικαιωμα επιλογης και αυτα!γιατι οχι λοιπον? Εθελοντικη για ολους! Για τα ΠΕ ΔΕ ΤΕ ουτε λογος
  …. καποιοι φαινεται εκτος απο το αν θα γυρισουν σπιτι τους,τους νοιαζει το χρημα περισσοτερο!κριμα!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:50 | Δημοτικός Αστυνομικός ΕΛΑΣ

  Προτείνω μετά την παράγραφο 2β) να προστεθούν τα εξής «Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1 αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού και ΔΕ Διοικητικού με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:17 | ΜΑΡΙΑ.Κ

  Είναι λάθος η περιορισμένη εθελοντική κινητικότητα.Όλοι οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί αξίζουν ίσης μεταχείρησης.Δώστε σε ΟΛΟΥΣ τους π.Δ.Α την δυνατότητα εθελοντικής μετακίνησης.Μην διορθώσετε την αδικία με μια άλλη αδικία.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:43 | Βασιλης

  Το σωστό είναι να δώσετε τη δυνατότητα εθελοντικής μετακίνησης σε ΟΛΟΥΣ τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης