Άρθρο 04 – Γενικές αρχές χορήγησης των ενισχύσεων

Στα καθεστώτα εφαρμόζονται οι παρακάτω γενικές αρχές:
1. Ενιαίο Επενδυτικό σχέδιο
Για την εφαρμογή των ενισχύσεων των καθεστώτων θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο επενδυτικό έργο και κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), η οποία αρχίζει εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια περιοχή (περιφέρεια Nuts 3).
2. Κανόνες Σώρευσης
α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται με καθεστώτα δεν επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ή καθεστώς de minimis. Κατ’ εξαίρεση στην απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων του παρόντος νόμου μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα σώρευσης των ενισχύσεων του καθεστώτος αυτού με τις ενισχύσεις συγκεκριμένων άλλων καθεστώτων, με την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης που ορίζονται στο Γ.Α.Κ. ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης που προβλέπονται στο ενωσιακό πλαίσιο βάσει του οποίου συστήνεται το καθεστώς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται κατά περίπτωση στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση και ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του.
γ. Σε περιπτώσεις συνδυασμού των ενισχύσεων του παρόντος νόμου με ενωσιακή χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κράτους, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 Γ.Α.Κ.
3. Αρχή «Deggendorf»
Στα καθεστώτα δεν δύνανται να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά. Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον παρόντα νόμο, οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.
4. Χαρακτήρας Κινήτρου
Οι ενισχύσεις των καθεστώτων οφείλουν να λειτουργούν ως κίνητρο, με την έννοια του άρθρου 6 Γ.Α.Κ., για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν θα πρέπει να παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης· β) την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης· γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου· δ) τον κατάλογο των δαπανών του έργου· ε) τα είδη ενίσχυσης (επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή, εισφορά κεφαλαίου ή άλλο) και το ποσό της δημό¬σιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο.
Έναρξη των εργασιών είναι το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

 • 16 Μαΐου 2016, 15:12 | ICAP ADVISORY Α.Ε.

  Προτείνεται να προστεθεί στο γενικό μέρος κάποιου είδους χρονοδιάγραμμα για τη συχνότητα και το χρόνο προκήρυξης των επιμέρους καθεστώτων ώστε να είναι εφικτός ο προγραμματισμός των επενδυτικών σχεδίων από την πλευρά των επιχειρήσεων, ιδίως για τα καθεστώτα του Κεφαλαίου Θ Γενικές Ενισχύσεις τα οποία αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων.

 • 16 Μαΐου 2016, 15:13 | ΣΕΣΜΑ

  Σημειώνεται ότι ο ορισμός του Ενιαίου Επενδυτικού Σχεδίου δεν χρησιμοποιείται / μνημονεύεται στα επόμενα Άρθρα.

 • 16 Μαΐου 2016, 14:50 | ΑΣΠΗ ΕΛΛΑΣ

  Η έννοια του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» από τον ίδιο δικαιούχο, είτε αφορά τον ίδιο δικαιούχο είτε αναφέρεται σε όμιλο, πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο υπάγεται το κάθε επενδυτικό σχέδιο. Συνεπώς τα έργα του ίδιου δικαιούχου (ακόμα και σε επίπεδο ομίλου) θα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά, εφόσον υπάγονται σε διαφορετικό τομέα οικονομίας, και όχι ως ενιαία επενδυτικά σχέδια. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι επενδύσεις ιδιαίτερα σε περιοχές της Ελλάδος που τις έχουν ανάγκη.

 • 2. στο «Άρθρο 04 – Γενικές αρχές χορήγησης των ενισχύσεων» να προστεθεί παρ. 5 ως ακολούθως:

  «[…] 4. Χαρακτήρας Κινήτρου

  Οι ενισχύσεις των καθεστώτων οφείλουν να λειτουργούν ως κίνητρο, με την έννοια του άρθρου 6 Γ.Α.Κ., για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν θα πρέπει να παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου […].

  5. Αρχή της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

  Στα καθεστώτα δεν δύνανται να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων. Ιδιαίτερα η προσβασιμότητα των υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών στα άτομα με αναπηρία πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ (Βλ. ν.4074/2012) […]».

 • 16 Μαΐου 2016, 12:08 | ΕΛΙΚΑ ΑΕ

  Η έννοια του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» από τον ίδιο δικαιούχο, ακόμα και σε επίπεδο ομίλου, πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο υπάγεται το κάθε σχέδιο. Κατά συνέπεια προτείνεται τα έργα του ίδιου δικαιούχου (ακόμα και σε επίπεδο ομίλου) να εξετάζονται ξεχωριστά, εφόσον υπάγονται σε διαφορετικό τομέα οικονομίας, και όχι ως ενιαία επενδυτικά σχέδια. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην χώρα μας, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ανάγκη νέων επενδύσεων.

 • 1. Άρθρο 4 παρ.1 Τα έργα του ίδιου δικαιούχου,και σε βάση ομίλου, θα πρέπει να εξετάζονται μοναδικά, εφόσον υπάγονται σε διαφορετικό τομέα οικονομίας, και όχι ως ενιαία επενδυτικά σχέδια.

 • 15 Μαΐου 2016, 23:02 | ΔΗΜΤΣΑΣ Ν.

  Παρ.4: Κατ’ εξαίρεση να αποτελέσουν επιλέξιμες δαπάνες, όλες οι κατά το αρ. 8 δαπάνες, αναδρομικά από 1.1.2016 (ή και νωρίτερα) και μέχρι την υποβολή αίτησης, για όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2016, με δεδομένη την μη ύπαρξη Αναπτυξιακού Νόμου στο διάστημα αυτό.

 • 15 Μαΐου 2016, 15:52 | Ο. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  (Άρθρο 4, παρ. 4)
  Κατά την εξαγορά, με ποιον συγκεκριμένο τρόπο τεκμηριώνεται η “στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση”;

 • Στο άρθρο 4 παράγραφο 4, κατ’ εξαίρεση να αποτελέσουν επιλέξιμες δαπάνες όλες οι κατά το άρθρο 8 δαπάνες, αναδρομικά από 1.1.2016 (ή και νωρίτερα) και μέχρι την υποβολή αίτησης, για όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2016, με δεδομένη τη μη ύπαρξη Αναπτυξιακού Νόμου στο διάστημα αυτό.

 • 12 Μαΐου 2016, 09:22 | Ματθαίος Ροβιτοπουλος

  Ενώ ο κύριος Σταθάκης με δηλώσεις του ανέφερε στις 12/10/2015 σε επίσημη συνέντευξη τύπου του Υπουργείο πως οι δαπάνες για τα επενδυτικά σχέδια θα είναι επιλέξιμες αναδρομικά από 1/10/2015 εν τούτοις βλέπουμε πως κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν ισχύει αλλά αποκλείονται από τις ενισχύσεις όσοι πίστεψαν τον υπουργό και ξεκίνησαν μέσα στην ύφεση να υλοποιούν επενδυτικά σχέδια υπολογίζονται πως ο Υπουργός θα τιμήσει το λόγο του.
  Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε το σχετικό linkμε τις δηλώσεις του Υπουργού
  http://www.antenna.gr/news/Economy/article/425308/stathakis-eos-to-telos-toy-etoys-o-neos-anaptyxiakos-nomos

 • 5 Μαΐου 2016, 17:36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  «Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.»

  Εννοούμε προφανώς εναρξη των εργασιών που ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ στην επενδυτική πρόταση, και όχι εργασίες που αφορούν την επένδυση συνολικά, αλλά δεν δηλώνονται στην πρόταση που υποβάλλουμε στον Αν. Νόμο.