Άρθρο 10: Οριστική Παύση

1.  Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: της παράβασης του άρθρου 107 παρ.1 (α) του παρόντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας, της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας, της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή. Επίσης η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός.

2. Στο τέλος του άρθρου 107 προστίθεται η εξής φράση:

« Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 107 η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης»

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:18 | Κ.Λ.

  Στο τέλος του άρθρου 107 να προστεθεί και ότι σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊστάμενης αρχής η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:22 | Αναγνωστοπουλος Γ.

  Να επανεξεταστεί το άρθρο για οριστική απόλυση
  Άρθρο 10 Οριστική Παύση

  1. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
  «η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: της παράβασης του άρθρου 107 παρ.1 (α) του παρόντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εξαιρετικά ιδιαίτερης εκτός υπηρεσίας της σοβαρής παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από σαράντα τέσσερις μέρες (44) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας (η οποία θα τεκμηριώνεται από σοβαρή έρευνα), της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή.
  Επίσης η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί έξι (6) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών έξι (6) μηνών ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (6) μηνών.
  Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 107 η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης»

  Ο υπάλληλος δικαιούται Ειδική Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος όταν έχει καταθέσει αναφορές για κακοδιοίκηση, πλαστά πτυχία, υπεξαιρέσεις κλπ… και η υπόθεσή του αρχειοθετείται ή εκπίπτει της ποινής ανάλογα της προσφοράς του.
  Την Ειδική Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος την δίνει ο Εισαγγελέας Ο Υπουργός κατά της διαφθοράς Ο Υπουργός Παιδείας Δικαιοσύνης ανάλογα που υπηρετεί ο Δημόσιος Υπάλληλος.

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:52 | Α.Α

  Κύριε Υπουργέ,
  το παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να περιέχει βελτιώσεις καθόσον απολύονται υπάλληλοι με χρόνο υπηρεσίας πέραν της 15ετίας και ενώ δεν συντρέχουν εναντίον τους ποινικές κυρώσεις καθόσον το αδίκημα της πλαστογραφίας έχει παραγραφεί. Δηλαδή ο νόμος 4305/ 2014 έχει αναδρομικότητα πέραν των 15 ετών και επιβάλλει πειθαρχική ποινή απολύσεως σε έναν υπάλληλο ο οποίος κατά την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος (υποβολή νοθευμένου πιστοποιητικού) δεν τελούσε σε υπηρεσία. Εκτιμώ ότι το ανωτέρω είναι καταχρηστικό. Ο κάθε υπάλληλος τελεί σε υπηρεσία με την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού της εκάστοτε αρχής πρόσληψης οι οποίες και ήταν υπεύθυνες για τον έλεγχο της νομιμότητας και πιστότητας των δικαιολογητικών. Ευχαριστώ

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:04 | Α.Α

  Κύριε Υπουργέ,
  στο παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να τροποποηθεί με διάταξη ο νόμος 4305/2014 αρ. 28 ώστε να υπάρχει η διάκριση των περιπτώσεων για έναν υπάλληλο που προσελήφθηκε με παραποιημένο πιστοποιητικό (π.χ απολυτήριο λυκείου) αλλά δεν προσβλήθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού προσλήψεως και οπότε δεν επηρεάστηκε ο πίνακας επιτυχόντων. Δηλαδή ο υποψήφιος ο οποίος κατέθεσε παραποιημένο πιστοποιητικό θα ήταν και πάλι επιτυχών του διαγωνισμού αλλά με διαφορετική σειρά επιτυχίας. Αυτό κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντικό διότι δεν αδικήθηκε έτερος συμμετέχων του διαγωνισμού και μς αυτόν τον τρόπο απώλεσε την προσληψή του. Βέβαια στον υποψήφιο ο οποίος επέτυχε σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις εφόσον έχουν συντελεστεί και πειθαρχικές κυρώσεις οι οποίες δεν θα συντελούν στην απολυσή του.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:39 | Α.Α

