Άρθρο 02: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού είναι η κατ’ επάγγελμα εκμετάλλευση της διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων. H εκμετάλλευση Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων γίνεται μόνον από κατόχους Άδειας Εκμετάλλευσης, με Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια, σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.
2.2 Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν εμπίπτουν τα Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου.
2.3 Οι κάτοχοι Αδειών Εκμετάλλευσης διασφαλίζουν ότι, κατά τη διεξαγωγή των Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων, τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, προστατεύονται με τους καταλληλότερους τρόπους τα δικαιώματα των καταναλωτών, οι ανήλικοι καθώς και ότι η όλη διαχείρισή τους συμμορφώνεται προς τη δημόσια τάξη, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και τις διατάξεις του Κανονισμού.
2.4 Η Πιστοποίηση Καταστήματος αφορά την καταλληλότητα των χώρων, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Οι κάτοχοι Αδειών Εκμετάλλευσης και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης Καταστήματος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη κάθε προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις άδειας για τη νόμιμη, ασφαλή και σύμφωνη με τους υγειονομικούς κανόνες λειτουργία των Καταστημάτων.
2.5 Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό έγγραφα διακινούνται κατ’ αρχήν σε έντυπη μορφή (με χαρτί). Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την τρέχουσα λειτουργία της, μπορεί να υιοθετήσει ηλεκτρονικό τρόπο διακίνησης.
2.6 Στις περιπτώσεις μεταβολών, μετακινήσεων, επεμβάσεων και περιστατικών που αφορούν Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, Παίγνια και Καταστήματα, που, κατά τον Κανονισμό, αναγγέλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π. προς ενημέρωσή της, χωρίς να απαιτείται έγκρισή της, η πράξη αναγγελίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διάταξή του.
2.7 Τα ποσά των προβλεπομένων στον Κανονισμό τελών και παραβόλων καθορίζονται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 10 του άρθρου 50 του ν. 4002/11 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2.8 Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας Εκμετάλλευσης ή της Πιστοποίησης Παιγνίων, Παιγνιομηχανημάτων ή Καταστημάτων, καθώς και στην περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται.
2.9 Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, μπορεί να διασταυρώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού για τη χορήγηση των προβλεπομένων αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων.

 • 2 Ιουλίου 2012, 17:38 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Θανάσης Ζαχαριάδης – Gnet A.E..
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
  Με τις υπό διαβούλευση Κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα, προβλέπεται η ρύθμιση ενός εξαιρετικά ευαίσθητου τομέα για την ελληνική κοινωνία.
  Στα πλαίσια της διαβούλευσης αυτής επιθυμούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, οι οποίες πηγάζουν από την πολύχρονη δραστηριότητά μας στον τομέα της τυποποίησης και της πιστοποίησης μηχανημάτων. Η Εταιρεία μας έχει εμπειρία και στον τομέα των παιγνιομηχανημάτων καθώς έχει ήδη εκδώσει εκθέσεις μετρήσεων για τέτοια μηχανήματα τα οποία προορίζονταν για εξαγωγή σε ξένη χώρα.
  Τα παιγνιομηχανήματα είναι βιομηχανικά προϊόντα τα οποία υπάγονται στο Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο (New Legislative Framework, NLF ) που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο 2008 από την Κοινότητα και με το οποίο υιοθετήθηκαν μέτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των βιομηχανικών προϊόντων στην Κοινότητα. Τα νέα μέτρα της Κοινότητας περιλαμβάνονται στα εξής νομοθετικά κείμενα:
  • Κανονισμός (ΕΚ) 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ.
  • Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.
  • Απόφαση 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
  Με το νέο πλαίσιο:
  • Βελτιώνονται οι κανόνες εποπτείας της αγοράς, για την καλύτερη προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών από ανασφαλή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διαδικασίες για προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, τα οποία θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά.
  • Ενισχύεται η ποιότητα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων με αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τις απαιτήσεις για την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (δοκιμές, πιστοποίηση και εργαστήρια), συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης της διαπίστευσης. Δημιουργείται ένα σύστημα για να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που χρειάζονται οι κατασκευαστές, οι καταναλωτές και οι δημόσιες αρχές.
  • Διευκρινίζεται η έννοια της σήμανσης CE και έτσι ενισχύεται η αξιοπιστία της. Επιπλέον, η σήμανση CE πρέπει να προστατεύεται ως εμπορικό σήμα, το οποίο δίνει στις αρμόδιες αρχές και τους ανταγωνιστές πρόσθετα μέσα κατά των καταχρήσεων στη χρήση του σήματος.
  • Την ευθύνη της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας έχει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή αυτός που θέτει σε κυκλοφορία τα προϊόντα στην κοινοτική αγορά.

  Με το ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) θεσπίστηκε διαδικασία ελέγχου της αγοράς για όλα τα βιομηχανικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την τεχνική βιομηχανική νομοθεσία του Παραρτήματος IV του νόμου. Η διαδικασία αυτή είναι σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 765/2008 της Ε.Ε.

