Άρθρο 16: Ηλεκτρονική ταυτοποίηση-Κάρτα πολίτη

1.            Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δύνανται να χρησιμοποιούνται διαπιστευτήρια που έχουν εκδοθεί για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη από άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και είναι διασυνδεμένα με ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με βασικά μητρώα, όπως  ιδίως α) το μητρώο ταυτοτήτων, β) το μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, γ) το φορολογικό μητρώο, και δ) το δημοτολόγιο. Οι φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας σε άλλους φορείς και συστήματα του δημόσιου τομέα λειτουργούν σύμφωνα με  τον Κανονισμό 910/2014 της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών  Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμoδίου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στη διασύνδεση των διαπιστευτηρίων και των αναγνωριστικών με βασικά μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα.».

2.  α) Μια πιλοτική εφαρμογή της «κάρτας πολίτη» που θα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με τα βασικά μητρώα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορεί να εφαρμοστεί και ως μέσο ταυτοποίησης των δικαιούχων και χορήγησης της επιδότησης σίτισης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου *** «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης», ή για ανάλογες επιδοτήσεις, με έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων βάσει των τηρουμένων ηλεκτρονικών αρχείων από το Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την δημιουργία του αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε περίπτωση χορήγησης της επιδότησης, υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύσης. Για το σκοπό αυτό,  χρησιμοποιούνται οι βάσεις δεδομένων που τηρούνται από το TAXIS και το ΗΔΙΚΑ για την διακρίβωση του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης. Η διάρκεια τήρησης των στοιχείων ορίζεται διετής από την ημερομηνία συλλογής τους.

β) Μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:36 | Πλουταρχος

  Διαφωνώ στην ψήφιση του άρθρου 16 του Νομοσχεδίου για την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

  Παρακαλώ και ζητώ την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα παραλάβω οποιαδήποτε κάρτα εκδώσετε.
  Δηλώνω επίσης, ότι δεν συναινώ στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, γιατί προστατεύονται βάση του νόμου 2472/1997, και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου για την προστασία της οικογένειας μου, σε περίπτωση που αποφασιστεί από την παρούσα Βουλή, η δημιουργία ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη.

  Θεωρώ δε, ότι η Κυβέρνηση που θα προβεί σε τέτοια ενέργεια, δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μου.

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:34 | ΧΑΡΙΣΗΣ

  Ως προς μερικούς κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η Κάρτα εαν φέρει πλινθιο όπως τους περιγράφει στο εξαιρετικό του κείμενο ο κος Π.Μαντζούφας, καθηγητής Νομικής στο ΑΠΘ, με τίτλο «Βιομετρία και Βιοπολιτική»:

  – Τα δεδομένα αυτά, που μπορεί να αφορούν σε αρνητικά γεγονότα του παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις που έχουν παραγραφεί, έκτιση ποινής για ποινικά αδικήματα, καταδικαστικές αποφάσεις για χρέη που τελικά εξοφλήθηκαν, ποινικές κατηγορίες για τις οποίες ο κατηγορούμενος αθωώθηκε κλπ.) γίνονται αντικείμενο αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικής επεξεργασίας και διατηρούνται σε τράπεζες πληροφοριών.

  – Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ανασυρθούν σε οποιαδήποτε στιγμή του βίου του ατόμου και να αποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στην προσπάθεια του να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Έτσι το άτομο εγκλωβίζεται σε μια εικόνα του παρελθόντος, από την οποία ενδέχεται να επιθυμεί να απομακρυνθεί και η οποία όμως, ακόμα τον καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αυθορμητισμό.

  – Επιπλέον, με την συνεχή επεξεργασία και δημοσιοποίηση γεγονότων από τα αρχεία, το άτομο (ιδίως, το θεωρούμενο ως δημόσιο πρόσωπο) έχει περιορισμένες δυνατότητες να μεταβάλει τις επιλογές του και να αξιοποιήσει ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, καθώς ο φόβος της δημοσιογραφικής «υπενθύμισης» αρνητικών στιγμών του παρελθόντος, τον καθηλώνει στην απομόνωση. Με τον τρόπο αυτό παραβλάπτεται η δυνατότητα του ατόμου να απομακρύνεται από σφάλματα του παρελθόντος, και να διεκδικεί την κοινωνική του επανένταξη.

