Άρθρο 23: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

23.1 Για την πιστοποίηση ενός Καταστήματος διεξαγωγής Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων υποβάλλεται από τον κάτοχο της Άδειας Εκμετάλλευσης αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.
23.2 Η χορηγούμενη από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποίηση Καταστήματος ισχύει από την επομένη της έκδοσής της και για αόριστο χρόνο. Η πιστοποίηση για να διατηρείται ισχυρή πρέπει, κάθε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, να προκαταβάλλεται από τον κάτοχο της Άδειας Εκμετάλλευσης το προβλεπόμενο ετήσιο τέλος λειτουργίας Καταστήματος.
23.3 Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου της Άδειας Εκμετάλλευσης, τα στοιχεία της επιχείρησης που ασκεί την κύρια δραστηριότητα στο Κατάστημα, τα στοιχεία του ατόμου που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος.
23.4 Η αίτηση συνοδεύεται από:
23.4.1 Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:
α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,
β. σε περίπτωση μικτών χώρων, το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν των χώρων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές αδειοδότησης της κύριας δραστηριότητας, η οποία ασκείται στο Κατάστημα.
23.4.2 Αποδεικτικό κυριότητας ή μίσθωσης του Καταστήματος από τον κάτοχο της Άδειας Εκμετάλλευσης. Εναλλακτικά, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της επιχείρησης που ασκεί την κύρια δραστηριότητα στο Κατάστημα και του κατόχου της Άδειας Εκμετάλλευσης, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία σε αυτό Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων.
23.4.3 Αν πρόκειται για πολυκατοικία, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι, από τον ισχύοντα κανονισμό της, δεν απαγορεύεται η χρήση του προτεινόμενου χώρου ως Καταστήματος για τη διενέργεια Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να προσκομιστεί η υπεύθυνη δήλωση, προσκομίζεται θεωρημένο αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας.
23.4.4 Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εφόσον αυτή προβλέπεται για το είδος της κύριας δραστηριότητας του Καταστήματος.
23.4.5 Σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων, για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, ως εξής:
α. Εφόσον το Κατάστημα προβλέπεται να είναι εφοδιασμένο με άδεια λειτουργίας, επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου από τον φορέα έκδοσης της άδειας σχεδίου κάτοψης, σε ευανάγνωστη κλίμακα, επί του οποίου διπλωματούχος μηχανικός ή υπομηχανικός έχει οριοθετήσει με σαφήνεια τον χώρο τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων και τον προβλεπόμενο χώρο Παιγνιομηχανημάτων για τους ανηλίκους, όπου απαιτείται από τον Κανονισμό. Επίσης, βεβαιώνει το καθαρό εμβαδόν των παραπάνω χώρων καθώς και το συνολικό εμβαδόν του Καταστήματος.
β. Εφόσον το Κατάστημα δεν προβλέπεται να είναι εφοδιασμένο με άδεια λειτουργίας, επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου από τον φορέα έκδοσης της οικοδομικής άδειας σχεδίου κάτοψης, σε ευανάγνωστη κλίμακα, επί του οποίου διπλωματούχος μηχανικός ή υπομηχανικός έχει οριοθετήσει με σαφήνεια τον χώρο τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων και τον προβλεπόμενο χώρο Παιγνιομηχανημάτων για τους ανηλίκους, όπου απαιτείται από τον Κανονισμό. Επίσης, βεβαιώνει το καθαρό εμβαδόν των παραπάνω χώρων καθώς και το συνολικό εμβαδόν του Καταστήματος.
23.4.6 Για το άτομο που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος:
α. Επικυρωμένα αντίγραφα:
αα. του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου,
αβ. τίτλου σπουδών, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού.
αγ. στοιχείων τεκμηρίωσης ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, εάν δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα ή δεν έχει τίτλους σπουδών από ελληνικό σχολείο,
β. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι:
βα. έχει λάβει γνώση του Κανονισμού και της υποχρέωσής του να λειτουργεί το Κατάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του,
ββ. έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει υποχρέωση στράτευσης ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (ότι κατά περίπτωση ισχύει),
βγ. δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
23.4.7 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
23.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, εάν χρειαστεί, να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή επεξηγήσεων, έτσι ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Πιστοποίησης Καταστήματος.
23.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Πιστοποίηση Καταστήματος ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης.
23.7 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Καταστήματος στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:40 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Το ζητάει ο νόμος. Παρόλα αυτά η άποψή σας σημειώνεται.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 15:55 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Τα τέλη και τα παράβολα προβλέπονται στον ν.4002/2011 (Α 180) περιοριστικά και κατά συγκεκριμένο είδος.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Σχετικά με τους τύπους πιστοποίησης των καταστημάτων και τις προδιαγραφές τους:

