Άρθρο 25: Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

1. Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδίκαια οι θέσεις και κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. α) Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις επανασυσταθείσες θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά  δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1 αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (α) και (β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.            Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), ασκούνται εκ νέου  από τις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών, δυνάμει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).

4. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων επιτρέπεται η μετάταξη των υπαλλήλων σε  άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα στο ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

5. Επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) μετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.

7. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και αυτών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 θα γίνουν διά μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:56 | Ε.Κ.

  «Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (στις 23 Σεπτεμβρίου 2013) με τον μνημονιακό νόμο 4172/2013 άρθρο 81, στέρησε από τους Δήμους της χώρας, ένα βασικό και εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη εύρυθμη λειτουργία των πόλεων.
  Οι επιπτώσεις απο την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομιας ήταν καταστροφικές α)για την βιωσιμότητα των πόλεων, β) την καθημερινότητα των πολιτών, γ)την οικονομική κατάσταση των Δήμων και δ)για εμάς τούς ίδιους σαν πολίτες αυτής της χώρας οι οποίοι υποστήκαμε καταναγκαστική εσωτερική μετανάστευση λόγω έλλειψης του κριτηρίου της ομοεδρικότητας και των λίγων θέσεων, αποδοχή νέων θέσεων υπό τον φόβο της απόλυσης οι οποίες μας οδηγούν σε απόγνωση και προσωπική εξαθλίωση.

  H επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας είναι καίριας σημασίας. Η αναβάθμιση της επίσης.. Θα ήταν λάθος να μετονομαστεί η Δημοτική Αστυνομία σε οτιδήποτε άλλο, όπως ακούγεται..Υπάλληλοι με πολιτικά ρούχα και ένα φωσφοριζέ γιλέκο δεν θα είναι το ίδιο αποτελεσματικοί όσο το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο χαρακτηριζόταν από την ανακριτική ιδιότητά του..Όλες οι χώρες της Ευρώπης, όπως και άλλες ανά τον κόσμο διαθέτουν Δημοτική Αστυνομία και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα η Δημοτική Αστυνομία εχει μεγαλύτερο ενεργό ρόλο από την κρατική αστυνομία..
  Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης χωρίς δημοτική αστυνομία..Αφού θέλουμε τόσο πολύ να μοιάσουμε σαν χώρα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ας κάνουμε το αυτονόητο και να γίνει άμεσα επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας..
  Με ποιο τρόπο;;;;

  Με το δικαίωμα της επιστροφής των πρώην δημοτικών αστυνομικών από όλες τις υπηρεσίες που διασκορπίστηκαν (Κ.Κ., αποκεντρωμένες διοικήσεις, εξαιρεθέντες της κινητικότητας, κτλ) και όχι μόνο αυτών της ΕΛΑΣ.
  Να υπάρξει ίση μεταχείριση για όλους τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, είναι όλοι ίσοι..Επιτέλους αποκαταστήστε την αδικία της προήγουμενης κυβέρνησης και μην δημιουργείτε μια νέα αδικία..

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:10 | Maria Kotsou

  Μην αλλαξετε παρακαλω πολυ κατι αλλο…απλα εθελοντικη κινητικοτητα για οσους θελουν αν θελουν…αρκετη ταλαιπωρια τραβηξαμε τοσο καιρο… εχω νοικιασει-ξενοικιασει 3 φορες.Τα παιδια αλλαξαν σχολεια…οικονομικα εξοδα… ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ στην ΕΛΛΑΣ…. το διαλεξαμε ,περασαμε του κοσμου τις εξετασεις και αξιολογησεις για να ηρεμησει λιγο η ψυχη μας.. Αφηστε τα οπως ειναι… λυπηθειτε μας..οχι αλλη κινητικοτητα.. Εθελοντικη κινητικοτητα για ολους… αν δε θελουν ας κατσουν εκει που ειναι1

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με το τελικό κείμενο-πρόταση που κατέθεσε το dimastin.gr.

  Με εκτίμηση,
  Δημητριάδης Παντελεήμων
  Δ.Φ.Κορυδαλλου

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:43 | Λ.Κ

  Να δοθεί δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής στη Δημοτική Αστυνομία στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς οι οποίοι εξαιρέθηκαν της κινητικότητας και μετατάχθηκαν αυτοδίκαια σε διοικητικές θέσεις στους ΟΤΑ. Είναι ήδη εκπαιδευμένα άτομα και δεν χρειάζονται εκ νέου εκπαίδευση. Αυτή η πρόταση δεν θα κοστίσει χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, όπως στην περίπτωση εκπαίδευσης άλλων υπηρετούντων υπαλλήλων των ΟΤΑ, οι οποίοι δύναται να μεταταχθούν στη δημοτική αστυνομία μετά από εκπαίδευση.
  Επίσης, να δοθεί το δικαίωμα επιστροφής όλων των δημοτικών αστυνομικών από κάθε φορέα που μετατάχθηκαν. Όλοι είμαστε ίσοι και πρέπει να έχουμε ίσες ευκαιρίες. Επιτέλους ας υπάρξει δικαίωση για όλους τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που τόσα χρόνια προσφέραμε τα μέγιστα στους πολίτες.

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:34 | .Mixalis P.

  Εθελοντική και ΟΧΙ υποχρεωτική (ΒΙΑΙΗ!!) μετακίνησή (μετά απο 9 μήνες!!!!)μας στους δήμους!!!
  Δικαίωμα παραμονής μας στην ΕΛ.ΑΣ., στο Α.Τ. οπου ειναι η οργανική μας θέση!

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:01 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  Δώστε την δυνατότητα της επιλογής σε όλους τους π.Δ.Α, δεύτερη αδικία σερί δεν χωράει. Μας ταλαιπωρείτε εδώ και 2 χρόνια περίπου ας δοθεί ένα αίσιο τέλος για όλους μας.

  Δημητριάδης Παντελής
  Δ.Φ. Κορυδαλλού

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:13 | Ξανθίππη Μ.

  κ. Υπουργέ,κ. Βουλευτές,
  Είναι η δεύτερη κινητικότητα μέσα σε ούτε 2 χρόνια.
  Φτάνει αυτό το Ξεσπίτωμα, η αγωνία, ο οικονομικός και ψυχολογικός μαρασμός.
  Δώστε τη δυνατότητα για ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ μετακίνηση στους δήμους και για όσους παραμείνουν στην ΕΛ.ΑΣ., να φροντίσετε να διασφαλίσετε οτι θα κατοχυρώσουν τη θέση στο Α.Τ. που ήδη υπηρετούν ώστε να μην μπούν αργότερα ΞΑΝΑ σε περιπέτειες μεταθέσεων και μετακινήσεων.
  Ευχαριστώ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:20 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Πρόταση για την Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και άλλα θέματα.

