Άρθρο 27: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

27.1 Κάθε Τεχνικός, προκειμένου να προβαίνει στην υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης της υποπαραγράφου 12.3.3, καθώς και στην εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και γενικά επέμβαση σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα, υποχρεούται να έχει λάβει Πιστοποίηση Τεχνικού από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών που τηρείται από αυτή.
27.2 Ένα πρόσωπο για να λάβει Πιστοποίηση Τεχνικού από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
27.2.1 Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
27.2.2 Να διαθέτει, εναλλακτικά:
α. αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά και ένα (1) τουλάχιστον έτος τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο, ή
β. αναγνωρισμένο πτυχίο μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή τεχνικού – επαγγελματικού Λυκείου, ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά, τρία (3) τουλάχιστον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο και τριάντα (30) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης, ή
γ. απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης και έξι (6) τουλάχιστον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο και πενήντα (50) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης.
27.3 Ο Πιστοποιημένος Τεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.
27.4 Πιστοποίηση Τεχνικού χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης που την υποβάλλει.
27.5 Η αίτηση συνοδεύεται από:
27.5.1 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου την πιστοποίηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:
α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,
β. δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
27.5.2 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, του αιτούμενου την πιστοποίηση.
27.5.3 Επικυρωμένα αντίγραφα:
α. του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. των τίτλων σπουδών,
γ. στοιχείων τεκμηρίωσης της εργασιακής εμπειρίας, όπως δηλώσεις δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., βεβαιώσεις ή/και καταστάσεις ενσήμων, από τις οποίες να προκύπτει ο αριθμός των ενσήμων, το αντικείμενο δραστηριότητας του εργοδότη, κτλ.,
δ. στοιχείων τεκμηρίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, όπως βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κτλ.
27.5.4 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
27.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, εάν χρειαστεί, να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή επεξηγήσεων, έτσι ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιστοποίησης Τεχνικού.
27.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Τεχνικού ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης.
27.8 Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στον Πιστοποιημένο Τεχνικό βεβαίωση πιστοποίησης που φέρει τα στοιχεία, πρόσφατη φωτογραφία και τον κωδικό αριθμό καταχώρησής του στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών. Η βεβαίωση ανανεώνεται κάθε χρόνο, με την ανανέωση της διατήρησης της εγγραφής του κατόχου της στο μητρώο.
27.9 Για την πιστοποίηση Τεχνικού, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών, καταβάλλονται:
27.9.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
27.9.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.

 • 2 Ιουλίου 2012, 17:21 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νίκος Ρ.
  Ορθό. Θα διευκρινιστεί
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 2 Ιουλίου 2012, 16:57 | Νίκος Ρ.

  Γενική παρατήρηση: Στην ενότητα των ορισμών ο Τεχνικός φαίνεται να μπορεί να παράγει (δηλαδή να κατασκευάζει) παίγνια ή παιγνιομηχανήματα. Εδώ στην 27.1 αυτή η δυνατότητα έχει αφαιρεθεί το οποίο είναι κατά την γνώμη μου και σωστό. Θα πρέπει ως εκ τούτου να γίνει διόρθωση και στην ενότητα των ορισμών.

 • Προτείνουμε να προστεθούν ή να τροποποιηθούν οι διατάξεις ώστε να συμπεριληφθούν και νομικά πρόσωπα πλην των φυσικών προσώπων ως τεχνικοί.

  Προτείνουμε επίσης να προστεθούν διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:37 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Θα το μελετήσουμε.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 17:39 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος
  Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να έχει προκύψει από σεμινάρια εταιρειών που ασχολούνται με παιχνίδια και παιχνιδομηχανές, συλλόγων τεχνικών κτλ.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 16:05 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Αν αναφέρεστε στο σημείο γ του 27.5.3, οι δηλώσεις δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. είναι μία περίπτωση απόδειξης της εμπειρίας, ανάμεσα σε διάφορες άλλες.
  27.2.2
  Η παρατήρηση είναι σωστή και η περίπτωση α. θα διορθωθεί.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Η κατασκευή , εμπορία, εκμίσθωση, επισκευή ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών δεν υπάρχει ως δραστηριότητα στους ΚΑΔ των επαγγελμάτων μετά την απαγόρευση του 2002.
  Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξηγηθεί με σαφήνεια τι πιστοποιητικά , βεβαιώσεις κλπ. θα πρέπει να διαθέτει κάποιος για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως τεχνικός.