  1.- Απ’ όσα αναφέρονται στο άρθρο 21, τα καταστήματα του τύπου Α’ (αμιγείς χώροι) την μόνη διοικητική άδεια για τη νόμιμη λειτουργία τους θα την λαμβάνουν από την Ε.Ε.Ε.Π. και όχι μέσω κάποιου αρμόδιου Δήμου, όπως στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Στα καταστήματα αυτά υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούνται μέχρι 30 παιγνιομηχανήματα. Τριάντα παιγνιομηχανήματα επί 3τ.μ./παίγνιο ίσον 90 τετραγωνικά χώρο καταστήματος μόνο για τα παιγνιομηχανήματα.
  Τα καταστήματα αυτά, που θα φιλοξενούν τόσους παίκτες και ιδίως μικρής ηλικίας, δε θα πρέπει να ελέγχονται και για τους υγειονομικούς όρους της λειτουργίας τους;
  Δε θα πρέπει να έχουν τις ελάχιστες τουαλέτες ή την τουαλέτα για τα Α.Μ.Ε.Α. που απαιτούνται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος;
  Επίσης, τα καταστήματα τύπου Α’ δε θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και των παικτών;

  Το δικηγορικό μας γραφείο προτείνει σε αυτήν την περίπτωση να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις που απαιτούν οι ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
  Στην περίπτωση αυτή, τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου ελέγχονται από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες και την πυροσβεστική υπηρεσία.
  Η τροποποίηση που θα μπορούσε να γίνει στην υφιστάμενη νομοθεσία, προς εξυπηρέτηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, είναι να μην απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του εκάστοτε Δήμου.

  2.- Για την υποχρέωση ελέγχου και επόπτευσης του χώρου από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης του καταστήματος, υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες, χωρίς να καταγράφεται/αποθηκεύεται η εικόνα σε οποιοδήποτε μέσο ;
  Σε διαφορετική περίπτωση, πως θα είναι ικανοποιητική, κατά την γνώμη της Ε.Ε.Ε.Π., η επόπτευση του χώρου (κλειστού και υπαίθριου) πάνω από 90 τ.μ.; Πόσα άτομα θα πρέπει να απασχολούνται για να καλύπτουν αυτήν την υποχρέωση;
  Οι αόριστες έννοιες θα πρέπει να διευκρινίζονται για να μην υπάρχει δυνατότητα παρερμηνειών και καταστρατηγήσεων των πραγματικών προθέσεων του νομοθέτη από τους εφαρμοστές του νόμου και τα ελεγκτικά όργανα.

  3.- Επί των προβλέψεων του άρθρου 23.4.3, θα πρέπει να διευκρινισθεί αν θα απαιτείται η προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού στις περιπτώσεις που η πολυκατοικία δεν έχει κανονισμό πολυκατοικίας.

  4.- Επί των προβλέψεων του άρθρου 23.4.5, είναι αυτονόητο ότι ο ιδιώτης μηχανικός δεν μπορεί να επέμβει επί των θεωρημένων κατόψεων είτε της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, είτε της οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή θα κατατίθεται η θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία κάτοψη και η κάτοψη του ιδιώτη μηχανικού, όπου θα αποτυπώνεται ο χώρος και ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων, προκειμένου να μπορεί να γίνει έλεγχος αυτών.