  Kύριε Υπουργέ,
  προτίνεται σε τροποποίηση του νόμου 4305/2014 αρ. 28 να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο νόμου διάταξη στην οποία να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις των υπαλλήλων οι οποίοι απολύθηκαν λόγω παραποιημένου τίτλου σπουδών από αυτούς οι οποίοι απολύθηκαν λόγω πλαστού τίτλου σπουδών. Δηλαδή είναι διαφορετικό να έχεις αποφοιτήσει από μια σχολή και να έχεις στην κατοχή σου τον σχετικό τίτλο σπουδών από τον να μην έχεις αποφοιτήσει ουδέποτε και να έχεις προσκομίσει για την προσληψή σου ένα πτυχίο ξένης γλώσσας δίχως να είσαι γνώστης της ξένης γλώσσας. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να διαχωριστούν για να εφαρμόζεται και η αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται από το σύνταγμα. Επίσης θα πρέπει να εξετάζεται και η περίπτωση αν το συγκεκριμένο πτυχίο ή βεβαίωση έχει άμεση σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου. Δηλαδή δεν δύναται να κατέχει τη θέση του νοσηλευτικού προσωπικού ένας γιατρός που ουδέποτε έχει αποφοιτήσει από κάποια ιατρική σχολή από έναν σχολικό φύλακα ή δημοτικό αστυνομικό που κατέθεσε παραποιημένο απολυτήριο λυκείου για την προσληψή του. Ευχαριστώ

 • 23 Μαρτίου 2015, 08:42 | ΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ……….ΚΛΠ ΜΈΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΣΘΕΙ.

 • Νλα θεσπιστεί προστασία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και στα πειθαρχικά. Υπάλληλος που κατέθεσε αναφορές υπέρ δημοσίου συμφέροντος δικαιούται προστασία και οι πειθαρχικές διώξεις αρχειοθετούνται ανάλογα της προσφοράς του. Την προστασία δίνει εκτός του εισαγγελέα και ο αδμόδιος Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοήκησης και ο Υπουργός

 • Να αυξηθούν και να διπλασιαστούν τα όρια για οριστική παύση . Απολύεσαι όταν είσαι απών 44 μέρες. ΗΕπίσης αν έχεις 6 ποινές πάνω από 6 μήνες εντός διετίας. Να σταματήσει η στοχοποίηδη δημουπαλλήλου Έλεος. Δεν ενδιαφέρουν την υπηρεσία ποινλες πλημμελημάτων εκτος υπηρεσίας. Ο .Μόνο αν η ποινή είναι στερητική να προσέλθει ο υπάλληλος στην υπηρεσία του.. Δικαιοσήνηη

 • 22 Μαρτίου 2015, 09:34 | Δημητριάδης Γιώργος

  Σύμφωνα με το Αρθρο 28 του Ν 4305/31-10-2014, καταργείται το δικαίωμα της αυτοδίκαιης παραίτησης, ακόμη και για λόγους συνταξιοδότησης αν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που αφορούν τη πρόσληψη, τη μετάταξη κλπ των δημοσίων υπαλλήλων.
  Προφανώς και πρέπει να συντελεστεί έλεγχος – αν και είναι ευθύνη της Πολιτείας ο μη έλεγχος μετά απο τόσα χρόνια προυπηρεσίας – αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να συνδέεται με την αυτοδίκαιη παραίτηση, η οποία προβλέπεται στον Ν 3528, ιδιαίτερα αν είναι για συνταξιοδότηση και όχι για παραίτηση χωρίς συμπλήρωση των απαραίτητων ετών απασχόλησης για συνταξιοδότηση και αποφυγή των όποιων συνεπειών (υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις).
  Αποψή μου είναι ότι αν είναι για συνταξιοδότηση, πρέπει να δίδεται το δικαίωμα της έκδοσης της Διαπιστωτικής Πράξης Παραίτησης και εφόσον προκύπτουν αδικήματα σχετικά με τη μη σωστή έκδοση πιστοποιητικών κλπ, να αντιμετωπιστούν απο τη Δικαιοσύνη. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα δεν χάνονται (υπάρχει και πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ η οποία και κατοχυρώνει τα ασφαλιστικά δικαιώματα σε Δημόσιο υπάλληλο αν και ήταν επίορκος κλπ), αλλά η πρόθεση της προηγούμενης Κυβέρνησης ήταν προφανής για να παραπέμψει τέτοιες περιπτώσεις στις καλένδες, να κερδίσει χρόνο και να μην αποδώσει συντάξεις.

 • 21 Μαρτίου 2015, 19:16 | ιωάννης τσιωνάς

  άρθρο 10 παρα 1

  Να αφαιρεθεί η αναξία ΕΚΤΟΣ υπηρεσίας συμπεριφορά ως λόγος οριστικής παύσης, αλλά και πειθαρχικής δίωξης εν γένει. Αφενώς η αναξία συμπεριφορά δεν ορίζεται σαφώς, αφετέρου η προσωπική ζωή του καθενός εφόσον είναι σύννομη δεν βλέπω για ποιο λόγο αποτελεί λόγο απολύσεως.