  27.2.2
  Ένας πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει μια οικοδομή, μια γέφυρα,ένα σχολείο, ένα αυτοκίνητο, ένα εργοστάσιο, δεν μπορεί όμως να επεμβαίνει σε ένα παίγνιο!

 • 29 Ιουνίου 2012, 21:30 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΜΕ ΤΟΣΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΕΙΘΕΛΑ ΝΑ ΗΞΕΡΑ ΙΟ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ,ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ,ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΥΧΕΡΑ.ΙΣΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ.

 • >>Θέλετε να προτείνετε να πιστοποιείται κάποιος ως τεχνικός με πολύ μεγάλο χρόνο προϋπηρεσίας, έστω και αν δεν έχει τελειώσει το Λύκειο;

  ΚΑΙ αυτό αλλά θα θέλαμε (πρωτα από όλους εγώ μια και εκφράζω για την ώρα μόνο τον εαυτό μου)να γνωρίζουμε ΟΛΕΣ τις επιβαρύνσεις (ασχετα το πως τις ονομάζετε) ΑΚΡΙΒΩΣ έτσι ώστε να συγκρίνουμε αν είναι δίκαιες. Εφερα παραδείγματα όπως είδατε.
  Επίσης ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι έφερα ένα παράδειγμα επαγγελματικής εμπειρίας που αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά.
  Παρεπιπτόντως για εξηγείστε:
  >>…ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης.
  ΠΟΙΟΣ είναι ο φορέας κατάρτισης;
  ΥΠΑΡΧΕΙ; (Αν δεν είναι κάποιος σύλογος δηλαδή).

 • 29 Ιουνίου 2012, 15:44 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος [29 Ιουνίου 2012, 12:40].
  Θέλετε να προτείνετε να πιστοποιείται κάποιος ως τεχνικός με πολύ μεγάλο χρόνο προϋπηρεσίας, έστω και αν δεν έχει τελειώσει το Λύκειο; Γιατί όλες οι άλλες κατηγορίες προβλέπονται. Αν αυτό θέλετε να προτείνετε, πείτε το, να το συζητήσουμε. Όπως θα έχετε δει η εμπειρία είναι βασική προϋπόθεση στις πιστοποιήσεις τεχνικών.
  Η ΕΕΕΠ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και οι αποφάσεις της προσβάλλονται στα Δικαστήρια.
  Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις.

 • 29 Ιουνίου 2012, 15:17 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος [29 Ιουνίου 2012, 12:23].
  Σεβαστή η άποψή σας, για την οποία και σας ευχαριστούμε.

 • 29 Ιουνίου 2012, 15:57 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • >>Θα παρακαλούσαμε να τεκμηριώσετε, αν θέλετε, γιατί αυτό είναι τεχνικός κανόνας.
  Οι ορισμοί στο αρθρο 1 που συμπληρώνουν αυτούς του Ν4002 συνιστούν τεχνικό κανόνα.
  Οι προϋποθέσεις που Θέτονται σε επεξήγηση, αρμοδιότητες, υποχρεώσεις επίσης.
  Η απαίτηση του ΦΗΜ και οι αλλαγές που προϋποθέτουν ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ.
  Στην συγκεκριμένη περίπτωση η απαίτηση από ένα άτομο να «βεβαιώσει» βάσει της «πιστοποίησής» του κάτι είναι ο ΟΡΙΣΜΟΣ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ.

