Άρθρο 04: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Οι κάτοχοι Αδειών Εκμετάλλευσης πρέπει να εφαρμόζουν ήπια και λελογισμένη Εμπορική Επικοινωνία με αποκλειστικό σκοπό να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα νομίμως διεξαγόμενα Ηλεκτρονικά Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια. Η Εμπορική Επικοινωνία και οι επιμέρους ενέργειές της πρέπει να υλοποιούνται με βασικό, ανάμεσα στα άλλα, κριτήριο την προστασία των ανηλίκων και να περιλαμβάνουν, με εύληπτο τρόπο, ρητή αναφορά στην ηλικιακή διαβάθμιση των παιγνίων που προβάλλονται.
4.2 Η Εμπορική Επικοινωνία που προβάλλει Ηλεκτρονικά Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια πρέπει ρητά να αναφέρει το γεγονός ότι αυτά είναι πιστοποιημένα από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τον κωδικό αριθμό πιστοποίησής τους.
4.3 Οποιαδήποτε Εμπορική Επικοινωνία, σχετική με τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων, δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει αναφορές, παραστάσεις και υπαινιγμούς που συνδέουν τα παίγνια αυτά με Τυχερά Παίγνια ή με την απόκτηση οποιουδήποτε κέρδους των παικτών από τη διεξαγωγή τους.
4.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.

  • 22 Ιουνίου 2012, 09:49 | Χρήστος Κωνσταντόπουλος

    Προτείνω να υποχρεούται ο επιιχειρηματίας να υποβάλλει αντίγραφο της διαφημιστικής του καμπάνιας με όλα τα στοιχεία διάρκεια, μέσα προβολής κλπ στην Ε.Ε.Ε.Π για έλεγχο και έγκριση πρίν την έναρξη της επικοινωνίας.
    Να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος των εμπορικών επικοινωνιών απο την Ε.Ε.Ε.Π για να διαπιστώνονται τυχόν αποκλίσεις από το υποβληθέν σχέδιο και σε αυτή την περίπτωση να υπάρχουν οι ανάλογες κυρώσεις