Άρθρο 24: ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

24.1 Για την Πιστοποίηση Καταστήματος καταβάλλονται:
24.1.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
24.1.2 Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Καταστήματος.
24.1.3 Ετήσιο τέλος λειτουργίας Καταστήματος.