 • >>Με καλύτερη ανάγνωση της ρύθμισης θα δείτε ότι δεν ζητά κανείς από τον τεχνικό να βεβαιώσει ότι το παιχνίδι δεν παραποιείται, αλλά ότι, σε κανένα στάδιό του, δεν παραλλάσεται σε τυχερό.
  Και αυτός είναι ο απόφοιτος λυκείου με μικρή προϋπηρεσία;
  >>λυπούμαστε να σας πούμε ότι δεν θα πιστοποιηθεί.
  Δηλαδή είμαι αναγνωρισμένος ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ αλλά εδώ δεν θα με πιστοποιήσετε.
  30 χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο (26 επίσημα) ΔΕΝ μετράνε.
  Και – οπως ανέφερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – πουθενά δεν υπάρχει πρόβλεψη επίλυσης διαφορών με την επιτροπή που – απο ότι φαίνεται – είναι οι «παντογνώστες».
  Ευχαριστώ για την απάντηση, αυτό ΑΚΡΙΒΩΣ χρειαζόμουνα για την επόμενη επιστολή μου προς την Ε.Ε.

 • 29 Ιουνίου 2012, 01:13 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Με καλύτερη ανάγνωση της ρύθμισης θα δείτε ότι δεν ζητά κανείς από τον τεχνικό να βεβαιώσει ότι το παιχνίδι δεν παραποιείται, αλλά ότι, σε κανένα στάδιό του, δεν παραλλάσεται σε τυχερό. Αυτό σημαίνει ότι το τεχνικό-ψυχαγωγικό παιχνίδι δεν περιλαμβάνει, από την κατασκευή του, καμμία τυχερή φάση. Θα παρακαλούσαμε να τεκμηριώσετε, αν θέλετε, γιατί αυτό είναι τεχνικός κανόνας.
  Στην δεύτερη ερώτησή σας, αν κάποιος χάσει το πτυχίο του, θα φέρει ένα αντίγραφο. Αν είναι στην μοναδική περίπτωση που δεν υπάρχει αντίγραφο, τότε θα φέρει το απολυτήριο Λυκείου και την προϋπηρεσία του. Αν αυτό καταστράφηκε διότι ο ενδιαφερόμενος έκανε άλλη χρήση, τότε θα φέρει ένα
  αντίγραφο. Αν είναι στην μοναδική περίπτωση που δεν υπάρχει αντίγραφο,
  τότε, λυπούμαστε να σας πούμε ότι δεν θα πιστοποιηθεί.
  Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις.

 • Επισήμανση γιατί μάλλον δεν διατυπώθηκε σωστά:
  >> ο Τόκας Γιάννης ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ!!
  Κοινως ΤΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ.

 • >>Ίσως είναι καλύτερο να περιμένετε να δείτε τα τέλη και παράβολα πριν.
  Ίσως είναι καλύτερο να δώσετε πληροφορίες για τέλη και παράβολα πριν.

  Τυχαίνει ο Τόκας Γιάννης να είναι αδερφός μου, ταμίας του Συλλόγου Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιγνιδιών Βορείου Ελλάδος, και όλα αυτά τα χρόνια μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο.
  Αν εγώ όπως ανέφερα στο σχόλιο μου στο άρθρο 10 έχω επισκευάσει έναν αριθμό παιγνιδιών ο Τόκας Γιάννης ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ!!
  ‘Όσο για μένα δεν «ξεδίπλωσα» όλες τις «περγαμηνές» μου αλλά σας προτρέπω να χρησιμοποιήσετε το google με στοιχεία αναζήτησης το όνομά μου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά αλλά και το χαρακτηριστικό «gtokas». Αναρωτιέμαι αν θα βάλω ονόματα μελών της ΕΕΕΠ τί αποτελέσματα θα παρουσιαστούν;
  Παρεμπιπτόντως για να «πιστοποιηθώ» ως τεχνικός για παιγνίδια casino απαιτούνται ΜΟΝΟΝ 100€ σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση και ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ εδώ γιατί θα πρέπει να πληρώνονται ετήσια τέλη;
  Και μία ερώτηση:
  Το απολυτήριο Λυκείου το χρησιμοποίησα μια μέρα που ξέμεινα από χαρτί τουαλέτας.
  Το πτυχίο Ηλεκτρονικών έχει χαθεί εδώ και – ΠΟΛΛΑ – χρόνια….
  Δεν θα πιστοποιηθώ ως τεχνικός δηλαδή;

