Άρθρο 26: Διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ

1. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, με την διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος, βάσει της μοριοδότησης της παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται.

2.            Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, κατόπιν μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν στον χρόνο έκδοσης του πίνακα επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. στον οποίο ανήκουν,  την ομοεδρικότητα του φορέα του εν λόγω πίνακα και του  φορέα υποδοχής καθώς και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής στο ίδιο Υπουργείο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν  ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, στη διαδικασία μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία θα προσδιοριστούν με την ως άνω απόφαση.  Για την εν λόγω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αρχείο-μητρώο του άρθρου 17. 

3.  Οι επιτυχόντες της παραγράφου 1 δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ως άνω απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ. Στη ρύθμιση αυτή και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε μετά την 1.1.2009.

4.  Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων, καθώς και όσοι δεν διοριστούν βάσει της διαδικασίας αυτής, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν ισχύει το κώλυμα της παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28) , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196).»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) καταργείται. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

Άρθρο 26Α

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 25 του παρόντος, από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, μεταφέρεται μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για μεταβιβάσεις προς φορείς εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος.

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:30 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Μ.

  κ. Υπουργέ,
  Είμαστε 190 υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, αρχαιοφύλακες κ.α.)που με ΦΕΚ μετατράπηκε η σύμβασή μας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου το 2010-2011, ολοκληρώσαμε την κατάθεση όλων των αιτήσεων, των απαραίτητων δικαιολογητικών και των ιατρικών εξετασεων που μας ζητήθηκαν,όμως παρόλα αυτά ακόμα περιμένουμε την απόφαση κατανομής μας. Παρακαλώ να συμπεριλάβεται και εμάς στο νέο νομοσχέδιο.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:41 | Χρήστος Α

  Κύριε Υπουργέ

  Όπως θα γνωρίζεται η διαδικασία έκδοσης των προκυρήξεων ΑΣΕΠ που αναφέρετε στο άρθρο 26 όπου συμμετείχαμε και πετύχαμε είναι η εξής:

  1) Διαδικασία ελέγχου αναγκών προσωπικού από φορείς-υπηρεσίες.
  2) Αποστολή των αναγκών προσωπικού κατά εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ και ειδικότητα στο αρμόδιο Υπουργείο για έγκριση προσλήψεων.
  3) Έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο των θέσεων που ζητάει ο φορέας – υπηρεσία και έγκριση κάποιων από αυτών των θέσεων εφόσον έχουν διασφαλιστεί χρήματα για την μισθοδοσίας τους.
  4) Αποστολή των εγκεκριμένων αιτημάτων στον ΑΣΕΠ για έκδοση προκήρυξης.
  5) Εκδοσή προκήρυξης από τον ΑΣΕΠ
  6) Συμμετοχή όλων όσων επιθυμούν στη προκήρυξη ΑΣΕΠ καταθέτοντας τα τυπικά προσόντα που κατέχουν εκείνη την χρονική περίοδο για την θέση την οποία επιθυμούν και μπορούν να διεκδικήσουν καταβάλλοντας τα χρήματα για το παράβολο.
  7) Έλεγχος τυπικών προσόντων βάσει των κατατεθειμένων εγγράφων του καθένα μας από τον ΑΣΕΠ και έκδοση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων – απορριφθέντων.
  8) Κατάθεση ενστάσεων στον ΑΣΕΠ επί των προσωρινών αποτελεσμάτων αυτών που θεωρούν ότι αδικήθηκαν.
  9) Έλεγχος των ενστάσεων από τον ΑΣΕΠ και έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων από τον ΑΣΕΠ.
  10) ΦΕΚ διοριστέων προκυρήξεων ΑΣΕΠ που βάσει ΦΕΚ προκήρυξης έπρεπε να διοριστούμε το αργότερο έως 4 μήνες από την έκδοση του.

