Άρθρο 25: Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

1. Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδίκαια οι θέσεις και κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. α) Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις επανασυσταθείσες θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά  δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1 αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (α) και (β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.            Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), ασκούνται εκ νέου  από τις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών, δυνάμει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).

4. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων επιτρέπεται η μετάταξη των υπαλλήλων σε  άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα στο ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

5. Επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) μετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.

7. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και αυτών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 θα γίνουν διά μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:03 | Σπυρος

  Είμαι πρώην Δημοτικός Αστυνομικός ή καλύτερα μπαλάκι του τέννις όπως αποφάσισαν να παίξουν την ζωή μου οι κυβερνήσεις της «φασιστικής» ΝΔ και του «δημοκρατικού» ΣΥΡΙΖΑ.

  Τον Σεπτέμβριο του 2013 η υπηρεσία καταργήθηκε. Τα προβλήματα που ακολούθησαν ήταν πολλά. Διαλύθηκαν οικογένειες, αφήσαμε τα σπίτια μας, οι υποχρεώσεις δυσβάστακτες έτρεχαν…Καταφέραμε και εγκλιματιστήκαμε στις νέες υπηρεσίες και συγκεκριμένα στην ΕΛΑΣ με όποια προβλήματα υπήρχαν.
  Το μείζον θέμα της εκπαίδευσης για πλήρη ένταξη ως Αστυνομικοί πλέον που τόσο αποζητούσαμε μάταια, ποτέ δεν ήρθε. Εν ολίγοις καταφέραμε και πατήσαμε ξανά στα πόδια μας, μετακομίσαμε σε νέες πόλεις, ξαναδημιουργήσαμε απ’το μηδέν.

  Απορημένος διάβασα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την ανακοίνωση για την Υποχρεωτική κινητικότητα μόνο των Δημοτικών Αστυνομικών 1542 στον αριθμό (πολύ Δημοκρατικό, «συγχαρητήρια») και κάνει λόγο για αποκατάσταση των αδικιών. Αλλά φροντίζει έμμεσα να αδικήσει την μεγαλύτερη μερίδα των Δημοτικών Αστυνομικών. Υποχρεώνει όλους όσους αυτή την στιγμή υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ να επιστρέψουν στην παλιά τους θέση.
  Προσέξτε, ΜΟΝΟ όσους είναι στην ΕΛΑΣ. Όχι τους υπόλοιπους 2000 που υπηρετούν σε Περιφέρειες, Καταστήματα Κράτησης, Τελωνεία, Αποκεντρωμένες.

  Αφαιρεί το δικαίωμα από αυτούς που μετά βίας η προηγούμενη κυβέρνηση τους είχε αναγκάσει να επιλέξουν μια θέση στην Επικράτεια προκειμένου να μην χάσουν την εργασία τους. Αυτή είναι η διόρθωση της αδικίας σύμφωνα με τον κ Κατρούγκαλο; Εσείς δεν κάνετε ακριβώς το ίδιο σήμερα; Αφαιρείτε με την βία κύριοι Υπουργοί το δικαίωμα να εργαστούμε σε μια θέση που επιλέξαμε συνειδητοποιημένα!

  Απαιτούμε το δικαίωμα της εθελοντικής μετακίνησης οποιουδήποτε πρώην Δημοτικού Αστυνομικού, είτε βρίσκεται σε Καταστήματτα Κράτησης είτε βρίσκεται στην ΕΛ.ΑΣ.

  ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑΙΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΑΤΕ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

  Mε καταμέτρηση λίγων ωρών σε ιστοσελίδα στο Facebook «πλήρης ένταξη» 352 Δημοτικοί Αστυνομικοί που υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ δεν επιθυμούν την επιστροφή τους στους Δήμους! Το γνωρίζετε αυτό κ. Κατρούγκαλε;;; κ Πανούση;;; κ. Βούτση;;;

  Το γνωρίζετε σίγουρα γιατί σε δεκάδες πολιτικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ παραδώθηκαν ψηφίσματα υπέρ της παραμονής μας στην ΕΛ.ΑΣ. Το γνωρίζετε γιατί σας παραδόθηκαν προσωπικά στα γραφεία σας!!!

  Γνωρίζετε ότι οι συνάδελφοι παρ’όλα τα εμπόδια στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και τα καταφέρνουν ισάξια με το αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ;

  Ρωτήσατε τους Διοικητές των ΑΤ ή τους Αστυνομικούς Διευθυντές σχετικά με την χρησιμότητα μας; Τολμήστε να σας διαψεύσουν! Ρωτήστε τις ελλείψεις τους και πόσο προσφέραμε με αυτοθυσία στους πολίτες.

  Ζητάμε εκπαίδευση ομογενοποίηση με τους υπόλοιπους αστυνομικούς και αυτο θα γίνει μόνο με πλήρη ένταξη και όχι να γίνουμε το μπαλάκι τρόπαιο που αρπάξατε από την ΝΔ και το περιφέρετε στην αυλή σας.

  Ευχαριστώ.

  Δημοτικοί Αστυνομικοί που επιθυμούν να παραμείνουν στην ΕΛ.ΑΣ

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:53 | Σπυρος

  Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στην Δημοτική Αστυνομία Κύριε Υπουργέ κύριε ΠΑΝΟΥΣΗ.
  Θέλουμε να εκπαιδευτούμε σε σχολές της Ελληνίκης Αστυνομίας. Μπορούμε να ενταχθούμε ως Ειδικοί Φρουροί και έτσι θα έχουμε ομογενοποίηση όπως αναφέρατε σε δήλωση σας.
  Με το ζόρι αυταρχικά καταργείτε όνειρα μας και διαλύετε ξανά τις ζωές μας απ’την αρχή. Είμαστε άνθρωποι και δεν αντέχουμε να μας φέρονται σαν έπιπλα μετακόμισης. Αυτό που επιχειρείτε να κάνετε είναι απάνθρωπο και ευτυχώς δεν είχατε αυτή τη φήμη. Δυστυχώς όμως φοβάμαι ότι θα το πράξετε εντέλει!!!

  Δώστε το δικαίωμα στους Δημοτικούς Αστυνομικούς της ΕΛΑΣ να επιλέξουν την παραμονή τους στην ΕΛΑΣ. Θέλουμε την πλήρη ένταξη με αστυνομικά καθήκοντα όπως των συναδέλφων.

  Μην τσουβαλιάζετε κόσμο! Δεν είμαστε αριθμοί! Δικαίωμα στην εθελοντική παραμονή!

  Σπυρος.

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:39 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Πριν από δύο χρόνια περίπου, ο κλάδος των Δημοτικών Αστυνομικών, αν και μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, υπέστη μεγάλο πλήγμα, μαθαίνοντας μέσω δημοσιευμάτων και τηλεοπτικών εκπομπών ότι η Υπηρεσία τους καταργείται. Η Υπηρεσία καταργήθηκε με την αιτιολογία ότι ήταν αναποτελεσματική ως προς τον σκοπό της, τον οποίο δεν μπορούσε να επιτύχει , εκτός των άλλων, επειδή το προσωπικό δεν ήταν εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα (αμυντικό οπλισμό) και επειδή κάποιες από τις αρμοδιότητες ( π.χ. έλεγχος στάσιμου – πλανόδιου εμπορίου) δεν ήταν εφικτό να ασκούνται από το υπάρχον προσωπικό καθώς το ελεγχόμενο αντικείμενο είχε πάρει διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι η Δημοτική Αστυνομία , κατά τη γνώμη των ιθυνόντων, ήταν ελλιπώς καταρτισμένη και ανεπαρκής να ανταποκριθεί και να φέρει εις πέρας το έργο της.
  Μολονότι α) χάσαμε από τη ζωή συναδέλφους που δεν άντεξαν το «χτύπημα» της κατάργησης της Υπηρεσίας μας και την απειλή της ανεργίας, β) απωλέσαμε τη μόνιμη εργασία μας αιφνιδιαστικά , γ) καταρρακωθήκαμε ψυχικά και οικονομικά, δ) διαμελίστηκαν οικογένειες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ε) κάποιοι εξ’ ημών παρέμειναν στα «λιμνάζοντα νερά» της θρυλικής κινητικότητάς… όμως αντέξαμε, ανακάμψαμε και μερικοί, τελικώς, καταφέραμε να συνεχίσουμε τον εργασιακό μας βίο στο Δημόσιο Τομέα, μέσω δύο προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. (5/2013 και 15/2014).
  Οι επιτυχόντες του κλάδου μας, στις θέσεις του ένστολου- ιδιαίτερης κατηγορίας-προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ, υπογράψαμε στις 07 Ιουλίου 2014, την προσωρινή ανάληψη καθηκόντων και από την επόμενη μέρα παρουσιαστήκαμε στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα για να εργαστούμε, άλλοι κοντά στους τόπους κατοικίας τους και άλλοι ξεκινώντας την ζωή-νοικοκυριό τους σε άλλο τόπο. Από τότε έως και σήμερα που έχει εκδοθεί και το Φ.Ε.Κ. της οριστικής μας τοποθέτησης, εργαζόμαστε, ως οφείλουμε, χωρίς σαφείς αρμοδιότητες ( γι΄ αυτό φέρει ακέραιη την ευθύνη η Πολιτεία και όχι εμείς), όπως και όπου ζητηθεί από τους ανωτέρους μας, ακόμα και με ίδια μέσα! Στο σημείο αυτό, να σας υπενθυμίσουμε ότι στο μεσοδιάστημα, εκδόθηκε και η απόφαση του Σ.τ.Ε., που χαρακτηρίζει την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ.
  Τις τελευταίες ημέρες έχουν διαρρεύσει στο τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο αλλά και με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί ΕΛ.ΑΣ. θα επανέλθουν στην προγενέστερη εργασιακή κατάσταση τους ήτοι θα επανατοποθετηθούν –εκ νέου μετακινηθούν στους Δήμους , ανασυσταίνοντας τα κατά τόπους τμήματα Δημοτικής Αστυνομίας. Με τακτικές παρόμοιες με αυτές της προηγούμενης Κυβέρνησης, μάθαμε ότι είμαστε περιττοί και ουσιαστικά άχρηστοι στην Ελληνική Αστυνομία διότι δεν έχουμε αντικείμενο εργασίας, ενώ ήδη οχτώ μήνες παρουσιαζόμαστε στην εργασία μας. Επισημαίνουμε ότι για το αντικείμενο εργασίας ΟΦΕΙΛΕ Η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΜΕ Π.Δ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΡΑΞΕ!! Επίσης επισημαίνουμε ότι ΕΧΕΙ ΕΚΘΟΘΕΙ Φ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ που ουδέποτε τέθηκε σε εφαρμογή!! Πραγματικά γεννώνται πολλά ερωτήματα για το ποιός και με ποιά κριτήρια μας έκρινε ανεπαρκείς, ενώ ήδη έχουμε κριθεί ικανοί για εργασία στον τωρινό μας φορέα, τόσο από τον Α.Σ.Ε.Π (μετά από αξιολόγηση και κατάλληλη μοριοδότηση), όσο και από τους αρμόδιους φορείς της ΕΛ.ΑΣ( αναφορικά με τις ψυχοσωματικές μας ικανότητες). Γεννώνται ερωτήματα για το πως ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.κ. Πανούσης, ενώ δήλωνε ότι η Αστυνομία πρέπει να είναι μία, ξαφνικά να χωρίζεται πάλι σε δύο κομμάτια και να είναι Κρατική και Δημοτική. Δεν διερωτάται όμως κανείς γιατί πρέπει, ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΛΙ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑ.

  Σήμερα (17 Μαρτίου 2015) ενημερωθήκαμε ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.κ Πανούσης σε συνέντευξή του στην “ Εφημερίδα των Συντακτών” (σύμφωνα με δημοσιευμένα άρθρα στον ηλεκτρονικό τύπο), αναφερόμενος στους Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει τα ακόλουθα: «….Είναι 1500 άνθρωποι που είναι εδώ και κάθονται. Δεν τους θέλει καθόλου η Αστυνομία – όχι γιατί δε θέλει τους ανθρώπους. Δεν τους θέλει, γιατί θέλει να ομογενοποιήσει τα πράγματα. Οι ίδιοι εξάλλου δε θέλουν να γίνουν αστυνομικοί. Έτσι εάν έρθει η Τασία Χριστοδουλοπούλου και μου πει “δώσε μου ανθρώπους για τη στελέχωση υπηρεσιών ασύλου” θα τους πάρουμε απ΄ αυτούς. Θα γίνει μια διασπορά αυτών των ανθρώπων…». Σύμφωνα με τα ανωτέρω, γεννώνται τα ερωτήματα: a)Πως προκύπτει το συμπέρασμα ότι όλοι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί κάθονται; β) Από ποια πηγή, έρευνα, διαλεκτική επικοινωνία ή δημοκρατική συζήτηση προέκυψε ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν επιθυμούν να γίνουν Αστυνομικοί ή αρνούνται την ομογενοποίησή τους; γ) Αν οι διάσπαρτοι στην Ελληνική επικράτεια Δημοτικοί Αστυνομικοί (αλλού 5 ή 3 ή ακόμα λιγότεροι) που επιστρέψουν στους Δήμους, διαπιστωθεί καθυστερημένα ότι δε μπορούν να διεκπεραιώσουν τις αρμοδιότητες της νέας Υπηρεσίας, λόγω ανεπάρκειας ανθρώπινου δυναμικού, η Πολιτεία θα προχωρήσει σε νέα κινητικότητα και

  εκ νέου ταλαιπωρία του ανθρώπινου δυναμικού (γιατί για ανθρώπους μιλάμε και όχι για αριθμητικά σύνολα);

  Κατανοούμε και δεχόμαστε το γεγονός ότι πιθανόν έχετε δεχτεί πιέσεις από ομάδες που αποζητούν διακαώς την επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας στους κόλπους των Δήμων για διάφορους λόγους και σκοπούς, ΟΜΩΣ, θεωρούμε ότι πρέπει να λάβετε υπόψη και την άλλη πλευρά. Αυτή των Δημοτικών Αστυνομικών που εργάζονται τόσο καιρό στην ΕΛ.ΑΣ με την αίσθηση της ευθύνης και της υπευθυνότητας ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από την θέση που κατέχουν τώρα.

