Άρθρο 26: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ

26.1 Κάθε Εισαγωγέας, προκειμένου να προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, και γενικά να διαθέτει, οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού, υποχρεούται να έχει λάβει πιστοποίηση Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Εισαγωγέων που τηρείται από αυτή.
26.2 Μία επιχείρηση για να λάβει πιστοποίηση Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να ασκεί κατ’ επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
26.3 Ο Πιστοποιημένος Εισαγωγέας δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.
26.4 Πιστοποίηση Εισαγωγέα χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης που την υποβάλλει.
26.5 Η αίτηση συνοδεύεται από:
26.5.1 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.
26.5.2 Ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση που περιέχει το μοναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) και τον οίκο κατασκευής των Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που εισάγει.
26.5.3 Επικυρωμένα αντίγραφα:
α. της δήλωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η εμπορία Παιγνιομηχανημάτων ή/και Παιγνίων,
β. στην περίπτωση εταιρείας, των εγγράφων (ΦΕΚ, Καταστατικό) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω σημείου α,
γ. εγγράφου (π.χ. συμβόλαιο μεταξύ του εισαγωγέα και του κατασκευαστή ή κατασκευαστών, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους) που αποδεικνύει ότι ο αιτών Εισαγωγέας διαθέτει άδεια από τον κατασκευαστή να εμπορεύεται και/ή να διανέμει στην Ελλάδα τουλάχιστον τα προϊόντα που αναφέρονται στη λίστα που προαναφέρθηκε.
26.5.4 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
26.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, εάν χρειαστεί, να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή επεξηγήσεων, έτσι ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιστοποίησης Εισαγωγέα.
26.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Εισαγωγέα ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης.
26.8 Μετά την εγγραφή στο μητρώο, η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων μπορεί να τροποποιηθεί, είτε προσθέτοντας νέα είτε αφαιρώντας παλαιότερα, κατόπιν δήλωσης του εισαγωγέα.
26.9 Για την πιστοποίηση Εισαγωγέα, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Εισαγωγέων, καταβάλλονται:
26.9.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
26.9.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 16:25 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Η παρατήρηση είναι σωστή και πρέπει να γίνει διόρθωση. Πράγματι, ο καθένας μπορεί να εισάγει ένα μηχάνημα ή ένα παίγνιο ή να το κατασκευάσει και πρέπει να μπορεί ο ίδιος να το πιστοποιήσει, αν θέλει.
  Η πιστοποίηση του εισαγωγέα και του κατασκευαστή είναι μια ευχέρεια που οδηγεί σε εφάπαξ πιστοποιημένα παιχνιδομηχανήματα και τύπους παιχνιδιών, που στη συνέχεια οι αδειούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν, χωρίς να χρειάζεται γι’ αυτά κάτι άλλο. Σημειώνουμε πάλι ότι όλες οι έννοιες του κανονισμού αφορούν την κατ’ επάγγελμα διεξαγωγή δραστηριοτήτων στον τομέα των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Για παράδειγμα, αν ένας εισαγωγέας δεν πιστοποιηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαθέτει τα προϊόντα του στην αγορά. Σημαίνει ότι, όταν τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιηθούν για την κατ’ επάγγελμα διεξαγωγή παιχνιδιών, πρέπει να πιστοποιηθούν.
  Η έννοια της εισαγωγής, πράγματι, πρέπει να αποσαφηνιστεί.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Εξηγείστε σας παρακαλώ αν κάποιος αγοράσει play station, θα ζητήσει από το κατάστημα που το προμηθέυεται άδεια εισαγωγέα?
  Τα καταστήματα που εισάγουν και προμηθεύουν κονσόλες παιχνιδιών και παίγνια για κάθε τίτλο παιχνιδιού που εισάγουν θα πρέπει να σας ενημερώνουν?
  Αν κάποιος αγοράσει ηλεκτρονικό υπολογιστή από κατάστημα και αγοράσει ένα παιχνίδι από το διαδίκτυο και κάνει αυτόματη εγκατάσταση θα πρέπει να έχει άδεια εισαγωγέα και κατασκευαστή. Σε αυτήν την περίπτωση ποιος θα είναι ο κατασκευαστής ποιος ο εισαγωγέας ποιο το παίγνιο που θα πιστοποιηθεί και πιο το παιγνιομηχάνημα που θα πιστοποιηθεί ?
  Σε τι αποσκοπούν οι περιορισμοί του άρθρου, γιατί απαγορεύουν – δυσκολεύουν κάποιων επιχειρηματία να κάνει μία εισαγωγή ενός ψυχαγωγικού παιχνιδιού.
  Γιατί πρέπει κάποιος να το κάνει κατ’επάγγελμα.
  Γιατί πρέπει με το προμηθευτή –κατασκευαστή να συνάπτει ειδικές συμφωνίες, πως θα γνωρίζει εκ των προτέρων κάποιος τι θα εισάγει όταν κάθε χρόνο κατασκευάζονται χιλιάδες παιχνίδια.
  Μπορείτε να εξηγήσετε τον σκοπό του μέτρου?

  Παράγραφος 26.1

  Απουσιάζει η έννοια της εισαγωγής