  Τα παιγνιομηχανήματα ως βιομηχανικά προϊόντα υπάγονται στις εξής Οδηγίες της Ε.Ε., από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα IV του νόμου:
  • Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ, καθώς τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο χαμηλής τάσης.
  • Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ καθώς περιέχουν ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά στοιχεία.
  Κατά συνέπεια πρέπει οι διατάξεις του Κανονισμού να είναι εναρμονισμένες με την Κοινοτική αλλά και την Εθνική νομοθεσία (ν.4072/2012).

  Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε την έλλειψη πρόβλεψης στον Κανονισμό περιοδικού τεχνικού ελέγχου των παιγνιομηχανημάτων από εξουσιοδοτημένους, τεχνικά ικανούς φορείς όπως γίνεται σε πληθώρα άλλων βιομηχανικών προϊόντων (π.χ. οχήματα, αντλίες καυσίμων, μηχανήματα ζύγισης).
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να αναθέτει τον τεχνικό έλεγχο, που μπορεί να περιλαμβάνει αρχικό και περιοδικό τεχνικό έλεγχο και κρύβει πολλές παγίδες με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σε απόλυτα εξειδικευμένες τεχνικές εταιρείες (διαπιστευμένους φορείς) μέσω του μηχανισμού διαπίστευσης που στη χώρα μας σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία είναι το ΕΣΥΔ(Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.). Η Αρχή μπορεί να ελέγχει με αυστηρότητα κάθε διαπιστευμένο φορέα , καθιστώντας τον υπεύθυνο για οποιαδήποτε παραβίαση των τεχνικών όρων των αδειών και της νομοθεσίας, που όπως είναι γνωστό είναι εφικτή και δύσκολα ανιχνεύσιμη από μη εξειδικευμένα πρόσωπα. ως προς:
  • τη συνέπεια,
  • την οικονομική κατάσταση, για τη μείωση των πιθανών κινδύνων προκαλούμενων από τις οικονομικές πιέσεις, για τη σωστή άσκηση της λειτουργίας ή του ρόλου του διαπιστευμένου φορέα,
  • την τεχνική επάρκεια, αξιολογημένη με βάση την κατοχή της πιστοποίησης ικανότητας εκ μέρους του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης, προηγούμενες εμπειρίες στον τομέα για λογαριασμό ρυθμιστικών φορέων με άλλες δικαιοδοσίες.

  Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα αποφευχθεί ακόμη μία επέκταση του δημόσιου τομέα και αντ’ αυτής δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα που τόσο τις έχει ανάγκη η χώρα, ιδιαίτερα σε τομέα υψηλής τεχνολογίας χωρίς μάλιστα οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο.

  Η διαδικασία αυτή που ήδη εφαρμόζεται σε άλλα προϊόντα επιβαρύνει οικονομικά τον παραγωγό του προϊόντος ή τον αποδέκτη του ελέγχου π.χ. έλεγχος οχήματος σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

  Προτείνουμε να προστεθεί σχετικό άρθρο για τον περιοδικό έλεγχο των παιγνιομηχανημάτων.

  Επιπλέον, με βάση τα παραπάνω γενικά σχόλιά μας θεωρούμε αναγκαία την εναρμόνιση των ορισμών της αλυσίδας εφοδιασμού με τους ορισμούς του ν.4072/2012 ως εξής:

  Κατασκευαστής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων στα οποία παίζονται τα παίγνια αυτά και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.
  Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σχετικών με τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή υπό την οικεία κοινοτική νομοθεσία.
  Εισαγωγέας : Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά.
  Διανομέας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα προϊόν στην αγορά.

  Επίσης προτείνουμε την τροποποίηση του ορισμού του τεχνικού ώστε να περιλαμβάνει και νομικά πρόσωπα διότι ο περιορισμός του τεχνικού μόνο σε φυσικό πρόσωπο είναι αντίθετος με την ελευθερία άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως εξής:

  Τεχνικός: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο την παραγωγή, εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση ή συντήρηση Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων, στα οποία παίζονται τα παίγνια αυτά.

  Τέλος, σύμφωνα με το ν.4072/2012 και το κοινοτικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε, ως πιστοποίηση ορίζεται η επιβεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων ή προδιαγραφών. Η διαδικασία που προβλέπεται να κάνει η ΕΕΕΠ φαίνεται ότι είναι ταξινόμηση και όχι πιστοποίηση σύμφωνα πάντοτε με τον ως άνω ορισμό.

 • 2 Ιουλίου 2012, 10:26 | Θανάσης Ζαχαριάδης – Gnet A.E.