  – Ειδικά όταν τα αρχεία προσωπικών δεδομένων συλλέγονται για τις ανάγκες δημοσιογραφικής έρευνας, αποτελούν δηλαδή σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριών από ποικίλες χρονικές στιγμές κατά την υποκειμενική κρίση του συλλέκτη τους, οδηγούν συχνά σε μια παραπλανητική συνολική εικόνα του ατόμου(22), η οποία λόγω της δύναμης των ΜΜΕ, υποβάλλεται στο κοινό και προσδιορίζει καθοριστικά την κοινωνική του εικόνα. Έτσι, το άτομο χάνει την δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, να αναπτύσσει με το κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις που να εξαρτώνται από δικές του επιλογές, και να μην μετατρέπεται σε πληροφοριακό δεδομένο από τρίτα πρόσωπα.

  – Η σοβαρότητα των ανωτέρω απειλών γίνεται περισσότερο εμφανής και ο κίνδυνος μεγαλύτερος, όταν η αυτόματη καταγραφή και ταξινόμηση των πληροφοριών άγει στην κατηγοριοποίηση των ατόμων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Η κατάταξη με βάση ένα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικών, ενώ συχνά εξυπηρετεί ανάγκες άσκησης κοινωνικής πολιτικής (π.χ η συμπεριφορά των ασθενών σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα(23)), συνήθως αποβαίνει το μοναδικό στοιχείο που προσδιορίζει την κοινωνική ταυτότητα του ατόμου, αναγκάζοντας έμμεσα το πληροφοριακά στιγματισμένο πρόσωπο να συμμορφωθεί σε ορισμένο πρότυπο. Έτσι, για παράδειγμα, το ασφαλιστικό ή το συνδικαλιστικό προφίλ του ατόμου αποβαίνει κυρίαρχο στοιχείο της συνολικής του προσωπικότητας τα δε επιμέρους στοιχεία (αρνητικά ή θετικά) αυτού του πορτραίτου, επικαθορίζουν την σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του.

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:19 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ

  ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:51 | Αντωνάρα Ειρήνη

  Διαφωνώ διότι αυτή η κάρτα δεν είναι αξιόπιστη, ούτε ασφαλής. Μη μας την ταυτότητα τάραττε!!!! 5

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:08 | Ροδούλα Ζαφειροπούλου

  Το γεγονός και μόνο ότι μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση κάποια διάταξη για δεύτερη φορά είναι ύποπτό!
  Διαφωνώ με την κάρτα του Πολίτη

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:56 | Γ.

  Οχι στην κάρτα του πολιτη

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:34 | Ανωνυμη

  Όχι στην Κάρτα του πολίτη που στερεί το δικαίωμα της ελευθερίας του ατόμου.
  Όχι στην ανελεύθερη βούληση και στην υποταγή του ανθρώπου στην τεχνολογία!
  Η Κάρτα του Πολίτη ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνει δεκτή από κανένα μας, γιατί δεν πρεσβεύει τις υποτιθέμενες πεποιθήσεις περί δημοκρατίας και ελεύθερης βούλησης που υποστηρίχτηκαν από τους κατεξοχήν ηγέτες αυτής της χώρας.!!!!!!!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:27 | ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΡΙΣ.

  ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:48 | Θωμαϊς

  Η κάρτα του πολίτη δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον πολίτη. Αντιθέτως τον εκθέτει σε τεράστιο κίνδυνο από την συγκέντρωση των προσωπικών του στοιχείων.
  Αν πραγματικός στόχος είναι η διευκόλυνση του πολίτη στην επικοινωνία του με τις δημόσιες υπηρεσίες, ας στραφεί η προσοχή στην οργάνωση αυτών.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:31 | ΧΡΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡ.

  ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:27 | Εμμανουήλ Ρ.

