Άρθρο 21: Διαδικασία προσδιορισμού και πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα

1.         Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου  υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα για ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών τους που δύνανται να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.

2.         Το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου 22 του παρόντος, προκειμένου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)  ημερών να γνωμοδοτήσουν  σχετικά με τις ανάγκες για προσωπικό που δύνανται να καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.

3.         Κατόπιν της ανωτέρω γνωμοδότησης των Τριμελών Επιτροπών, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδει Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, και τυχόν ειδικά προσόντα που απαιτούνται για τους κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες πρόκειται να μεταταχθούν/μεταφερθούν. Οι φορείς στους οποίους υπάγονταν οργανικά υποχρεούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

4.         Με την Πρόσκληση ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της, εντός της οποίας οι υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ηλεκτρονικά, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ή ανήκε οργανικά ο υπάλληλος, ή σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση/Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται και  στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου  22 του παρόντος. Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, όπου ανήκει ή ανήκε οργανικά ο υπάλληλος, ή σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση/Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου ελέγχει τα όσα υπευθύνως δήλωσε ο υποψήφιος βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο και τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, καλεί τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν μετά τον έλεγχο προκύψει ανακρίβεια της δήλωσης, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού γνωστοποιεί τα ακριβή στοιχεία αμελλητί στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου 22 του παρόντος. Άλλως η Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση θεωρείται ακριβής.

5.         Οι Τριμελείς Επιτροπές παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των υποψηφίων και αποφασίζουν αιτιολογημένα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της δεκαήμερης αποκλειστικής προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου για τη μοριοδότηση των υποψηφίων και την κατάταξή τους σε φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τη μοριοδότηση και την τυχόν υποβληθείσα αίτηση προτίμησης, σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6.         Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατόπιν μοριοδότησης κριτηρίων που αφορούν ιδίως τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας, την οικογενειακή τους κατάσταση, την ομοεδρικότητα φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής στο ίδιο Υπουργείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν  ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, στη διαδικασία μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

7.         Κατά των πινάκων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου δύναται να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την ένσταση μπορεί να προβληθούν μόνο αντιρρήσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, όπως αυτά θα προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις Τριμελείς Επιτροπές εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι Τριμελείς Επιτροπές καταρτίζουν οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης των υπαλλήλων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η πράξη μετάταξης/μεταφοράς των υπαλλήλων εκδίδεται από το φορέα υποδοχής.

8.         Το ΑΣΕΠ έχει την αρμοδιότητα διενέργειας αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας της ως άνω διαδικασίας.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:31 | Ζαρκαλή Ουρανία

  Ένας εκπαιδευτικος που υπηρέτησε σε περιοχές όπου του αποδίδανε περισσότερα μόρια σε σχέση με άλλους θα μοριοδοτηθεί αντίστοιχα σε περίπτωση εθελοντικής κινητικότητας ή θα ισχύσει ο νόμος Μητσοτάκη;

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:51 | ΑΝΤΩΝΙΑ

  Θα πρέπει, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δύο πτυχία να τους δοθεί η δυνατότητα να μετακινούνται σε θέσεις και στις δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης για την καλύτερη αξιοποιήση του προσωπικού, χωρίς να περιμένουν να εξαντληθεί ο πίνακας των όσων έχουν την κύρια ειδικότητα.Η εκπαίδευση είναι ενιαία. Ευχαριστώ

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:15 | Β.Σ.

  Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να εξετάσετε την περίπτωση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995, οι οποίοι με την εφαρμογή του Καλλικράτη και τη λύση των επιχειρήσεων αυτών μεταφέρθηκαν και υπηρετούν σε μονομετοχικές αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ.
  Με την ένταξή τους στο ίδιο καθεστώς εργασίας με την ευρεία πλειοψηφία των συναδέλφων τους που μεταφέρθηκαν στους Δήμους ή σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ΟΤΑ, θα δοθεί η δυνατότητα κινητικότητας και χρήσης των ευκαιριών μετάταξης σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (πέραν της μετακίνησης εντός του Δήμου, αποκλειστικά με απόφαση Δημάρχου).
  Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα ίσης αντιμετώπισης ανάμεσα σε πρώην συναδέλφους και η ευκαιρία σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ, οι οποίοι επελέγησαν, λόγω των υψηλών προσόντων τους, να στελεχώσουν Επιχειρήσεις και Ανώνυμες Εταιρείες των ΟΤΑ, να αξιοποιηθούν (ίσως περισσότερο αποδοτικά) σε άλλες θέσεις ευθύνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς να βρίσκονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημάρχου και τον περιορισμό της μετακίνησής τους μόνο από το Δήμο σε νομικά πρόσωπα του ίδιου Δήμου και αντίστροφα (με βάση το άρθρο 15 του Ν. 4257/2014).
  Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ΙΔΑΧ, παρότι υπάλληλοι ΝΠΙΔ, υπόκεινται ήδη στο μισθολογικό και εργασιακό καθεστώς του Δημόσιου τομέα (ενιαίο μισθολόγιο, πειθαρχικό δίκαιο κλπ), χωρίς όμως να θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι ως προς τα λοιπά.