  Οφείλετε κ.κ. Υπουργοί να μας αφήσετε να δούμε την «ΕΛΠΙΔΑ» αλλαγής που η παράταξή σας με τόσο εύστοχο τρόπο παρουσίασε ότι θα φέρει, να μας αφήσετε να δούμε το πρόσωπο της ανθρωποκεντρικής Αριστεράς, της Αριστεράς που είναι δίπλα στον εργαζόμενο και όχι μιας Αριστεράς με φιλοδεξιά φρονήματα και τακτικές.

  Ως εκ τούτου και έχοντας θέσει υπόψη σας όλα τα παραπάνω ζητάμε-προτείνουμε :
  1. Να δοθεί δυνατότητα ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ των Δημοτικών Αστυνομικών που υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ αντί της υποχρεωτικής που προτείνεται.
  2. Να δοθεί η δυνατότητα παραμονής και αξιοποίησης στην ΕΛ.ΑΣ, όσων εκ των Δημοτικών Αστυνομικών το επιθυμούν, με άμεσο καθορισμό αρμοδιοτήτων μέσω Π.Δ. και την πραγματοποίηση της αναγκαίας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι Δημοτικοί Αστυνομικοί έχουν κάνει 8μηνη εκπαίδευση, διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε αστυνομικά και ανακριτικά (ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι) καθήκοντα και οι άνδρες στην πλειοψηφία τους έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους ως Δόκιμοι Αξιωματικοί.
  3. Να δοθεί δυνατότητα παραμονής και άσκησης την υπηρεσιακών καθηκόντων των Δημοτικών Αστυνομικών που θα παραμείνουν στην ΕΛ.ΑΣ. , στους τόπους συμφερόντων και κατοικίας τους, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο προϋπηρεσίας τους.

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
  Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που σας παραθέσαμε, ώστε να μην αντιμετωπιστεί η προγενέστερη αδικία με μία νέα. Σ΄ αυτή τη νέα νομοθετική παρέμβαση για την αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος, αφουγκραστείτε την αγωνία και τις ανησυχίες μας. Μη μας περιφρονήσετε. Γνωρίζουμε ότι το συνολικό έργο της Κυβέρνησης, που καλείστε να φέρετε εις πέρας είναι δύσκολο. Ευχόμαστε δύναμη και κάθε επιτυχία σ΄ αυτή την προσπάθεια. Θεωρώντας ότι οι απόψεις μας θα τύχουν της δέουσας προσοχής και κατανόησης, αναμένουμε τις ενέργειές σας.

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:19 | Κασάπης Παναγιώτης

  Είμαι πρώην Δημοτικός Αστυνομικός, ο οποίος επέλεξε να συνεχίσει να προσφέρει της υπηρεσίες του προς τους πολίτες μέσα από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Θεωρώ,βασιζόμενος στην οκταετή μου προϋπηρεσία στον δρόμο και όχι από μια καρέκλα, ότι είναι μεγάλο λάθος να επιστρέψουν οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες μαζί με το προσωπικό στους δήμους καθώς θα υπάρξουν τα γνωστά προβλήματα που οδήγησαν την Δημοτική Αστυνομία σε αδιέξοδο και απαξίωση. Παράλληλα πιστεύω ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση την ανάθεση αρμοδιοτήτων και τα κατάλληλα μέσα θα μπορούσαμε να επιφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά τις υπηρεσίες ΑΤ που επανδρώνουμε όσο και των τοπικών κοινωνιών.
  Παρ’ όλα αυτά σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέληση για παραμονή μας στην Αστυνομία, θα ήθελα να ζητήσω να μας δοθεί τουλάχιστον η δυνατότητα να επιλέξουμε τον δήμο συμφερόντων μας και να μην είναι υποχρεωτική η επιστροφή μας στους δήμους προέλευσης, όπως μας δόθηκε η ίδια δυνατότητα και στην διαδικασία της διαθεσιμότητας-κινητικότητας από την προηγούμενη κυβέρνηση.
  Θεωρώ ότι είναι απόλυτα δίκαια τα αιτήματά μας, μιας ομάδας ανθρώπων που έχει ταλαιπωρηθεί όσο λίγες στην χώρα, για μια κυβέρνηση που προέχει η διόρθωση των αδικιών.
  Ευχαριστώ

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:23 | Κ.Σ

  Ο σοφός λαός μας λέει: «Οτιδήποτε κάνεις,κάντο σωστά ή μην το κανεις καθόλου»

  Συζητάμε για μια νέα Δημοτική Αστυνομία ή αλλιώς Υπηρεσία Κοινοτικής Διαμεσολάβησης η οποία ξεκινάει με τους χειρότερους οιωνούς.

  1) Το προσωπικό που ήταν στην ΕΛΑΣ θα τοποθετηθεί ξανα υποχρεωτικά στους Δήμους προέλευσης και όχι της τελευταίας τοποθέτησης όπου είναι και οι πραγματικές ανάγκες κάθε Δήμου με αποτέλεσμα ορισμένοι Δήμοι να έχουν παραπάνω ατομα απο οσα χρειάζονται και αλλοι να μην έχουν.
  2) Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν 3.500 άτομα. Στο σχέδιο όμως προβέπεται επιστροφή ενός πολύ μικρότερου αριθμού ο οποίος θα προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία αφήνοντας απέξω άλλους φορείς όπως τα Καταστήμματα Κράτησης και ο οποίος θα μειωθεί ακόμη περισσότερο τη στιγμή που δίνεται η επιλεκτική δυνατότητα για αλλαγή φορέα μετα τη 10ετία υπηρεσίας (παρ 4) με αμφίβολο το πλήθος των ατόμων που θα παραμείνουν.
  3) Υποβαθμίζεται το κύρος της υπηρεσίας, πηγαίνουμε πολλά χρόνια πίσω όταν ο κάθε Δημοτικός υπάλληλος χωρίς προαπαιτούμενα τυπικά προσόντα χωρίς να έχει συμμετέχει σε ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες τα οποία προβλέπονται στο ΠΔ 131/2006 ειχε τη δυνατότητα να μπει στη Δημοτική Αστυνομία με μια απλή μετάταξη και όχι με δημόσιες προκυρηξεις αντικειμενικών κριτηρίων (και) υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ με προδιαγραφές όμοιες με αυτές των υποψηφίων για Σώματα Ασφαλείας, με 6μηνη εκπαίδευση στις σχολές της ΔΑ και την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.
  4) Όπως αποδείχτηκε περίτρανα ένας από τους λόγους που δεν απέδωσε η Δημοτκή Αστυνομία όταν ήταν στους Δήμους τα αναμενόμενα, ήταν οτι είχε προϊσταμένους αιρετούς οι οποίοι ιδιαίτερα σε μικρούς Δήμους είχαν στενές σχέσεις με το εκλογικό σώμα με αποτέλεσμα να στερούνται την απαραίτητη μεροληψία. Αντίθετα η ΕΛΑΣ είναι απαλλαγμένη από τέτοιες πρακτικές.

  Για όλα τα παραπάνω καθώς και την ανησυχία που προκαλείται στους υπαλλήλους απο τις συνεχές μετακινήσεις και το φόβο να μην έχουμε στο τέλος τη μοίρα της αγροφυλακής προτείνω την κατάργηση του άρθρου 25, την άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και την εκπαίδευση των Δημοτικών Αστυνομικών που ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία ωστε να έχουμε μια Δημοτική Αστυνομία εντός της ΕΛΑΣ αποτελεσματική και χρήσιμη στον πολίτη και στην κοινωνία.

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:18 | Χρηστος

  Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί κ. Βούτση κ. Κατρουγκαλε κ. Πανούση

  Είμαι ένας από τους 352 δημοτικούς αστυνομικούς που θέλουμε να παραμείνουμε στην ΕΛ.ΑΣ.

  Διετέλεσα τη θητεία μου ως ΔΕΑ των Ειδικών Δυνάμεων εθελοντικά με τα ίδια ψυχικά αποθέματα επέλεξα την ΕΛ.ΑΣ όχι από ανάγκη αλλά 100% συνειδητοποιημένος.
  Παρ’όλες τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε προσωπικό μπορώ να πω ότι οι συνάδελφοι δίνουν καθημερινά το 101% του εαυτού τους. Αυτό έκανα και εγώ. Περίμενα τόσο καιρό να ανακοινωθεί το ΠΔ, να λάβουμε αστυνομική εκπαίδευση.

  Διαβάζω τώρα έκπληκτος θα μας γυρίσουν όλους πίσω στους Δήμους. Ελπίζω έστω και τελευταία στιγμή να αποφασιστεί η εθελοντική παραμονή σε όσους το επιθυμούν. Λιγότεροι από 360 είμαστε σε όλη την Επικράτεια! Θα ενισχύσουμε σημαντικά τα περιφερειακά τμήματα της επαρχίας. Θέλουμε την πλήρη ενσωμάτωση στο αστυνομικό προσωπικό με την άμεση εκπαίδευσή μας και έκδοση του Π.Δ. των αρμοδιοτήτων μας.

  Να κοιτάξουν με σοβαρότητα οι ιθύνοντες πολιτικοί ότι ένα ποσοστό των πρώην Δημοτικών επιθυμούμε θέλουμε και μπορούμε να δουλέψουμε, να προσφέρουμε στον πολίτη!

  Δεν θέλουμε οπισθοδρόμηση! Μπορούμε να υπηρετήσουμε επάξια τον πολίτη! Μπορούμε να εργαστούμε με περίσσια όρεξη!

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:39 | ΚΟΥΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

  Η κατάργηση των οργανικών θέσεων των πρώην δημοτικών αστυνομικών της ΕΛΑΣ, ασκείται καταχρηστικά από τον νομοθέτη σύμφωνα με νομολογία του ΣτΕ διότι υποχρεώνει για δεύτερη φορά του ίδιους υπαλλήλους να μετακινηθούν υπό την απειλή της απόλυσης.
  Επίσης δεν τηρούνται οι αρχές της ισότητας μεταξύ των τοποθετημένων πρώην δημοτικών αστυνομικών σε άλλες υπηρεσίες εκτός ΕΛΑΣ (καταστήματα κράτησης, εφορίες κ.τ.λ) οι οποίοι διαγωνίστηκαν με τους εν λόγω μετακινούμενους δημοτικούς αστυνομικούς στην προκύρηξη του ΑΣΕΠ.
  Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση των αδικιών που με αυτόν τον τρόπο επιχειρήται, δημιουργεί μεγαλύτερες αδικίες μεταξύ των υπαλλήλων.
  Η μοριοδότηση και ο έλεγχος όλων των προσόντων από το ΑΣΕΠ επιβάλλουν την αναπροσαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης και την πρόβλεψη για ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ παραμονή στην ΕΛΑΣ όσων πρώην δημοτικών αστυνομικών το επιθυμούν.
  Τέλος πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ έκρινε συνταγματική την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας και την μεταφορά ρων αρμοδιοτήτων στην ΕΛΑΣ.
  Σημειώνεται ότι υπάρχει νόμος που καλύπτει άλλες ομάδες εργαζομένων από την κινητικότητα εφόσον ήδη έχουν μετακινηθεί από άλλες υπηρεσίες. Ανάλογη εφαρμογή πρέπει να γίνει και σε αυτή τη περίπτωση.

 • Προτείνεται η εισαγωγή ειδικής ρύθμισης για τις εξαιρεμένες συζύγους – συναδέλφους Δημ.Αστυνομικούς (συνέπεια της υποχρεωτικότητας εξαίρεσης, άνευ δικαιώματος στη μετέπειτα κινητικότητα των Δημ. Αστυνομικών), ώστε να συνυπηρετήσουν (με απόσπαση ή μετάταξη) υποχρεωτικά και κατά παρέκκλιση κάθε άλλων διατάξεων στον τόπο υπηρεσίας των μετακινηθέντων συζύγων τους. Η διαδικασία θα γίνεται σεβαστή τόσο από το φορέα προέλευσης ,όσο και το φορέα υποδοχής, χωρίς την εκφορά γνώμης από μέρους τους, καθότι η προστασία της οικογένειας αποτελεί ύψιστο δικαίωμα και κατοχυρώνεται Συνταγματικά.

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:35 | Στέλιος Ε. Τσιμπούκας

  Η μαζική μετακίνηση των Δημοτικών Αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ, ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα να δω -και να βιώσω- από μια Κυβέρνηση αριστερών πεποιθήσεων. Τα λάθη δεν διορθώνονται με νέα λάθη. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που επιθυμούν να επιστρέψουν στους Δήμους ΑΛΛΑ υπάρχουν επίσης πολλοί που θέλουν να παραμείνουν και να εργαστούν στην Ελληνική Αστυνομία. Σήμερα μαζεύτηκαν 352 υπογραφές Δημοτικών Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας που ζητούν το αυτονόητο: Το δικαίωμα για παραμονή και εργασία στην Υπηρεσία στην οποία αποτελούν ενεργό κομάτι της από τον περασμένο Ιούλιο. Ζητάμε το δικαίωμα στη συνειδητή επιλογή. Ζητάμε, επιτέλους, το δικαίωμα να αισθανθούμε ασφαλείς στην εργασία μας, να προχωρήσουμε και να γίνουμε αναπόσπαστο κομάτι αυτής. Ζητάμε το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:51 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Μ.