  Διαφωνώ με οποιαδήποτε προϋπάρχουσα ή νέα νομοθεσία σχετίζεται με τον περιορισμό της ανθρώπινης ελευθερίας, δια της επιβολής εργαλείων απολύτου ελέγχου της ανθρώπινης υπόστασης και δραστηριότητας. Διαφωνώ επίσης με την λογική την αριθμοποίησης του ατόμου και την καθιέρωση του ηλεκτρονικού χρήματος προς επίλυση του προβλήματος της φοροδιαφυγής και διαφθοράς, προβλήματα τα οποία λύνονται πρωτίστως μέσω της δικαιοσύνης. Ο ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση, δεν μας επιτρέπει την αποδοχή της Κάρτας του Πολίτη, της Κάρτας Ασφάλισης και την χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου έχει ως στόχο την καταγραφή σε κεντρικές βάσεις δεδομένων των προσωπικών πληροφοριών του καθενός παρά την θέληση του (όπως πχ το ιατρικό ιστορικό).

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:22 | Παπαστεργίου Δέσποινα

  Διαφωνώ στην ψήφιση του άρθρου 16 του Νομοσχεδίου για την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση για τους παρακάτω λόγους:

  1. Κάθε είδους τσιπ στην ‘’κάρτα του πολίτη’’ –που λειτουργεί , δηλαδή, είτε εξ’ επαφής είτε εξ’ αποστάσεως- συνιστά έναν κινητό φάκελο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα το εξ’ αποστάσεως ελεγχόμενο τσιπ μπορεί να λειτουργήσει και ως καταδότης. Γι’ αυτό και αρνούμαι να το δεχθώ ως μέσον καταγραφής και συλλογής προσωπικών πληροφοριών.

  2. Η ασφάλεια λειτουργίας αυτού του είδους της τεχνολογίας έχει αποδειχθεί, επιστημονικώς , ότι είναι ανεπαρκής.

  3. Το ευάλωτον της προτεινόμενης τεχνολογίας θέτει σε κίνδυνο την προσωπική μας ασφάλεια, ως πολιτών, αλλά και την Εθνική μας Ασφάλεια.

  4. Στην Γερμανία, το λογισμικό ανάγνωσης των καρτών αποδείχθηκε επισήμως ως ανασφαλές και αποσύρθηκε αμέσως, γι’ αυτό κι εμείς διατηρούμε ακόμα πιο σοβαρές επιφυλάξεις για την Ελληνική εκδοχή του εγχειρήματος.

  5. Κάρτες με πλινθίο (τσιπ), που περιέχουν άκρως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, περασμένες στα χέρια του οποιοδήποτε κακοπροαίρετου χάκερ, θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε σωρεία κοινωνικών, ηθικών και νομικών προβλημάτων. Γι’ αυτό και τις απορρίπτουμε.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Π.

  Ο ορος “Ανθρωπιστική κρίση” που χρησιμοποιείτε για νε περάσει αυτό το κατασκεύασμα είναι επιεικώς απαράδεκτος.
  Μπορεί ίσως να συναγωνιστεί τη φράση “Πρωτογενές πλεόνασμα” του Κου Σαμαρά
  Τη Χώρα Κύριοι δεν την καταπόντισε κανένα τσουναμι για να το αναφέρετε ως Ανθρωπιστική κρίση αλλά την υπερχρεωσαν οι προηγούμενες Κυβερνήσεις.
  Αντι πλείστων επιχειρημάτων παραθέτω την επερώτηση του σημερινού Πρωθυπουργού που έκανε ως βουλευτής της αντιπολίτευσης στις 26/11/2010 και με καλυπτει απόλυτα!