  5.- Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των φακέλων των καταστημάτων είναι αποκλειστικά η Ε.Ε.Ε.Π.. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Ε.Π. αποφανθεί αρνητικά επί κάποιου αιτήματος ενδιαφερομένου, σε ποίο δευτεροβάθμιο όργανο μπορεί να προσφύγει ο ενδιαφερόμενος ;

  Βρισκόμαστε στη διάθεση σας.

  Με εκτίμηση,
  Δημήτριος Κορωνάκης
  Δικηγόρος

 • Παράγραφος 23.2
  Τα καταστήματα διαθέτουν άδειες λειτουργίας από το οικείο Δήμο, οι άδειες έχουν αόριστη ισχύ χωρίς να πληρώνουν ετήσιο τέλος.
  Ο κάθε επιχειρηματίας πληρώνει ετήσιο τέλος επιτηδεύματος το οποίο μπορεί να το πληρώσει και με δόσεις.
  Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να προκαταβάλλεται και ετήσιο τέλος λειτουργίας καταστήματος. Για να περιορίζει την λειτουργία τους, για να την καθιστά ασύμφορη,
  εξηγείστε τον λόγο σας παρακαλώ.

 • 29 Ιουνίου 2012, 21:51 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23.4.6 ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΠΕΥΘΗΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ . ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ.

 • 28 Ιουνίου 2012, 12:17 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Καραβατσέλου Εύα.
  Έτσι όμως δεν θα ξέρουμε αν ο χώρος που προτείνει κάποιος είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει αδειοδοτηθεί για την κύρια δραστηριότητα. Διακινδυνεύουμε λοιπόν ο χώρος να είναι πολεοδομικά εντάξει αλλά να μην περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας .
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 27 Ιουνίου 2012, 12:19 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικολία.
  Ο μηχανικός δεν αλλάζει τίποτα. Απλά μας δείχνει που μπαίνουν τα μηχανήματα και βεβαιώνει τα εμβαδά. Αν η άδεια για να συνεχίζει να ισχύει ως προς την κύρια δραστηριότητα , και άρα και ως προς τις παιχνιδομηχανές, χρειάζεται αναθεώρηση στο σημείο αυτό, πρέπει να το κάνει ο αδειούχος.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 27 Ιουνίου 2012, 07:32 | Νικολία

  23.4.5α Το σχεδιάγραμμα που συνοδεύει μια άδεια λειτουργίας είναι θεωρημένο από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και δεν νομίζω ότι ένας μηχανικός μπορεί να αλλάξει το σχέδιο , γιατί τοποθετώντας παιγνιομηχανημάτα στην επιχείρηση, αλλάζει και η συγκρότηση του καταστήματος (μείωση καθισμάτων), το οποιο θεωρείται τροποποιηση των υγειονομικών όρων

 • 26 Ιουνίου 2012, 22:22 | Καραβατσέλου Εύα

  Θεωρώ ότι αντί για θεωρημένο αντίγραφο κάτοψης απο το φορέα έκδοσης οικοδομικής άδειας μπορεί να ισχύσει αυτό που εφαρμόζεται πλέον και για την αδειοδότηση των καταστηματων υγειονομικου ενδιαφεροντος, δηλ. Να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος κάτοψη στην οποία μηχανικός ο οποιος θα είναι εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι ο χωρος είναι νόμιμος χώρος καταστήματος σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή αν έχει γίνει στο χώρο κάποια νομιμοποίηση με τον νομό περί διευθέτησης αυθαιρέτων ή αλλαγής χρήσης ημιυπαιθρίων χώρων. Με τον τροπο αυτό ο ενδιαφερόμενος δεν μπαίνει σε άσκοπη ταλαιπωρία στις κατα τόπους πολεοδομίες αλλα και συμπεριλαμβάνονται τα θέματα που προκύπτουν απο τους χώρους στους οποίους έχει γίνει αλλαγή χρήσης κτλ.