  Με την ψήφιση του παρόντος νόμου οφείλουν να εκδοθούν παράλληλα τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές ή και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, βάσει των οποίων θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες που θα ανατεθούν στους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε κάθε φορέα επιλογής, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του προσωπικού της πρώην δημοτικής αστυνομίας κατά την εθελοντική επιλογή για μετάταξη ή διατήρηση της οργανικής τους θέσης.
  1.α.Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που διορίστηκαν σε θέσεις που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) μετατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις και κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να αλλάξουν φορέα και τόπο προτίμησης.
  1.β. Όσοι υπάλληλοι επιλέξουν την παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ, διατηρούν τις οργανικές θέσεις τους, έχουν δικαίωμα επιλογής τοποθέτησης στον τόπο συμφερόντων, εντάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, πλήρως στο αστυνομικό προσωπικό μετά από ανάλογη εκπαίδευση ή δύνανται να επιλέξουν την ένταξή τους στην ΕΛ.ΑΣ ως πολιτικό προσωπικό, με τον βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, καθώς και όσοι κατά την κινητικότητα, κατέλαβαν θέση ανώτερου κλάδου εφόσον κατείχαν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας, διατηρούν την θέση τους στον ανώτερο κλάδο.
  2.α Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1α και επιλέγουν αλλαγή φορέα καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις επανασυσταθείσες θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας, με τον βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, καθώς και όσοι κατά την κινητικότητα κατέλαβαν θέση ανώτερου κλάδου εφόσον κατείχαν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας, διατηρούν την θέση τους στον ανώτερο κλάδο.
  Οι υπάλληλοι θα καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Διορίζονται με Σχετική διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου συμφερόντων με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.β Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1α αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με το βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, ή με τον ανώτερο κλάδο που κατέλαβαν σύμφωνα με το άρθρο 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας.
  Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.γ Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (2α) και (2β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, είτε παραιτήθηκαν από τη θέση που υποχρεώθηκαν να καταλάβουν με τους πίνακες τοποθέτησης, μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.δ Με την διαδικασία των εδαφίων 1 & 2 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, δίδεται η δυνατότητα της επιλογής – μεταφοράς ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης σε όλους τους δημοτικούς αστυνομικούς που τοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και Υπουργεία, μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, όπως Υπουργείο Δικαιοσύνης (καταστήματα κράτησης), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργείο Ανάπτυξης και στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ώστε να μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.ε Οι δημοτικοί αστυνομικοί ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης, εντάσσονται σε όμοια διάταξη με αυτή του άρθρου 30, παρ. 2, 4ο εδάφιο του Ν.4223/2013. Συγκεκριμένα, το σύνολο των δημοτικών αστυνομικών δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.
  3. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), θα ασκούνται παράλληλα και από τις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνόμευσης των Δήμων, όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών, δυνάμει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και εφόσον οριστεί νέο Π.Δ στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά η σύσταση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας.
  4. Μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων επιτρέπεται η μετάταξη των υπαλλήλων σε άλλες ειδικότητες σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα στο ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της οκταετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, και να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
  5. Δικαίωμα συνυπηρέτησης συζύγων δημοτικών αστυνομικών οι οποιοί είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, όμοια με το δικαίωμα του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση πέραν της αιτήσεως προτίμησης τόπου συμφερόντων άμεσα χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη δημάρχου και υπουργού και χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο.
  6. Εφόσον δεν καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός δημοτικών αστυνομικών, επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ειδίκευσης Δημοτικής Αστυνόμευσης σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) μετά από την προβλεπόμενη εκπαίδευση, και εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη πρόσληψης στη Δημοτική Αστυνομία, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης εκπαίδευσης. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης όπως ορίζεται από τις διατάξεις των Π.Δ 23/2002 και Π.Δ 135/2006, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.
  7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.
  8. Τέλος, επιστρέφεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς και όποιες διαφορές προκλήθηκαν από το πάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων και βαθμών, αλλά και αυτοδίκαια υπολογίζεται στην προϋπηρεσία και το χρονικό διάστημα της παραμονής των υπαλλήλων στην διαθεσιμότητα με αποτέλεσμα την ορθή ωρίμανση σε μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό.
  Για το έτος 2015 οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και αυτών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 θα γίνουν δια μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων από τους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στους αντίστοιχους ΚΑΕ των ΟΤΑ.

  Με εκτίμηση ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κ.Κ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:13 | Μ.Δ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Παρακαλώ να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στη Δημοτική Αστυνομία και σε όλους όσους μετατάχθηκαν αυτοδίκαια, από τις καταργηθείσες θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, σε διοικητικές θέσεις των Δήμων που υπηρετούσαν, χωρίς ηλικιακό όριο.

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:14 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Θα ήθελα να προτείνω μια προσθήκη στην παράγραφο 2γ του άρθρου 25, την επιλογή της κατάληψης πρωσοποπαγούς θέσεως και στον φορέα προέλευσης (Δήμου) των Δημοτικών Αστυνομικών της περιπτώσεως παραγ. 2γ. Να τροπο ποιηθεί ως εξής:

  «είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στο Δήμο προέλευσης ή στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:21 | Μιχάλης Π.

  κ. Υπουργέ
  Δώστε ένα τέλος στην αγωνία μας και στην αβεβαιότητα.
  Είμαστε άνθρωποι με υποχρεώσεις, οικογενειάρχες και ΟΧΙ νούμερα που βολεύουν ….!!
  -Εθελοντική και όχι αναγκαστική μετακίνηση στους δήμους (Αυτό αποτελούσε άλλωστε και δέσμευσή σας, «ΟΧΙ βίαιες μετακινήσεις»).
  -Παραμονή στην ΕΛ.ΑΣ. κ στον τόπο οπου είναι η οργανική μας θέση.
  -Δικαίωμα συμμετοχής σε όλους τους συναδελφους σ’ αυτή την κινητικότητα.
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:09 | κ. Χρήστος

  Είναι άδικο για δεύτερη φορά στη ζωή μου να με υποχρεώνουν να αφήσω την ΔΟΥΛΕΙΑ μου, και να αποφασίζουν πάλι κάποιοι άλλοι για που άχρηστος η μη λειτουργικός και για που χρήσιμος.

  Χαιρετίζω την προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκαταστήσει αδικίες αλλά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν είμαστε 2 χρόνια πριν αλλά στο τώρα οπού μετά την κινητικότητα και την αγωνία και την ταλαιπωρία που περάσαμε κάποιοι από εμάς όπως και εγώ έχουμε κάνει μια καινούργια αρχή σε ένα νέο εργασιακό περιβαλλον όπου μπορεί να μετακινηθήκαμε άθελα μας όμως καταφέραμε να εγκλιματιστούμε,να μας ικανοποιεί και να εκφράζει τις εργασιακές μας ανάγκες.
  Σέβομαι απόλυτα και κατανοώ τους συναδέλφους που για τους δικούς τους λόγους αισθάνονται ότι αδικήθηκαν και θέλουν να επιστρέψουν στην Δημ. Αστυνομία.
  Εγώ ανήκω στους Δημ. Αστυνομικούς που είναι πολύ ευχαριστημένοι με την μετακίνηση τους στην ΕΛΑΣ και θέλω να παραμείνω στη θέση που έχω.
  Το ζητούμενο και το δίκαιο είναι η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ μετακίνηση και όσοι θέλουν να παραμείνουν στην ΕΛΑΣ.
  Αυτό δεν θίγει την βούληση κανενός συναδέλφου αφού το δίκαιο είναι να μπορούν όσοι θέλουν να επιστρέψουν στο Δήμο και όσοι θέλουν να παραμείνουν στη ΕΛΑΣ.

  Δυστυχώς είναι τέτοιες οι παράμετροι και τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί ( χωρίς υπαιτιότητα των εργαζομένων ) που είτε υπάρξει υποχρεωτική παραμονή στην ΕΛΑΣ είτε υποχρεωτική επιστροφή στους Δήμους θα την πληρώσουν πάλι εργαζόμενοι που δεν φταίνε σε τίποτα να περνάνε τέτοιες δοκιμασίες.

  ΕΎΧΟΜΑΙ μετά από αυτό το νομοσχέδιο να βρεθεί λύση για όλους τους συναδέλφους.