  Όπως αντιλαμβάνεστε από τη συγκεκριμένη διαδικασία προκύπτει ότι καταρχάς μιλάμε για διαπιστωμένες ανάγκες από τον φορέα – υπηρεσία αλλά και το Υπουργείο όπως επίσης ότι υπήρχαν δεσμευμένα χρήματα για τις συγκεκριμένες θέσεις που πετύχαμε.
  Μετά από τα παγώματα που ακολούθησαν αποφασίστηκε πάρα την θέληση μας στην αρχή ότι θα διοριζόμασταν έως το τέλος του 2013 και στη συνέχεια έως το τέλος του 2015 (κάτι που δεν προβλεπόταν από το ΦΕΚ της προκήρυξης που συμμετείχαμε).
  Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάποιοι φορείς έχουν απορροφήσει κάποια από τα άτομα χωρίς στην ουσία να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και αυτή τη στιγμή σε όλες τις προκηρύξεις που αναφέρετε στο άρθρο 26 υπάρχουν άτομα που εργάζονται αλλά και κάποιοι άλλοι που ακόμη δεν ανέλαβαν καθήκοντα.
  Ελπίζουμε επιτέλους να σταματήσει αυτή κατάφωρη αδικία που βιώνουμε εδώ και τόσα χρόνια και να σταματήσει η εκδικητική συμπεριφορά των προηγούμενων κυβερνήσεων απέναντι σε άτομα που διαγωνίστηκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες και δεν προτίμησαν την οδό του διορισμού μέσα από τα πολιτικά τους γραφεία.
  Θα πρέπει να γίνει άμεσα ο διορισμός των επιτυχόντων στις θέσεις τις οποίες πέτυχαν και είναι σε φορείς και υπηρεσίες που έχουν ανάγκες (χωρίς διαδικασία κινητικότητας και επαναδιεκδίκησης της θέσης) και στη συνέχεια όσοι δεν απορροφηθούν από το φορέα που είναι επιτυχόντες να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν μια θέση αντίστοιχη των προσόντων τους σε κάποιο άλλο φορέα εντός της έδρας του φορέα που πέτυχαν στη προκήρυξη.
  Η δικαίωση των επιτυχόντων προκυρήξεων ΑΣΕΠ δεν είναι μόνο μια αποκατάσταση της ηθικής και οικονομικής καταστροφής που έχουμε υπομείνει αλλά ταυτόχρονα είναι και μία αποκατάσταση των δημοκρατικών διαδικασιών της ισονομίας και της δικαιοσύνης που πρέπει να διέπουν ένα δημοκρατικό πολίτευμα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:34 | Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος

  Κύριε Υπουργέ, μετά από 17 χρόνια αγώνα για δικαίωση από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 1998, είναι πιστεύω η ευκαιρία για την ελληνική πολιτεία να αναδείξει το αίσθημα ισονομίας, που προσδοκούν ως αυτονόητο όλοι οι πολίτες της χώρας μας. Προχωρήστε…

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:00 | Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  κ. Υπουργέ,

  Στην εγκύκλιο σας ζητήσατε από τους φορείς να σας αποστείλουν ποιες από τις άμεσες αναγκες καλύπτονται από τους ίδιους τους διοριστέους τους. Προβλέψτε μία παράγραφο για να συνδεθούν αυτά τα αιτήματα των φορέων με τους διοριστέους τους για άμεση τοποθέτηση. Επίσης να διαχωριστούν όσοι δουλευουν με προσωρινα εδώ και 4-5 χρόνια από τους υπολοιπους με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν δουλευαν με οριστικα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:55 | Επιτυχόντες σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

  Κύριε Υπουργέ

  Στα πλαίσια της κινητικότητας του Διοικητικού Προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που είχε προγραμματιστεί από το ΥΔΜΗΔ είχε διαπιστωθεί ότι πολλά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας είχαν σοβαρή έλλειψη προσωπικού και θα απορροφούσαν προσωπικό από άλλα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

  Κατόπιν αυτού το ΥΔΜΗΔ προχώρησε στη κατανομή των κενών θέσεων με το συγκεκριμένο ΦΕΚ http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_dy.pdf.

  Υστέρα από την αξιολόγηση που διενήργησε το Υπουργείο Παιδείας και τα πορίσματα του εξωτερικού αξιολογητή για τους διοικητικούς διαθέσιμους υπαλλήλους οκτώ Πανεπιστημίων προέκυψε ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βάσει Ευρωπαϊκών δεικτών αναλογίας φοιτητών καθηγητών και διοικητικού προσωπικού ήταν ήδη υποστελεχωμένα http://www.naftemporiki.gr/documents/849501/to-sxedio-aksiologisis-ton-okto-panepistimion .

  Σύμφωνα με αυτό δεν ήταν δυνατό να διατεθεί προσωπικό για κινητικότητα σε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διότι θα υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ίδιων. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αν εφαρμοστεί η διαδικασία του εξωτερικού αξιολογητή στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που ήταν να απορροφήσουν διοικητικό προσωπικό τότε το πρόβλημα έλλειψης διοικητικού προσωπικού γιγαντώνεται στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα που είχαν να λαμβάνουν προσωπικό μέσω της κατανομής του ΦΕΚ.

  Στη πρόσφατη Εκτατή Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ της χώρας ένα από τα αιτήματα που διατύπωσαν προς τον ήταν ενδυνάμωση της οργανωτικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων με μόνιμο διοικητικό προσωπικό http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CE%B9 . Στα ίδια πλαίσια είναι και οι διεκδικήσεις των Πανεπιστημίων που έχουν πρόβλημα διοικητικού προσωπικού.