  Ως πρώην δημοτικός αστυνομικός που ζω δυο χρόνια στην αβεβαιότητα, θα σας ζητήσω να σκεφτείτε πολύ σοβαρά το λάθος που πάτε να κάνετε με την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας. Μια υπηρεσία που κρίθηκε μη λειτουργική και πολύ σωστά γιατί ήταν…αλλα όχι γιατί έφταιγαν οι υπάλληλοι της αλλα η πολιτική της διεύθυνση!!είναι στα σκαριά της επανασύστασης της…γιατί?
  ‘Υστερα από την σοφότερη κίνηση να ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ πάτε να κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Να μας γυρίσετε σε μια απαξιωμένη από όλους υπηρεσία , με το μισό πλέον δυναμικό. Για να κάνουμε τι? τους οδηγούς πάλι στους αιρετούς ,να σβήνουμε κλήσεις σε πολίτες με επιρροή πολιτική και οικονομική, να δεχόμαστε εντολές από ανθρώπους που δεν πληρούν τα κριτήρια να διοικούν αντί για έμπειρους αξιωματικούς όπως αυτών της ΕΛΑΣ. Κρίνατε μη λειτουργική την ένταξη μας στην ΕΛ.ΑΣ χωρίς να μας δώσετε αρμοδιότητες, χωρίς να ρωτήσετε τους διοικητές μας για την απόδοση μας…ΓΙΑΤΙ??? Επειδή πίεσαν αυτοί που δεν επιθυμούν να δουλέψουν ή επειδή ο συνδικαλισμός εκπροσωπεί τους συνδικαλιστές τους ίδιους και οχι εμάς τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Εδώ μιλάμε για το μέλλον ανθρώπων που βάναυσα έχει καταπατηθεί και συνεχίζεται χωρίς έλεος και ανθρωπιά. Δώστε μας το δικαίωμα λοιπόν να δουλέψουμε όσοι βέβαια το επιθυμούμε κάτω από την αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ με πλήρη ένταξη και σταματήστε το μαρτύριο που έχουμε υποβληθεί τα τελευταία δυο χρόνια. Τέλος θέλω να τονίσω την μεγάλη αδικία να αντιμετωπιζόμαστε οι δ.α της ΕΛ.ΑΣ διαφορετικά από τους συναδέλφους μας που δουλεύουν σε κ.κ ή σε άλλα υπουργεία. Το σύνθημα σας ήταν πάμε μπροστά!! και για αυτό σας ακολούθησε μια ολόκληρη χώρα… εσείς όμως γιατί μας πάτε πάλι πίσω??
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
  (υ.γ με τα παραπάνω δεν εκπροσωπώ το σύνολο των δ.αστυνομικών αλλά εκφράζω ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων που έχουμε την ίδια αντίληψη επί του παρόντος ζητήματος)

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:13 | Dimtris

  Mια υπηρεσία που παράκμασε και καταργήθηκε λόγω ότι δεν κατάφερε ποτέ να ακολουθήσει τα δεδομένα των αντίστοιχων Ευρωπαικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να απομονωθεί και να αντιμετωπίζεται από τους πολίτες ως υπηρεσία πρετοριανών του εκάστοτε Δήμαρχου. Αυτό φυσικά λόγω ότι ποτέ δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη αρχή αφού πάντα υπήρχαν παρασκηνιακές διεργασίες από τοπικούς παράγοντες.
  Θέλετε να δημιουργήσετε μια υπηρεσία προς όφελος σας προκειμένου να εξυπηρετήσετε πελατειακές σχέσεις;

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:48 | Ιωάννης Θωμόπουλος

  Παραθέτω το απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση:
  «Με τις διατάξεις του άρθρου 25 καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών και επανασυστήνονται αυτοδικαίως, κατόπιν αιτήσεως τους, αντίστοιχες θέσεις και κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας που είχαν καταργηθεί με το άρθρο 81 του ν.4172/2013.

  Η ρύθμιση επανασύστασης κλάδων της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΕ, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία, κρίνεται απαραίτητη, καθώς πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την καθημερινή ζωή των πολιτών και προσπορίζει σημαντικά οικονομικά έσοδα στους δήμους.

  Ειδικότερα:

  (α): με την παρ.2 (β) παρέχεται το δικαίωμα επιλογής σε υπάλληλους, πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι δεν επιθυμούν την επάνοδό τους στην επανασυσταθείσα θέση τους και παράλληλα διασφαλίζεται η κάλυψη πραγματικών αναγκών με τη διάθεσή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  (β): με την παρ.2(γ) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που δεν υπέβαλαν αίτηση για
  μετάταξη/μεταφορά, ή δεν συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες των Ανακοινώσεων του 19 τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επανέρχονται, κατόπιν αίτησής τους, σε θέσεις στους οικείους Δήμους.

  Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου αφενός μεν, να επιτευχθεί η αποκατάσταση αυτών των υπαλλήλων, αφετέρου δε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι υπηρεσιακές ανάγκες των Δήμων.»

  Έχω να παρατηρήσω τα εξης:
  α) ουδέποτε υπήρχε κλάδος ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας και κακώς αναφέρθηκε στον Ν4172/13
  β)Οι «Δημοτικοί Αστυνομικοί Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ονομάζουνται επί του παρόντος, είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, εισηγμένοι στη Δημόσια Διοίκηση με δημόσιες προκυρηξεις αντικειμενικών κριτηρίων (και) υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ με προδιαγραφές όμοιες με αυτές των υποψηφίων για Σώματα Ασφαλείας, εκπαιδευμένοι από Νομικούς και Αστυνομικούς στις σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας σε Τσοτύλι, Κόνιτσα και Πτολεμαίδα. Πώς διασφαλίζεται η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ της νέας υπηρεσίας όταν επιστρέφει αδιευκρίνιστη μερίδα των υπηρετούντων στην ΕΛΑΣ, με το αδόκιμο μάλιστα όνομα «κοινοτικοί διαμεσολαβητές » κατα ΣΗΜΕΡΙΝΗ (17/3/2015) δήλωση του κ. Πανούση για να μην παραπέμπει στην αστυνομία παρότι θα ασκούν αστυνομικά καθήκοντά (Πρακτικό Επεξεργασίας 126/2006 ΣτΕ, σελίδα 9, παράγραφος 6) όταν έχουν απογυμνωθεί από την αστυνομική τους ιδιότητα; Δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν τα ίδια καθήκοντα ως έχουν μέσα στο σώμα της ΕΛΑΣ;
  γ)Ποια ακριβώς αποκατάσταση υπαλλήλου πετυχαίνεται όταν επιστρέφει στο Δήμο από όπου προήλθε τη στιγμή που υπηρετεί στην ίδια περιοχή σε Α.Τ. της Ελληνικής Αστυνομίας; Πολύ περισσότερο, αν κάποιος υπάλληλος βάσει κινητικότητας του Ν.4172/2013 μπόρεσε να βρεθεί κοντά στον τόπο συμφερόντων του, δεν τον θίγει το παρόν άρθρο; Θα μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση του ΥΠ.ΕΣ. μόνο οι υπάλληλοι οι οποίοι δηλώνουν τόπο συμφερόντων εκτός Νομού όπου υπηρετούν επί του παρόντος.
  δ) Γνωρίζουμε ότι τα έσοδα από τις τροχονομικες παραβάσεις τα οποία βεβαιώνουν τόσο οι ΔΑΕΑ όσο και οι Αστυνομικοί υπάλληλοι βεβαιώνονται υπερ των ταμείων των οικείων Δήμων. Επομένως ενδεχόμενη λειτουργία της ΔΑ εντός της ΕΛΑΣ ουδόλως επηρεάζει το επιδιωκόμενο όφελος από την είσπραξη προστίμων υπερ των Δήμων. Αντιθέτως ενδεχόμενη μεταφορα αδιευκρίνιστου ποσοστου των ΔΑΕΑ στους Δήμους θα ΜΕΙΩΣΕΙ τα εν λόγω εσοδα, ή ακόμα θα τα μηδενίσει αφου σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (Ν2696/1999) αρμόδιοι για τον έλεγχο των τροχονομικών παραβάσεων είναι ΜΟΝΟ τα αστυνομικά όργανα. Ενδεχόμενη μετατροπή των ΔΑΕΑ σε «κοινοτικούς διαμεσολαβητές» και πολύ περισσότερο η ένταξη στον κλάδο τους άλλων δημοτικών υπαλλήλων με μετάταξη, οι οποίοι ΔΕΝ πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για την εισαγωγή στα Σώματα Ασφαλείας, τους αφαιρεί τόσο την αστυνομική ιδιότητα όσο και την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.
  ε) οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι εντάχθηκαν βίαια στα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να ενωθούν με το υπόλοιπο σώμα των Δημοτικών Αστυνομικών, παρότι εκπαιδευμένοι ειδικά για το σκοπό αυτό;

  Συμπερασματικά, το άρθρο 25 οδηγεί σε βίαιη αλλαγή της επαγγελματικής ιδιότητας των ΔΑΕΑ χωρίς τη συναίνεσή τους, δεν προασπίζει κατά κανένα τρόπο το Δημόσιο Συμφέρον και μάλιστα προκαλεί τεράστια ζημία στους Δήμους οι οποίοι αφενός θα απωλέσουν έσοδα από την εφαρμογή του (αστυνομικός έλεγχο που θα ασκούσαν οι ΔΑΕΑ αποτελεσματικότατα δεν θα μπορεί να ασκηθεί από τους «κοινοτικούς διαμεσολαβητές»), θα επωμιστούν πρόσθετο μισθολογικό και λειτουργικό κόστος ενώ προκαλείται κενό στην ευνομία και ευταξία των πόλεων.
  Προτείνεται η παραμονή των ΔΑΕΑ στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, η περαιτέρω εκπαίδευσή τους έτσι ώστε να διευρυνθεί περαιτέρω το πεδίο αρμοδιοτήτων τους και η ενίσχυσή τους με το προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι προέρχονται απο τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς.

 • Σχετικά με το άρθρο 25 «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας», σημειώνω τις εξής ενστάσεις – επισημάνσεις – απορίες:
  Παράγραφος 1:
  α) Για ποιο λόγο καταργούνται μόνο οι θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ. και γιατί όχι του συνόλου των πρώην Δ.Α.; Πρόκειται για καταφανή αδικία εις βάρος όσων επέλεξαν την ΕΛ.ΑΣ. με βάση τα προσωπικά συμφέροντα και επιδιώξεις, καθώς ίσως κάποιοι να επιλέγαμε να εισαχθούμε σε άλλη υπηρεσία υποδοχής. (Π.χ. από εμένα η ΕΛ.ΑΣ. επιλέχθηκε, καθώς με την υψηλή μοριοδότηση που είχα – στους πρώτους 500 από 3500 περίπου Δ.Α., παρόλη την άδικη πριμοδότηση μέρους συναδέλφων από το Κράτος – εισαγόμουν σίγουρα στην πρώτη μου επιλογή τόπου. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον τόπο συμφερόντων, από τον οποίο έλειψα 10 χρόνια σε Δημοτική Αστυνομία άλλου δήμου. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. μου εξασφάλιζε τη χρήση του ευνοϊκού νόμου, μόνο για αυτή την κατηγορία υπαλλήλων, περί μόνιμης και υποχρεωτικής συνυπηρέτησης ενστόλου Σώματος Ασφαλείας με τη σύζυγό μου στον τόπο συμφερόντων μας, η οποία ως εξαιρεμένη συνάδελφος-σύζυγος παρέμεινε υποχρεωτικά στο δήμο προέλευσής της, ενώ είχε σχεδόν ολοκληρωθεί διαδικασία μετάταξης της σε τόπο συμφερόντων που με τη σειρά της καταργήθηκε με την κατάργηση της Δ.Α., ενώ έπειτα έγινε δέκτης αρνήσεων τόσο για μετάταξη με την ενδοδημοτική κινητικότητα, όσο και για απόσπαση συνυπηρέτησης με ένστολο παραπέποντας το θέμα στην τελεσίδικη απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, απόφαση που αναμέναμε οσονούπω…).
  β) Προτείνεται η εθελοντική επιστροφή υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ. στους δήμους. Προτείνεται επίσης η πλήρης ένταξη στο αστυνομικό προσωπικό όσων δεν επιλέξουν την επιστροφή στους δήμους, σύντομη εκπαίδευση έως τρίμηνο κυρίως στον οπλισμό και τοποθέτηση στον τόπο συμφερόντων του καθενός ή στο Α.Τ. τοποθέτησης με την κινητικότητα (καθώς οι θέσεις αυτές προβλέφθηκαν με βάση υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ.)
  Παράγραφος 2:
  Εδάφιο α: Δεν διευκρινίζεται τι γίνεται στην περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης. O υπάλληλος του Α.Τ. απολύεται; Μπαίνει σε διαθεσιμότητα; Παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ. και αν ναι, υπό ποιό καθεστώς;
  Eδάφιο β: Στην τέταρτη γραμμή έπειτα από τη φράση προσωποπαγείς θέσεις, προτείνεται η προσθήκη της φράσης «με υποχρεωτική τοποθέτηση στον – κατά δήλωση των υπαλλήλων – τόπο συμφερόντων τους.»
  Παράγραφος 3:
  α) Για ποιο λόγο να μην λογίζεται και η περίοδος διαθεσιμότητας στη 10-ετία, ή γιατί να μην είναι 8-ετία ή πενταετία η περίοδος μετάταξης σε άλλο κλάδο δήμου; Γιατί να μη λογίζεται και η περίοδος υπηρεσίας μας στην ΕΛ.ΑΣ. σε αυτό το διάστημα;
  β) Προτείνεται η εξής διατύπωση για τη διαδικασία μετάταξης σε άλλο κλάδο: «Ενδεχόμενη αίτηση μετάταξης σε άλλο κλάδο να γίνεται υποχρεωτικά δεκτή από το δήμο εφ’ όσον ο υπάλληλος κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, προς αποφυγή ύποπτων συναλλαγών και διαπλοκής μεταξύ υπαλλήλου και αιρετών και προς ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο κράτος και τους Ο.Τ.Α.».
  Παράγραφος 6:
  α) Πρέπει να γίνουν σαφέστερα τα κριτήρια επιλογής κλπ στα πλαίσια της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ήδη υπαρχόντων Δ.Α. (όπως και αυτών στις άλλες υπηρεσίες τοποθέτησης) και εν δυνάμει νέων υπαλλήλων, εξαλείφοντας τα όρια ηλικίας και θέτοντας αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής και εύλογο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης (Οι Δ.Α. έως τώρα έχουν εκπαιδευτεί 4-6 μήνες θεωρητικά σε σχολές Δ.Α. και 2 μήνες πρακτικά σε Α.Τ. δίνοντας εργασίες, τεστ και τελικές εξετάσεις με επιτυχή αποφοίτηση, χορήγηση διπλώματος και βαθμού αποφοίτησης).
  β) Η επιλογή αυτή να γίνεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ με μοριοδότηση κατά σειρά προτεραιότητας (όπως και η πρόσληψη των Δ.Α. έως τώρα, άσχετα αν η προηγούμενη κυβέρνηση στη διαδικασία κινητικότητάς μας αναγνώρισε τη συγκεκριμένη διαδικασία μόνο σε ορισμένες «σειρές» εισαγωγής με «νεφελώδη» κριτήρια, αλλά με πολλή μεγάλη πριμοδότηση μορίων, αλλοιώνοντας ουσιαστικά την αξιοκρατία στη διαδικασία…).