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:11 | Π.Δ

  α)προαιρετικη ,οχι υποχρεωτικη επιλογη για ο.τ.α.
  β)επιστροφη στους ο.τ.α συμφωνα με οτι κατηγορια( πε-τε-δε) ηταν ο καθενας και πριν
  γ)αρση της 10ετιας για να μεταταχθει οποιος επιστρεψει σ’ αλλη υπηρεσια του δημου.αν οχι καθολου, σε πενταετια,γιατι αλλιως θα ειναι επιλογοποιησιμη για μερικους κ οχι για ολους,αρα αδικη
  δ)αναγνωριση κ του χρονου διαθεσιμοτητας

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:54 | π.Δ.Α

  Εχω να κανω μια παρατηρηση:Επισημο σωματειο υπερ της παραμονης στη ΕΛ.ΑΣ μπορει να μην υπαρχει αλλα τα 400+ ατομα που επιθυμουν την παραμονη τους υπαρχουν,αυτο μπορει ευκολα να εξακριβωθει,απλα και μονο απο τον αριθμο των σχολιων-προτασεων εδω στην δημοσια διαβουλευση.Επισης μπορειτε να παρατηρησετε οτι κανενας εκ των συναδελφων που σχολιασαν υπερ της εθελοντικης παραμονης στην ΕΛ.ΑΣ δεν υποχρεωσαν κανεναν να μεινει η να παει καπου υπεχρεωτικα,αλλα μιλουν για το δικαιωμα τους να επιλεξουν ατομικα,και αυτο μπορει να εξακριβωθει εξισου ευκολα μονο με την αναγνωση των σχολιων.
  Δεν εχω δει αλλους υπαλληλους ΟΤΑ να εχουν περασει 6μηνη εκπαιδευση εσωκλειστοι σε σχολη,με εκπαιδευτες αξιωματικους της ΕΛ.ΑΣ και σε μαθηματα αυτοαμυνας μεταξυ αλλων.Ουτε ΟΤΑ ειδικους ανακριτικους,το αντικειμενο μας ηταν αυτο του αστυνομικου και οχι δημοτικων υπαλληλων.Πολυ φοβαμαι οτι οσοι επιμενουν να με υποχρεωσουν να επιστρεψω,θα ειναι και οι πρωτοι που θα υποβαλλουν αιτηση να μεταταχθουν σε αλλη υπηρεσια του δημου.
  Παρακαλω να μου δωσετε το δικαιωμα να επιλεξω αν θα παραμεινω στην ΕΛ.ΑΣ η αν επιστρεψω στον δημο.Και προσωπικα επιθυμω να παραμεινω,καθως ηδη υποβληθηκα σε υγειονομικα και ψυχοτεχνικα τεστ που απαιτουνται.Επομενως το δικαιοτερο ολων: Εθελοντικη μετακινηση ολων των συναδελφων απο ολους τους φορεις.Ευχαριστω.

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:45 | Παναγιωτης Κ.

  Η επανασυσταση της δημοτικης αστυνομιας απλα ερχεται για να επαναφερει την ταξη σε μια κατασταση παρανοιας που επικρατησε τα τελευταια 2 χρονια. Ανθρωποι που μετακινηθηκαν παρα τη θεληση τους και περαν καθε λογικης σε θεσεις που δεν ειχαν επιλεξει και δεν τους ταιριαζαν, σε πολεις μακρια απο τις κατοικιες τους και τις οικογενειες τους με οικονομικο κοστος δυσβασταχτο σε συγκριση με τις πενιχρες αμοιβες τους. Το σημαντικοτερο ολων ειναι να επικρατησει η κοινη λογικη. Και αυτο που επιβαλει ειναι την επιστροφη των δημοτικων αστυνομικων στην εργασια και τη θεση που αρχικα επελεξαν.

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:58 | γεωργιος σταμου

  κ.υπουρε βγαλτε μας επιτελους από το τελμα που ζουμε.επανιδρυστε την δημοτικη αστυνομια και δωστε το δικαιωμα σε ολους τους δημοτικουσ αστυνομικουσ να επιστρεψουν πισω

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:30 | γεωργιος σταμου

  αμεση καταργηση του αρθρου 81 και επιστροφη ειδάλλως εθελοντικη για ολους τους φορεις.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:04 | spyros a.t aspropyrgoy

  Το τελικό κείμενο-πρόταση της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης του dimastin.gr
  Σας παρουσιάζουμε το ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ, όπως διαμορφώθηκε από τα σχόλια των Δημοτικών Αστυνομικών που συμμετείχαν στη Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση που οργάνωσαν συνάδελφοι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί και φιλοξένησε το dimastin.gr. Το παρακάτω κείμενο θεωρούμε οτι αντιπροσωπευει έναν μεγάλο αριθμο Δημοτικών Αστυνομικών, αν όχι όλους. Προτείνουμε μάλιστα, σε όσους από σας έχετε πρόσβαση σε…υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης, να το προωθήσετε κατάλληλα. Σας το παραθέτουμε μαζί με το σημείωμα των συντακτών του κειμένου. Εκ μέρους του dimastin.gr, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην διαδικασία.

  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.
  Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια που κάναμε για κατάθεση μιας πρότασης που θα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερους εξ ημών. Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω έλλειψης χρόνου, δεν είναι δυνατόν να οργανωθεί η καταγραφή και η αντιστοίχιση των ονομάτων σε πιθανή ψηφοφορία. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να αναρτηθεί το συνταχθέν τελικό κείμενο και οι συμφωνούντες με αυτό, καλούνται να το καταθέσουν ως σχόλιο απ’ ευθείας στη δημόσια διαβούλευση για το άρθρο 25 του opengov.gr http://www.opengov.gr/ypes/?p=2550, παραθέτοντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους καθώς και τον ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ τους, όποιος και αν είναι αυτός. Με τη διαδικασία αυτή, τηρούμε την υπόσχεσή μας ότι ο καθένας θα εκπροσωπείται από τον εαυτό του. Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις μας θα κατακλύσουν το opengov.gr http://www.opengov.gr/ypes/?p=2550 ΕΠΩΝΥΜΑ και θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας προς κάθε κατεύθυνση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν οι προτάσεις μας ΣΟΒΑΡΑ υπ’ όψιν.
  Ακολουθεί η πρόταση:

  Πρόταση για την Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και άλλα θέματα.