 • 21 Μαρτίου 2015, 11:33 | M.LAiNH

  Παράγραφος 2 άρθρου 10 : Να προστεθεί περίπτωση β) Τυχόν απλές ποινές επίπληξης για αναξιοπρεπή συμπεριφορά κατά την διάρκεια του μνημονίου 23-4-2010 έως 25-1-2015 ακυρώνονται

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:24 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Η οριστική παύση θα πρέπει να επιβάλλεται σε υπάλληλο που απουσίαζε πάνω από ένα μήνα το προηγούμενο χρόνο, είτε σε πρόσωπο το οποίο λειτούργησε εναντίον του δημοσίου συμφέροντος και επιβάρυνε το κρατικό μηχανισμό (απιστία κατά τη υπηρεσία). Αυτό βέβαια μπορεί να συνδυάζεται και με ποινικά αδικήματα, όπως εκείνο της κατάχρησης, της υπεξαίρεσης κα.

 • 20 Μαρτίου 2015, 07:52 | Αριστείδης Οικονόμος

  Εκτός τόπου και χρόνου το όριο των αδικαιολογήτων απούσιων. Δηλαδή κάποιος μπορεί να λείψει απο την εργασία του για 29(!) μέρες μέσα σε ένα χρόνο χωρίς να κινδυνεύει απο απόλυση. Πλήρης ασέβεια των δικαιωμάτων των φορολογούμενων.

 • 19 Μαρτίου 2015, 13:27 | ΑΝΤΙ

  ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΗ ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ – ΜΕ ΠΛΑΣΤΟ ΑΠΟΛΥΗΤΗΡΙΟ- ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ.

 • 19 Μαρτίου 2015, 13:29 | ΑΝΤΙ

  ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΗ ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ – ΜΕ ΠΑΣΤΟ ΑΠΟΛΥΗΤΗΡΙΟ- ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΞΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ.

 • 19 Μαρτίου 2015, 12:08 | Γ. Γ.

  Μα επιτέλους …. ορίστε τι θα πει «χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας» … ή απλά καταργήστε το!

  Με το να προβλέπεις ότι αυτό δεν αποτελεί η πολιτική ή συνδικαλιστική δράση, δεν λύνεις το πρόβλημα της αυθαιρεσίας.

  Πρέπει επιτέλους να εκλείψουν ηθικολογικού τύπου νομικές προβλέψεις.
  Πόσο μάλλον γενικές και εύκολα παρερμηνευόμενες προβλέψεις.

  Ειδικότερα, από που και ως που ελέγχεται η «αναξιοπρεπής συμπεριφορά» εκτός υπηρεσίας;
  Αυτή είναι μία πρόβλεψη που δεν ισχύει ούτε στον ιδιωτικό τομέα!
  Αν ένας ιδιώτης εργοδότης απέλυε έναν υπάλληλο με την αιτιολογία αυτή, ενδεχομένως αυτός να δικαιωνόταν από τα αστικά δικαστήρια!

  Ο υπάλληλος έχει υποχρεώσεις εκτός του ωραρίου του και στα πλαίσια της υπηρεσίας του.

  Είναι απαράδεκτο να ελέγχεται η ιδιωτική ζωή καθ οιονδήποτε τρόπο, πόσο μάλλον από έναν εργοδότη.

  Από τη στιγμή που ο υπάλληλος επιτελεί σωστά την εργασία του, πως ένας εργοδότης έχει δικαίωμα να ελέγχει , και μάλιστα με ερμηνεία κατά το δοκούν, την όποια συμπεριφορά του υπαλλήλου εκτός εργασίας;

 • Άρθρο 10 Οριστική Παύση
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ

  1. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
  «η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: της παράβασης του άρθρου 107 παρ.1 (α) του παρόντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας,(ΕΔΏ ΠΡΕΠΈΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΤΟΎΝ ΤΑ ΑΔΙΚΉΜΑΤΑ ΤΑ ΕΝΤΌς Υπηρεσίας ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΌς Υπηρεσίας) της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (44) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας (η οποία θα τεκμηριώνεται από σοβαρή έρευνα), της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή.
  Επίσης η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί έξι (6) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών έξι (6) μηνών ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (6) μηνών.
  Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 107 η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης»

  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