  Ακόμα μια ερώτηση ίσως όχι στο αντίστοιχο άρθρο:

  «12.3.3 Υπεύθυνη δήλωση Πιστοποιημένου Τεχνικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι το παίγνιο (αναγράφεται η πλήρης ονομασία του), σε όλα τα στάδια και φάσεις διεξαγωγής του, δεν είναι ούτε μεταλλάσσεται σε Τυχερό Παίγνιο.»

  Άντε εγώ και ίσως μερικοί ακόμα – λιγότεροι από τα δάχτυλα του ενός χεριού – ΙΣΩΣ να μπορούμε να το «βεβαιώσουμε», δεν εξομοιωνόμαστε όμως με τον απόφοιτο λυκείου με μερικά χρόνια προϋπηρεσίας.
  Όλοι μας όμως ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ παραποίηση.
  Επίσης αυτή η απαίτηση ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ σε απάντηση του σχολίου σας στο άρθρο 10. Υπάρχουν αρκετές ακόμα παρόμοιες απαιτήσεις που εμπίπτουν στον ίδιο κανόνα και το σωστό θα ήταν ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε. με το ερώτημα αν αποτελεί τεχνικό κανόνα.

 • 28 Ιουνίου 2012, 09:08 | ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σε διαφορες απαντησεις λετε οτι τα παραβολα και τα τελη θα ειναι λογικα
  Επειδη απο τους προκατοχους σας ειμαστε καμενοι,μπορειτε να μας δωσετε ενα ευρος τιμων που θα κινηθουν?
  Οταν θα δουμε θα κρινουμε αν ειναι λογικα η οχι!
  Αν αποσυρθει η διαβουλευση πως θα εκφρασουμε την αποψη μας?Οταν μας ερθει ουρανοκατεβατο το ποσο μετα?
  Δεν μπορουμε να προεξοφλουμε οτι κατι ειναι η θα ειναι καλο χωρις να εχουμε ενα μετρο συγκρισης

 • 27 Ιουνίου 2012, 12:25 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
  Στα στοιχεία της διαβούλευσης υπάρχει υπεύθυνος που είναι ο κ.Αντώνης Τσουφάκης, στέλεχος της ΕΕΕΠ στο τηλέφωνο 210-3272700.

  Ίσως είναι καλύτερο να περιμένετε να δείτε τα τέλη και παράβολα πριν.
  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

 • 27 Ιουνίου 2012, 12:46 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΤΣΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 27 Ιουνίου 2012, 11:12 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Kalarakis michalis.
  Είναι κάτι που το προβλέπει ο νόμος, ως τέλος διατήρησης της εγγραφής, άρα υποχρεωτικά πρέπει να περιληφθεί στον κανονισμό.
  Εκείνο που μένει είναι το κόστος αυτό να είναι λογικό.
  Ευχαριστούμε για την ερώτηση.

 • 26 Ιουνίου 2012, 13:46 | ΤΣΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΣΟΠΙΚΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΦΙΚΤΟ.
  ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΑΛΗΣΑΝΤΑ Κ. ΤΟΚΑ .
  Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 • 26 Ιουνίου 2012, 12:17 | ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Δεν είναι η ΕΕΕΠ που θα απαντήσει στο ερώτημα που θα βρει δουλειά κάποιος. Θα απαντήσει στο ερώτημα, πως θα κάνει τη δουλειά του, εκείνος που διάλεξε να την κάνει.

  sorry που επιμενω αλλα πιστευω οτι η ερωτηση μου αντιπροσωπευει και αλλους τεχνικους αν οχι την πλειοψηφια τους
  Ειμαι στο κλαδο ενεργα 25 χρονια
  μετα απο 12 χρονια κωλυσιεργειας σας,αυτη την στιγμη δεν εχω την δυνατοτητα να δωσω το οποιοδηποτε παραβολο που ζητατε
  αυτο σημαινει οτι δεν ειμαι τεχνικος και ειμαι καφετζης?
  οποιος δεν μπορει δηλαδη να τα πληρωσει αυτοματος αποκλειεται?
  Θελουμε μια ειλικρινη απαντηση γιατι το ζητημα μας καιει!
  25 χρονια δουλειας δεν παει ετσι στον βροντο.Εκτος αν θελετε να μας διωξετε ολους στο εξωτερικο!