  Θα ήθελα να σχολιάσω ως εκπρόσωπος της Gnet A.E.(www.gnet.gr) – εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των Internet cafe πάνω από 13 χρόνια. Αν και έχετε τονίσει επανειλημμένα ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν αφορά τα online ψυχαγωγικά παιχνίδια, θεωρώ ότι η ρύθμιση αφορά και τα internet cafe μια και πολλοί πελάτες μας ασχολούνται με παιχνίδια είτε on line, είτε εγκατεστημένα στον υπολογιστή.
  Ο βασικός λόγος που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ρυθμιστεί η αγορά των τεχνικών/ψυχαγωγικών παιχνιδιών οφείλετε στο γεγονός ότι με την πρόφαση του ψυχαγωγικού παιχνιδιού προσφέρονται τυχερά παιχνίδια. Ο νομοθέτης ρυθμίζει την αγορά, λαμβάνοντας υπόψη το -σχεδόν- δεδομένο ότι το ψυχαγωγικό, θα μετατραπεί σε τυχερό.
  Είναι προφανές, όλα αυτά τα χρόνια, ότι οι προσπάθειες ρύθμισης (με απαγορεύσεις και περιορισμούς) δεν αντιμετωπίζουν το θέμα σωστά. Η λύση είναι μια συνολική ρύθμιση για την αγορά όλων των παιχνιδιών όπου θα επιτραπεί να παρέχονται τυχερά παιχνίδια σε λογικά πλαίσια και δε θα υπάρχει ανάγκη να κρύβονται πίσω από τα ψυχαγωγικά. Μέχρι τότε, ακόμη και η σωστότερες ρυθμίσεις της αγοράς των ψυχαγωγικών θα είναι προβληματικές.
  Οι επισημάνσεις μου είναι οι ακόλουθες:
  1. Ο μόνος διαχωρισμός που πρέπει να υπάρχει στα παιχνίδια είναι σε ψυχαγωγικά και τυχερά. Για την ακρίβεια τυχερά θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται όσα προσφέρουν πιθανό οικονομικό όφελος στον πελάτη με οποιοδήποτε τρόπο.
  2. Ο διαχωρισμός σε τεχνικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια δε θα έπρεπε να ενδιαφέρει το κράτος. Τα τυχερά θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα για λόγους εισπρακτικούς και προστασίας του πολίτη. Βέβαια, οι ορισμοί δεν είναι αρμοδιότητα της επιτροπής αλλά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι προσπαθεί να ρυθμιστεί.
  3. Οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί και οι αδειοδοτήσεις συνεισφέρουν στην αύξηση της γραφειοκρατίας και κατά συνέπεια της αναποτελεσματικότητας. Δυσχεραίνουν τη λειτουργία των νέων και των υφιστάμενων καταστημάτων και αυξάνουν το κόστος. Είναι πιο εύκολο να ακολουθήσουμε λύσεις που ήδη εφαρμόζονται. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι υπάρχει ενημέρωση για την πολιτική άλλων χωρών.
  4. Υπάρχει λόγος περιορισμού του αριθμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα λειτουργούν ως παιγνιομηχανήματα; Εάν είναι εγκατεστημένοι σε ένα χώρο με μια ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη τα τετραγωνικά (πχ ένα μηχάνημα ανά 2,5-3 τ.μ.) δεν είναι αρκετή; Η αγορά αποδεικνύει ότι επιβιώνουν καταστήματα που είναι ευρύχωρα, άρα προς τι οι περιορισμοί;
  5. Υπάρχει λόγος περιορισμού του αριθμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος; Με ποιό σκεπτικό οδηγούμαστε στον αριθμό 3 ανά κατάστημα;

  Κλείνοντας να τονίσω πως είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουν αναλάβει στην επιτροπή άτομα με θέληση να δώσουν λύση στο θέμα, ανοιχτά στο διάλογο και με διάθεση να ακολουθήσουν διαφανείς διαδικασίες. Μέσα από τη γενικότερη απαισιοδοξία των ημερών μας, διατηρώ ελπίδα ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή όπου τα internet cafe με τη σημερινή τους μορφή, θα επιβιώσουν χωρίς να χρειαστεί να κλείσουν από παράλογη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου…
  Ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου σωματείου ιδιοκτητών Internet café θα ήθελα να σας ενημερώσω πως είμαστε στη διάθεση σας για διαβούλευση και διευκρινήσεις όταν θα προχωρήσετε σε σχέδιο ρύθμισης και της αγοράς των internet café. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι στη διάθεση σας
  Με εκτίμηση,
  Θανάσης Ζαχαριάδης