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:37 | Αλέξανδρος

  Από τους 1542 Δημοτικούς Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ οι 352 δεν επιθυμούν τη βίαιη μετακίνηση τους στη Δημοτική Αστυνομία.
  Συνταγματικό μας δικαίωμα να κρατήσουμε τις προσωποπαγείς μας θέσεις μέσω ΑΣΕΠ που βρίσκονται στην ΕΛ.ΑΣ.

  352 δημοτικοί αστυνομικοί επιλέγουν να υπηρετήσουν και να προσφέρουν στον πολίτη στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Γνωρίζουμε τις διαφορές μεταξύ των υπηρεσιών και με μέτρο σύγκρισης πάντα την προσφορά και την υπηρεσία προς το κοινωνικό σύνολο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος στην ΕΛ.ΑΣ είναι δεκαπλάσιο!

  Ορκιστήκαμε να υπηρετούμε το Ελληνικό Κράτος και καμία πολιτική απόφαση δεν θα μας κάνει να το υπηρετήσουμε λιγότερο.

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:31 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

  Θα ήθελα να σχολιάσω το ασαφές της παραγράφου 2β΄του παρόντος άρθρου, ασάφεια που άγει σε παντελή έλλειψη επιλογής εκ μέρους των πρώην δημοτικών αστυνομικών που δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα αρχική θέση τους.
  Πρακτικά τι σημαίνει η «τοποθέτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού;(!)».
  Δεδομένου ότι υπάρχουν πλείστοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που δεν επιθυμούν, για οποιονδήποτε λόγο (π.χ.λόγους οικογενειακούς, οικονομικούς κλπ) να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις, τι σημαίνει η ως άνω επιλογή; Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε υπηρεσία υπάγεται στο ανωτέρω Υπουργείο κατά διακριτική ευχέρεια του Υπουργού σε οποιοδήποτε νομό της Ελλάδας; Τοποθέτηση κατόπιν δήλωσης προτίμησης εκ μέρους του υπαλλήλου;
  Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ αφενός ότι η ως άνω διάταξη χρήζει αποσαφήνισης και αφετέρου ότι θα πρέπει η τοποθέτηση του υπαλλήλου να συσχετιστεί με τον τόπο κατοικίας – διαμονής του.

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:19 | παναγιωτης

  Δώστε την δυνατότητα σε εμάς που έχουμε φύγει μακριά απ τα σπίτια μας να ξαναγυρίζουν στον τόπο συμφερόντων. Οικονομικά δεν βγαίνουμε

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:11 | Γιωργος Παπαχρηστου

  Κυριε Υπουργε,
  Πρωτα απο ολα θα ηθελα να σας ευχαριστησω μεσα απο την καρδια μου γιατι μας κανατε και χαμογελασαμε ολους εμας τους δημοτικους αστυνομικους που θα ξαναγυρισουμε στους τοπους μας. Θελω να σας ενημερωσω οτι η δημοτικη αστυνομια ηταν μια υπηρεσια οπου ηθελε αναβαθμιση, Οι δημοτικοι αστυνομικοι δεν ειναι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ,θΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΜΑ ΘΕΛΑΜΕ.Ειναι ανθρωποι που ηταν η εξυπηρετηση του πολιτη εξω στους δρομους. Η δημοτικη αστυνομια ειχε καταντησει εισπρακτικος μηχανισμος του καθε δημου. Θελουμε μια υπηρεσια η οποια δεν θα λεγεται ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Με τον ορο αυτον δεν μας βλεπει ομορφα ο πολιτης. Ο πολιτης πρεπει να μας αγαπα. Ο ορος κοινωνικοι διαμεσολαβητες ειναι οτι πιο καλο θα μπορουσε να γινει. Προτεινω αλλαγη ονοματος και μια υπηρεσια οχι εισπσαρκτικο μηχανισμο αλλα φιλικη στον πολιτη ΓΙΑ τον πολιτη,Οχι εναντια του.

  1)Υγειονομικες διαταξεις σε μαγαζια
  2)Φυλαξη των ευπαθων κοινωνικων ομαδων,
  3)Γνησια της υπογραφης σε ηλικιωμενα ατομα εκτος πολης λογω Καλλικρατη σε ανθρωπους που μας εχουν αναγκη.
  4)Ραμπες αναπηρων
  5)φυλαξη σχολειων
  7)Παρκα Παιδικοι σταθμοι.
  8)Ελεγχους σαν ελεγκτικη Υπηρεσια σε λαικες Αγορες

  Οχι μονο ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ, ΟΧΙ μονο ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ κ ΜΕΤΑ ΣΒΗΣΙΙΜΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΒΗΣΙΜΟ απο τους γνωστους των δημαρχων.

  Οτι και να κανετε ειμαι σιγουρος οτι θα ειναι για καλο. Διοτι πραγματικα μας κανατε και χαμογελασαμε. Να αποκτησουμε πισω τις χαμενες μας ζωες. Παντα δικος σας.

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:03 | Χρήστος

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

   

  Σας εκθέτουμε εν συντομία τις θέσεις μας επί του επικείμενου νομοσχεδίου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η λεγόμενη «επανασύσταση» της Δημοτικής Αστυνομίας.

  Ζητούμε να ληϕθεί σοβαρά υπ’ όψιν σας :

  Η δυνατότητα επιλογής σε εθελοντική βάση της επιστροϕής στην Δημοτική Αστυνομία ή της παραμονής  στα Καταστήματα Κράτησης , στις ήδη υπάρχουσες θέσεις που τοποθετηθήκαμε.

  Χαιρετίζουμε τις ενέργειες της νέας κυβέρνησης στο πλαίσιο της αποκατάστασης των αδικιών που έχει ξεκινήσει δίνοντας ξανά το δικαίωμα στην ελπίδα και την εργασία σε συναδέλϕους που μεταϕέρθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ και στους μη τοποθετημένους ,αδικεί κατάϕορα όμως με το να μην δίνει το δικαίωμα και στους υπαλλήλους που μετετάχθησαν στα Καταστήματα Κράτησης να επιστρέψουν.

  Η ενέργεια όμως αυτή συνιστά  παραβίαση της αρχής της ισότητας. Το άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζει την αναλογική ισότητα, όμοιες περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο. Όλοι υπήρξαμε υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας και όχι μόνο οι συνάδελϕοι μας που εισήλθαν στην ΕΛ.ΑΣ.. Παραβιάζει δε την αρχή του κράτους δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος.

  Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι νέοι συνάδελϕοι μας στα Καταστήματα Κράτησης ασκούν έντονες πιέσεις για την παραμονή μας σε αυτά. Βέβαια τα  μικρά κενά στα Καταστήματα κράτησης θα μπορούσαν να καλυϕθούν εύκολα με μια γενναία αναδιάρθρωση που θα επέστρεϕε τους αποσπασμένους ϕύλακες και αυτούς που με ημερήσιες διαταγές απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις αϕήνοντας την ϕύλαξη χωρίς προσωπικό.

  Με την εθελοντική επιστροϕή στην Δημοτική Αστυνομία, τα κενά στα Καταστήματα Κράτησης δεν θα είναι τόσο μεγάλα έτσι ώστε να δημιουργηθεί υπηρεσιακό πρόβλημα διότι αρκετοί από τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς θα παραμείνουν εθελοντικά σε αυτά.

  Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν μας εξηγεί πως δούλευαν τα Καταστήματα Κράτησης πριν αναλάβουν καθήκοντα οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι μετατάχτηκαν σε αυτά.

  Άρα καταρρίπτεται η άποψη του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι τα Καταστήματα Κράτησης δεν θα λειτουργούν χωρίς τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς.   

  Η Κυβέρνηση σας ως βάση της προεκλογικής της εκστρατείας σας είχε τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση την κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να δείξετε το κοινωνικό σας πρόσωπο σε μία κατηγορία ανθρώπων που καθημερινά ταλανίζονται, σε μία εργασία που ουδέποτε επέλεξαν ιδία βούληση.

  Δια του παρόντος υπομνήματος αιτούμεθα όπως δοθεί το δικαίωμα, εθελοντικά και στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας που μετετάχθησαν στα Καταστήματα Κράτησης να επιστρέψουν στην ανασυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία.

  Με τιμή,

   

  Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:46 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Σχέδιο Νόμου με τον τίτλο «Αποκατάσταση Αδικιών» το οποίο στην μορφή που παρουσιάζεται εμπεριέχει εμφανη αδικίες.
  1) Με την κινητικότητα των Δημοτικων Αστυνομικών (5/2013) ο φορέας δεν ήταν μόνο η ΕΛ.ΑΣ. Άρα «ξεχάσατε» να συμπεριλάβετε Όλους τους λοιπούς φορείς.
  2) Δίδετε το δικαίωμα σε άλλους υπαλλήλους να γίνουν Δημοτικοί Αστυνομικοί, κατόπιν εκπαιδευσης, άρα σπαταλόντας δημόσιο χρήμα, ενώ οι δημοτικοί αστυνομικοί έχουν λάβει εκπαίδευση που κόστισε παλαιότερα στο Ελληνικό Δημόσιο, οχτώ μηνών, όμωςδεν τους δίνετε την δυνατότητα να επιστρέψουν.
  3) Η «δημιουργική ασάφεια» στο οτι δεν ξεκαθαρίζετε μέσω του νομοσχεδίου, το που θα καταλήξουν -γεωγραφικά- όσοι δεν επιθυμουν να επιστρέψουν στην Νέα Υπηρεσία. Μήπως θα τους αναγκάσετε για τέταρτη ή και πέμπτη φορά να «μεταναστεύσουν» ?
  4) Στα Καταστήματα Κράτησης , στα οποία γνωρίζουμε, οτι δεν δινετε την δυνατότητα να επιστρέψουν απο αυτά οι Δημοτικοι Αστυνομικοι- οι οποίοι σημειωτέον βρέθηκαν εκεί όχι απο επιλογή αλλά καταναγκαστικά υπό την απειλή της απόλυσης- και με δεδομένο ότι αν αποχωρήσουν (εθελοντικά) απο αυτά τείθετε θέμα ευρυθμης λειτουργίας, πως λειτουργούσαν πριν την παρουσια των δημοτικών αστυνομικών?
  5) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος «Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»(Αρθρο 22), κάτι που καταπατάτε στον παρόν Νομοσχέδιο, καθώς και το κοινωνικό δικαίωμα της εργασίας, όπως επίσης υπάρχει καταπάτηση της Αρχής Ίσης Μεταείρισης,καθώς η νομική αυτή ρύθμιση ΔΕΝ είναι ίδια για όλα τα πρόσωπα. Αυτό αποδεικνύετε απο την στιγμή που δεν επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις όσοι το επιθυμούν, καθώς δεν τους το επιτρέπετε.
  Κύριοι, εάν σκοπός της Κυβέρνησης αυτής είναι όντως η Αποκατάσταση των Αδικιών, Παρακαλούμε όπως ΑΜΕΣΑ τροποποιηθούν οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου Νόμου, το οποίο να επιτρέπει την Εθελοντική Επιστροφή όσων εκ των Δημοτικών Αστυνομικών , μετατάχθηκαν σε άλλους φορείς ( Εννοούμε άπαντες ) χωρίς διακρίσεις, με ίσα δικαιώματα προς όλους, με εθελοντική επιστροφή στην Εργασία που με ιδία ατομική Βούληση επέλεξαν, και όχι κατόπιν απειλής διοτι θα έμεναν Άνεργοι. Η Δημοκρατία, αυτό το Ιερό Πολίτευμα, πρέπει να προηγείται έναντι προσωπικών-συνδικαλιστικών πεποιθήσεων, και η απονομή Δικαιοσύνης θα πρέπει να αφορά το ΣΥΝΟΛΟ και όχι κατα περίπτωση που εξατομικεύε- εξυπηρετεί Συμφέροντα.
  Ερωτάστε σύμφωνα με τα παραπάνω : – Γιατί δεν δίνετε την δυνατότητα της εθελοντικής επιστροφής στην νέα Υπηρεσία, στο ΣΥΝΟΛΟ των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών?
  – Γιατί προτίθεστε να εκπαιδεύσετε νέους υπαλλήλους, επιβαρύνοντας τα ελλειματικά χρηματικά διαθέσιμα του Τόπου?
  – Γιατί συμβάλλετε δια του παρόντος σχεδίου Νόμου, στην συνέχιση της οικονομικής-ψυχολογικής-οικογενειακής εξαθλίωσης, πρώην δημοτικών αστυνομικών που έγιναν εσωτερικοί μετανάστες, και δεν λαμβάνετε υπόψιν ότι βιαίως μετακινήθηκαν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρυά από τον τόπο που εργάζονταν πριν?
  Η πρόταση δια του παρόντος σχεδίου Νόμου είναι η κάτωθι :