  •Στη Γερμανία, η προετοιμασία της κάρτας, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, κράτησε δέκα χρόνια με συμβόλαιο που έκανε η κυβέρνηση με εξειδικευμένη εταιρεία. Παρά την υψηλή τεχνική προετοιμασία, ομάδα χάκερς, κατάφερε με την έναρξη λειτουργίας της κάρτας να τροποποιήσει στοιχεία της και να την καταστήσει ευάλωτη, με λογισμικό που βρίσκεται δωρεάν στο διαδίκτυο.
  • Στην Μεγάλη Βρετανία, το κόστος παραγωγής της κάρτας εκτιμήθηκε αρχικά περί τα 10 και 20 εκατομμύρια λίρες (εκτίμηση του London School of Economics το 2009), ποσό που θα προσέθετε πολύ μεγάλο οικονομικό βάρος στην χώρα. Επιπλέον στην Μ. Βρετανία υπάρχουν 2 είδη κάρτας, μια για τους πολίτες της χώρας και μια για τους πολίτες άλλων χωρών εκτός ΕΕ.
  •Στην Ελλάδα δεν έχει υπολογιστεί ακόμη το κόστος, αν και στη διαβούλευση φαίνεται ότι τα χρήματα για την κάρτα σκοπεύει να τα πάρει η κυβέρνηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενώ έως σήμερα δεν έχει χρηματοδοτήσει ακόμα ούτε βασικές ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές για τους πολίτες.
  Δεδομένου ότι
  Εξαγγέλλεται ένα έργο χωρίς εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, χωρίς χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, χωρίς υπολογισμό του κόστους προετοιμασίας, κατασκευής και συντήρησης και το κυριότερο χωρίς υπολογισμό του οφέλους που θα προκύψει, αν προκύπτει όφελος για τους πολίτες και τους θεσμούς του κράτους.
  Στο διαδίκτυο η διαβούλευση του σχετικού κειμένου έχει δεχθεί εκατοντάδες αρνητικά σχόλια μέσα σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα.
  Ερωτάται ο κ. Υπουργός
  1.Ποιους πολίτες θα αφορά η κάρτα;
  2.Θα είναι υποχρεωτική η απόκτησή της;
  3.Με τι κόστος θα επιβαρυνθεί ο κάθε πολίτης για την προμήθειά της;
  4.Ποιος θα αναλάβει το οικονομικό βάρος λειτουργίας της τεράστιας υπηρεσίας που θα απαιτηθεί να συγκροτηθεί, προκειμένου να συντηρηθεί τεχνικά και να λειτουργήσει με σοβαρότητα και ασφάλεια;
  5.Ποιος θα αναλάβει το έργο προετοιμασίας και κατασκευής της κάρτας;
  6.Ποιο θα είναι το κόστος κατασκευής της κάρτας και της συντήρησης αυτής της ψηφιακής υπηρεσίας;
  7.Εν τέλει, τι εξυπηρετεί η τρέχουσα διαβούλευση, όταν στο ίδιο το περιεχόμενο του τρέχοντος κειμένου διαβούλευσης (Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Κάρτας Πολίτη), το αρμόδιο υπουργείο δηλώνει ότι «οι τεχνικές προδιαγραφές της Κάρτας Πολίτη, καθώς και οι διαδικασίες έκδοσης και διαχείρισής της […] μόλις οριστικοποιηθούν, θα τεθούν σε διαβούλευση μαζί με το προσχέδιο νόμου για την Κάρτα Πολίτη»;
  Οι ερωτώντες βουλευτές:
  Τσίπρας Αλέξης
  Διώτη Ηρώ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:37 | Δημήτρης Τσιολακίδης

  Επιτρέπω να με παρακολουθεί μόνο το αδέσποτο που υιοθέτησα γιατί με έχει ανάγκη. Θέλω να έχω καθαρή ζωή αλλά όχι και διάφανη. Δε χρωστώ τη ζωή μου σε καμία ιδεολογία παρά μόνο σε μία αδήριτη ανάγκη για μετάδοση του DNA με σκοπό να ολοκληρωθεί ένας υπαρξιακός διάλογος που κάποτε σταμάτησε απρόσμενα. Η βία που επακολούθησε είναι καταγεγραμμένη στην ανθρώπινη ιστορία στο σύνολό της οπότε τέτοια εξατομίκευση της ιστορίας είναι απελπιστικά εμετική!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:16 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Η ρύθμιση αποτελεί καταφανή παράβαση των διατάξεων του νόμου 2472/1997 που απαγορεύει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή του προσώπου που αφορά.
  Συνεπώς, δεν πρέπει η χορήγηση να είναι υποχρεωτική, χωρίς συγκατάθεση του κάθε πολίτη χωριστά, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς το σύνολο των στοιχείων που θα συλλεγούν και θα είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:49 | ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

  ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ,ΨΗΦΙΣΜΑ,ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΥ ΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:27 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΥΡ.

  ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:25 | Σοφία Πετάση

  Όπως και στην προηγούμενη διαβούλευση, έτσι και σήμερα δηλώνω ότι δεν επιθυμώ καμίας μορφής φακέλωμα, καθώς δεν ξέρω σε ποιά χέρια μπορεί να βρεθο΄ν τα στοιχεία μου

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:20 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ 0 ——————————

  ΝΟΜΙΖΑΜΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΑ ………..!!!!!!!!!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:16 | Πολυχρόνης

  Η ηλεκτρονική παρακαλούθηση παραπέμπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα και συνεπάγεται στέρηση ελευθερίας και ευθύτατη εισβολή στην προσωπική σφαίρα του καθενός μας.Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, ήρθε η ώρα εδώ να πεθάνει ? Και μετά την κάρτα θα ακολουθήσει εμφύτευμα ? Κατηγορηματικά απορρηπτέα !

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:12 | Αλίκη

  Να κυτάξουμε το συμφέρον του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και όχι τα ξένα συμφέροντα που επιβουλεύονται την ελευθερία μας.
  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:09 | ΧΑΡΙΣΗΣ

  Σύμφωνα με το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης: «Η Κάρτα Πολίτη θα διαθέτει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά ασφάλειας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα…..Για το σκοπό αυτό, οι τεχνικές προδιαγραφές της Κάρτας Πολίτη, καθώς και οι διαδικασίες έκδοσης και διαχείρισής της, θα είναι σύμφωνες με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και θα υιοθετούν καλές πρακτικές ασφαλείας,….»

  Είναι δεδομένο ότι επαρκής ασφάλεια δεδομένων ούτε υπήρξε ούτε και πρόκειται να υπάρξει. Ειδικότερα το Διαδίκτυο ήταν, είναι και θα είναι σχεδόν διάτρητο, ενώ ο ακήρυκτος πόλεμος γύρω από την πληροφορία και την ασφαλή της διακίνηση συμπορεύεται χρονικά με … την ιστορία του ανθρώπου.

  Μάλλον η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι παραπροϊόν και ότι πρώτιστος σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των μηχανισμών.

  Τα παραδείγματα του πόσο «ασφαλείς» είναι οι βάσεις δεδομένων είναι πολλά:

  – Τον Δεκέμβριο του 2010 διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ δήλωσε για τις βάσεις δεδομένων της NSA πως: «Δεν υφίσταται πλέον η έννοια «ασφάλεια», «Οι πλέον εξελιγμένοι αντίπαλοι πρόκειται να παραμείνουν απαρατήρητοι στα δίκτυα μας», «Πρέπει πλέον να οικοδομήσουμε τα συστήματά μας με την παραδοχή ότι οι αντίπαλοι θα τα παραβιάσουν» (will get in), Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εμπιστευτούν «τα διαφορετικά μέρη ενός συστήματος που μπορεί ήδη να έχουν παραβιαστεί» κα.

  – Τον Αύγουστο 2010 υπέστη παραβίαση (hacking) η Γερμανική Κάρτα του Πολίτη από hackers, και αναγνώστηκαν τα δεδομένα της, σε ζωντανή εκπομπή της γερμανικής τηλεόρασης.

  – Το Νοέμβριο 2010 αποσύρθηκε το software (πρόγραμμα) ανάγνωσης της Γερμανικής Κάρτας του Πολίτη μετά από «τρύπα» ασφαλείας που παρατηρήθηκε σε αυτό.