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:45 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Έχει δοθεί απάντηση σε προηγούμενο σχόλιό σας. Τα στοιχεία που συγκροτούν το πιστοποιημένο σύστημα παιγνίων πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 16:08 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο νικος τσαουσογλου
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 16:10 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • ΜΕΡΕΣ ΤΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Κ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ .ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΤΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ,ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Κ ONLINE.ΛΟΙΠΟΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Κ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Κ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΥΦΕΣΗ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟ.ΚΑΝΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΡΑΤΗ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΑ ΑΦΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ. ΝΟΜΙΖΩ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΙ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Κ ΓΡΗΓΟΡΑ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 80 ΘΕΩΡΗΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ??ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΤΟΔΕΚΤΗ ΕΚΕΙ ΚΑΝΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ INTERNET ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΣΤΩ Κ DEMO ΝΑ ΘΕΩΡΗΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΕΙΟ ΑΦΗΣΑΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ HOPER. ΑΥΤΑ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 1 Ιουλίου 2012, 12:18 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Ο φορολογικός μηχανισμός προβλέπεται ρητά στον ν. 4002/2011. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε συζήτηση, στο πλαίσιο έκδοσης της κανονιστικής απόφασης ρύθμισης, δεν μπορεί να παράγει αποτέλεσμα. Εξάλλου, το Υπουργείο Οικονομικών, όπως γνωρίζετε, γνωστοποίησε αντίστοιχο σχέδιο τεχνικού προτύπου στην Ε.Ε., με βάση τις προβλέψεις της Οδηγίας 98/34.
  Πάντως, η συνολική τοποθέτησή σας, ως προς το θέμα, κρατείται.
  Τα τέλη και τα παράβολα που έχουν καταβληθεί δεν μπορούν να επιστρέφονται, διότι όλες οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού αφορούν περιστατικά που επέρχονται στο πρόσωπο του κατόχου της άδειας εκμετάλλευσης και στα οποία η Ε.Ε.Ε.Π. ή συμμετέχει αφαιρώντας την άδεια ή τις πιστοποιήσεις, ή δεν συμμετέχει και δεν μπορεί να τα επηρεάσει ή να τα ελέγξει. Κυρίως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα τέλη και τα παράβολα αντανακλούν το κόστος των διαδικασιών, το οποίο, ανεξάρτητα από όσα μελλοντικά ενδεχομένως συμβούν, έχει δημιουργηθεί.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας.

 • 1 Ιουλίου 2012, 11:24 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Σταύρος Λ. Παπαγερμανός.
  Ο κανονισμός ή η δήλωση του διαχειριστή, στην οποία αναφέρεστε, είναι κλασσικό δικαιολογητικό που ζητείται από όλες τις υπηρεσίες που αδειοδοτούν, όταν πρόκειται να λειτουργήσει ένα κατάστημα σε μία πολυκατοικία. Μπορείτε να μπείτε στους ιστότοπους των δήμων και να το διαπιστώσετε.
  Η Επιτροπή δεν έχει ασχοληθεί με θέματα ΦΗΜ, γενικά, και ειδικότερα όσον αφορά τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια των περιπτώσεων αα και ββ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α 180) στα οποία αναφέρεστε και για τα οποία, άλλωστε, δεν έχει αρμοδιότητα.
  Κατά τα λοιπά, ευχαριστούμε για το σχόλιό σας.

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Σ.Η.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

  Ο νόμος 4002/2011 ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2011 μέσα σε ένα κλίμα πρωτόγνωρης κοινωνικής αναστάτωσης και βιασύνης από τη Βουλή των Ελλήνων, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των επαγγελματιών των φορέων που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στη χώρα και όσα προέκυψαν από τις επί πολλά χρόνια διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών ή όσα προέκυψαν από τις δημόσιες διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν. Δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα έγγραφα της Εμπεριστατωμένης Γνώμης κατά τη διαδικασία 2008-184-GR και της Εμπεριστατωμένης Γνώμης κατά τη διαδικασία 2011-166-GR.
  Δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη οι κανόνες και η εμπειρία από όσα ισχύουν στη διεθνή αγορά και πολύ περισσότερο της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς στην οποία ανήκουμε. Δεν προηγήθηκε καμία τεχνική μελέτη για να διαπιστωθεί αν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην πράξη όσα προβλέπονται στον νόμο ειδικά για τα ψυχαγωγικά – τεχνικά παίγνια, που αποτελούσαν και το επείγον αντικείμενο ρύθμισης, δεν έγινε καμία οικονομοτεχνική μελέτη σχετικά με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης δραστηριότητας, τα έσοδα που μπορεί να προκύψουν από την άσκησή της και το ύψος εν γένει του φορολογικού αντικειμένου που τα αφορά, δεν ελήφθη υπόψη ότι η λειτουργία του μεγαλύτερου μέρους των παιγνίων αυτών είναι περιοδική και εξασκείται πρωτίστως κατά τους θερινούς μόνο μήνες σε παραθεριστικές περιοχές, ξενοδοχεία, πλοία κλπ.
  Δεν ελήφθη υπόψη η εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Δικαιολογείται ότι επιδιώκει να εξαλείψει τον δαίμονα του τζόγου στα επίγεια ηλεκτρονικά παιχνίδια, όταν στο διαδίκτυο και στα κινητά τηλέφωνα δραστηριοποιούνται παράνομα δεκάδες χιλιάδες εταιρίες τυχερών παιγνίων και η πολιτεία παραδέχεται επίσημα ότι μέσω των ελληνικών τραπεζών πραγματοποιούνται 4 – 5 δις τζίρου από τις εταιρίες αυτές. Παρά το ότι υφίστανται συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις, απαγορεύσεις και κυρώσεις για τα παραπάνω στον Ν. 4002/2011, μέχρι σήμερα, σχεδόν ένα έτος μετά την ψήφισή του, ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ ενέργειες ΑΠΟ ΚΑΜΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΛΕΥΡΑ για εφαρμογή τους (π.χ. άρθρο 52 §§ 9, 10) παρά τις πολλαπλές και προς κάθε κατεύθυνση επισημάνσεις μας.