  Στο άρθρο 25, στη παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωσης δ ως εξής:

  «Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (α) και (β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1 , όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάμει οριστικών πινάκων της Ανακοίνωσης 5/2013 δύναται είτε να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε και επανασυστήνονται εφόσον υποβάλει την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου αυτού αίτηση είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Άρθρο 25.
  Μετά από 2 μήνες τις νέας κυβέρνησης που τόσο
  υποστηρίξαμε λόγο των πολλών αδικιών που επέβαλλε η προηγούμενη διαπιστώνουμε ότι η τακτικές Μητσοτάκη συνεχίζονται. Μετά από την απόφαση του ΣΤΕ για τη συνταγματική κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας κ τον ξεριζωμό τόσων οικογενειών αλλά κ των εξευτελισμό 3000 περίπου ατόμων να παρακολουθούμε άφωνη την νέα ΑΡΙΣΤΕΡΗ κυβέρνηση να θέλει να μας αναγκάσει (όπως λένε τα δημοσιεύματα) να γυρίσουμε πίσω κατηγορώντας μας, ακόμα μια φορά σαν «άχρηστους» . Φτάνει πια .!! Έχουμε περάσει τόσες δοκιμασίες. Θέλετε να δώσετε στα πλαίσια της εθελοντικής βάσης τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να γυρίσουν καλός, από εκεί κ πέρα όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε να μείνουμε κ να ενταχθούμε πλήρως, αλλιώς θεωρούμε πως υπάρχει συγκεκριμένη στοχοποίηση ατόμων με στόχο το πολιτικό όφελος κάτι που από την αρχή της αυτή η Κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν επιθυμεί. Έχουμε φτάσει στα όριά μας. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τους Κ.κ αρμόδιους να αντιληφθούν τα θέματα που ταλανίζουν αυτή την τόσο ταλαιπωρημένη κ αδικημένη ομάδα ατόμων κ να στηρίξουν την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ κ μόνο μετακίνηση, κ την πλήρη ένταξη στη νέα μας εργασία που τόσο έχουμε αγαπήσει τους τελευταίους μήνες εργασίας μας σε αυτή.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..!

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:39 | Vasilis Kostantinidis

  Εύλογα ερωτήματα ενός πρώην δημοτικού αστυνομικού

  Οι νέοι δημοτικοί αστυνομικοί θα είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι;

  Οι αποδοχές θα είναι αντίστοιχες με αυτές πριν την 23 – 09 – 2013;

  Τα εργασιακά μας δικαιώματα κατοχυρώνονται όταν τα αντίστοιχα καθήκοντα μπορούν κάλλιστα να ανατεθούν σε ιδιώτες;

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:33 | Ιωάννα

  Δώστε μας την επιλογή. Μην μας αναγκάζετε να γυρίσουμε πίσω στους δήμους. Μη μας βάλετε με το ζόρι, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι, σε μια κινητικότητα και αβεβαιότητα. Δεν θέλουμε όλοι να γυρίσουμε πίσω. Μη γίνετε ίδιοι με τους προηγούμενους μόνο και μόνο για να αναιρέσετε ό,τι έκαναν! Μη με γυρίσετε πίσω με ένα νόμο…… όπως με ένα νόμο με κατάργησαν!

 • 17 Μαρτίου 2015, 21:49 | Δημοτικος Αστυνομικος

  Συγγνωμη για το λαθος.το επιμαχο σημειο στο οποίο αναφέρομαι είναι στην παράγραφο 2 εδάφιο α του Άρθρου 25 και όχι στο 1β όπως λανθασμένα διατύπωσα ανωτέρω στην ορθή επανάληψη του σχολίου μου.

 • 17 Μαρτίου 2015, 21:01 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Να δωθεί η δυνατότητα στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς να επιλέξουν την επιστροφή τους στη δημοτική αστυνομία στο δήμο της επιλογής τους, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, καθώς με την κινητικότητα πολλοί έχουν καταφέρει και έχουν μετακινηθεί στους τόπους συμφερόντων τους. μια ενδεχόμενη επιστροφή στο δήμο προέλευσης θα ήταν καταστροφή για τις οικογένειές τους. επίσης δεν ορίζεται αν μένοντας στη διάθεση του υπουργείου Εσωτερικών σε τι θέσεις θα διατεθούν και το κυριότερο σε ποια περιοχή της χώρας;

 • 17 Μαρτίου 2015, 21:46 | nasos

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΣΧΕΤΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ (ΚΚ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΛ.ΑΣ)

 • 17 Μαρτίου 2015, 21:21 | Δημοτικος Αστυνομικος

  18-03-2015

   

  Κύριε Υπουργέ,

   

         Στο Σχέδιο Νόμου που έχει δημοσιοποιηθεί με τίτλο Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατείας- Ηλεκτρονική Διακυβερνηση και άλλες διατάξεις στο Κεφάλαιο Γ  Άρθρο 25 Παράγραφος 1 εδάφιο β αναφέρεται ότι:οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις υπό κρίση επανασυσταθείσες θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα…κ.λπ.

         Είναι γεγονός ότι ένας αριθμός υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας μετατάχθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. ως Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Π.Ε. ή Τ.Ε.) ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, φυσικά εφόσον διέθεταν τα αντίστοιχα πτυχία κατά την αίτηση μετάταξης, ασχέτως εάν στο Δήμο προέλευσης υπηρετούσαν ως Δημοτικοί Αστυνομικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακριβώς διότι η ουσία της κινητικότητας των υπαλλήλων είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους, επιβραβεύοντας ταυτόχρονα τα τυπικά τους προσόντα ως κίνητρο παραγωγικότητας.

        Θεωρώ λοιπόν πως σε αυτή την παράγραφο του σχεδίου Νόμου θα ήταν δίκαιο και ορθό να διατυπωθεί με σαφή τρόπο η δυνατότητα–δικαίωμα οι ανωτέρω υπάλληλοι με την επιστροφή τους στους Δήμους προέλευσης να μην υποβιβαστούν εκ νέου σε προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  Πρώτον διότι δεν συντελείται καμία δημοσιονομική επιβάρυνση με την παραμονή τους στην κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε., αφού στην ΕΛ.ΑΣ. έχουν ήδη μεταταχθεί στις αντίστοιχες κατηγορίες εκπαίδευσης,

  Δεύτερον διότι σε δημόσιες τοποθετήσεις σας (συνεντεύξεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα-εφημερίδες) έχετε διατυπώσει τη βούλησή σας στη διαδικασία της κινητικότητας υπάλληλος με αυξημένα τυπικά προσόντα να μην υποστεί υποβιβασμό παρά μόνο εάν ο ίδιος το επιλέξει και

  Τρίτον  επειδή κάτι παρόμοιο ορθώς έχει ήδη προβλεφθεί – διατυπωθεί για τους Σχολικούς Φύλακες, οι οποίοι μέσω της δικής τους κινητικότητας και υπό τον φόβο της τότε  απόλυσης, αναγκάστηκαν να υποβιβαστούν σε θέσεις  κλάδου Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης οι οποίες στο Άρθρο 24 παράγραφος 3 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου μετατρέπονται αυτοδίκαια σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας ειδικότητας.

   

         Παρακαλώ λάβετε γνώση τα ανωτέρω προκειμένου αν υπάρχει βούληση να μην παρατηρηθούν υποβιβασμοί «ταλαιπωρημένων» εδώ και σχεδόν δύο έτη υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 • 17 Μαρτίου 2015, 21:10 | Δημοτικος Αστυνομικος

  18-03-2015

   

  Κύριε Υπουργέ,Κύριοι Βουλευτές

   

         Στο Σχέδιο Νόμου που έχει δημοσιοποιηθεί με τίτλο Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατείας- Ηλεκτρονική Διακυβερνηση και άλλες διατάξεις στο Κεφάλαιο Γ  Άρθρο 25 Παράγραφος 1 εδάφιο β αναφέρεται ότι:<>.

         Είναι γεγονός ότι ένας αριθμός υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας μετατάχθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. ως Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Π.Ε. ή Τ.Ε.) ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, φυσικά εφόσον διέθεταν τα αντίστοιχα πτυχία κατά την αίτηση μετάταξης, ασχέτως εάν στο Δήμο προέλευσης υπηρετούσαν ως Δημοτικοί Αστυνομικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακριβώς διότι η ουσία της κινητικότητας των υπαλλήλων είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους, επιβραβεύοντας ταυτόχρονα τα τυπικά τους προσόντα ως κίνητρο παραγωγικότητας.

        Θεωρώ λοιπόν πως σε αυτή την παράγραφο του σχεδίου Νόμου θα ήταν δίκαιο και ορθό να διατυπωθεί με σαφή τρόπο η δυνατότητα–δικαίωμα οι ανωτέρω υπάλληλοι με την επιστροφή τους στους Δήμους προέλευσης να μην υποβιβαστούν εκ νέου σε προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  Πρώτον διότι δεν συντελείται καμία δημοσιονομική επιβάρυνση με την παραμονή τους στην κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε., αφού στην ΕΛ.ΑΣ. έχουν ήδη μεταταχθεί στις αντίστοιχες κατηγορίες εκπαίδευσης,

  Δεύτερον διότι σε δημόσιες τοποθετήσεις σας (συνεντεύξεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα-εφημερίδες) έχετε διατυπώσει τη βούλησή σας στη διαδικασία της κινητικότητας υπάλληλος με αυξημένα τυπικά προσόντα να μην υποστεί υποβιβασμό παρά μόνο εάν ο ίδιος το επιλέξει και

  Τρίτον  επειδή κάτι παρόμοιο ορθώς έχει ήδη προβλεφθεί – διατυπωθεί για τους Σχολικούς Φύλακες, οι οποίοι μέσω της δικής τους κινητικότητας και υπό τον φόβο της τότε  απόλυσης, αναγκάστηκαν να υποβιβαστούν σε θέσεις  κλάδου Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης οι οποίες στο Άρθρο 24 παράγραφος 3 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου <>.

         Παρακαλώ λάβετε γνώση τα ανωτέρω προκειμένου αν υπάρχει βούληση να μην παρατηρηθούν υποβιβασμοί «ταλαιπωρημένων» εδώ και σχεδόν δύο έτη υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας.

 • Αφού η Δημοτική Αστυνομία
  επανασυστάται πρέπει να επανασυσταθεί και η Αστυνομία και να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις στην ΕΛΑΣ Αξιωματικοί που κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες το 2014 και το 2015 ενώ είχαν τα προσόντα να υπηρετήσουν και άλλες χρονιές στο σώμα και μάλιστα να ανέβουν ψηλά. Υπάρχει μια απέχθεια στην ΕΛΣ λένε οι πολίτες για τους αξιωματικούς με πολλά προσόντα μεταπτυχιακά ξένες γλώσσες κλπ.. και προτιμώνται οι μέτριοι….

  Το δημοσιο εχει δικαιωματα αλλα δικαιωματα εχουν και οι πολιτες και οι υπαλληλοι του δημοσιου. Σημερα εαν ενας δημ υπαλληλος ζητησει αναδρομικα για μη καταβολη χρηματων λογω αυξημενων προσοντων οπως κατοχη πτυχιων Α.Ε.Ι. η μεταπτυχιακων η αλλων αναδρομικων που δικαιουται συνηθως του χορηγουνται μονο τα 2 ετη αναδρομικων ενω παλιοτερα με δικαστικες αποφασεις του χορηγουντο τα 5. Το σωστο ειναι να χορηγουνται στον δημ υπαλληλο, ολα τα αναδρομικα που δικαιουται απο την ημερομηνια που απεκτησε το δικαιωμα του. Πολλες υπηρεσιες δεν ενημερωνουν τους δημ υπαλληλους για τα δικαιωματα τους με αποτελεσμα να ζητουν εκ των υστερων αναδρομικες αποδοχες.

 • Προσθήκη υποπαράγραφου δ) στην παράγραφο 2 του Άρθρου 23 :

  δ)Πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης δίνεται το δικαίωμα στην εθελοντική κινητικότητα προς την Δημοτική Αστυνομία με απλή γνώμη του φορέα προέλευσης και αίτηση στον φορέα υποδοχής.

  Προσθήκη υποπαράγραφου ε) στην παράγραφο 2 του Άρθρου 23 :

  ε)Για τους Πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που επανέρχονται στις θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας δίδεται το δικαίωμα επιλογής Δήμου υποδοχής.

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:59 | ΑΥΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25.
  Πρέπει να μην επαναληφθούν οι αδικίες και τα σοβαρά προσωπικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα που δημιούργησε η προηγούμενη κινητικότητα σε όσους αναγκάστηκαν να ξενητευτούν αυτοί και οι οικογένειες τους, για να μην χάσουν στην δουλειά τους.
  Γι αυτό πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον οι εξής δυνατότητες:
  – Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής σε εθελοντική βάση της επιστροφής στους δήμους ή παραμονής στην ΕΛ.ΑΣ στις ήδη υπάρχουσες θέσεις που έχουν τοποθετηθεί, με πλήρη ένταξη κατόπιν της αναγκαίας εκπαίδευσης.
  – Οποιος τοποθετήθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα πόλης άλλου Νομού από αυτό που υπηρετούσε ως δημοτικός αστυνομικός και επιλέξει την επιστροφή του στην επανασυσταθείσα δημοτική αστυνομία, να μην επιστρέψει αναγκαστικά και υποχρεωτικά στον δήμο προέλευσης της προηγούμενης οργανικής του θέσης, αλλά να αν θέλει να μπορεί να τοποθετηθεί στην δημοτική αστυνομία του δήμου που είναι και το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί (π.χ. Πρώην δημοτικός αστυνομικός δήμου Φυλής Αττικής που διορίστηκε στο Α.Τ. στην Κω να μπορεί να τοποθετηθεί αν θέλει στην δημοτική αστυνομία του Δήμου Κώ, για να μη έχει και μέσα σε ένα χρόνο νέα μετακόμιση)

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:41 | Nίκος Νικολάου

  Πρώτη Φορά Αριστερά,
  Άλλη μία Φορά ψέμματα!

