Άρθρο 21: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

21.1 Τα Καταστήματα, εκτός των άλλων προδιαγραφών όπως καθορίζονται παρακάτω, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να διαθέτουν, σε ισχύ, την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια λειτουργίας.
21.2 Προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή λήξη της ισχύος της συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της χορηγηθείσας, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, Πιστοποίησης Καταστήματος. Η αυτοδίκαιη ανάκληση επέρχεται χωρίς άλλη διαδικασία ή διαπίστωση από την ημερομηνία κατά την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ή έληξε η ισχύς της.
21.3 Τα γεγονότα της παραγράφου 2 αναγγέλλονται από τον κάτοχο Άδειας Εκμετάλλευσης αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π.
21.4 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Α’.
21.4.1 Τα Καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων, σε Αμιγείς Χώρους, εφοδιάζονται με πιστοποίηση τύπου Α’.
21.4.2 Στα Καταστήματα τύπου Α’ επιτρέπεται να τοποθετούνται μέχρι τριάντα (30) Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα.
21.4.3 Τα Καταστήματα τύπου Α’ δεν μπορούν να συνδέονται εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο Κατάστημα, ενώ το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
21.4.4 Στα Καταστήματα τύπου Α’ υπάρχει διακριτός χώρος για τους ανηλίκους, διαμορφωμένος έτσι, ώστε να επιτρέπεται η άνετη επιτήρησή του από τον υπεύθυνο και το προσωπικό του Καταστήματος, όπου είναι εγκατεστημένα Παιγνιομηχανήματα στα οποία διεξάγονται μόνο Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια, πιστοποιημένα για ηλικίες μέχρι 18 ετών. Με την επιφύλαξη απαγορευτικών διατάξεων του νόμου που υπερισχύουν, στον διακριτό αυτόν χώρο απαγορεύεται απολύτως το κάπνισμα, καθώς και η διάθεση και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
21.4.5 Ο χώρος εγκατάστασης των παιγνιομηχανημάτων είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων, ή ελεγχόμενος, εποπτευόμενος και ασφαλής υπαίθριος χώρος του Καταστήματος.
21.5 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Γ`.
21.5.1 Τα Καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων, σε μικτούς χώρους, εφοδιάζονται με πιστοποίηση τύπου Γ’.
21.5.2 Ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία της κύριας δραστηριότητας που ασκείται, ή ελεγχόμενος, εποπτευόμενος και ασφαλής υπαίθριος χώρος του Καταστήματος.
21.5.3 Σε Μικτούς Χώρους τοποθετούνται μέχρι τρία (3) Παιγνιομηχανήματα, ανά Κατάστημα.
21.5.4 Το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των παιγνιομηχανημάτων ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
21.5.5 Ο καθαρός χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων εντός του Καταστήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 15% του μικτού εμβαδού των χώρων του Καταστήματος, που κατά την οικοδομική άδεια χαρακτηρίζονται ως χώροι κύριας χρήσης.
21.5.6 Το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν των χώρων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές αδειοδότησης της κύριας δραστηριότητας, η οποία ασκείται στο Κατάστημα.
21.6 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Δ’ θαλασσοπλοούντων πλοίων.