  Με την ψήφιση του παρόντος νόμου οφείλουν να εκδοθούν παράλληλα τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές ή και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, βάσει των οποίων θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες που θα ανατεθούν στους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε κάθε φορέα επιλογής, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του προσωπικού της πρώην δημοτικής αστυνομίας κατά την εθελοντική επιλογή για μετάταξη ή διατήρηση της οργανικής τους θέσης.
  1.α.Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που διορίστηκαν σε θέσεις που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) μετατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις και κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να αλλάξουν φορέα και τόπο προτίμησης.
  1.β. Όσοι υπάλληλοι επιλέξουν την παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ, διατηρούν τις οργανικές θέσεις τους, έχουν δικαίωμα επιλογής τοποθέτησης στον τόπο συμφερόντων, εντάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, πλήρως στο αστυνομικό προσωπικό μετά από ανάλογη εκπαίδευση ή δύνανται να επιλέξουν την ένταξή τους στην ΕΛ.ΑΣ ως πολιτικό προσωπικό, με τον βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, καθώς και όσοι κατά την κινητικότητα, κατέλαβαν θέση ανώτερου κλάδου εφόσον κατείχαν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας, διατηρούν την θέση τους στον ανώτερο κλάδο.
  2.α Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1α και επιλέγουν αλλαγή φορέα καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις επανασυσταθείσες θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας, με τον βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, καθώς και όσοι κατά την κινητικότητα κατέλαβαν θέση ανώτερου κλάδου εφόσον κατείχαν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας, διατηρούν την θέση τους στον ανώτερο κλάδο.
  Οι υπάλληλοι θα καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Διορίζονται με Σχετική διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου συμφερόντων με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.β Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1α αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με το βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, ή με τον ανώτερο κλάδο που κατέλαβαν σύμφωνα με το άρθρο 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας.
  Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.γ Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (2α) και (2β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, είτε παραιτήθηκαν από τη θέση που υποχρεώθηκαν να καταλάβουν με τους πίνακες τοποθέτησης, μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.δ Με την διαδικασία των εδαφίων 1 & 2 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, δίδεται η δυνατότητα της επιλογής – μεταφοράς ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης σε όλους τους δημοτικούς αστυνομικούς που τοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και Υπουργεία, μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, όπως Υπουργείο Δικαιοσύνης (καταστήματα κράτησης), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργείο Ανάπτυξης και στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ώστε να μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.ε Οι δημοτικοί αστυνομικοί ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης, εντάσσονται σε όμοια διάταξη με αυτή του άρθρου 30, παρ. 2, 4ο εδάφιο του Ν.4223/2013. Συγκεκριμένα, το σύνολο των δημοτικών αστυνομικών δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.
  3. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), θα ασκούνται παράλληλα και από τις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνόμευσης των Δήμων, όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών, δυνάμει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και εφόσον οριστεί νέο Π.Δ στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά η σύσταση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας.
  4. Μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων επιτρέπεται η μετάταξη των υπαλλήλων σε άλλες ειδικότητες σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα στο ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της οκταετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, και να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
  5. Δικαίωμα συνυπηρέτησης συζύγων δημοτικών αστυνομικών οι οποιοί είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, όμοια με το δικαίωμα του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση πέραν της αιτήσεως προτίμησης τόπου συμφερόντων άμεσα χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη δημάρχου και υπουργού και χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο.
  6. Εφόσον δεν καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός δημοτικών αστυνομικών, επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ειδίκευσης Δημοτικής Αστυνόμευσης σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) μετά από την προβλεπόμενη εκπαίδευση, και εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη πρόσληψης στη Δημοτική Αστυνομία, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης εκπαίδευσης. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης όπως ορίζεται από τις διατάξεις των Π.Δ 23/2002 και Π.Δ 135/2006, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.
  7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.
  8. Τέλος, επιστρέφεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς και όποιες διαφορές προκλήθηκαν από το πάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων και βαθμών, αλλά και αυτοδίκαια υπολογίζεται στην προϋπηρεσία και το χρονικό διάστημα της παραμονής των υπαλλήλων στην διαθεσιμότητα με αποτέλεσμα την ορθή ωρίμανση σε μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό.
  Για το έτος 2015 οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και αυτών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 θα γίνουν δια μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων από τους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στους αντίστοιχους ΚΑΕ των ΟΤΑ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:50 | Νίκος Πρατσίνης

  Κυριε Υπουργε,

  Αν πραγματικα θελετε να αποκαταστησετε την τεραςτια αδικια εις βαρος των Δημοτικων Αστυνομικων, τοτε προβειτε αμεσα στην καταργηση του αρθρου 81 του ν. 4172/2013

  Υπαρχει μια συγκεκριμενη ομαδα συναδελφων που σκοπιμως προσπαθει να επηρεασει με επιστολες και ερωτηματα στη Βουλη οτι το μεγαλυτερο ποσοστο πρ Δημοτικων Αστυνομικων επιθυμει την παραμονη του στην ΕΛΑΣ.

  Κατι τετοιο ειναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΨΕΥΔΕΣ. Η συντριπτικη πλειοψηφια επιθυμει να επιστρεψει σε μια Νεα Δημοτικη Αστυνομια, αναβαθμισμενη και παντα στην Τοπικη Αυτοδιοοκηση.

  ΟΛΟΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:03 | ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

  Θεωρώ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΤΥΧΑΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΔΗΜΟΥΣ) ΣΤΗΝ ΕΛΑΣ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΠΙΣΗΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΕΠΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝΕ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
  ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣ,ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
  ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ)ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ.
  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΩΗΝ ΔΑ ΠΟΥ ΕΠΕΤΥΧΑΝ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΕΛΑΣ) ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΣΕΠ) ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΡΕΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΙ ΦΤΑΙΝΕ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΝΕΝΟΗΘΟΥΝΕ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΙ 2 α ΚΑΙ 2 β ΤΟΥ ΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 1 α, 1 β, 1 γ ΚΑΙ 1 δ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.
  ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣ μέσω της κινητικότητας που έλαβε χώρα και ολοκληρώθηκε σε εκτέλεση του Ν. 4172/2013 (167 Α΄) άρθρο 21 και επιθυμούν να παραμείνουν στην ΕΛΑΣ και ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ και στη νέα υπό σύσταση Δημοτική Αστυνομία ΜΟΝΟ αυτών που επιθυμούν να επανέλθουν στους Δήμους.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  1.α. Όσοι εκ των πρώην δημοτικών αστυνομικών, έχουν διορισθεί σε θέσεις που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) και επιθυμούν την παραμονή τους στην ΕΛΑΣ διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην ΕΛΑΣ, όπως αυτές συστάθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) οι οποίες δεν καταργούνται. Οι υπόψη υπάλληλοι παραμένουν στις οργανικές θέσεις τους και έχουν δικαίωμα επιλογής τοποθέτησης στον τόπο συμφερόντων, εντάσσονται δε, εφόσον το επιθυμούν, πλήρως στο αστυνομικό προσωπικό μετά από ανάλογη εκπαίδευση ή δύνανται να επιλέξουν την ένταξή τους στην ΕΛ.ΑΣ ως πολιτικό προσωπικό.

  1.β. Όσοι εκ των πρώην δημοτικών αστυνομικών, έχουν διορισθεί σε θέσεις που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) και επιθυμούν την αυτοδίκαιη μετάταξή τους σε θέσεις και κλάδους ΠΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, ΤΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, ΔΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης και ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, θέσεις που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού της ΕΛΑΣ, αίτηση υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμούν να αλλάξουν φορέα και τόπο προτίμησης και να επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις.

  1.γ. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που διορίστηκαν σε θέσεις που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) εφόσον καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού της ΕΛΑΣ αίτηση υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμούν να αλλάξουν φορέα και τόπο προτίμησης και να επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις, τις οποίες κατείχαν στους ΟΤΑ, προ της εφαρμογής του Ν. ν. 4172/2013 (Α΄ 167) άρθρο 81, καταλαμβάνουν αυτοδίκαια θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας, με τον βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, οι οποίες ανασυσταίνονται στους ΟΤΑ.

  1.δ. Η Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού της ΕΛΑΣ, παρακαλείται να αποστείλει εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καταστάσεις υπαλλήλων της ΕΛΑΣ [πρώην δημοτικών αστυνομικών, που διορίστηκαν σε θέσεις που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595)]οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν φορέα και τόπο προτίμησης και να επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις, προκειμένου οι υπόψη καταστάσεις με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να αποσταλούν στους ΟΤΑ (αρχικούς Δήμους υπαγωγής) για επανασύσταση των αρχικών οργανικών θέσεων του υπόψη προσωπικού, ως ΠΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, ΤΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, ΔΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης και ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης.