  Ο Σύριζα έρχεται να αποκαταστήσει (υποτίθεται) τις αδικίες στους Δημοτικούς Αστυνομικούς και κάνει μεγαλύτερες αδικίες. Με την καταναγκαστική και βίαιη παραμονή των Δημοτικών Αστυνομικών στα Καταστήματα Κράτησης είναι σαν να νομιμοποιείτε το Ν. 4172 και το πρόγραμμα κινητικότητας Μητσοτάκη.
  Τελικά πείτε μας είναι καλό το πρόγραμμα κινητικότητας ή όχι; Το συνυπογράφετε;

  Επίσης με αυτό το άρθρο δίνεται η δυνατότητα να γίνουν Δημοτικοί Αστυνομικοί όλοι εκτός από όσους μετατάχθηκαν στα Καταστήματα Κράτησης. Δηλαδή οι καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών αν είναι κάτω από 35 μπορούν να γίνουν Δημοτικοί Αστυνομικοί.

  Επίσης. Ο κος. Κατρούγκαλος, αφού ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ μας έλεγε ότι το πρόγραμμα των Δημοτικών Αστυνομικών είχε αδικίες και ο Μητσοτάκης έκανε λάθη στις μοριοδοτήσεις, αφήνει τα πράγματα ως έχουν για όσους πήγανε Περιφέρειες και Φυλακές και δίνει δυνατότητα μόνο σε όσους δεν εκδόθηκαν οριστικά ΦΕΚ.
  Δηλαδή το πρόγραμμα κινητικότητας του Μητσοτάκη ήταν κακό αλλά εμείς για όσους πήγαν φυλακές το κρατάμε…

  Οι μετατάξεις στις φυλακές έγιναν βίαια και καταναγκαστικά… και παράνομα.Εφόσον ο Ν 3388/2005 δεν επιτρέπει την μετάταξη ΑΠΟ και ΠΡΟΣ την εξωτερική Φρουρά φυλακών.( Ας το διαψεύσει η κυβέρνηση αν τολμά). Έτσι καταχρηστικά οι Δημοτικοί Αστυνομικοί μετατάχθηκαν εκεί, αλλά όταν ζητήσουν αναγνώριση των πτυχίων τους τα υπηρεσιακά θα εφαρμόσουν αυτό το νόμο που τότε δεν εφαρμόσθηκε. Εφαρμόζουμε το νόμο δηλαδή κατά το δοκούν.

  Επίσης οι Δημοτικοί Αστυνομικοί που μετατάχθηκαν στις Φυλακές είναι εκείνοι που έγιναν εσωτερικοί μετανάστες, πέραν του γεγονότος ότι τις επέλεξαν καταναγκαστικά. Έχουν φύγει από διάφορες πόλεις της χώρας για να βρεθούν σε άσχετες περιφέρειες χιλιόμετρα μακριά την ίδια στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι έχουν δικαίωμα επιστροφής στον τόπο τους.

  Σημειώνεται δε ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι – πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν έχουν εκπαιδευτεί ενώ οι εξωτερικοί φρουροί εκπαιδεύτηκαν σε μία ταχύτατη εκπαίδευση 18 ημερών σε 3 όπλα…κάνοντάς τους πιο επικίνδυνους και από τους κρατούμενους λόγω απειρίας.

  Ας δούμε όμως και κάτι ακόμα. Ενώ στο πρόγραμμα κινητικότητας έμειναν 100 περίπου κενές θέσεις σε φυλακές, έχουμε 118 αδιάθετους υπαλλήλους!
  Πως προέκυψε αυτό; Διότι κάποιοι από τους αδιάθετους δεν θέλησαν να γίνουν εσωτερικοί μετανάστες και δεν δήλωσαν τις φυλακές. Τώρα τους δίνει δυνατότητα να επστρέψουν (και ορθώς_) αλλά τα κορόιδα που δήλωσαν κι ας έφυγαν μακριά επιβραβεύονται με ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ.
  ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΥΤΌ… ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΙΑ

  Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω ότι το δικαίωμα για επιστροφή στην αναδιαρθρωμένη Δημοτική Αστυνομία επιβάλλεται να δοθεί σε ΟΛΟΥΣ τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς. Τι νόημα έχει να πετάξει χρήματα το κράτος για να εκπαιδεύσει άλλους όταν έχει ήδη εκπαιδευμένους για αυτή τη δουλειά;

  Τέλος όσον αφορά τα καταστήματα κράτησης, θεωρώ πως οι Σχολικοί Φύλακες θα ήταν πιο αναγκαίοι γι αυτή τη δουλειά και πιο συναφές το αντικείμενό τους με το προηγούμενο.

  Ελπίζω η κυβέρνηση της Αριστεράς να σταθεί αντάξια των προσδοκιών μας και να μη λειτουργήσει μονομερώς και άδικα συνεχίζοντας τις αδικίες Μητσοτάκη. Επίσης καλό είναι να μην αποκαθιστά με τον καλύτερο τρόπο μόνο τους εμφανείς κλαπαδόρους στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ (σχολικούς φύλακες και ΕΡΤ) γιατί κι ένα μεγάλο μέρος των Δημοτικών Αστυνομικών σας ψήφισε με την ελπίδα για δίκαιη και ενιαία αποκατάσταση των αδικιών.

  Αποκαταστήστε τις αδικίες τώρα χωρίς να φορτώνετε καινούριες αδικίες.
  Γιατί προβλέπω το σύνθημα από «Πρώτη Φορά Αριστερά» να γίνεται Πρώτη και Τελευταία Φορά Αριστερά.

  Ευχαριστώ.

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:10 | Φίλιππος

  Συγχαρητηρια στην κυβερνηση,η ελπίδα τελικα ειναι εδω!!!ηταν άδικο αυτο που εγινε,χάσαμε τη δουλεια μας σε μια νύχτα,περάσαμε 8 μήνες διαθεσιμότητα και καναμε τουρ σε υπηρεσίες κσι πόλεις της Ελλάδας ανάλογα με τους πίνακες που βγαίνανε καθε φορα,πληρώναμε δυο σπίτια γιατι είχαμε ηδη στεγαστικό δάνειο και ξαφνικά βρεθήκαμε και στο ενοίκιο λόγω αλλαγής πόλης,χωρίστηκαν οικογένειες!!!τελικα η νέα κυβερνηση αποκατάστησε την τάξη!!!ευγε!!!

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:16 | Αγγελιτσης Δημητριος

  Στο άρθρο 25, στη παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωσης δ ως εξής:

  «Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (α) και (β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1 και μετατάχθηκαν αυτοδικαίως λόγω των εξαιρέσεων που προέβλεπε η παρ.2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 από τις 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με τον βασικό τίτλο σπουδών που κατείχαν αντιστοίχως σε θέσεις ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα, όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάμει οριστικών πινάκων της Ανακοίνωσης 5/2013 δύναται είτε να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε και επανασυστήνονται εφόσον υποβάλει την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου αυτού αίτηση είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:26 | spiros

  Μεγάλη αδικία, από τη στιγμή που γίνεται επανασύσταση της Δ.Α. να μην δίνεται η δυνατότητα και στους υπόλοιπους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που έχουν μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, να επιλέξουν όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν στις παλαιές τους θέσεις, εκεί όπου ανήκουν.Αυτή είναι η απονομή δικαιοσύνης για την οποία μας λέγατε προεκλογικά πως θα αποδώσετε;;;Οι αδικίες συνεχίζονται….;;;;το λάθος θα διορθωθεί με νέο λάθος….;;;

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:44 | Νίκος Βαβουράκης

  Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να παρακαλούμε για πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα.
  Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ζητάμε από την κυβέρνηση να μη μας κατηγοριοποιεί.
  Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να εξηγούμε τα δεινά της εσωτερικής μετανάστευσης που προκάλεσε η τραγική διαδικασία κινητικότητας που μας επεβλήθη.
  Είμαστε ΟΛΟΙ το ίδιο. Ήμασταν ΟΛΟΙ μέχρι τις 22/09/2013 Δημοτικοί Αστυνομικοί.
  Όσοι μείναμε μέχρι και σήμερα σε διαθεσιμότητα, όσοι μετακινηθήκαμε βιαστικά στα Κέντρα Κράτησης ως εξωτερικοί φρουροί ή σωφρονιστικοί υπάλληλοι, όσοι μετακινηθήκαμε στην ΕΛ.ΑΣ. κι ακόμα περιμένουμε πλαίσιο λειτουργίας κι εκπαίδευσης, όσοι μετακινηθήκαμε στο Υπουργείο Οικονομικών ως εφοριακοί ή τελωνιακοί κι ακόμα είμαστε προσωρινοί, όσοι μετακινηθήκαμε στα Κέντρα Υποδοχής Αλλοδαπών, αλλά και όσοι παραμείναμε ως διοικητικοί υπάλληλοι στους Δήμους εξαιρούμενοι της διαθεσιμότητας, ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ έχουμε ένα και μόνο αίτημα:
  ΔΩΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ.
  Το αίτημά μας είναι σαφές και δίκαιο.
  Δυνατότητα επιλογής σε όλους άμεσα: είτε παραμονή στις υπηρεσίες που μετακινηθήκαμε με ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΑΞΗ σε αυτές μισθολογικά και βαθμολογικά (ειδικά για την ΕΛ.ΑΣ. με πλήρη ένταξη ως Αστυνομικό Προσωπικό χωρίς ασάφειες και αέναα αιωρούμενες καταστάσεις), είτε επιστροφή στη Δημοτική Αστυνομία του τόπου συμφερόντων του υπαλλήλου (όχι απαραίτητα στον ίδιο Δήμο που υπηρετούσε πριν, ώστε να αρθεί η αδικία των εσωτερικών μεταναστεύσεων). Για όσους από εμάς βρίσκονται ακόμα σε διαθεσιμότητα, η εναλλακτική επιλογή αντί της επιστροφής στη Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να είναι είτε η μετακίνηση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (σύμφωνα με τη διαδικασία κινητικότητας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη) είτε η μετακίνησή τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στους Δήμους.
  Αν μείνει ως έχει το παρόν άρθρο, η Δημοτική Αστυνομία καταργείται για δεύτερη φορά:
  1) Καταλύεται το αμετακίνητο και η προστασία του κλάδου 23 ώστε να εφαρμόζει απρόσκοπτα το νόμο. Κάθε Δήμαρχος θα «επιτρέπεται να αναθέσει άλλα καθήκοντα» σε όποιον Δημοτικό Αστυνομικό δεν του κάνει τα χατήρια.
  2) Κάθε Δήμαρχος θα «επιτρέπεται» να μετακινήσει στη Δημοτική Αστυνομία όποιον υπάλληλο άλλης υπηρεσίας θέλει.
  3) Αυτόματα από τα παραπάνω, θα υποβιβαστεί το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας καθώς η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της θα γίνεται υπό τον φόβο των διαθέσεων των Δημάρχων.
  4) Οι πολλές αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την τεράστια μείωση προσωπικού σε σχέση με το παρελθόν, θα οδηγήσουν πολύ σύντομα σε απαξίωση της υπηρεσίας.
  5) Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν τους περισσότερους από τους πρώην συναδέλφους που έχουν δικαίωμα επιστροφής στην άρνηση συμμετοχής σε μια τέτοια υπηρεσία, προτιμώντας τη λύση της θέσης στο Υπ. Εσωτερικών, κάτι που θα προκαλέσει την ουσιαστική ακύρωση της νομοθετικής σας προσπάθειας.

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:36 | Παναγιώτης

  Κινήσεις πανικού, του ποδαριού.Ανακατεύεται ξανά τις ζωές τόσων ανθρώπων χωρίς καν να κάνετε ως αριστερή κυβέρνηση το βασικότερο!να σεβαστείτε τη Δημοκρατία,την αποψη και την επιθυμία τόσων ανθρώπων που ήθελαν να έχουν το δικαίωμα της εθελοντικής επιστροφής ή της παραμονής στην ΕΛ.ΑΣ και την αξιοποίηση τους κατοπιν εκπαίδευσης…

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:52 | ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΣ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΛΆ ΝΑ.. ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ.!!

