Άρθρο 17: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΑΣΕΠ

1.            Μετά το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 προστίθεται άρθρο 14Α ως ακολούθως:

                «Άρθρο 14Α      

Τήρηση αρχείου/μητρώου

1.            Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται αρχείο, ανά διαδικασία και ανά συμμετέχοντα, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους, με τα στοιχεία και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του. Ο χρόνος τήρησης του αρχείου, η διάκριση ανάμεσα στα στοιχεία που θα καταγράφονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όσα θα τηρούνται έντυπα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταστροφής των επιμέρους αρχείων, καθορίζονται με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν την καταστροφή τετραδίων και απαντητικών φύλλων συμμετεχόντων σε γραπτούς διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., εξακολουθούν να ισχύουν.

2.            Το Α.Σ.Ε.Π. τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) υποψηφίων (στο εξής αποκαλούμενων «εγγεγραμμένων χρηστών») με τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά εκείνων που θα ανταποκριθούν σε σχετική πρόσκλησή του για ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων τους ή/και των δικαιολογητικών τους, με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία αυτών για κάθε είδους μελλοντικές διαδικασίες επιλογής μέσω Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες οι εν λόγω εγγεγραμμένοι χρήστες ενδεχομένως υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται επανυποβολή των στοιχείων/δικαιολογητικών αυτών ανά διαδικασία. Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της διαδικτυακής πύλης του Α.Σ.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδικαίως στο ως άνω μητρώο.

3.            Για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη δημιουργείται μία προσωπική καρτέλα, στην οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης. Στην καρτέλα αυτή απεικονίζεται το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν καταχωριστεί. Μέσα από την εφαρμογή του μητρώου υποψηφίων δύναται να παρέχονται από το Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους εγγεγραμμένους χρήστες, όπως υπηρεσίες προσωποποιημένης πληροφόρησης/ενημέρωσης, παρουσίαση των απαντητικών φύλλων πολλαπλών επιλογών, ανά διαγωνισμό και ανά χρήστη. Το μητρώο υποψηφίων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιείται από τους εγγεγραμμένους χρήστες με καταχώριση νέων στοιχείων/δικαιολογητικών.

4.            Εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν συμμετάσχει σε κάποια διαδικασία αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. για πέντε (5) χρόνια από την τελευταία καταχώριση/επικαιροποίηση στοιχείου ή δικαιολογητικού, τα αρχεία του μητρώου που τον αφορούν καταστρέφονται, εκτός εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης με αίτημά του ζητήσει την περαιτέρω τήρηση των αρχείων αυτών ή την καταστροφή τους πριν από την πάροδο της πενταετίας. Αντιθέτως, εάν μέσα σ’ αυτή την πενταετία συμμετάσχει σε σχετική διαδικασία, τα αρχεία που τον αφορούν, τηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

5.            Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πέραν των υποψηφίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στο ανωτέρω μητρώο εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι συμμετέχοντες σε διαδικασίες αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. Επίσης, στο μητρώο αυτό δύναται να εντάσσονται, με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους από το Α.Σ.Ε.Π., και οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έχουν συμμετάσχει από το έτος 2009 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε διαδικασίες αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. και ανήκουν σε ειδικότητες για τις οποίες πιθανολογείται ότι θα επανυποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε μελλοντικές προκηρύξεις. Η ένταξη των ανωτέρω υποψηφίων στο συγκεκριμένο μητρώο, με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους, θα γίνει σταδιακά κατόπιν έκδοσης μίας ή περισσότερων σχετικών ανακοινώσεων του Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες θα εξειδικεύονται οι ειδικότητες και η προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν οι προς ένταξη υποψήφιοι. Όσοι υποψήφιοι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο, με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους, πρέπει να το δηλώσουν, εντός ευλόγου χρόνου που θα οριστεί στη σχετική ανακοίνωση, αποστέλλοντας στο Α.Σ.Ε.Π. σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

6.            Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται επίσης μητρώο υπαλλήλων φορέων επιφορτισμένων με το έργο της υλοποίησης διαδικασιών επιλογής προσωπικού ή άλλων διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π.. Στο εν λόγω μητρώο εντάσσονται οι ταυτοποιημένοι υπάλληλοι του κάθε φορέα.

7.            Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας της διαδικτυακής πύλης του Α.Σ.Ε.Π., στην οποία καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων ή υπαλλήλων φορέων. Με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εγγραφής στα μητρώα των παραγράφων 2, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία/δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες που καταχωρίζονται στα εν λόγω μητρώα, τον τρόπο καταχώρισης, επικαιροποίησης, αλλαγής των στοιχείων/δικαιολογητικών και τις βαθμίδες πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταστροφής των αρχείων.».

 

2.            Για τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 17 και 18 παρ. 3 και 7 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να τηρεί μητρώο θεματοδοτών, βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Για τη δημιουργία και τήρηση του μητρώου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 14Α του ν. 2190/1994, όπως αυτό προστίθεται με το παρόν άρθρο.