  κλπ, κλπ, ……………….κλπ……………………………………………………..

  Ελένη Μιχαλίδου

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:04 | Χρήστος Γ.

  Αιτήθηκα και προσλήφθηκα το 2009 ως ΔΕ Δημ.Αστυνομικός Ειδ.Ανακρ.Υπαλ. Δ.Αθηναίων. Μου ζητήθηκε απ το κράτος μας να υπηρετήσω τη Πατρίδα μου ως προς το συμφέρον του Πολίτη, που μου δίνει αυτά τα λιγοστά πλέον ευρώ. Είμαι σε Α.Τ. Εάν παραμείνω τα προσόντα μου στην Ελ.Ας κατάλαβα ότι θα χαθούν! αλλά θα παίρνω περισσότερα.. Καθένας ζητάει ότι τον συμφέρει. ΕΓΩ ΖΗΤΑΩ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Θέλω να επιστρέψω στην υπηρεσία κοντά στον Πολίτη με όποια δυσκολία αντιμετώπιζα γιατί πίστεψα σε αυτήν αλλά να ξαναλειτουργήσει αναβαθμισμένη πλέον κ φιλική, με όλο το προσωπικό της(+Κ.Κ.). Εννοείται όσοι εξαιρούνται να τοποθετηθούν όπου θέλουν. Εαν διασκορπιστούμε σε υπηρεσίες θα αναγκαστώ να κοιτάξω και τον εαυτό μου!
  Και εγώ να μην είμαι μεταταχθώ..ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ για το καλό όλων.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:38 | Κ.Σ.

  Εφόσον γίνεται προσπάθεια εξομάλυνσης των αδικιών θεωρώ ότι θα έπρεπε σε όλους τους πρώην Δ.Α να δοθεί δικαίωμα επιστροφής τους.

  Όσον αφορά την επιστροφή στους Δήμους είναι σωστό να επιστρέψουν στον κλάδο ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ που είχαν πριν τη διαθεσιμότητα γιατί με το φόβο της απόλυσης αναγκάστηκαν να δηλώσουν θέσεις ΔΕ, ενώ στους Δήμους τους είχαν μπει αξιοκρατικότατα με τα πτυχία τους ή άλλοι περίμεναν 8ετία για να τα αναγνωρίσουν. Τώρα όσοι πριμοδοτήθηκαν στην κινητικότητα και από ΔΕ έγιναν ΠΕ/ΤΕ ας περιμένουν τα υπόλοιπα ανάλογα χρόνια για την αναγνώριση του πτυχίου τους. Αυτό είναι το σωστό. Γιατί να γυρνάνε οι άλλοι 8 χρόνια πίσω; Γιατί όπως θα πουν ότι επιλογή μας ήταν να δηλώσουμε τώρα θέσεις ΔΕ, επιλογή δική τους ήταν και όταν δήλωναν αυτοί στο Δήμο τους για θέσεις ΔΕ και ας μην υπήρχαν θέσεις ΠΕ/ΤΕ. (Και σε μας ήταν λιγότερες οι θέσεις ΠΕ/ΤΕ τότε αλλά ρισκάραμε).

  Στην 10ετία προϋπηρεσίας (που καλό θα ήταν να μειωθεί) για μετάταξη από τη Δημοτική Αστυνομία σε άλλη υπηρεσία του Δήμου, γιατί να μην υπολογίζεται η περίοδος της διαθεσιμότητας και η μετέπειτα η περίοδος που είμαστε με τους οριστικούς πίνακες τοποθετημένοι στις νέες υπηρεσίες μας αφού υπολογίζεται συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά; Και γενικά η περίοδος αυτή γιατί να μην υπολογίζεται για την εξέλιξή μας σε βαθμό και κλιμάκιο; Αυτό δεν είναι σωστό. Δε φταίει κανείς από μας για την ταλαιπωρία που περάσαμε και περνάμε. Επίσης η μετάταξη αυτή αργότερα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δε θα βρίσκει κολλήματα στους δημάρχους εφόσον θα διαθέτει ο ενδιαφερόμενος τα ανάλογα τυπικά προσόντα.

  Σχετικά με τις θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα πρέπει να γνωρίζουμε από πριν ποιες είναι, πόσες και που και τι γίνεται στην περίπτωση που δεν καταφέρει κάποιος να περάσει σε αυτές (γιατί, ακριβώς, δεν ξέρουμε τι διαδικασία θα ακολουθηθεί). Θα επιστρέφει στο Δήμο προέλευσής του ως Δ.Α ή θα απολύεται; Αυτά τα ζητήματα πρέπει να διευκρινιστούν πολύ νωρίτερα για να μπορέσουμε να επιλέξουμε για το μέλλον μας χωρίς ερωτηματικά και σκοτεινά σημεία.

  Σας ευχαριστώ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:45 | Β.Μ

  Κύριε υπουργέ για την απλούστευση της διαδικασίας και τη διόρθωση λαθών και αδικιών που έγιναν με την προηγούμενη κινητικότητα να δοθεί το δικαίωμα επιλογής σε όλους να επιλέξουν την επιστροφή τους στη δημοτική αστυνομία από ολους τους φορείς και οχι μόνο από την Ελληνική Αστυνομία…ας γίνει αποκατάτσαση της αδικίας…

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:43 | Α.Β

  Ζητάμε την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ μετακίνηση ΟΛΩΝ των πρώην δημοτικών αστυνομικών…από ολους τους φορείς που τοποθετήθηκαν με την Ανακοίνωση 5/2013 ….Αυτό είναι η αποκατάσταση των αδικιών…

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:46 | Α.Ν

  Να δοθεί το δικαίωμα εθελοντικής επιστροφής σε όλους τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν σε όλους τους φορείς (ΕΛΑΣ, φυλακές,Υπουργείο Οικονομικών,Αποκεμτρωμένες Διοικησεις, παραμένοντες στους δήμους, κτλ) να επιστρέψουν στην δημοτική αστυνομία…..Ευχαριστώ

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:15 | ΣΥΚΑΡΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