21.6.1 Για τους σκοπούς του Κανονισμού, κάθε σαλόνι του πλοίου θεωρείται ως αυτοτελής Μικτός Χώρος, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο το πλοίο όσο και οι δραστηριότητες που ασκούνται στους επιμέρους χώρους μέσα στους οποίους εγκαθίστανται Παιγνιομηχανήματα φέρουν όλες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες.
21.6.2 Ο χώρος τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων πρέπει:
α. να έχει εμβαδόν της καθαρής του επιφάνειας τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
β. να βρίσκεται στο επίπεδο (deck) που βρίσκεται το αντίστοιχο σαλόνι και να επικοινωνεί άμεσα με αυτό,
γ. να επιτρέπει την άνετη επιτήρησή του από τον Υπεύθυνο Εκμετάλλευσης Καταστήματος.
21.6.3 Ο καθαρός χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 15% του συνολικού χώρου του αντίστοιχου σαλονιού του πλοίου.
21.6.4 Δεν επιτρέπεται η ενοποίηση των χώρων τοποθέτησης Παιγνιομηχανημάτων δύο ή περισσότερων σαλονιών.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:46 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 17:57 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Mastrogamvrakis mihalis
  Το ερώτημά σας έχει νόημα. Θα δούμε πως θα απαντηθεί.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 15:35 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Άρθρο 21
  Στο άρθρο αυτό το μόνο σχετικό που απαιτείται είναι τα καταστήματα να διαθέτουν, σε ισχύ, την προβλεπόμενη, από τις κείμενες διατάξεις, άδεια λειτουργίας.
  Ο κανονισμός που βρίσκεται σε διαβούλευση, όπως έχει επισημανθεί, ρυθμίζει τα ηλεκτρονικά τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων, δηλαδή την επίγεια διεξαγωγή (land based). Επίσης, έχει επισημανθεί ότι, για τη διεξαγωγή μέσω διαδικτύου (on line), θα εκδοθεί άλλος κανονισμός. Αυτή είναι η διεθνώς κυρίαρχη ρυθμιστική πρακτική, ανεξάρτητα από το είδος των ρυθμιζομένων παιγνίων.
  Άρθρο 21 σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 & 22
  Οι χώροι στους οποίους αναφέρεστε δεν αποκλείονται, και αυτό θα φροντίσουμε να είναι σαφέστερο. Όμως, οι διατάξεις των άρθρων 20 και 22 δεν μπορούν να παρακαμφθούν.
  Παράγραφος 21.4.2 & 21.5.3
  Είναι προβλεψη του νόμου, αλλά η άποψή σας κρατείται.
  Παράγραφος 21.5.4
  Τα 3 τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού προβλέπονται από τον νόμο. Ο περιορισμός άλλης χρήσης στα 3 αυτά τετραγωνικά οφείλεται στο γεγονός ότι το εμβαδόν αυτό αποτελεί το ζωτικό χώρο ασφαλούς και άνετης λειτουργίας του μηχανήματος, η οποία πρέπει να μην παρακωλύεται, ειδικά όταν η χρήση γίνεται από ανήλικους. Πάντως, θα ήταν ίσως πρακτικότερο το εμβαδόν του ζωτικού χώρου να συνδέεται με το μέγεθος της παιγνιδομηχανής, το εμβαδόν που πραγματικά καταλαμβάνει και τις λειτουργίες που επιτελούνται. Κατά τούτο, η άποψη κρατείται.
  Παράγραφος 21.5.5
  Το ποσοστό αναλογίας μεταξύ του καθαρού χώρου παιγνιομηχανημάτων και του μικτού εμβαδού του καταστήματος επιβάλλει ο νόμος να προσδιοριστεί. Το ποσοστό 15% που περιλαμβάνει το σχέδιο είναι πρόταση της ΕΕΕΠ. Εάν υπάρχει άλλη πρόταση, παρακαλούμε να υποβληθεί.
  Παράγραφος 21.6.4
  Δεν υπάρχει τέτοια απαγόρευση. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι το πλοίο να συγκεντρώσει τις παιχνιδομηχανές όλων των σαλονιών σε μία αίθουσα. Παρόλα αυτά η παρατήρηση έχει νόημα, διότι ενδεχομένως στο πλοίο μπορεί να υπάρξει και αμιγής χώρος. Θα αναδιατυπωθεί.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 30 Ιουνίου 2012, 23:19 | Mastrogamvrakis mihalis