 

3.            Το άρθρο 12 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Υποχρεώσεις υπηρεσιών – λοιπών φορέων

 

Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14, καθώς και λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς, οφείλουν να συνεργάζονται με το Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής του. Επίσης, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με τους εν λόγω φορείς, προκειμένου να αναζητά τα ανωτέρω στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα, που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων αυτών, και επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι, καθώς και οι εγγεγραμμένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος νόμου. Οι φορείς που διαθέτουν τα στοιχεία/έγγραφα αυτά οφείλουν σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια και τη γνησιότητά τους.»

4.            Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10Α ως εξής:

«10Α.Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να παρέχει υπηρεσίες με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς που προσλαμβάνουν προσωπικό βάσει του παρόντος άρθρου.».

 

5.            Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2527/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ενστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, ασκούνται με κατάθεσή τους στο Α.Σ.Ε.Π. ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. ή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά στη σχετική προκήρυξη ή ανακοίνωση».

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:07 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ

  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΑΕΔ, ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΩΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ.
  ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ,ΑΝΕΡΓΙΑ, ΠΤΥΧΙΑ , ΞΕΝΕΣ ΓΛςΣΣΕΣ , Η/Υ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Κ.Τ.Λ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΒΓΑΙΝΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΟΝΙΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ 2-ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ!!!!
  Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣς2ΠΙΚΟ .,.. ΟΛΑ ΣΤΟ ΑΣΕΠ !!!
  ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕΙ ΕΔΩ ΟΤΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΕΜΠΕΙΡΕΙΑ..ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 30% ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ. ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ.

  ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΘΜΟΣ Χ110 ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΠΤΥΧΙΟ 9 ΚΑΙ ΕΠΙ 110 ΝΑ ΕΧΕΙ 990 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ 6,5 ΕΠΙ 110 ΝΑ ΕΧΕΙ 715 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝ 200 ΝΑ ΦΤΑΝΕΙ 915 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ 990 ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ .. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙςΣΕΙ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ . ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΟΥΤΕ ΒΑΖΟΥΝ ΒΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
  ΠΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕ 9ΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΧΕΣΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΑ ΤΩΡΑΑΑΑΑ!!!!
  Η ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΟΝΟ
  ΑΛΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ
  ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

  ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 70 ΜΟΡΙΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 ΤΑ ΕΞΗΣ :1)εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι συμμετέχοντες σε διαδικασίες αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π.
  2)Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται επίσης μητρώο υπαλλήλων φορέων επιφορτισμένων με το έργο της υλοποίησης διαδικασιών επιλογής προσωπικού ή άλλων διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π.
  ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΕΠ …. ΜΗΠΩΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΔΗΜΟΥΣ?
  ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

  Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΑΣΕΠ ΘΑ ΒΓΑΖΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ,ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΜΑΙΛ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ

  ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΡΑ

  ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

  ΟΧΙ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:18 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

  ΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ.ΣΩΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:56 | Γερουσιαστής

  Η οριστική λύση στο πρόβλημα ελέγχου πλαστότητας πτυχίων ή απολυτηρίων περνά μέσα από μια ενιαία βάση δεδομένων που θα συνδέει όλα τα πανεπιστήμια,ΤΕΙ,Λύκεια,Γυμνάσια της χώρας και θα μπορεί ο ΑΣΕΠ να ελέγχει την ορθότητα της κατάθεσης του υποψηφίου.

  Η Ε.Ε μέσω ΕΣΠΑ πάντα χρηματοδοτεί Projects για τη μηχανογράφηση.

  Μέσω αυτής της πλατφόρμας ουσιαστικά θα μηδενιστεί η πιθανότητα κατάθεσης πλαστού πτυχίου.

  Παρόμοια διαδικασία μπορεί να γίνει και με τα πτυχία που εκδίδονται από το ΥΠΕΠΘ όπως και των ιδιωτικών φροντιστηρίων.

  Οι λύσεις είναι απλές και το κόστος πιθανώς μηδενικό.