  ‘Όπως αντιλαμβάνεσαι, στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας έχουν γίνει ήδη δύο μελέτες σχετικά με το θέμα του Διοικητικού Προσωπικού και τα αποτελέσματα και στις δύο έχουν αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Ο αριθμός των επιτυχόντων προκηρύξεων ΑΣΕΠ σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα προσεγγίζει τα 80 άτομα και είναι σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες.

  Οι Πρυτάνεις και οι Πρόεδροι των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν δηλώσει επίσημα την έλλειψη διοικητικού προσωπικού.
  Πρέπει επιτέλους να σταματήσει απλά η καταμέτρηση των αναγκών και να ξεκινήσει η τοποθέτηση προσωπικού που μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι επιτυχόντες προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:36 | Θανάσης Κότσενος

  Η συγκεκριμένη διάταξη όπως έχει διατυπωθεί δεν καλύπτει τα εδώ και 6 έτη εκλεγμένα αλλά ακόμα αδιόριστα μέλη ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Υπαρχουν 3.000 διοριστέοι ΟΤΑ και λιγότεροι από 1.000 εκτός ΟΤΑ όλων των κατηγοριών. Αρκετοί από τους διοριστέους ΟΤΑ εργάζονται με προσωρινά αποτελεσματα από το 2010 με νόμο του κράτους ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν πήγανε ποτέ στον φορέα τους. Θα ήταν άδικο να διοριστεί φέτος κάποιος που δουλευει στο φορέα του, έστω και με προσωρινα, τόσα χρονιά και να αποκλειστεί κάποιος που δεν δουλεψε ποτε του στο φορέα του λόγω του περιορισμού προσλήψεων. Συνεπώς θα ήταν αξιοκρατικό και δίκαιο να διαχωριστούνε αυτοί που δουλευουν μεχρι και τωρα με προσωρινα στους ΟΤΑ από τους υπόλοιπους και φέτος να καλύψουν τις θέσεις μόνο αυτοι που δεν εργάστηκαν με προσωρινα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:02 | Στέλα Καζάκη

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ

  Δώστε ένα τέλος με τους επιτυχόντες του ΓΡΑΠΤΟΥ διαγωνισμού ΑΣΕΠ1998. Κουραστήκαμε 17 χρόνια, χορτάσαμε κοροϊδία, όλα τα κόμματα όταν ήταν αντιπολίτευση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κατέθεταν τροπολογίες δηλώνοντας τη στήριξη τους στον δίκαιο αγώνα μας. Μόλις γίνονταν κυβέρνηση ξεχνούσαν και τις τροπολογίες και τις δικαστικές αποφάσεις… Έλεος, φθάνει πια όχι άλλη κοροϊδία . Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, γράψαμε, πετύχαμε, απαιτούμε ΔΙΚΑΙΩΣΗ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ

  κ. Υπουργέ,

  Όσοι από τους φορείς συμπεριελαβαν στις άμεσες αναγκες θέσεις αδιορίστων δικών τους να συνδεθεί αυτό άμεσα με τις τοποθετήσεις έτσι ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις αφού αυτές οι θέσεις πρέπει να καλυφθούν από αυτούς που διοριστεί σε αυτή τη θέση. Συνεπώς προσθέστε μία παράγραφο για να συνθεθεί το αίτημα του φορέα με την αμεση τοποθέτηση του διοριστέου του. Μην πάτε σε διαδικασίες όπως της 1Δ που για 250 ατομα πηρε 1 χρόνο να ολοκληρωθεί.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:40 | Κ.Κ.

  Είμαι απολυμένη υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας. Προσλήφθηκα με τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ του έτους 1995.Οι μόνοι ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ που απολύθηκαν είναι οι υπάλληλοι της Αγροτικής μετά το κλείσιμό της στις 27-07-2012.
  Παρακαλούμε να συμπεριληφθούμε στους πίνακες προς διορισμό στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα ή στη νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα που πρόκειται να ιδρυθεί, ώστε να γίνει αποκατάσταση της αδικίας που υποστήκαμε. Ευχαριστώ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:29 | Κατερίνα

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ
  Οι επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με ΦΕΚ διοριστέων ΑΣΕΠ πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα σας στα πλαίσια της αξιοκρατικής στελέχωσης του Δημοσίου τομέα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:16 | Παναγιώτης

  Κύριε Υπουργέ δεν νοείται ευνομούμενη πολιτεία που να αφήνει στο περιθώριο εδώ και τέσσερα χρόνια τους επιτυχόντες ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΕΤΩΝ 2009-2010-2011-2012-2013.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:37 | Μάνος

  Κύριε Υπουργέ παρακαλώ όπως προχωρήσετε στον άμεσο διορισμό των επιτυχόντων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ από 1/1/2009 έως σήμερα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:26 | roula mpa

  κ. Υπουργε ,
  Ζητουμε αμεσο διορισμο ολων των αδιοριστων ασεπ με φεκ απο το 2009 και μετα που παλεψαν με την αξια τους και εντελως αξιοκρατικα για αυτες τις θεσεις.γιατι δε μας αφηνετε να εργαστουμε?