  Έχω ενα κατάστημα 1100 τ μ με 10μπιλιαρδα με τραπέζια για καφέ έχω παιδοτοπο μέσα και έχω και 50-60 ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσα .αυτά τώρα δεν επιτρέπονται .πρέπει να αφήσω μόνο τρία ;

 • 30 Ιουνίου 2012, 20:09 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Κορωνάκης & Συνεργάτες – Δικηγορικό γραφείο.
  Για τα δικαιολογητικά έχετε δίκιο.
  Ευχαριστούμε για την παρατήρηση.

 • 30 Ιουνίου 2012, 20:52 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Κορωνάκης & Συνεργάτες – Δικηγορικό γραφείο.
  Ενσωματώθηκε η σχετική διάταξη του άρθρου 3 του νόμου για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Δεν θα ήταν υπεύθυνο στην πρώτη φάση πιστοποίησης να υποσχεθεί κανείς κάτι άλλο, αφού είμαστε σε terra igognita. Βέβαια, η ΕΕΕΠ δεν προτίθεται να εξαντλήσει τέτοια προθεσμία – κάθε άλλο.
  Αμέσως μετά, θα δούμε αν η προθεσμία μπορεί να μειωθεί.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Όσον αφορά την προθεσμία των 90 ημερών για τον έλεγχο του αιτήματος:
  αναφέρεται ότι αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 90 ημερών, τεκμαίρεται η έκδοση της πιστοποίησης του καταστήματος.

  Τον Νοέμβριο του 2011, με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου. (ΦΕΚ Β’ 2496/2011)» , στο άρθρο 1 παρ. 2 περιορίστηκε ο χρόνος που απαιτούνταν για την κατά πλάσμα χορήγηση προέγκρισης από 30 ημέρες σε 15 ημέρες.
  Επίσης, στο άρθρο 2 παρ.4, η προθεσμία για τον έλεγχο του φακέλου και την αυτοψία των απαιτούμενων υπηρεσιών για την οριστική αδειοδότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μειώθηκε από 65 ημέρες σε 30 ημέρες.

  Διαπιστώνουμε δηλαδή την τάση του νομοθέτη να περιορίσει τις χρονοβόρες διαδικασίες προκειμένου να δημιουργεί ένα σωστό περιβάλλον για επενδύσεις και μην καθιστά αβέβαιη την επιχειρηματική κίνηση του ενδιαφερόμενου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Στη διαδικασία της οριστικής αδειοδότησης του καταστήματος θέτει την μεγάλη προθεσμία των 30 ημερών, μετά το πέραν της οποίας τεκμαίρεται η χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, για να μπορέσει να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος να διαβιβαστεί ο φάκελος από τον αρμόδιο Δήμο στο Υγειονομικό (το οποίο θα διενεργήσει αυτοψία) και πάλι πίσω στο Δήμο για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

  Στην περίπτωση όμως εδώ, η προθεσμία των 90 ημερών είναι υπερβολικά μεγάλη, καθώς ούτε κάποια άλλη υπηρεσία πέρα από την ΕΕΕΠ θα ελέγξει τον φάκελο του καταστήματος ούτε θα διαβιβαστεί αλλού.

  Οι 90 ημέρες της προθεσμίας είναι ο χρόνος δηλαδή όλης της καλοκαιρινής περιόδου που γεμίζουν όλες οι παραθαλάσσιες περιοχές με τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια ακόμα και ξενοδοχειακές μονάδες.

  Υπό το πρίσμα αυτό και με τη λογική ότι πρέπει επιτέλους να πάψει ή τουλάχιστον να μειωθεί η γραφειοκρατία είναι λογικό η προθεσμία να είναι το πολύ 30 ημέρες, όπως στην αδειοδότηση οποιαδήποτε άλλου καταστήματος. Μετά το πέρας του 30ημέρου να τεκμαίρεται η χορήγηση της πιστοποίησης του καταστήματος.
  Διαφορετικά θα πρέπει να τεκμαίρεται η πιστοποίηση του καταστήματος από της καταθέσεως του φακέλου μέχρι να αποφανθεί η ΕΕΕΠ.