  Μόνο τέσσερα (4) σημεία έχω να αναφέρω:
  1)Δε γίνεται να θέλετε να υπάρχει Δημοτική Αστυνομία η οποία να είναι λειτουργική & χρήσιμη στον πολίτη όταν επιστρέφει τόσο μικρό ποσοστό πίσω! Οπότε κανονικά έπρεπε να γυρίσει πίσω το σύνολο των Δημοτικών Αστυνομικών από όλους τους φορείς στους οποίους πήγαν αφού κρίνετε χρήσιμη τη Δημοτική Αστυνομία
  2)Η Δημοτική Αστυνομία δε θα έχει την ίδια ποιότητα προσωπικού όταν προβλέπετε ότι θα μπορεί να μετατάσσεται σε αυτήν προσωπικό από άλλες υπηρεσίες των δήμων (πχ καθαριότητα, πράσινο, δημοτολόγιο) ακόμα & αν εκπαιδευτούν γιατί έτσι θα γυρίσει πίσω στις ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1980-1990 με τα τραγικά αποτελέσματα που είχε! Οπότε γιατί να μην επιστρέψουν οι ήδη εκπαιδευμένοι Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι έχουν & ΕΜΠΕΙΡΙΑ που είναι πάρα πολύ σημαντική στην δουλειά μας; Για να μην αναφέρω ότι αυτό δε θα έχει κόστος στο κράτος γιατί η εναλλακτική που έχετε & ΚΟΣΤΟΣ έχει αλλά & πολύ φοβάμαι ότι η εκπαίδευση δε θα είναι η ίδια με αυτή που είχαμε έγκλειστοι για 6 ή 8 μήνες συν 2 πρακτική, αλλά στην καλύτερη περίπτωση θα έχει μορφή ταχύρυθμης εκπαίδευσης μέγιστης χρονικής διάρκειας 1 μήνα… όπως «εκπαιδεύτηκαν» οι παλαιότεροι συνάδελφοι που είχαν περάσει χωρίς σχολή!
  3)Από την στιγμή που η Δημοτική Αστυνομία θα ασκεί ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ θα πρέπει να έχει στολή & ένα, αν όχι σοβαρό, σίγουρα αξιοπρεπές όνομα & σήμα γιατί αλλιώς πώς θα δουλεύει; Άμα όμως αποφασίσετε ότι δε θέλετε με τίποτα να έχει μέσα την λέξη ¨ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ¨ μπορείτε να την ονομάσετε με το προηγούμενο όνομα που είχε: Ειδική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων (Ε.Υ.Δ.Κ.) όταν είχε σοβαρή στολή & σήμα αν & ασκούσε μόλις τέσσερις αρμοδιότητες!
  4)Για να κλείσω η Δημοτική Αστυνομία θα μπορούσε πάρα μα πάρα πολύ εύκολα να ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ!!!
  Για να μην μπερδευτείτε δεν εννοώ κάτι δύσκολο ή καινοτόμο: η Δημοτική Αστυνομία ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & όχι στους Δημάρχους & τους Αντιδημάρχους που είναι γνωστό τι έκαναν με όλες τις παραβάσεις φίλων τους, από περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. ως παραβάσεις για το κάπνισμα!
  Θα είναι όπως είναι η ΕΛ.ΑΣ. θα έχει γενική διεύθυνση στην Αττική & στις άλλες περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίες θα υπόκεινται στο Υπ.Εσ. & στις οποίες θα ανήκουν τα κατατόπους τμήματα Δημοτικής Αστυνομίας! Από αυτές τις Διευθύνσεις θα λαμβάνουν τις εντολές-κατευθύνσεις τα τμήματα Δημοτικής Αστυνομίας & όχι από τους τοπικούς κοτζαμπάσηδες που ενδιαφέρονται μόνο για το δικό τους συμφέρον!
  Γιατί στο κάτω – κάτω αυτό δεν είναι & τα τμήματα της ΕΛ.ΑΣ.; Ένα τμήμα τουλάχιστον σε κάθε δήμο το οποίο ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με το δημαρχείο αλλά ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ στο δημαρχείο;;

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:03 | Lito Elanus

  Κύριε Υπουργέ όλοι γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι δημοτικοί αστυνομικοί ήταν ρουσφέτια των Δημάρχων (λυπάμαι που το λέω…). Εαν θέλετε να πάμε μπροστά κ. Υπουργέ να προκηρύξετε διαγωνισμό ΑΣΕΠ γιατί η εμπειρία μου στην πόλη από αυτούς ήταν αρνητική. Άνθρωποι μη εξειδικευμένοι που υιοθετούν πνεύμα υπερεξουσίας. Να τους επιμορφώσετε -σοβαρά όμως- σε σχολή 1 χρόνου και να περάσουν από πραγματικά ψυχολογικά τεστ.
  Γιατί δεν εμπλουτίζετε την ΕΛΑΣ με περισσότερους αστυνομικούς ? Πάντως κάποτε πρέπει το κράτος να νοικοκυρευτεί. Δεν είμαστε στην εποχή «Τσοβόλα δώστα όλα». Μου θυμίζετε τις παλιές κυβερνήσεις που ο ένας πρωθυπουργός διόριζε και ο άλλος τους έβγαζε σε διαθεσιμότητα……..

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:14 | Κων/νος Κιαπεκος

  Συμφωνος με το κειμενο, θα επιθυμουσα δικαιωμα επιλογης επιστροφης στην Δημοτικη Αστυνομια ή παραμονη στην νεο τοπο διαμονης για ολους τους συναδελφους κ τους εξαιρεθεντες. Οσοι επιθυμουν ΕΛΑΣ, Κ.Κ , υπουργεια κλπ παραμονη στις υπαρχουσες οργανικες θεσεις.

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:15 | Γ.Θ

  1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ?
  2. ΔΙΕΥΚΡΊΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ.(ΠΟΛΙΤΙΚΟ Η ΕΝΟΠΛΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
  3. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ?

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:16 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-Α.Τ. Καβάλας

  Θα ήθελα με την σειρά μου να τοποθετηθώ σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Για 2η φορά επιλεχθήκαμε εμείς να καταργηθούν οι οργανικές μας θέσεις και να μπούμε πάλι σε περιπέτειες. Ζητάμε:
  1. Αν πρόκειται να δημιουργηθεί εκ νέου η Δημοτική Αστυνομία (της οποίας η κατάργηση κρίθηκε νόμιμη από το ΣτΕ!!!)να γίνει σε σοβαρή βάση, χωρίς τις παρεμβάσεις της εκάστοτε Διοίκησης και να αφορά το σύνολο των Πρώην Αστυνομικών, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για μια νέα Υπηρεσία με την ανάλογη δύναμη (3500 άτομα δεν είναι λίγα!!)και να εξασφαλισθεί η μισθοδοσία μας.
  2. Να δοθεί η επιλογή του Δήμου τοποθέτησης καθώς είναι πάρα πολλά τα άτομα που ταλαιπωρήθηκαν με μετακομίσεις και αναζητήσεις σπιτιών σε νέες πόλεις.
  2. Αν δοθεί η επιλογή παραμονής στην ΕΛ.ΑΣ., να διευκρινιστούν εκ των προτέρων οι προϋποθέσεις και το καθεστώς εργασίας μας, ώστε να αποφασιίσουμε συναρτήσει όλων των δεδομένων και όχι για μία ακόμη φορά στα τυφλά και να βγει άμεσα, επιτέλους, το Προεδρικό Διάταγμα που τόσο πολύ έχει καθυστερήσει.
  Ελπίζουμε να ακούσετε τις προτάσεις μας και να μας επιτραπεί να δείξουμε επιτέλους τι αξίζουμε!!!

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:03 | ardrew

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΠΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 17:27 | Βαγγέλης

  Κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο και στο συγκεκριμένο άρθρο η δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που μετατάχθηκαν αδίκως και με την απειλή απόλυσης στα Καταστήματα Κράτησης. Οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν ισάξια με τους λοιπούς συναδέλφους Δημοτικούς Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ αφού μιλάμε για ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ της Δημοτικής Αστυνομίας, όπου ανασύσταση χωρίς ικανό προσωπικό είναι καταδικασμένη να υπολειτουργήσει. Η ένταξη και αυτών που ανήκουν στα Καταστήματα Κράτησης είναι πλέον ηθικό ζήτημα.