  – Τον Δεκέμβριο του 2010 hackers επιτέθηκαν και παραβίασαν την ιστοσελίδα της Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας, φέρεται σήμερα ένας σημαντικός μη κυβερνητικός διακρατικός οργανισμός, ο μεγαλύτερος σε παγκόσμια κλίμακα μετά τον ΟΗΕ (πληροφορίες από την Wikipedia))

  – Τον Δεκέμβριο του 2010 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε πως από τον Σεπτέμβριο του 2010, 10 φορές hackers παραβίασαν ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα ιδιωτικών εταιρειών και πραγματοποίησαν διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις με συνολικό κόστος χιλιάδων € για τις εταιρείες.

  – Τον Δεκέμβριο του 2010 hackers επιτέθηκαν στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας Gwaker.com και υπέκλεψαν 1,3 εκ κωδικούς μελών αυτής της ιστοσελίδας.

  – Τον Δεκέμβριο του 2010 hackers έσπασαν την βάση δεδομένων του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) υπέκλεψαν τα στοιχεία των μελών και τα passwords που είχαν και τα δημοσίευσαν όλα σε μια ιστοσελίδα.

  – Τον Δεκέμβριο του 2010 οι εταιρείες VISA και Mastercard διέκοψαν τις δωρεές προς το WikiLeaks. Σε απάντηση αυτής της ενέργειας hackers επιτέθηκαν στα διαδικτυακά συστήματα αυτών των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και τα έθεσαν εκτός λειτουργίας για μια ημέρα τουλάχιστον,

  – Τον Ιανουάριο του 2011 hackers έσπασαν την βάση δεδομένων της Αμερικανικής Τράπεζας PenFed. Πελάτες της Τράπεζας αυτής είναι Αμερικανοί στρατιωτικοί, και υπαλληλοι του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

  και άλλα πολλά που δεν χωράνε σε αυτό το φυλλάδιο.

  Αυτές οι βάσεις δεδομένων δεν είχαν υιοθετήσει «καλές πρακτικές ασφαλείας»; Δεν ενδιαφέρονταν για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών τους; Νομίζουμε ότι εφαρμόζουν τα καλύτερα δυνατά συστήματα ασφαλείας, και το πιο πιθανό να είναι καλύτερα από αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τη βάση της «Κάρτας του Πολίτη». Πιστεύετε μετά από τα ανωτέρω γεγονότα που παρατίθενται, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι ασφαλή στην βάση δεδομένων της «Κάρτας του Πολίτη»; Είναι ποτέ δυνατόν, όποιο σύστημα ασφαλείας κι αν χρησιμοποιηθεί, να είναι άτρωτο; Μπορεί να πάρει στους κλέφτες λίγο χρόνο για να «αναβαθμιστούν» για να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα «πρόκληση», αλλά να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουν.

  Ειδικά εάν η βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικά στοιχεία –δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό σε αυτή τη φάση, η Γερμανική όμως Κάρτα του Πολίτη περιλαμβάνει και ψηφιακή φωτογραφία και δακτυλικό αποτύπωμα- τότε η κλοπή που θα υποστεί το θύμα θα είναι κλοπή εφόρου ζωής. Εάν περιέχει δακτυλικά αποτυπώματα, αποτύπωμα παλάμης, την ίριδα κα και αυτά τα στοιχεία διαρρεύσουν έχετε φαντασθεί ποια μπορεί να είναι η συνέπεια τέτοιας διαρροής; Σκεφτείτε: Αν χάσετε την πιστωτική σας ή την κάρτα αναλήψεων, η εκδότρια τράπεζα μπορεί να σας την αντικαταστήσει. Αν το PIN σας διαρρεύσει, η τράπεζα μπορεί να σας δώσει ένα νέο. Ακόμη και ο αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να αντικατασταθεί. Αλλά τι θα κάνετε εάν κάποιος κλέψει την σάρωση της ίριδάς σας; Ποιος θα σας δώσει νέα μάτια;

  Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι ασφαλής, απαραβίαστη, απαραχάρακτη, απροσπέλαστη από τρίτους, τεχνολογική μέθοδος ταυτοποίησης δεν υπάρχει και δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει. Ότι ψηφιοποιείται σε βάση δεδομένων, υποκλέπτεται.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:45 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:43 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:34 | π. Κωνσταντίνος Πετάσης