  Κύριοι και Κυρίες που κυβερνάτε αυτόν τον άμοιρο τόπο….
  Πρίν από περίπου δύο χρόνια, καταφέρατε εν μια νυκτί, να διαλύσετε μια υπηρεσία ως ανικανη…
  Καταφέρατε να στείλετε περίπου τρεις χιλιάδες ανθρωπους, με τις οικογενειες τους και όχι μόνο σε όλη την επικράτεια…
  Γιατί? Γιατί , έτσι…
  Θα υπάρχουν πάντα για να σας στοιχιώνουν οι θάνατοι, δυστυχώς , συναδέλφων μας, αλλά και όλα τα άλλα προβλήματα υγείας που μας αφήσατε ως…κληροδότημα!
  Ήρθαν λοιπόν νέοι-ες κυριες-οι..!!
  Μέσα σε μια νύχτα, και αυτοι-ες, αποφάσισαν, (βασιζόμενοι τάχα, σε διάφορες «φωνές» ανθρωπων που δεν περνουσαν καλά εκεί που ήταν, σε διάφορα γκαλοπ, με ποσοστα… βόμβα για τα θεμελια της κοινωνίας και άλλα άλλα πολλά,) να επανασυστήσουν μια υπηρεσία, που όλοι έλεγαν ότι δεν απέδιδε τα αναμενομενα, και, και, και…
  Αποφάσισαν να επανασυστησουν μια υπηρεσία, με την μιση και ελαφρως περισσοτερο μειωμενη δύναμη της, χωρις υλικοτεχνικες υποστηρικτικές δομές, χωρίς τίποτε, ξαναρχίζοντας από την αρχή…
  Και αφού αποφάσισαν ,και επέβαλλαν επιτακτικα και υποχρεωτικα, με το έτσι θέλω, χωρίς να το ψάξουν και πολύ όπως φαίνεται, φτάσαμε στο σημειο να έχουμε απτα και στα χέρια μας το εξης.
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μεταφορα ενος αριθμου πρωην δημ.αστυνομικων πίσω στους δήμους…
  Χωρίς να ρωτησουν αν θέλουν, χωρίς να ρωτησουν αν πρόσφερουν και αν μπορουν να προσφέρουν, βασιζόμενοι, λέει, στο ότι είναι «λειτουργικα μη χρήσιμοι» στην ελας…
  Πως κυριοι-ες είδατε ότι δεν είμαστε χρήσιμοι?
  Μας δώσατε κάποιες αρμοδιόττες τις οποιες ασκησαμε, και δεν τα καταφέραμε?
  Μας παρείχατε ένα πλαίσιο στο οποιο φανήκαμε αντάξιοι?
  ΟΧΙ φυσικα….
  Βασιστήκατε στα λόγια 5-10 ανθρώπων που έχουν τις γνωστές προσβάσεις, για να επαναφέρετε στην ζωη κάτι για το οποιο, μπορει και αυτοι οι 5-10 άνθρωποι , οι «δικοι» σας,να είχαν πάρει μέρος στην τότε κηδεια που είχε γίνει..
  Δημιουργήσατε λοιπόν κυριες-οι ξανά θέματα απο το πουθενα.
  Δεν φαίνεται μάλιστα να λαμβάνετε καθόλου υπόψην σας, τυχον επιστολές που φαίνονται στα διάφορα σαίτ, όπως και τις κραυγες αγωνίας πολλών ανθρωπων που είτε είναι σε άλλους φορείς και τους αποκλεισατε με το ετσι θέλω, απο την επνασυσταση αυτης της υπηρεσίας, είτε δεν δίνετε καμμια απολύτως σημασία σε ανθρώπους που είναι στην ελας, και ζητανε το αυτονόητο….δώστε μας ένα νομικο πλαίσιο, δώστε μας αρμοδιότητες και αφηστε μας να δουλέψουμε..!
  Αγαπητοι κυρίες-οι… ειτε το θέλετε ειτε όχι, εστω και για ένα ελαχιστο διαστημα ανηκαμε στην μεγάλη οικογενεια της ελας….
  Αισθανθηκαμε τα προβλήματα τους, είδαμε τις αγωνίες τους, γίναμε ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ..
  Τώρα λοιπόν , έρχεστε και εσεις και αφου για μια ακομη φορα μας βγάζετε αχρηστους (χωρις καν να μπορουμε να κανουμε κάτι λόγω της δικη σας κωλυσιεργιας), μας λέτε ότι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ γυρνάτε εκει.
  Πολλοι μπορει να θέλουν….για τους δικους τους λόγους.
  Σεβαστό…
  Σεβαστείτε όμως και το δικίωμα πολλών άλλων που θα ήθελαν να παραμεινουν στην ελας, ως αστυνομικο προσωπικό στις θέσεις που άλλοι μπορει να επέβαλλα αλλά τις ΚΕΡΔΙΣΑΝ με τα όποια προσόντα τους…
  Και επειδη εδω στην ελλάδα όταν ακουει ο έλληνας για προσόντα πάει ο νους του .. αλλού, μπορει πολύ ευκολα να δει όποιος θέλει ποια είναι αυτα…
  Ζηταμε λοιπόν τα εξης.

  Α) Το δικάιωμα της εθελοντικης μετακίνησης ΟΛΩΝ των συναδέλφων από ΌΛΟΥΣ τους φορεις στην υπο ίδρυση υπηρεσια της δημοτικης αστυνομιας. Θεωρούμε απαράδεκτο, το να γίνονται οποιαδήποτε διακρίσεις

  Β) Το δικαίωμα παραμονης όσων συναδελφων επιθυμουν στη Ελας ως αστυνομικό προσωπικο, στα ΑΤ που είναι ήδη έπειτα απο εκπαιδευση που θα κρίνει ο αρχηγος της ελληνικης αστυνομιας, αναλογιζόμενοι, ότι έχουν ήδη συσταθει νεες οργανικες θέσεις, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους πρωην δημ.αστυνομικους της Ελας!!

  Κλεινοντας, σας ζητούμε όχι απλώς να δείτε αυτην την κραυγη αγωνίας όλων μας (τουλάχιστον όσων επιθυμου να μεινουν στην Ελας, ως αστυνομικο προσωπικο ) αλλά και να αρχίσετε άμεσα τις διαδικασίες για την έκδοση αυτου του ΠΔ το όποιο αν υπήρχε, δεν θα μπορουσε κανεις να πει ότι είμαστε άχρηστοι, η ότι δεν προσφέρουμε, αναλογιζόμενοι,ότι οι υγείες μας έχουν κλονιστει, και ότι πίσω από εμας υπάρχουν οι ήδη .. » τραυματισμενες» ψυχικα-σωματικα και όχι μονο , οικογένειες μας.
  Δεν ζητούμε να πάρουμε την δουλεια άλλου..
  Δεν ζητούμε να πάρουμε την θέση κανενος…
  Θελουμε να μπορουμε να προσφέρουμε σε μια υπηρεσία που ΕΜΕΙΣ οι ίδιοι-ες επιλέξαμε, και να μην έιμαστε ανα δυο χρόνια έτοιμοι για..μετακινησεις…

  Ευχαριστούμε πολύ

  ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΣ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΛΆ ΝΑ.. ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ.!!

 • 17 Μαρτίου 2015, 19:41 | ΑΥΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΡΥΡΟΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25,
  Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ΄οψιν και να μην επαναληφθούν οι αδικίες και τα σοβαρά προσωπικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα που δημιούργησε η προηγούμενη κινητικότητα σε όσους αναγκάστηκαν να ξενητευτούν για να μην χάσουν την δουλειά τους.
  Γι αυτό πρέπει:
  – Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σε εθελοντική βάση της επιστροφής στους δήμους ή παραμονής στην ΕΛ.ΑΣ στις ήδη υπάρχουσες θέσεις που έχουν τοποθετηθεί με πλήρη ένταξη κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης.
  – Οποιος τοποθετήθηκε σε Α.Τ. δήμου άλλου νομού από αυτόν που υπηρετούσε ως Δημοτικός Αστυνομικός, και επιλέξει την επιστροφή του στην επανασυσταθείσα δημοτική αστυνομία, να μην επιστρέψει αναγκαστικά και υποχρεωτικά στον δήμο προέλευσης της προηγούμενης οργανικής του θέσης αλλά να επιθυμεί, να μπορεί να τοποθετηθεί στην δημοτική αστυνομία του δήμου που είναι και το Αστυνομικό Τμήμα που είναι διορισμένος.

 • 17 Μαρτίου 2015, 19:33 | ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ονομάζομαι Δημήτρης Κεραμυδάς, εντάχθηκα στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης το 2005 με τον τότε διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τότε το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν το ΠΔ23/2002, και τα της εκπαίδευσής μας τα καθόριζε η Υπουργική Απόφαση 14671/05-03-2004 (ΦΕΚ Β’ 485). Αποτέλεσμα του ως άνω αναφερόμενου νομικού καθεστώτος είναι εγώ και όσες σειρές Δημοτικών Αστυνομικών εκπαιδεύτηκαν από το 2004 έως και το 2008, είναι να είμαστε Δημοτικοί Υπάλληλοι, ιδιαίτερης κατηγορίας, ένστολοι, ειδικοί ανακριτικοί για τις αρμοδιότητες που ασκούσαμε και να έχουμε εκπαιδευτεί σε Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας η οποία όμως τελούσε υπό την εποπτεία, έλεγχο και ευθύνη της Σχολής Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. (Άρθρο 1 της ώς άνω αναφερόμενης Υ.Α.) όσον αφορά κανονισμό λειτουργίας, πειθαρχικό, προσωπικό και διδακταία ύλη. Η αποφοίτηση μας από την Σχολή γίνοταν με την έκδοση αποτελεσμάτων από την Σχολή Αστυφυλάκων. Άρα είναι προφανές ότι έχουμε θέση και ρόλο στην ΕΛ.ΑΣ. αφού εκπαιδευτήκαμε σε τμήμα της ύλης που εκπαιδεύονταν και οι αντίστοιχοι Αστυφύλακες της ΕΛ.ΑΣ. (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της ίδιας Υ.Α.), φοιτήσαμε στην ίδια σχολή και η διάρκεια της εκπαίδευσης μας ήταν 6 μήνες θεωρητική εκπαίδευση και 2 μήνες πρακτική σε Αστυνομικά Τμήματα(χωρίς να περιλαμβάνεται σκοποβολή και οπλοχρησία). Για όλους τους ως άνω αναφερόμενους λόγους ζητώ το πολύ απλό να μου δοθεί η ευκαιρία να παραμείνω στην ΕΛ.ΑΣ. και να ενταχθώ ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσιας ως κάποιας κατηγορίας αστυνομικό προσωπικό. Επι προσθέτως τυχόν απομάκρυνση μου από την ΕΛ.ΑΣ. θα σημάνει στην πράξη πλήρη διάλυση της οικογένειας μου λόγω της απώλειας του προνομίου της συνυπηρέτησης το οποίο αποτελεί και τον μοναδικό λόγο για τον οποίο επέλεξα την ΕΛ.ΑΣ. και τα σωφρονιστικά καταστήματα κατά την κινητικότητα. (Δυστυχώς είχα περισσότερα μόρια από όσα χρειάζονταν για να γίνω σωφρονιστικός υπάλληλος, και δεν φανταζόμουν ποτέ οτί μέσα σε ένα χρόνο δύο τομείς του Δημοσίου θα με χαρακτήριζαν περιττό, πρώτα οι Δήμοι και μετά η ΕΛ.ΑΣ.)

 • 17 Μαρτίου 2015, 19:24 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Το εν λόγω άρθρο δεν εκφράζει ούτε κατά διάνοια τον τίτλο του ν/σ περί «αποκατάστασης των αδικιών» για το λόγο ότι εμπεριέχει από μόνο του αδικίες και άνιση μεταχείριση των Δημοτικών Αστυνομικών.Ουσιαστικά αναφέρεται και ασχολείται μόνο με αυτούς που τοποθετήθηκαν στην ΕΛΑΣ ενώ αγνοεί όλους τους υπόλοιπους στα Καταστήματα Κράτησης, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Υπουργείο Οικονομικών.Με την διαδικασία της κινητικότητας και την απειλή της απόλυσης εκατοντάδες Δημοτικοί Αστυνομικοί υποχρεώθηκαν σε εσωτερική μετανάστευση με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που αυτή επιφέρει στην οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του καθενός.Χαρακτηριστικά σας αναφέρω περιπτώσεις μόνο από το Δήμο Θεσσαλονίκης που τοποθετήθηκαν στη Σάμο, τη Λέσβο,τη Κεφαλλονιά, τη Κομοτηνή, τον Πολύγυρο ως επί το πλείστον χωρίς κανένα υπηρεσιακό όφελος.Η επιστροφή τους στον τόπο κατοικίας τους πρέπει να αποτελέσει μέρος της αποκατάστασης των αδικιών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μια προσθήκη που θα προβλέπει ότι «όσοι έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσίες εκτός των ορίων του Νομού της κατοικίας τους δύνανται να τοποθετηθούν σε αντίστοιχη υπηρεσία του τόπου κατοικίας τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης υπηρεσίας δύνανται να επιστρέψουν στη Δημοτική Αστυνομία του τόπου τους»

 • 17 Μαρτίου 2015, 19:29 | Νικος Κακουλιδης

  Θέλω να κάνω τις κάτωθι επισημάνσεις: α)Δεν υπαρχει προβλεψη για αυτους που εχουν μετακινηθει με τη διαδικασια της κινητικοτητας σε διαφορετικο δήμο κ νομό από το δήμο-νομό διορισμού. Υπαρχουν πολλοι που καταφεραν εστω και με αυτο τον τροπο να μετακινηθουν στον τοπο καταγωγης τους και τωρα θα αναγκαστουν με το πιστολι στον κροταφο να επιστρεψουν στους δημους απο οπου προηλθαν. Αφου δε δινεται η δυνατοτητα επιλογης φορέα, ΕΛ.ΑΣ. ή Δημοτικη Αστυνομία, ας δοθει τουλαχιστον η δυνατοτητα επιλογής τόπου. β)Οι υπαλληλοι που δε θελουν να καταλαβουν τις συνιστωμενες θεσεις και τιθενται στη διαθεση του Υπουργειου θα καταλαβουν θεσεις στον ιδιο νομο με το δημο προελευσης? Σε κενα που υπαρχουν ανα την επικράτεια? Θα τεθούν σε διαθεσιμότητα?

 • 17 Μαρτίου 2015, 19:46 | Πρασσας Αλεξανδρος

  Να δοθει η δυνατότητα στους Δημοτικούς Αστυνομικούς που παρέμειναν στους Δήμους και δεν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, εάν το επιθυμούν, να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση που κατείχαν σαν Δημοτικοί Αστυνομικοί στη Δημοτική Αστυνομία πριν την κατάργηση της.