 • 23 Μαρτίου 2015, 17:59 | σία

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  απο τη στιγμή που καταργήθηκε η υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαμε μπήκαμε σε ενα κυκεώνα διαδικασιών και ταλαιπωρίας. Μας δόθηκε το δικαίωμα να δηλώσουμε όλα τα τυπικά προσόντα μας απο την αρχή και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να περάσουμε σε ανώτερη κατηγορία απο αυτή που είμασταν. Δώστε μας την δυνατότητα εθελοντικής παραμονής στην ελ.ας, αλλά και το δικαίωμα να παραμείνουμε στην κατηγορία που περάσαμε. Έχει βγεί φεκ με οριστική τοποθέτηση, έχει αποφανθεί το ΣΤΕ και εδω και 2 χρόνια βιώνουμε το θέατρο του παραλόγου. Μην παρανομείτε όπως έκαναν οι προκάτοχοί σας! Υπάρχουν άνθρωποι με μεταπτυχιακά, οι οποίοι επέλεξαν την κινητικότητα αντί να παραμείνουν στο δήμο αν και είχαν το δικαίωμα. Αξιοποιήστε τους!

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:44 | Ξενια Καλογεροπουλου

  Κυριε Υπουργε,

  Καποιοι «συναδελφοι» επικαλουνται ενα δηθεν Πανελληνιο Συματειο Δημοτ Αστυνομικων ΕΛ.ΑΣ ( ειναι ανυπαρκτο τετοιο σωματειο) για να ενισχυσουν την πεποιθηση οτι μεγαλο μερος απο εμας, επιθυμουμε την παραμονη μας στην ΕΛ ΑΣ. Ολα αυτα ειναι ψευδή και επαισχυντα!

  Η μονη αληθεια ειναι οτι μολις μια μικρη μεριδα επιθυμουν να μεινουν στην Αστυνομια ενω η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εξ ημων επιθυμει πραγματι την επιστροφη μας στη Δημοτικη Αστυνομια, την υπηρεσια που υπηρετουσαμε με αγαπη ολα αυτα τα χρονια. Ας περναγαν κυριε υπουργε στις Πανελληνιες. Μην διδεται εξουσια σε τετοια ατομα που την ζητουν λογω προσωπικων συμπλεγματων. Είνια επικύνδυνοι. Ολοι επιστροφη στους Δημους μας και στην Δημοτικη που αγαπάμε.

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:08 | Κ.Γ

  Προς
  τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό
  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Κύριε υπουργέ, πριν περίπου δυο χρόνια από την προηγούμενη κυβέρνηση στο πλαίσιο των μνημονιακών της δεσμεύσεων έγινε μια κατάφωρη αδικία σε βάρος μιας υπηρεσίας και των εργαζομένων αυτής. Στις 5/6/2013 αυτή η υπηρεσία καταργείται χωρίς καμιά αξιολόγηση δομής και προσωπικού και στις 23/9/2013 το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της πλην όσων παρέμειναν στους δήμους τίθεται στον Γολγοθά τις διαθεσιμότητας. Αν πραγματικά θέλετε να αποκαταστήσετε την αδικία που έγινε τότε για μια υπηρεσία που έμπρακτα ήταν δίπλα στον πολίτη και την κοινωνία και η απουσία της έχει φανεί σε μέγιστο βαθμό, θα πρέπει να γίνει κατάργηση του άρθρου 81 που καταργεί την υπηρεσία και επαναφορά όλου του προσωπικού της, εννοείται πλην ατόμων με πλαστά πτυχία και πλην παραμενόντων στους δήμους. Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους που να επιτρέπει είτε να επιστρέψουν στους δήμους προέλευσης είτε στους δήμους όπου υπηρετούν τώρα. Η κατάργησή της υπηρεσίας μας αποδείχτηκε λανθασμένη και άδικη, είμαστε σίγουροι πως θα αποκαταστήσετε αυτή την αδικία.
  Με εκτίμηση

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:39 | Μαριος Συλίνης

  Κυριε Κατρουγκαλε,

  Καποιοι «συναδελφοι» επικαλουνται ενα δηθεν Πανελληνιο Συματειο Δημοτ Αστυνομικων ΕΛ.ΑΣ ( ειναι ανυπαρκτο τετοιο σωματειο) για να ενισχυσουν την πεποιθηση οτι μεγαλο μερος απο εμας, επιθυμουμε την παραμονη μας στην ΕΛ ΑΣ. Ολα αυτα ειναι ψευδή και επαισχυντα!

  Η μονη αληθεια ειναι οτι μολις μια μικρη μεριδα επιθυμουν να μεινουν στην Αδτυνομια ενω η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εξ ημων επιθυμει πραγματι την επιστροφη μας στη Δημοτικη Αστυνομια, την υπηρεσια που υπηρετουσαμε με αγαπη ολα αυτα τα χρονια.

  Πραξτε το αυτονοητο: επιστροφη ολων στην Δημοτ Αστυνομια με ελευθερη επιλογη Δημου και απο πρωην Δημοτ Αστυνομικους προερχομενους απο ολους τους φορεθς

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:07 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ζητούμε να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν σας :

  – Η δυνατότητα επιλογής σε εθελοντική βάση της επιστροφής στους δήμους ή της παραμονής στην Ελληνική Αστυνομία , στις ήδη υπάρχουσες θέσεις που τοποθετηθήκανε.

  – Η δυνατότητα συμμετοχής στην εθελοντική επιστροφή στους δήμους όλου του συνόλου των πρώην δημοτικών αστυνομικών , ασχέτως του φορέα που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά ή οριστικά(Καταστήματα κράτησης, εφορίες, τελωνεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις κλπ.).

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Οι δημοτικοί αστυνομικοί υπομείνανε μία κινητικότητα παρωδία και τώρα είναι υποχρωμένοι να επιστρέψουν με την απειλή της απόλυσης. Το ορθο είναι να δώσετε την δυνατότητα της εθελοντικής μετακίνησης των πρώην δημοτικών αστυνομικών από όλους τους φορείς που έχουν τοποθετηθεί γιατί νομίζω ότι είναι και το δικαιότερο. Σε κάθε περίπτωση με μία εντολή σας θα μπορούσαν να βγούν στο δρόμο και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό την σκέπη της ΕΛΑΣ. Πολύ φοβάμαι ότι η πρόταση της ΚΕΔΕ έγινε με προχειρότητα και κάτω από την πίεση συνδικαλιστικών συμφερόντων.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:50 | Νικη

  Κυριε υπουργε κυριοι βουλευτες..διευκρινηστε στο αρθρο 25 αν επιλεξουμε να γυρισουμε στους δημους θα επανατοποθετηθουμε στον ιδιο κλαδο ΠΕ-ΤΕ που κατειχαμε????ειναι σφαλμα και αδικια να γυρισουμε σε κατωτερο κλαδο απο αυτον που ειχαμε τοτε.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:18 | δημητρα Γ.

  Επανασυσταση της δημοτικης αστυνομιας και επαναφορα στους δημους σημαινει απλα οτι οι δημοτικοι στυνομικοι που ταλαιπωρουνται επι σχεδον 2 συναπτα ετη θα μπορεσουμε επιτελους να βρεθουμε στην εργασια που εχουμε διαλεξει (και που εχουμε επιλεγει γι αυτη) και που μπορουμε να φερππουμε εις περας!ειμαστε υπαλληλοι ΟΤΑ κι οχι αστυνομικοι! ζηταμε την επαναφορα μας στις αρχικες θεσεις εργασιας μας

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:48 | GIORGOS P

  Ανηκω στους πρωην δημοτικους αστυνομικους που ξαφνικα μεσα σε μια μερα εμαθαν οτι ειναι σε διαθεσιμοτητα και μετα οτι γινονται αστυνομικοι της ΕΛΑΣ.Ξαφνικα ανγκαστηκα να αλλαξω δουλεια (μια δουλεια που δεν την επελεξα και το βασικοτερο ολων δεν μου αρεσει και κατα συνεπεια δεν μπορω να την εκτελεσω σωστα) , να αλλαξω πολη και τροπο ζωης! ετσι απλα κι εκβιαστικα! Ζηταμε τα αυτονοητα την επανασυσταση της δημοτικης αστυνομιας, την επαναφορα στους δημους και την δουλεια που επιλεξαμε, μας αρεσει και μπορουμε να την κανουμε καλα!