  Μέσα στο ανωτέρω προδιαγεγραμμένο πλαίσιο αναγκάζεται σήμερα να κινηθεί η Ε.Ε.Ε.Π. για να θέσει σε εφαρμογή ένα ακόμη τμήμα του νόμου, χωρίς καταρχήν να μπορεί να ξεφύγει από τα πλαίσια που ο νόμος θέτει. Όσο καλή προαίρεση και να υπάρχει, πιστεύουμε ότι το κλειδί για την επιτυχία βρίσκεται σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τροποποίηση του Ν. 4002/2011 από την Επιτροπή προς την Πολιτεία και όχι στην θέση σε ισχύ του Κανονισμού. Όπως έμπρακτα ήδη έχουμε δείξει μέχρι τώρα η Επιτροπή μας βρίσκει συμμάχους και αρωγούς σε κάθε πρόσκληση και πρόταση για ριζική βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου.

  Βεβαίως, το Σχέδιο Κανονισμού που τέθηκε προς διαβούλευση είναι προσωρινό και θα ισχύσει μέχρι την έκδοση του Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων (Κ.Δ.Ε.Π.). Έτσι είναι πιθανόν ο Κ.Δ.Ε.Π. να προβλέπει στη συνέχεια νέους κανόνες, αυστηρότερους ή πιο περίπλοκους, οι οποίοι να θέτουν με τη σειρά τους νέα εμπόδια στην εν γένει δραστηριότητα των ηλεκτρονικών παιγνίων.

  Πιστεύουμε περαιτέρω ότι το σχέδιο του κανονισμού θα έπρεπε να συνοδεύεται από σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το οποίο να καθορίζει απολύτως συγκεκριμένα το ύψος όλων των τελών και των παραβόλων που καθιερώνονται, έτσι ώστε οι οικονομικοί φορείς να γνωρίζουν ακριβώς τα έξοδα στα οποία θα υποβληθούν, καθώς το ύψος τους μπορεί να είναι αποτρεπτικό, ασύμφορο και να δημιουργεί με τον τρόπο αυτό έμμεσα εμπόδια άσκησης της δραστηριότητας.

  Διαπιστώνουμε ότι το σχέδιο ακολουθεί κανόνες που θέτει ο νόμος 4002/2011 και αφορούν κατά βάση κανόνες λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, τα οποία όχι μόνο σπάνια μετακινούνται, αλλά λειτουργούν όλο το χρόνο, ενώ τα έσοδα τους μπορούν να καλύψουν τα έξοδα που προβλέπονται. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα ψυχαγωγικά – τεχνικά παιχνίδια: ο νόμος 4002/2011 θέτει ένα εντελώς εσφαλμένο πλαίσιο λειτουργίας των ψυχαγωγικών – τεχνικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών και χρήζει άμεσα τροποποιήσεων για να ξεπεραστούν τα άνευ ουσίας γραφειοκρατικά, χρονοβόρα, δαπανηρά και περιοριστικά κριτήρια που θέτει. Αλλιώς, με σύμμαχο την οικονομική κρίση, θα τα εξοστρακίσει από την εσωτερική αγορά. Όποια προσπάθεια και να γίνει από την Ε.Ε.Ε.Π. για απλοποίηση των διαδικασιών, αναγκαστικά θα αποτύχει, αφού προσκρούει στο νόμο.

  Αυτό που είναι βεβαίως ορθό και θεσπίστηκε με το νόμο 4002/2011 είναι η δημιουργία της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς έτσι καθιερώνεται πλέον ένας υπεύθυνος φορέας για τη λήψη αποφάσεων και τη διατύπωση προτάσεων. Έχουν όμως περάσει χρόνια ολόκληρα χαμένα για τους επαγγελματίες του κλάδου, στα οποία ως χώρα υποχρεωθήκαμε να καταβάλλουμε πρόστιμα προς την Ε.Ε., χορτάσαμε από διαβουλεύσεις και αποφάσεις από άσχετους με το αντικείμενο, ανεύθυνους, κακόπιστους και κατευθυνόμενους συμβούλους πολιτικών, που αντί να προστατέψουν την ελληνική αγορά των παιγνίων, αντί να προστατέψουν την ελληνική κοινωνία από το τζόγο, την οδήγησαν να είναι πρωτοπόρα στο νόμιμο μονοπωλιακό και στον παράνομο τζόγο, πρωτοπόρα στην τεχνολογία των φορολογικών μηχανισμών, αλλά και στην φοροδιαφυγή, στην γραφειοκρατία, στην διαφθορά, καθώς όλα γίνονταν με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο.

  Πρέπει να επικροτήσουμε απόλυτα τη δήλωση και την πρωτοβουλία του κ. Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. που μετέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ενημερώθηκε για το υπάρχον εκεί πλαίσιο, ώστε να μπορεί να προτείνει ανάλογους τρόπους λειτουργίας και στη χώρα μας. Ας προτείνει λοιπόν μια νομοθετική αλλαγή που θα απαλλάξει τα ψυχαγωγικά τεχνικά ηλεκτρονικά παίγνια από τη λαίλαπα των συνεχόμενων απαγορεύσεων.
  Ως Ομοσπονδία είμαστε αναγκασμένοι να τονίσουμε ευθαρσώς ότι δεν συμφωνούμε με το πλαίσιο που τίθεται και ότι ντρεπόμαστε γι’ αυτά που διαβάζουμε. Ως επαγγελματίες μακαρίζουμε την ύπαρξη της Ε.Ε. και της διαδικασίας της Οδηγίας 98/34. Επισημαίνουμε ότι το παρόν σχέδιο κανονισμού η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να το στείλει προς έγκριση στην Ε.Ε., διότι αφορά τεχνικούς κανόνες, όπως άλλωστε έχει επισημάνει σαφέστατα η Ε.Ε. στις Εμπεριστατωμένες Γνώμες των προηγούμενων διαδικασιών 2008-184-GR, 2011-166-GR.