 • 22 Μαρτίου 2015, 01:03 | Ανδρέας

  Θεωρώ πως ειναι αναγκαίο να υπάρχει ηλεκτρονικο προφιλ για τον κάθε υποψήφιο με αναρτημενα στην προσωπική του καρτελά σε ηλεκτρονικη μορφη ολων των δικαιολογητικων και πτυχιων του (σκαναρισμενα πρωτοτυπα εγγραφα και οχι φωτοτυπιες). Αποτελει μεγιστο κοστος και χασιμο χρονου η συγκεντρωση και η ταχυδρομικη αποστολη δικαιολογητικων ξανα και ξανα στο ΑΣΕΠ. Εαν ενας υποψήφιος συμμετάσχει 6 φορες σε διαδικασια προσληψης προσωπικου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ μεσα σε ενα ετος ποιος ο λογος της 6πλης αποστολης δικαιολογητικων?Ενα ακομη στοιχειο που θα επρεπε να εφαρμοσει η κυβερνηση ειναι η ιση κατανομη θεσεων στις προκηρυξεις και μαλιστα οταν προκειται για ΠΕ και ΤΕ κατηγορια οπου μιλαμε για καθαρ επιστημονικο προσωπικο. Είναι αδιανόητο να δίνονται ολες οι θεσεις εργασίας στην ΠΕ κατηγορια και στη ΤΕ κατηγορία να μην δίνεται σχεδον καμία θέση. Χαρακτηριστικό παραδειγμα το Υπουργειο Οικονομικών το οποιο απο το 2013 και μετά προσλαμβάνει ΜΟΝΟΝ ΠΕ υπαλλήλους. Δεν δίνει ουτε μια θέση σε ΤΕΙ αποφοίτο. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανισοκατανομής θέσεων η ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ. Και οι δυο εταιρειες στις προκηρυξεις 3Κ/2014 και 1Κ/2015 δώσανε ολες τις οικονομοδιοικητικες θεσεις στην ΠΕ κατηγορία. Ούτε μια θέση σε υποψήφιο ΤΕΙ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:33 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Αυτές οι καρτέλες θα πρέπει να είναι προσωπικές, προσβάσιμες μόνο στον ιδιοκτήτη και την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΣΕΠ!Θα μπορούσαν να συμπληρώνονται οι κατηγορίες υπαλλήλων (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και η συμμετοχή στις διάφορες εξετάσεις όπου θα συμπληρώνονται τα μόρια και το εαν επετυχε στην πρόσληψη ο ιδιοκτήτης ή όχι

 • 19 Μαρτίου 2015, 15:41 | Τρύφων Α. Καραμανλής

  Θα ήθελα να δείτε και την πρόταση μου για το ηλεκτρονικό Προσοντολόγιο.
  Το Σύστημα Δαίδαλος όπως το ονομάζω δημιουργεί τις καλύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο.
  Ενισχύει την ταχύτερη διενέργεια των διαγωνισμών.
  Αποτρέπει 100% τη χρήση των πλαστών δικαιολογητικών.
  Παύει οριστικά την γραφειοκρατία και τη χαρτούρα.

  Η πρότασή μου για το Σύστημα Δαίδαλος στο εξής λινκ:

  https://trifonkaramanlis.wordpress.com/2015/01/30/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B4/

  Τρύφων Α. Καραμανλής

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:47 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡ.

  Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό!Τόση ταλαιπωρία κάθε φορά να επικυρώνεις και να στέλνεις τα ίδια χαρτιά.Πολύ καλή ιδέα.Να εφαρμοστεί άμεσα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 14:17 | Ρέγγας Λυμπέρης

  Προτείνω να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός κατάταξης των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με μόρια (προτεραιότητας). Έτσι λοιπόν να μπορώ εγώ να στείλω οποτεδήποτε θέλω ( π.χ. όταν τελειώσω το σχολείο) τα χαρτιά μου στο ΑΣΕΠ και αναλόγως των μορίων που θα πάρω να κατατακτώ σε μια μόνιμη επετηρίδα. Επίσης να μπορώ να στείλω και άλλα πτυχία που θα πάρω και να ανακατατακτώ. Έτσι θα υπάρχει μια μόνιμη επετηρίδα όπου και ο συμμετέχων θα ξέρει τις πιθανότητες που θα έχει να διοριστεί αλλά και οι διαδικασίες διορισμού θα είναι πιο άμεσες γιατί θα υπάρχει έτοιμη η σειρά. Επίσης όταν κάποιος είναι ψηλά στην κατάταξη θα μπορεί να επιλέξει τον φορέα που θα πάει (σωστά γιατί θα έχει περισσότερα μόρια) μη δηλώνοντας συμμετοχή σε διαγωνισμούς που δεν τον ενδιαφέρουν περιμένοντας ενδεχομένως επικείμενο διαγωνισμό σε καλύτερη υπηρεσία.

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:40 | Δημήτρης Τ.

  Το να έχει το ΑΣΕΠ μια βάση δεδομένων με ψηφιακά πιστοποιητικά είναι λάθος γιατί προκαλεί τους hackers να τα κλέψουν. Αυτό αυξάνει το κόστος για συντήρηση και ασφάλεια του server. Επίσης, αν γίνει διαρροή των ψηφιακών πιστοποιητικών θα προκύψουν εύκολα πολλά πλαστά.
  Να γίνεται η υποβολή των ψηφιακών πιστοποιητικών ηλεκτρονικά (και μόνο ηλεκτρονικά) σε κάθε διαγωνισμό και μετά τα διαγράφονται. Ας υπάρχει μια καρτέλα των εγγεγραμμένων χρηστών αλλά να μην υπάρχουν αποθηκευμένα πιστοποιητικά στους servers του ΑΣΕΠ.