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:01 | Π.Δ.Α

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ.ΜΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ Η ΨΗΦΟΣ ΜΑΣ.ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ!
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:09 | Χρήστος

  ΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΉΣΕΙ ΛΟΓΙΚΉ

  Είναι δυνατόν υπάλληλοι που διοριστήκαμε με αξιοκρατικά κριτήρια βάση διαγωνισμού, που περάσαμε από μια κινητικότητα όπου εγινε έλεγχος όλων των δικαιολογητικών μας και των τίτλων σπουδών και που συμμετείχαμε υποχρεωτικά σε μια κινητικότητα βάση αντικειμενικών μορίων να μπαίνουμε πάλι σε περιπέτειες μέσα σε 1,5 χρόνο;

  Επιτέλους θα αντιληφθεί κανείς την ψυχική και οικονομική μας φθορά;

  Γιατί να μην έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε την παραμονή μας στην ΕΛΑΣ;

  ΖΗΤΆΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΌΗΤΟ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:01 | Α.Γ

  Επιτέλους δωστε τη δυνατότητα εθελοντικής επιλογής επιστροφής στη Δημοτική Αστυνομία, όλων των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που μετακινήθηκαν με την Ανακοίνωση 5/2013 σε άλλους φορείς…Αποκαταστήστε την αδικία…Μετακινήθηκα σε νησι του Αιγαίου και είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα..Επιτέλους ακούστε τις φωνές μας…

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αρχική μας ανακούφιση, διαβάζοντας δημοσιεύματα σχετικά με την πρόθεση σας να επανασυσταθεί η Δημοτική Αστυνομία αναμορφώνοντας συγχρόνως το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα.
  Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, επέφερε τεράστιο πλήγμα στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας αισθητά την ικανότητα των Δήμων να διασφαλίσουν την ευταξία των πόλεων, ενώ συγχρόνως απομάκρυνε ικανό και εκπαιδευμένο προσωπικό των φορέων, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στους Δήμους λόγω της σωρείας προβλημάτων και της απώλειας εσόδων που δημιούργησε η αποχώρησή τους.
  Με πολλή προσοχή μελετήσαμε το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης– Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση και που αφορά στην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και επικροτούμε την απόφασή σας αυτή.
  Παρόλα αυτά, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας και να καταθέσουμε κάποιες παρατηρήσεις μας σχετικά με την εκ νέου εφαρμογή του θεσμού.
  Συγκεκριμένα, η άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών να επιστρέψουν με εθελοντική κινητικότητα στις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας λαμβάνοντας αυτοδίκαια τις θέσεις και τους κλάδους που είχαν καταργηθεί με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 από τη στιγμή που το επιθυμούν και όχι μόνο όσοι υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία.
  Συγχρόνως, τυχόν ελλείψεις και κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν λόγω εθελούσιας άρνησης ή μη επιστροφής των πρώην δημοτικών αστυνομικών στις επανασυσταθείσες θέσεις, από τις αρχικώς προβλεπόμενες κάθε Δήμου (όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών) και που ούτως ή άλλως ουδέποτε κάλυπταν στο σύνολό τους το πλήθος των αρμοδιοτήτων και αναγκών που εκχωρήθηκαν στους ΟΤΑ, επιβάλλεται να καλυφθούν με τουλάχιστον ισάριθμες νέες προσλήψεις Η μη κάλυψη των κενών θέσεων θα δημιουργήσει για ακόμα μία φορά υποστελεχωμένες Υπηρεσίες που θα συνεχίσουν να αδυνατούν να καλύψουν το πλήθος των αναγκών και αρμοδιοτήτων που θα εκχωρηθούν εκ νέου.
  Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας που αφορά στη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και στην επιστροφή του συνόλου των Δημοτικών Αστυνομικών, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με την ανάλογη οικονομική στήριξη των Δήμων, ενισχύοντας τους αντίστοιχους ΚΑΠ και οι οποίοι θα καλύψουν το κόστος για τη λειτουργία και μισθοδοσία του προσωπικού της επανιδρυθείσας υπηρεσίας.
  Με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν την τελική ψήφιση του νόμου αναμένουμε τις διορθωτικές ενέργειες που θα συμβάλουν τα μέγιστα, ώστε η Δημοτική Αστυνομία να αποκτήσει το ρόλο για τον οποίο εξ αρχής θεσμοθετήθηκε.
  Μετά τιμής,

  Ο Δήμαρχος Χερσονήσου,
  Γιάννης Μαστοράκης

 • 23 Μαρτίου 2015, 13:52 | Γ.Κ

  Να δοθεί το δικαίωμα εθελοντικής επιστροφής σε όλους τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν σε όλους τους δημόσιους φορείς στην δημοτική αστυνομία

 • 23 Μαρτίου 2015, 12:11 | π.Δ.Α

  Μειωστε τις αρμοδιοτητες της νεας Δημ.Αστυνομιας ωστε να μπορεσει να λειτουργησει με λιγοτερο προσωπικο,ετσι θα μειωθουν τα εξοδα των Δημων και θα καταφερετε το πιο δικαιο αιτημα ολων μας,το δικαιωμα στην επιλογη.Οποιος συναδελφος η υπουργος επιθυμει να υποχρεωσει οποιονδηποτε απο εμας να παει καπου,δεν διαφερει σε τιποτα απο τον κ.Μητσοτακη που ξεσπιτωσε και εξαθλιωσε χιλιαδες συναδελφους.Εθελοντικη μετακινιση απο ολους τους φορεις.Ενταξη στο σωμα της ΕΛ.ΑΣ οσων επιθυμουν να παραμεινουν.Χρησιμοποιηστε την πολυχρονη εμπειρια που εχουν οι π.Δ.Α στην καθημερινοτητα και στα προβληματα του πολιτη.Ενας τροπος να φερετε πιο κοντα την ΕΛ.ΑΣ στον κοσμο.

 • 23 Μαρτίου 2015, 12:22 | Κυριάκος ταρατιτας

  Κ. υπουργέ θα πρότεινα να τεθεί και η επιλογη του υπουργείο οικονομικών πε η τε τελωνειακων εφοριακων εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία οικονομικών ώστε να διατεθεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που είναι σημαντικό στοίχημα της κυβέρνησης σας και θα μπορούσαμε να συμβάλουμε με την ένταξη μας στο υπουργείο οικονομικών όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για ελεγχους

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:07 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.

  ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 . ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ . ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ. ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΕΚΛΕΞΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΕ Ο Κ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥΕΦ ΚΑΙ ΟΣΥΕ. ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΥΡΙΟΙ? ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ !

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:24 | Μ. Δ.

  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
  Κύριε Υπουργέ γιατί έχετε ορίσει για διοικητικούς υπαλλήλους που θα στελεχώσουν τη νέα Δημοτική Αστυνομία τα 35 έτη και δεν παρέχετε τη δυνατότητα να έρθει όποιος το επιθυμεί και μπορεί να προσφέρει; Στην Ελληνική Αστυνομία που είναι μάχιμη υπηρεσία (οπλοφορία κ.ά) οι συνάδελφοι π.Δ.Α. που θα θέλουν να παραμείνουν και θα περάσουν κάποια εκπαίδευση θα είναι κάτω από 35 ετών;