  Είμαστε δυστυχώς πεπεισμένοι ότι κανένα ηλεκτρονικό παιχνίδι από τα προϋπάρχοντα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί με την διαδικασία που καθιερώνεται στο σχέδιο, όπως και ότι όλη η υπόλοιπη γραφειοκρατική και δαπανηρή διαδικασία λειτουργεί τελείως αποτρεπτικά για τον οικονομικό φορέα που θα επιθυμούσε να επενδύσει ή δραστηριοποιηθεί στο μέλλον. Γι’ αυτό στηριζόμαστε πλέον μόνο στην κατανόηση και σε γενναίες αποφάσεις της Επιτροπής προς τον σκοπό των νομοθετικών τροποποιήσεων…

  Για το διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Η.Π.Ε.

  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

  Άγγελος Καλλινικίδης Τσιακίρης Στέφανος

 • 30 Ιουνίου 2012, 19:59 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Καθοδόν της ανάγνωσης: το σχέδιο είναι σε διαβούλευση, στην οποία συμμετέχει ενεργά η ρυθμιστική αρχή – μάλλον όχι συνηθισμένο. Η πραγματική διαβούλευση είναι κανονικός διάλογος, με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Η ρύθμιση μιάς αγοράς δεν γίνεται βουβά απο το γραφείο της αυθεντίας.
  Γίνεται όταν καταλάβει εκείνος, στον οποίο η Πολιτεία ανέθεσε αυτόν το ρόλο, πως λειτουργεί η αγορά, ποιά είναι η ιστορία της, πως ζει καθημερινά.
  Επίσης ο ρυθμιστής έχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να εφαρμόσει. Μία άλλη υποχρέωσή του είναι να ενημερώνει και να εισηγείται στην Πολιτεία, τις διορθώσεις που, κατά την άποψή του, πρέπει να υιοθετηθούν ή/και τις καινούργιες διατάξεις, έτσι ώστε η Πολιτεία να λάβει τις αποφάσεις.

  Υπάρχουν δύο ειδών ρυθμιστές: εκείνοι που ρυθμίζουν απέναντι στην αγορά (to the market) και εκείνοι που ρυθμίζουν με την αγορά (with the market). Το τελευταίο και πιό σύγχρονο, σημαίνει ότι η ρυθμιστική αρχή πρέπει να μάθει την αλήθεια της αγοράς, κάτι όχι πάντα εύκολο, αλλά απαραίτητο. Μετά πρέπει να φτιάξει τα πλαίσια και να τα συζητήσει. Κατόπιν, να τα προσαρμόσει με βάση τα αποτελέσματα της συζήτησης. Στο τέλος, πριν αποφασίσει, να είναι σίγουρος (ο ρυθμιστής) ότι έχει κάνει τη σωστή στάθμιση μεταξύ των δημοσίων αγαθών που καλείται να προστατεύσει και της ελευθερίας της αγοράς. Διότι η Πολιτεία τον έχει εμπιστευθεί να απαντάει κάθε μέρα στο ερώτημα αν τηρήθηκε το ισοζύγιο μεταξύ εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και φυσιολογικής λειτουργίας της αγοράς που ρυθμίζει. Τα ρυθμιστικά πλαίσια είναι αυτή, η πολύ δύσκολη, συνάντηση. Αν όμως γίνουν σωστά, αποδίδουν.

  Οι ρυθμίσεις πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη είσοδο στην αγορά, με γνωστούς κανόνες. Η συμμόρφωση είναι ο βασικός σκοπός, που θέλει και τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Οι ποινές πρέπει να είναι η εξαίρεση. Πρέπει δύσκολα να φτάνει κάποιος στην τιμωρία, αφού έχει εξαντλήσει όλα τα άλλα μέσα. Στη συζήτηση, πρέπει κανείς να ξέρει να βρει την αλήθεια.

  Είμαστε μία νέα αρχή που τώρα οργανώνεται. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας, με βάση αρχές και κανόνες.

  Όλα αυτά είναι μία παρένθετη εισαγωγή, ευκαιρίας δοθείσης, ώστε να απαντηθεί το ερώτημα αν το σχέδιο θα σταλεί για διαβούλευση με βάση την Οδηγία 98/34. Είναι πιθανό ή όχι. Θα το αποφασίσει η Επιτροπή, όταν εισαχθεί προς συζήτηση το τελικό σχέδιο και με βάση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Θέλουμε να ξέρετε ότι θα γίνει ό,τι πρέπει ώστε να απαλλαγεί η χώρα απο το πρόστιμο, να απαλλαγεί η αγορά απο την αβεβαιότητα και να αφήσουμε πίσω το παρελθόν, εκεί που ανήκει.