  Τέλος θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική διάταξη για το πως θα αποστέλλονται τα δικαιολογητικά για επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός των Αθηνών, αφού θα είναι οικονομικά ασύμφορη η μετάβαση των επιχειρηματιών στην Αθήνα, στην έδρα της ΕΕΕΠ για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

  Με εκτίμηση,
  Δημήτριος Κορωνάκης
  Δικηγόρος

 • Άρθρο 21
  Μπορείτε να εξηγήσετε τι αλλάζει στις υγειονομικές διατάξεις όταν σε ένα κατάστημα λειτουργήσει παίγνιο μηχανικό αα ή ηλεκτρομηχανικό ββ για τα οποία δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση ο χώρος, ενώ σε ηλεκτρονικό παίγνιο γγ χρειάζεται.
  Λόγω του μέσω διεξαγωγής (ηλεκτρονικά ή μηχανικά ενός παιγνίου) αλλάζει υγειονομικά ο χώρος και χρειάζεται σχέδια, συγκεκριμένα μέτρα επιφάνειας, έξοδα, ειδικές σημάνσεις κλπ..
  Εάν επίσης το παίγνιο παίζεται σε υπολογιστή μέσω διαδικτύου δεν χρειάζεται ούτε μέτρα ειδικά ούτε ιδιαίτερες πιστοποιήσεις.
  Είναι σαφές ότι υπάρχει διάκριση μέσου διεξαγωγής.
  Το μέτρο αποτελεί έναν ακόμη περιορισμό.

  Άρθρο 21 σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 & 22
  αποκλείουν τελείως χώρους όπως αεροδρόμια, ΚΤΕΛ, ξενοδοχεία, σιδηρόδρομο, στάσεις μετρό κλπ. στους οποίους θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 2-3 αυτόματα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
  Είναι αδύνατο αυτοί οι χώροι να πληρούν σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων άρθρων που τίθενται.
  Το μέτρο αποτελεί έναν ακόμη περιορισμό

  Παράγραφος 21.4.2 & 21.5.3
  Θα έπρεπε να εξηγηθεί ο λόγος του ορίου στο αριθμό των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
  Λαμβάνετε για να προστατεύει το κοινό από την ψυχαγωγία, είναι ένας ακόμη περιορισμός?

  Παράγραφος 21.5.4
  Αν σε κατάστημα τοποθετηθεί στο μπαρ ένα παίγνιο πως νοείται στα 3 αυτά τετραγωνικά μέτρα η απαγόρευση οποιαδήποτε άλλης χρήσης.
  Δεν πρέπει να πλησιάζει κάνεις άλλος πέραν του πελάτη σε ακτίνα πχ. 1,5 μέτρου, οριοθετούμε τον χώρο με κάποιον νοητό τρόπο.
  Αν σε έλεγχο αστυνομίας δίπλα σε παίγνιο βρεθεί ένα τραπεζάκι με πελάτη θα τιμωρηθεί το κατάστημα, ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης, ο πελάτης, θα γίνει μία απλή σύσταση από την αστυνομία.

  Μπορείτε να εξηγήσετε το λόγο του περιοριστικού μέτρου

  Παράγραφος 21.5.5

  Το συγκεκριμένο μέτρο σημαίνει ότι για να τοποθετηθεί 1 παίγνιο πρέπει τουλάχιστον το κατάστημα να είναι 20τμ. για 2 παίγνια 40τμ. και για 3 παίγνια 60τμ.
  Γιατί απαγορεύεται σε ένα κατάστημα των 50τμ να τοποθετηθούν 3 παιχνίδια μικρής επιφάνειας.
  Ποιος είναι ο λόγος του περιορισμού, θα μπορούσε να εξηγηθεί

  Παράγραφος 21.6.4
  Στα πλοία οι ταξιδιώτες τουρίστες για να περάσουν την ώρα τους, ειδικά τα μικρά παιδιά που δεν αντέχουν πολλή ώρα ψάχνουν τρόπους ψυχαγωγίας. Γιατί απαγορεύεται σε ένα πλοίο να έχει σε διπλανές αίθουσες από 3 ηλεκτρονικά παιχνίδια.
  Μπορείτε να εξηγήσετε το λόγο του περιοριστικού μέτρου.