 • 17 Μαρτίου 2015, 18:29 | μιχαλης

  α)
  Όσον αφορά το άρθρο 25 παρ. 2α ποια πρόβλεψη υπάρχει για όσους μετά από 9,5 περίπου χρόνια κ μετά τη διαδικασία διαθεσιμότητας-κινητικότητας »κατάφεραν» να επιστρέψουν στο τόπο συμφερόντων τους,και τώρα αναγκάζονται να επιστρέψουν στο δήμο προέλευσης που δεν είναι ο τόπος συμφερόντων τους?
  Προτείνω δυνατότητα επιλογής δήμου ( προφανώς για τους προαναφερόμενους ο τόπος συμφερόντων τυγχάνει να ναι όμοιος με το δήμο του Α.Τ. στο οποίο ανήκουν τώρα)
  β)
  Όσον αφορά το άρθρο 25 παρ. 2β, θεωρώ ότι απαιτούνται διευκρινίσεις για το που κ σε ποια κενά θα καταλάβουν προσωποπαγείς θέσεις οι παραπάνω υπάλληλοι.Θα γίνει ανακοίνωση εκ των προτέρων των πιθανών κενών και θα δοθεί δυνατότητα επιλογής?
  Προτείνω, λοιπόν, για να αποφευχθούν εκ νέου νέα εσωτερική μετανάστευση, κοινωνικές αδικίες και αντιδράσεις,νέα επίπονα οικονομικά βάρη, οι θέσεις αυτές να αντιστοιχούν στο τόπο συμφερόντων των παραπάνω υπαλλήλων…

 • 17 Μαρτίου 2015, 18:47 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

  Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

  Σας εκθέτουμε εν συντομία τις θέσεις μας επί του επικείμενου νομοσχεδίου, στο οποίο θα
  περιλαμβάνεται η λεγόμενη «επανασύσταση» της Δημοτικής Αστυνομίας.

  Ζητούμε να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν σας :
  – Η δυνατότητα επιλογής σε εθελοντική βάση της επιστροφής στους δήμους ή της παραμονής
  στην Ελληνική Αστυνομία , στις ήδη ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ θέσεις που τοποθετηθήκαμε, στον τόπο κατοικίας μας.

  Σας υπενθυμίζουμε οτι το Φεβρουάριο του 2014 κληθήκαμε απο την Ελ.Ασ. σε ψυχοτεχνικά και υγειονομικά τεστ και κριθήκαμε ικανοί. Πώς κρίνετε λοιπόν τώρα, δίχως να έχουμε λάβει εκπαίδευση, που προβλεπόταν σε ειδικό ΦΕΚ και δίχως Π.Δ που να προβλέπει τις αρμοδιότητες μας, ότι δεν ήταν λειτουργικά χρήσιμη η αξιοποίησή μας εκεί; Η ίδια η πολιτεία δε μας αξιοποίησε ποτέ υπ’ ευθύνη της!

  – Την δυνατότητα συμμετοχής στην εθελοντική επιστροφή στους δήμους όλου του συνόλου των
  πρώην δημοτικών αστυνομικών , ασχέτως του φορέα που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά ή οριστικά
  (Καταστήματα κράτησης, εφορίες, τελωνεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις κλπ.).

  -Την δυνατότητα συμμετοχής όλων των αδιάθετων πρώην συναδέλφων που δεν τοποθετήθηκαν
  πουθενά.

  – Όποιος επιλέξει τη μη παραμονή του στη θέση όπου είναι ήδη τοποθετημένος , αλλά την επιστροφή
  του στην επανασυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία, να μην επιστρέψει αναγκαστικά και υποχρεωτικά
  στο δήμο προέλευσης της προηγούμενης οργανικής του θέσης, αλλά στο δήμο συμφερόντων του και
  κατοικίας του.

  – Την πλήρη ενσωμάτωση στο αστυνομικό προσωπικό και αξιοποίηση όλων, όσοι επιλέξουν την παραμονή
  τους στην Ελληνική Αστυνομία, με την άμεση εκπαίδευσή τους και έκδοση του Π.Δ. των αρμοδιοτήτων τους.

  Η εφαρμογή των παραπάνω θέσεων αποτελεί μονόδρομο για την εκπλήρωση των κυβερνητικών δηλώσεων
  περί άρσης των τεράστιων αδικιών , που προέκυψαν απο την προηγούμενη κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών.

  Αξίζει να σημειωθεί, ότι οποιαδήποτε άλλη πρακτική αναγκαστικής και υποχρεωτικής επιστροφής στις προηγούμενες
  οργανικές θέσεις στους δήμους, θα αποτελέσει εφαρμογή του ‘αυταρχικού’ ¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ¨,
  ρήση που είναι αποφευκτέα από όσους επιδιώκουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την επούλωση της ανθρωπιστικής
  κρίσης στη χώρα.

  Με τιμή,

  Υπηρετούντες πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί στην Ελληνική Αστυνομία.

 • 17 Μαρτίου 2015, 18:06 | Ευάγγελος Δραμηλάρης

  Κύριοι, κυρίες βουλευτές.
  Στο παρόν σχέδιο Νόμου θα συζητήσετε την επανασύστασή της Δημοτικής Αστυνομίας και τη επαναφορά του προσωπικού της στους Δήμους. Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η κατάργηση της υπηρεσίας μας ήταν ένα τραγικό λάθος της προηγούμενης Κυβέρνησης, η οποία δεν εκτίμησε την προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο.Πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι των πολιτών ανά την Επικράτεια αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της Υπηρεσίας. Η κατάργηση της έφερε αναρχία και χάος στην καθημερινότητα του Δημότη και σημαντική μείωση εσόδων στα ταμεία των Δήμων.
  Έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε τα λάθη του παρελθόντος και να φτιάξετε μια Υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες της Εποχής. Οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε ταξιδέψει στην Ευρώπη,όπου εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει ο θεσμός. Αρκεί να δείτε τι εφαρμόζουν οι άλλες χώρες για να καταλάβετε πως πρέπει να συσταθεί η Δημοτική Αστυνομία.
  Το παρόν σχέδιο όμως δημιουργεί, αντί να λύνει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και 2 χρόνια. Αποκλείει από την Υπηρεσία όσους υπαλλήλους μετατάχθηκαν στα Καταστήματα Κράτησης, και προβλέπει την τοποθέτηση νέων υπαλλήλων που στερούνται εκπαίδευσης και πολύτιμης εμπειρίας. Δηλαδή ενώ έχουμε υπαλλήλους έτοιμους για να στελεχώσουν μια υπηρεσία, θα τους αφήσουμε στις φυλακές και θα εκπαιδεύσουμε εκ νέου άλλους, για να αναλάβουν τα καθήκοντα των πρώτων που από κακή προφανώς εκτίμηση απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία τους.
  Σας ζητάμε να δώσετε το δικαίωμα σε όσους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς θέλουν να επιστρέψουν στην υπηρεσία που διορίστηκαν, εκπαιδεύτηκαν,αγάπησαν και παράλληλα να αφήσετε όσους θέλουν στις νέες τους θέσεις. Η επιθυμία μας αυτή προέρχεται και από το γεγονός ότι αρκετοί υπάλληλοι μετακινήθηκαν βιαίως υπό την απειλή της απόλυσης και βρέθηκαν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους.
  Εύχομαι αυτή η βουλή να δώσει την λύση στα προβλήματα που ξαφνικά μπήκαν στην ζωή μας και στην ζωή των παιδιών μας.

  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας

  Ευάγγελος Δραμηλάρης

 • 17 Μαρτίου 2015, 18:41 | Γερασιμος

  Καλησπέρα, θα ήθελα να γίνει πιο σαφές το περιεχόμενο του άρθρου 25 Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας – και ειδικοτερα η παραγραφος 2, γ). Υπηρετω στην ΓΓΔΕ – ΔΟΥ Μυτιληνης τοποθετημενος βαση των οριστικων πινακων αλλα χωρις την εκδοση του ΦΕΚ.Θα ηθελα να γνωριζω,όπως πολλοι, αν τελικα θα εχουμε το δικαιωμα επιλογης για επιστροφη στη νεα Δ.Α. Αν οχι, τοτε να προτεινω ως προς την αποκατασταση ολων των αδικιών, να έχουμε και εμεις το αυτονοητο δικαιωμα της επιστροφης στην δουλεια που ειχαμε επιλεξει και αυθαιρετα καταργησαν. Ευχαριστω.

 • 17 Μαρτίου 2015, 18:59 | Δημήτρης Μπιζάκης

  Τουλάχιστον ατυχές η εξαίρεση των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τοποθετηθεί στα Καταστήματα Κράτησης, ανακόλουθα με τις προεκλογικές σας υποσχέσεις για άρση των αδικιών ειδικά όταν από το σχέδιο Νόμου προκύπτουν νέες αδικίες και διακρίσεις μεταξύ των εκδιωχθέντα από την προηγούμενη συγκυβέρνηση υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας.

  Προτείνω να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου όσον αφορά την μετακίνηση στην Δημοτική Αστυνομία ή την παραμονή του στο φορέα που υπηρετεί.
  Όσον αφορά την παραμονή στην ΕΛΑΣ ώς κατηγορία μπορεί να ενταχθεί ώς υπάλληλος που θα μπορούσε να προσληφθεί(Ειδικός φρουρός) , πάντα με την κατάλληλη εκπαίδευση.
  Στις υπόλοιπες ειδικότητες μπορούν να παραμείνουν δίχως πρόβλημα.

  Όσον αφορά τους πρώην ΔΑ που υπάρχουν στα Καταστήματα Κράτησης,να δοθούν κίνητρα για να επιλέξουν την παραμονή τους, π.χ. να υπάρξει μισθολογική ισότητα μεταξή ιδίων κατηγοριών με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, η διαφορά λόγο προσωπική διαφοράς είναι 200 ευρώ και μας έχει καταργηθεί η προηγούμενη προσωπική διαφορά λόγο μετάταξης, παρόλο που ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
  Να υπάρξει μέριμνα για την μετακίνηση των υπαλλήλων στον τόπο συμφερόντων τους κλπ.
  Ειδικά στα Καταστήματα Κράτησης μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα προσωπικού με άλλους τρόπους οι οποίοι είναι ανώφελο να συζητηθούν στο παρόν.

 • 17 Μαρτίου 2015, 17:41 | Papatheodorou Georgia

  Καποιοι επικαλουνται τη δημοκρατικοτητα του Συριζα,ωστε να δωσει δικαιωμα επιλογηε αναμεσα στους φορεις,ενω για το φασισμο του Μητσοτακη βρισκαν ενα σωρο δικαιολογιες. Η προταση ειναι μια.Αναγκαστικη επιστροφη ΟΛΩΝ στο δημο προελευσης τους,στην κατηγορια την,οποια κατειχαν προ της καταργησης. Οχι στην απαξιωση της υπηρεσιας και οχι στην αποδυναμωση της με διαρροη προσωπικου στους αλλους φορεις. Μετα την επανιδρυση,ας διευκολυνθουν οποιοι θελουν ωστε να αλλαξουν δημο. Δικαιοσυνη θα ηταν να γυριζαν ΟΛΟΙ στην υπηρεσιακη κατασταση τους,πρθν την καταργηση. Οποιος εοωφεληθηκε μεσω της διαθεσιμοτητας,πατησε στη ντροπιαστικη μοριοδοτηση του Μητσοτακη.

 • 17 Μαρτίου 2015, 17:35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ

  Ονομάζομαι Μπάλλας Δημήτριος είμαι 52 ετών ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ και έχω τοποθετηθεί από τις 7 Ιουλίου 2014 στην ΕΛΑΣ. Η προηγούμενη κυβέρνηση από τις 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 διέλυσε τη ζωή μου βάζοντας με σε διαθεσιμότητα μετά από 24 χρόνια υπηρεσίας στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. Σήμερα διάβασα ότι προτίθεστε να επανασυστήσετε την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ . Εντελώς συμπτωματικά κύριε Υπουργέ μόλις αρχισα να ξαναπατάω στα πόδια μου μετά από ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ και ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ που τοποθετήθηκα στην ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥ ΘΕΣΗ. Έρχεστε λοιπόν εσείς μια κυβέρνηση που ψηφίσθηκε για να προασπίσει τα ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΜΕ ΞΑΝΑΒΑΖΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ λέγοντας με ΕΥΣΧΗΜΟ ΤΡΟΠΟ στην ανακοίνωση το υπουργείου ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΧΡΗΣΤΟΙ στην ΕΛΑΣ!!!! Πως και από που προκύπτει αυτό ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ( ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ ΑΠΟΖΗΤΟΥΣΑΜΕ) ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕ ΠΛΗΜΜΕΛΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΝΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΤΟ ΦΕΚ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΑΜΕ) ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.ΠΕΡΑΣΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΘΗΚΑ ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ.
  Κύριε Υπουργέ
  Παρακαλώ να σκεφθείτε ότι μετα την προηγούμενη «κινητικότητα» σήμερα μετά από 10 μήνες έχουμε στρώσει τη ζωή μας και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε εγκλιματιστεί στα ΑΤ που έχουμε τοποθετηθεί.
  Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να σκεφθείτε αφενός την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε αυτή την προσπάθεια σας και αφετέρου την από κοινού έκδοση Π.Δ σχετικά με τις αρμοδιότητες μας ΕΝΤΟΣ ΕΛΑΣ(αφού ούτως ή άλλως τα έσοδα ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ που προέβλεπε το σχέδιο ΠΔ για εμάς ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ή Ο ΕΛΕΓΧΟΣ)
  Κρίνοντας και γνωρίζοντας τη μέχρι τώρα πορεία σας στα ΚΟΙΝΑ της ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΚΟΠΙΑ ΣΚΕΦΤΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!!! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ

 • 17 Μαρτίου 2015, 17:51 | Papatheodorou Georgia

  Αν θελει η κυβερνηση να αποκαταστησει την αδικια στη βαση της,εκει που ξεκινησε, θα καταργησει το αρθρο 81 του πολυνομοσχεδιου που διελυσε τη δημοτικη αστυνομια. Ο καθε ενας,να γυρισει στο δημο στον οποιο προερχοταν,στην κατηγορια την,οποια κατειχε. Καποιοι επωφεληθηκαν απο την καταπτυστη μοριοδοτηση του Μητσοτακη. Μονο η επιστροφη στην προτερη κατασταση θα αποδωσει δικαιοσυνη.