  Διάλεξα, με την αφορμή αυτή, να απαντήσω προσωπικά. Ευχαριστώ γιαυτό.

  Ευγένιος Γιαννακόπουλος
  Πρόεδρος της ΕΕΕΠ

 • 30 Ιουνίου 2012, 19:36 | Σταύρος Λ. Παπαγερμανός

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

  Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την φιλοσοφία που θέτει η Επιτροπή για τη θέσπιση του προσωρινού Κανονισμού Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα μέχρι δηλαδή την θέσπιση με Π.Δ. του Κ.Δ.Ε.Π.: « Η προσπάθεια που έχει γίνει είναι το σχέδιο Κανονισμού που τίθεται σε διαβούλευση να περιλαμβάνει σύντομες και κατανοητές διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης, μέσα σε ένα πλαίσιο πρακτικής και αληθινής ρύθμισης της αντίστοιχης αγοράς, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της νομοθεσίας χωρίς θεωρητικές ακρότητες και περιττή γραφειοκρατία ». Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ε.Ε.Ε.Π., παρά το γεγονός ότι έχει σήμερα αναγορευθεί σε Ανεξάρτητη Αρχή, είναι δέσμια των επιλογών του νομοθέτη του Ν. 4002/2011 και κατ’ επέκταση αναγκάζεται να λειτουργήσει μέσα σε ένα προδιαγεγραμμένο νομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να μετουσιώσει σε Κανονισμό τις προβλέψεις του Νόμου. Επομένως, ο παραπάνω διακηρυγμένος στόχος, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχθεί διότι ο νομοθέτης του Ν. 4002/2011 αντιμετωπίζει στο σκεπτικό του το ηλεκτρονικό τεχνικό ψυχαγωγικό παιχνίδι που διενεργείται με παιγνιομηχανήματα με κανόνες που αρμόζουν στα τυχερά παιγνιομηχανήματα. Η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από τον νομοθέτη γίνεται ακόμη πιο φανερή από τα σχόλια των συμμετεχόντων στην παρούσα Διαβούλευση, καθώς αυτά αφορούν μέχρι και την διενέργεια τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, μολονότι ο Κανονισμός περιορίζεται στα παιγνιομηχανήματα «stand alone» και ειδικά με τις αναφορές στο πεδίο του άρθρου 28 που αφορά στα παραπτώματα και τις ποινές που θα κληθεί βάσει αυτού να επιβάλλει η Επιτροπή.
  Είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή αντιλαμβάνεται απόλυτα το άτοπο της προσπάθειας ρύθμισης μέσω του Κανονισμού δύο όμοιων πραγμάτων που διαφοροποιούνται από το μέσο διεξαγωγής: ψυχαγωγικό παιχνίδι που διεξάγεται με παιγνιομηχάνημα και ψυχαγωγικό παιχνίδι που διεξάγεται μέσω του διαδικτύου. Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς παιχνίδι, για την ίδια ακριβώς εφαρμογή λογισμικού, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία ώστε, στην περίπτωση του παιγνιομηχανήματος να υπόκειται στις διατυπώσεις, προϋποθέσεις, πιστοποιήσεις, τέλη και παράβολα που τίθενται υπό Διαβούλευση με το Σχέδιο και στην περίπτωση του διαδικτύου να διενεργείται απολύτως ελεύθερα διότι, όπως σωστά παρατηρήθηκε στη Διαβούλευση, ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής που συνδέεται στον server του παρόχου του παιγνίου για να το διενεργήσει, δεν είναι παιγνιομηχάνημα, αφού δεν έχει εγκατεστημένο λογισμικό. Αναρωτιέμαι ποιος θα επιλέξει σε τέτοια περίπτωση να ασκήσει εμπορική επαγγελματική δραστηριότητα (δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος) με μέσο το παιγνιομηχάνημα… Πως θα οπλιστεί με ψυχική δύναμη για να ξεπεράσει σειρά εμποδίων που τίθενται (όπως π.χ. στο άρθρο 23.4.3. για να αποσπάσει τη δήλωση κακόπιστου διαχειριστή πολυκατοικίας για την πιστοποίηση καταστήματος). Εκτιμώ ότι είναι αντίστοιχο το πρόβλημα με την νομοθετική πρόβλεψη για καθιέρωση ΦΗΜ στα παιγνιομηχανήματα των υποκατηγοριών αα) και ββ) του άρθρου 25 του Ν. 4002/2011, το οποίο απασχόλησε πρόσφατα την Επιτροπή.
  Είναι γνωστή στους περισσότερους η προϊστορία (σωρεία άτοπων νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν. 3037/2002) που αναγκάζει τη χώρα μας να επέμβει εκ νέου στην αγορά των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και αυτονόητη η αναγκαιότητα άρσης του υπέρογκου καθημερινού προστίμου που εξακολουθεί και σήμερα να καταβάλλει η χώρα μας. Πιστεύω ότι για να διορθώσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος πρέπει να λάβουμε γενναίες αποφάσεις. Αλλιώς θα βρεθούμε στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε: να θέτουμε τέτοιες προϋποθέσεις, οι οποίες τελικά να λειτουργούν απολύτως απαγορευτικά για την αγορά.
  Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις προτείνω στην Επιτροπή με το πέρας της Διαβούλευσης να επεξεργαστεί όσα τέθηκαν υπόψιν της και να ζητήσει από την Πολιτεία την τροποποίηση εκείνων των διατάξεων του Ν. 4002/2011 που δεν συμβαδίζουν με την έννοια και την άσκηση της δραστηριότητας στο ψυχαγωγικό τεχνικό παιχνίδι, ώστε να ακολουθήσουμε όσα ισχύουν στην Ε.Ε., χωρίς να εισερχόμαστε σε ένα νέο πεδίο πειραματισμών με κίνδυνο να βρεθούμε και πάλι υπόλογοι στο Δ.Ε.Ε.
  Ως νομικός σύμβουλος της Ο.Σ.Η.Π.Ε. προσυπογράφω τα σχόλια της Ομοσπονδίας στα επί μέρους άρθρα της Διαβούλευσης.

