Άρθρο 18: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών-Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών

1. α) Η παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 «6 α. Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του διοικουμένου, η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα με την αίτησή του,  τα αναζητεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για την έκδοση της τελικής πράξης αυτεπαγγέλτως από τις οικείες υπηρεσίες.

 β. Για το σκοπό αυτόν τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο, με την κατάθεση της αίτησής του.

γ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, καθορίζονται οι διαδικασίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, λόγω μεγάλου όγκου αιτήσεων ή άλλων λόγων που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

δ) Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρμόζεται επί αιτημάτων φυσικών και νομικών προσώπων.»

2. α) Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τα οποία εκδίδονται μέσω κεντρικού πληροφοριακού συστήματος υπηρεσιών του Δημοσίου ή μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης του συστήματος αυτού με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ», εκδίδονται μέσω των ΚΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002  (ΦΕΚ Α/ 102) και αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω διασύνδεσης των υπηρεσιών του Δημοσίου με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα  του φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος.

β) Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται ο χρόνος ένταξης στην ανωτέρω ρύθμιση των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που δεν είναι εφικτό να ενταχθούν στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου.

3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, εκτός από τις εξουσιοδοτικές, έχουν πλήρη εφαρμογή μετά την πάροδο έξι μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:05 | Γερουσιαστής

  Θα πρέπει να επιτραπεί πλέον η διακίνηση δημοσίων εγγράφων και μεταξύ δημοσιών υπηρεσιών μέσω email σε πιστοποιημένα mail της κάθε υπηρεσίας.

  Θα πρέπει να δοθεί άμεση πρόσβαση στα ΚΕΠ κάθε είδους εφαρμογή που έχει μηχανογραφηθεί ή βρίσκεται στη φάση μηχανογράφησης όπως :
  1.Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης
  2.Ληξιαρχικές Πράξεις από το το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων
  3.Σύστημα εκτύπωσης ασφαλιστικού βιογραφικού μέσω του atlas.gov.gr

  Κάθε παραπάνω ενέργεια θα μειώσει τη γραφειοκρατία καθώς και θα αποφέρει τεράστιο λειτουργικό κόστος όπως γραφικής ύλης ,ταχυδρομείου και κυρίως άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη.

  Επιπροσθέτως ο πολίτης θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως του ΟΑΕΔ ,Τaxis ,ΟΑΕΕ κτλ με τον ίδιο κωδικό και συγκεκριμένα με τους κωδικούς του taxisnet.Έτσι μειώνεται η πολυπλοκότητα των συναλλαγών των πολιτών.

 • 21 Μαρτίου 2015, 20:35 | Γιώργος Γιαννόπουλος

  Δυστυχώς η διατύπωση » και των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του διοικουμένου» είναι ικανή να τορπιλίσει την διάταξη, και να μείνουν τα πράγματα ως έχουν.
  Προσωπικό πρόσφατο παράδειγμα. Για έκδοση άδειας δόμησης μου ζητήθηκαν από την πολεοδομία 1. βεβαίωση χρήσεων γής (την εκδίδει η ίδια η πολεοδομία, αλλά άλλος υπάλληλος, ενώ το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εντός του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο επίσης γνωρίζει η πολεοδομία) 2. βεβαίωση δασαρχείου ότι δεν είναι δασικό (εντός γενικού πολεδομικού σχεδίου θα έπρεπε να το γνωρίζουν)3. βεβαιώσεις από τρεις (3) αρχαιολογικές εφορείες,4. κτηματολογικό φύλλο.
  Για όλα αυτά απαιτούνται από υπογραφή του ιδιοκτήτη στην αίτηση, μέχρι υποβολή σχεδίων (των ιδίων σχεδίων που υποβάλλονται στην πολεοδομία).
  Είναι βέβαιο ότι η ερμηνεία των υπαλλήλων θα τείνει στο να θεωρήσουν πως απαιτείται η «σύμπραξη του διοικουμένου», και επομένως τίποτε δεν θα αλλάξει και μετά την ισχύ του νόμου, αν μείνει ως έχει.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:12 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Ερμης ταξισνετ ικα οαεδ Μήπως θα έπρεπε να ενσωματωθούν όλες αυτές οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις;Και εαν μπορεί να γίνει αυτό, τουλάχιστον ας έχουν κοινά αρχεία ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες

 • 19 Μαρτίου 2015, 15:39 | Τρύφων Α. Καραμανλής

  Θα ήθελα να δείτε και την πρόταση μου για το ηλεκτρονικό Προσοντολόγιο.
  Το Σύστημα Δαίδαλος όπως το ονομάζω δημιουργεί τις καλύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο.

  Ενισχύει την ταχύτερη διενέργεια των διαγωνισμών.
  Αποτρέπει 100% τη χρήση των πλαστών δικαιολογητικών.
  Παύει οριστικά την γραφειοκρατία και τη χαρτούρα.Η πρότασή μου για το Σύστημα Δαίδαλος στο εξής λινκ:

  https://trifonkaramanlis.wordpress.com/2015/01/30/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B4/

  Τρύφων Α. Καραμανλής

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:07 | ΕΦΗ Α.

  Οπωσδήποτε πρόσβαση των δημοσίων υπηρεσιών στο πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ. Η αναζήτηση δικαιολογητικών με τον ήδη υπάρχον τρόπο (συνταξη εγγραφου φαξ και αναμονή απάντησης) καθυστερεί υπερβολικά την διεκπεραίωση της υπόθεσης.

 • 18 Μαρτίου 2015, 15:55 | Χρήστος Γ.

  Πρόσβαση στον χρήστη μέσω taxisnet ERMHS να εκτυπώνει η να διορθώνει δικαιολογητικά ή μεταβολή στοιχειών.