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:42 | ΝΙΚΟΣ Τ.

  Αξιότιμε κ. ΥΠΟΥΡΓΕ,
  Με την εγκύκλιο ζητήσατε από τους φορείς στη σελίδα 2, παρ.Β να σας κοινοποιήσουν ποιοι από τους αδιορίστους τους αποτελούν άμεσες αναγκες του Φορέα. Στο νόμο δεν υπάρχει καμία παράγραφο σχετική, που να συνδέει δηλαδή τους αδιορίστους με τις άμεσες ανάγκες των φορεων που τους ζήτησαν. Αφού θα πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις αυτές από αδιορίστους προσθέστε μία παράγραφο να συνδέει το αίτημα του φορέα για τον διοριστέο του με την άμεση τοποθέτηση. ΕΠίσης φροντίστε η διαδικασία να είναι σύντομη γιατί με την 1Δ για 250 ατομα πηρε 1 χρόνο
  Ευχαριστω

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:15 | ΝΙΚΟΣ Τ.

  κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΟΥΝ ΘΕΣΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 2016

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:23 | Ευα Τζωρμπατζάκη

  Καλημέρα κ. Υπουργέ.

  Είμαι κι εγώ μία από τους επιτυχόντες του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998.
  Διαβάζοντας την Τροπολογία που κατατέθηκε 17/10/2014 των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Διορισμός Επιτυχόντων του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα και αφού αναλάβατε την διακυβέρνηση της χώρας τον Ιανουάριο του 2015 πίστεψα ότι ήρθε η ώρα για την ΔΙΚΑΙΩΣΗ των αγώνων μας που διαρκούν 17 ολόκληρα χρόνια.
  Όμως με λύπη μου βλέπω ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά σε μας. Γιατί αυτή η αδικία;
  Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι μία παράλειψη η οποία θα αποκατασταθεί. Μην διαψεύσετε τις ελπίδες μας κ. Υπουργέ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:53 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ

  Κύριε Υπουργέ παρακαλώ όπως προχωρήσετε στην άμεση πρόσληψη όλων των Αδιόριστων ΑΣΕΠ από το 2008 και μετά ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης. Αιμορραγούμε τόσα χρόνια περιμένοντας τον διορισμό μας, υποφέρουν οι οικογένειες μας και τώρα αρχίζει να φαίνεται ένα αχνό φως στο τούνελ. Σας παρακαλώ μην μας στερήσετε αυτό δικαίωμα που το κερδίσαμε αξιοκρατικά.
  ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:58 | Κ. Δημήτρης

  Αξιότιμε κ. ΥΠΟΥΡΓΕ,
  Με την εγκύκλιο ζητήσατε από τους φορείς στη σελίδα 2, παρ.Β να σας κοινοποιήσουν ποιοι από τους αδιορίστους τους αποτελούν άμεσες αναγκες του Φορέα. Στο νόμο δεν υπάρχει καμία παράγραφο σχετική, που να συνδέει δηλαδή τους αδιορίστους με τις άμεσες ανάγκες των φορεων που τους ζήτησαν. Αφού θα πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις αυτές από αδιορίστους προσθέστε μία παράγραφο να συνδέει το αίτημα του φορέα για τον διοριστέο του με την άμεση τοποθέτηση. ΕΠίσης φροντίστε η διαδικασία να είναι σύντομη γιατί με την 1Δ για 250 ατομα πηρε 1 χρόνο
  Ευχαριστω

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Αξιοτιμε κ. Υπουργέ,
  Οι διοριστέοι των ΟΤΑ δουλευουν ήδη από το 2010 με προσωρινα (υπάρχει νόμος που το προβλεπει)στον φορεα διορισμού τους. Μπορείτε να τους διαχωρίσετε από εμάς που δεν πήγαμε ποτε στο Φορέα μας και έτσι να μπορεσουμε να διοριστούμε ΦΕΤΟΣ όλοι και αυτοί που δουλευον ήδη με προσωρινα για του χρόνου. Θα είναι μία δίκαιη ρύθμιση.
  Δεν είμαστε 4500 κ. Υπουργέ, αν αφαιρεσετε 1500 ατομα από αυτούς που δουλεουν με προσωρινα και πληρωνονται από το 2010 είμαστε 2500. Μπορείτε επομένως να μας αποκαταστήσετε ΟΛΟΥΣ

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΣΥΝΔΕΣΤΕ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΟΥΝ ΘΕΣΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 2016