  Δεν καταλαβαίνω γιατί ενώ υπήρξε παλαιότερα διαβούλευση πάνω στο ίδιο θέμα, το κράτος επανέρχεται και ζητά και πάλι τη γνώμη μας!
  Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποκτήσουμε σε καιρούς οικονομικά τραγικούς και άλλο ένα έγγραφο που οπωσδήποτε θα στοιχήσει οικονομικά.
  Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρξει και νέο φακέλωμα και μάλιστα από το κράτος δεδομένου ότι έχει και παλαιότερα αποδειχθεί ότι δεν είναι ασφαλή τα στοιχεία μας όσο κι αν ληφθούν μέτρα ασφαλείας.
  Γι’ αυτούς του λόγους διαφωνώ με τις ρυθμίσεις που προτείνονται.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:08 | ΑΘΗΝΑ

  Διαφωνώ με την εφαρμογή της κάρτας του πολίτη, γιατί παραβιάζει την προσωπική μας ελευθερία και μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μας δεδομένα, για οποιονδήποτε λόγο από οποιονδήποτε «ειδήμονα». Πέραν τούτου παραβιάζει και τις Θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, διότι η ελευθερία του ανθρώπου είναι δώρο του Θεού, την οποία η κάρτα του πολίτη προσπαθεί να καταργήσει. Μπορεί η τεχνολογία να έχει βοηθήσει- διευκολύνει τη ζωή μας, όμως η διευκόλυνση καλό θα ήταν να έχει και κάποια όρια. Ποια θα είναι η εγγύηση ασφαλείας (hacking); Δε συμφωνώ με τη διάθεση της. Είναι ενδιαφέρον που λαμβάνετε υπόψιν την άποψη των πολιτών, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα λάβετε σοβαρά υπόψιν την άρνηση μας να την παραλάβουμε και να καταργήσετε το σχέδιο.
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΑΝΤΩΣ, ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:47 | ΕΥΘΑΛΙΑ

  ΔΙΑΦΩΝΩ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:35 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  —————-Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο ——————————

  ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ… ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΑ …..

  ΕΠΙΕΙΚΩΣ ———————-Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ 0 ————–

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:31 | ΑΣΠΑΣΙΑ

  ΔΙΑΦΩΝΩ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:30 | ΑΝΝΑ Μ.

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:16 | Θεοδοσία Π.

  Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:45 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  ΔΙΑΦΩΝΩ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:02 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:38 | Γεωργία Κώτσια

  Διαφωνω! Δεν την δέχομαι!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:35 | ΒΕΡΡΟΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  Δεν είναι ασφαλές από υποκλοπή

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:50 | ΕΙΡΗΝΗ

  ΔΙΑΦΩΝΩ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:36 | ΧΑΡΙΣΗΣ

  Θα μπορούσαμε να δεχτούμε ως στοιχειωδώς «ασφαλή» την παραχώρηση αυτής της … ιδιόμορφης και αφανούς εξουσίας στους διαπιστευμένους «χειριστές» των συστημάτων διαχείρισης της ελευθερίας των πολιτών (διότι περί αυτού πρόκειται), εάν ζούσαμε σε μια «κοινωνία αγγέλων».

  Δυστυχώς όμως στην σημερινή κοινωνία -η οποία πλέον μέσω της Κάρτας Πολίτη και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «τακτοποιείται» με …ηλεκτρονικό τρόπο -, η διαφθορά και η απάτη έχουν καταστεί σχεδόν οι απαραίτητες «πιστοποιήσεις καταλληλότητας» και «καπατσοσύνης» προκειμένου κάποιος να ανέλθει σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Ας μην γελιόμαστε, ανάμεσά μας ζουν άνθρωποι που είτε έχουν χαλαρές έως και ανύπαρκτες ηθικές αντιστάσεις ή που είναι ευάλωτοι σε εκβιασμούς και απειλές ή ακόμα και κάποιοι (έστω λίγοι) που είναι εκτελεστικά όργανα εξωθεσμικών φανερών ή μυστικών οργανώσεων.
  O κος Falciani με την περίφημη λίστα καταθετών που έκλεψε από την HSBC Ελβετίας δεν είχε μια από τις ανώτερες δυνατότητες πρόσβασης στη βάση δεδομένων της HSBC;

  H HSBC δεν είχε υιοθετήσει «καλές πρακτικές ασφαλείας»; Προστατεύθηκε από αυτές τις πρακτικές;

  ΌΧΙ. Δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Τα στοιχεία όμως αυτά ο κος Falciani τα μοσχοπουλάει τώρα πια σε κυβερνήσεις: Ήδη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία έχουν αγοράσει αυτές τις λίστες.