  Επισης θα ηθελα οπως εμεις γραφουμε επωνυμα (υποχρεωτικα) ετσι και αυτος-η που μας απανταει αν ειναι δυνατον να βαλει και ενα ονομα μηπως και χρειαστει στο μελλον να επικοινωνησουμε

 • 26 Ιουνίου 2012, 12:56 | Kalarakis michalis

  Αφου πιστοιποιηθεί ο τεχνικός γιατί πρέπει να δίνει κάθε χρόνο συνδρομη?
  Συμαίνει οτι αυτά που ξέρει τώρα θα τα ξεχάσει τον επόμενο χρόνο? ή έχει πάρει πτυχίο – εργασιακή εμπειρία η οποία έχει ημερομηνία λήξης.
  Αν θέλει ο τεχνικός να πιστοποιηθεί και για κάτι νέο ειναι λογικό η νέα αίτηση άντε και το παράβολο (για να πληρωθεί και αυτός που θα κάνει τον έλεγχο αν τον κάνει) ΑΛΛΑ ετήσια συνδρομή?

 • 25 Ιουνίου 2012, 22:46 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
  Η ΕΕΕΠ δεν μπορεί να πεί που κάποιος θα βρει δουλειά. Μπορεί να πει πως θα την κάνει. Αν κάποιος θέλει να είναι επαγγελματίας, μπορούμε να πούμε ποιές αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις χρειάζεται. Και πως αυτό θα γίνει με τον πιο απλό τρόπο, δεδομένου του νομοθετικού πλαισίου. Αν υπάρχουν προτάσεις για άλλο νομοθετικό πλαίσιο, η ΕΕΕΠ, αφού τις αξιολογήσει, θα τις διαβιβάσει στην Πολιτεία με τις απόψεις της. Επι του παρόντος, το πλαίσιο είναι δεδομένο. Δεν είναι η ΕΕΕΠ που θα απαντήσει στο ερώτημα που θα βρει δουλειά κάποιος. Θα απαντήσει στο ερώτημα, πως θα κάνει τη δουλειά του, εκείνος που διάλεξε να την κάνει.
  Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας.

 • 25 Ιουνίου 2012, 17:17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Η πιστοποίηση των τεχνικών θα πρέπει να γίνεται από διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ φορείς πιστοποίησης προσωπικού.
  Για το σκοπό αυτό και σε συνδυασμό με το ΑΡΘΡΟ 16, σας προτείνω να συνεργαστείτε με την HELLAS CERT.

 • 25 Ιουνίου 2012, 14:21 | ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  δεν μου απαντησατε στο αφου πιστοποιηθει ενας τεχνικος που θα βρει δουλεια για να μπορει να πληρωνει τα διαφορα παραβολα!

 • 25 Ιουνίου 2012, 10:17 | ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΜΑΛΙΣΤΑ
  ΠΑΝΤΟΥ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΦΤΑ,ΛΕΦΤΑ,ΛΕΦΤΑ
  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ,ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ,ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΚΛΠ
  ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΤΙ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ?
  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ?
  ΡΩΤΑΤΕ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ?
  ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ,ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ?
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΚΙΟΛΑΣ!!
  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΡΑΞΙΑΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΑΞΙΩΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΛΟΙ ΜΑΣ(ΤΕΧΝΙΚΟΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΜΕ
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ,ΤΕΒΕ,ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ,ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ
  ΟΠΟΤΕ ΡΩΤΑΩ
  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ?
  ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΠΕΙΡΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙ?
  ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ?
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΕΤΟΙ
  ΕΔΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ ΟΣΟ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