  Σταύρος Λ. Παπαγερμανός
  Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
  Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων για λογαριασμό της Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  stapapl@yahoo.gr

 • 30 Ιουνίου 2012, 12:36 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ

  ΚΥΡΙΟΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΕΙ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ) ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ.ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΑΙ 10 ΠΟΛΥΠΑΙΧΝΙΔΑ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ 10 PHOTOPLAY ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΠΑΙΝΧΙΔΙΑ MAME (PACMAN TETRIS SNOWBROS) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΕΙΧΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ 2000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΥΤΕ 200 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΖΑΜΠΑ.ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΤΑ ΑΝΟΙΓΩ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟ 20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ 20 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΔΗΛΩΝΩ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΤΑ 400 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ΜΕΙΚΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΟΣΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΦΟΘΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ….(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΩ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΙ ΛΙΓΑ)….Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ 1ον)ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΥΑΛΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΨΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΡΩ.. 2ον)Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ… ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΚΥΡΙΟΙ ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΑΛΛΟ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ…ΠΑΩ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ..

 • 30 Ιουνίου 2012, 12:38 | νικος τσαουσογλου

  καλημερα σας μιαςκαι τελειωνει η διαβουλευση εχω να προτεινω κατι απλο σε αυτους που θα παρουν τις οποιες αποφασεις εαν ανατρεξτε στις αγορες σηματωντης περιοδου 1998-2002θα δειτε ποσα εκατομμυρια ευρω πηρε απο την αγορα το υπ.οικ η αλλιωςτο κρατος βεβαια τα νουμερα αυτα δεν ξαναγινονται ουτε για τον κλαδο μας ουτε και για το κρατος βαλτε κατω λοιπον την λογικη το κρατος θελει φορους εμεις θελουμε απλα ενα μεροκαματο ριξτε τις απαιτησεις σας και καπου μπορει να βρεθει κοινος τοπος διαλογου ισως να ειναι οκαλυτερος τροπος χιλιαδες ανθρωποι διαφορων ειδικωτινων να εχουν δουλεια τοτερας πουλεγεται ανεργια θελει συναινεση και οχι αφορισμουςη εποχη του κιτρινο μακη τελειωσε ηρθε η ωρα των αλλαγων βεβαιως με κανονες και με αλληλοσεβασμο.αυτα

 • Παράγραφος 2.6
  Σε συνδυασμό με τις διαδικασίες μεταβίβασης ή μεταφοράς ενός φορολογικού μηχανισμού και αναλόγως με το είδος της περίπτωσης μετακίνηση, μεταβίβαση, μίσθωση θα απαιτούνται 15 ημέρες διαδικασίας, για 20 έως 50 διαφορετικές διαδικασίες στις οποίες θα εμπλέκονται:
  Ο πρώην και ο νυν υπεύθυνος των άδειων εκμετάλλευσης
  Ο πρώην και ο νυν καταστηματάρχης
  Ο πρώην και ο νυν υπεύθυνος εκμετάλλευσης
  Πιστοποιημένος τεχνικός παιχνιδιών (με αμοιβή)
  Πιστοποιημένος τεχνικός ταμειακών συστημάτων (με αμοιβή)
  Ο πωλητής του φορολογικού μηχανισμού (με αμοιβή)
  Η πρώην και η νυν Δ.Ο.Υ της περιοχής που λειτουργούν οι επιχειρήσεις
  Και τέλος μια απλή ενημέρωση στην ΕΕΕΠ ότι όλα έγιναν σωστά.
  Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο θα στοιχίζουν όλα αυτά στους επαγγελματίες άλλα και στο κράτος μας.
  Τα συγκεκριμένα μέτρα καθιστούν εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία – λειτουργία των ηλεκτρονικών τεχνικών παιγνίων.
  Διαβάστε για τους φορολογικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες στο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
  http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&sNlang=EL&iyear=2012&inum=266&iBack=2&lang=el

  Παράγραφος 2.8
  Να μην επιστρέφονται μόνο αν προέρχεται από ευθύνη του αδειούχου.