  Εάν μια ιδιωτική πολυεθνική Τράπεζα δεν μπόρεσε να αποτρέψει έναν τέτοιον κίνδυνο για τα συστήματά της, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι ένα Ελληνικό Υπουργείο θα τα καταφέρει καλύτερα; Και πολύ περισσότερο εάν πελάτες είναι ξένες κυβερνήσεις, τότε όπως βλέπουμε και από την περίπτωση του κου Falciani μια παράνομη πώληση «μετατρέπεται» σε μια νόμιμη αγορά !!! Το ερώτημα που προκύπτει εδώ μεγαλοπρεπώς είναι: «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;;;»

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:11 | Jannette

  » Σκέπτομαι άρα υπάρχω»! Διαφωνώ!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:52 | ΝΕΛΛΥ

  ΔΙΑΦΩΝΩ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:51 | ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΟΧΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ.
  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΗΣΤΟΥ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:59 | Μαρία Παπαδάκου

  Δεν υπάρχει περίπτωση να παραλάβω μια κάρτα η οποία αποτελεί κίνδυνο τόσο για τα προσωπικά δεδομένα μου όσο και για την προσωπική μου ελευθερία!
  Σκεφτείτε άλλου είδους μεταρρυθμίσεις και όχι βιαστικά… απλά για να λέτε ότι κάτι κάνατε!!!!!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:34 | ΜΑΡΙΑ

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:20 | ΓΙΑΝΝΗΣ Σ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΑ ΔΙΝΕΙ.ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΣΠΑΣΟΥΝΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΑΚΕΡΣ?
  ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟΣΗ ΒΙΑΣΥΝΗ? ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΚΕΛΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΜΑΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:10 | Βασιλική Νικολαΐδου

  Διαφωνώ!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:09 | Γεωργιος Μπερουκας

  Διαφωνω καθετα με την ψηφιση του εν λογω αρθρου.Δεν επιθυμω να υπαρχουν υποδομες η δυνατοτητες για εμμεσα φακελωματα και κλοπη προσωπικων δεδομενων. Δεν επιθυμω να μπουν τα θεμελια για επικινδυνες καταστασεις στο μελλον.
  Το προβλημα τις πατριδας μας δεν ειναι το ποσο γρηγορα θα βγαλουμε ενα πιστοποιητικο κτλ.. Το προβλημα της πατριδας μας ειναι η ελλειψη ηθικης, προτυπων, αξιων, πρωτα στους διοικουντας και κατ επεκταση σε μερος του λαου. Εκει να ριξετε το βαρος και μη δοκιμασετε πειραματα πανω στον ελληνικο λαο ο οποιος εχει δειξει στο παρελθον οτι ανθισταται σφοδρα σε παρομοιες διαδικασιες. Μην δημιουργηται νεα προβληματα στον ηδη δοκιμαζομενο λαο μας. Η ευθυνη και η συνεπειες θα ειναι πανω σε αυτους που θα τολμησουν να το φερουν στη βουλη.

  Μετα τιμης

  Γεωργιος Μπερουκας

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:43 | ΜΑΡΙΑ

  ΔΙΑΦΩΝΩ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:27 | ΜΑΡΙΑ Π

  ΔΙΑΦΩΝΩ με την κάρτα του πολίτη. Μου στερεί την ελευθερία.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:01 | ΑΝΝΑ

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:36 | ΜΑΡΙΑ ΖΗΜΙΑ

  ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:29 | ΑΝΝΑ

  ΔΙΑΦΩΝΩ