 • 29 Ιουνίου 2012, 21:00 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21.1 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 1-3 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ; π.χ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. ΕΔΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΛΙΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ.

 • 28 Ιουνίου 2012, 11:19 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικολία.
  Αυτό είναι ευθύνη του επιχειρηματία να το διασφαλίσει. Τον κανονισμό τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Οι περιπτώσεις είναι πολλές και διαφορετικές και προσπάθεια περαιτέρω προσδιορισμού, μάλλον μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Όταν λέμε» ασφαλής και εποπτευόμενος» όλοι μάλλον καταλαβαίνουμε το ίδιο. Όταν λέμε τα παιδιά μας να είναι ασφαλή, πάλι εννοούμε το ίδιο. Είναι διδάγματα της κοινής πείρας και της μέριμνας που
  λαμβάνει ο μέσος συνετός άνθρωπος.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 28 Ιουνίου 2012, 07:36 | Νικολία

  Μα πως είναι δυνατόν ένας υπαίθριος χώρος να είναι «ασφαλής και εποπτευόμενος»; Υπάρχει εύκολος τρόπος διαφυγής και δεν μπορεί να είναι ευεπιτήρητος.

 • 27 Ιουνίου 2012, 12:15 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικολία.
  Είναι φανερό ότι ο χώρος πρέπει να είναι νόμιμος απο κάθε πλευρά. Οι έννοιες «ασφαλής και εποπτευόμενος»δεν επιβάλλουν αναγκαστικά υλική οριοθέτηση. Είναι λειτουργική έννοια. Πρέπει να εξασφαλίζονται αυτές οι προϋποθέσεις με κάθε πρόσφορο τρόπο.
  Ευχαριστούμε για το ερώτημα.

 • 27 Ιουνίου 2012, 07:50 | Νικολία

  Για πέστε μου πως θα διασφαλιστεί «ο εποπτευόμενος και ασφαλής υπαίθριος χώρος»;
  Οταν στον υπαίθριο χώρο έχει τοποθετηθεί πέργκολα με σταθερά στηρίγματα, αυτό δεν απαιτεί να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή να έχει νομιμοποιηθεί;

 • 25 Ιουνίου 2012, 13:03 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλης Καραμποϊτης.
  Είναι μία καλή επισήμανση που καταγράφεται.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 25 Ιουνίου 2012, 12:49 | Βασιλης Καραμποϊτης

  Να το πω πιο απλά. Το καταστημα εχει καθισματα ΜΟΝΟ σε θεσεις για χρηση Η/Υ. Δεν μπορει καποιος να ερθει μονο για να πιει καφέ. ΟΛΟΙ οι πελατες μου ειναι χρηστες Η/Υ. Μονο αυτοι μπορουν να πιουν καφε.
  Αν λοιπόν περιοριστουν οι υπολογιστες με παιχνιδια σε 3, το μαγαζι ειναι καταδικασμενο.
  Ειναι πολύ περιοριστικο το 3 σε μικτο χωρο.

 • 25 Ιουνίου 2012, 09:33 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλης Καραμποϊτης.
  Θέλετε να το εξηγήσετε περισσότερο; Αφού οι πελάτες σας δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή πως είστε Internet cafe;
  Eυχαριστούμε.

 • 25 Ιουνίου 2012, 08:45 | Βασιλης Καραμποϊτης

  εχω καταστημα μικτό, χωρις όμως τραπεζοκαθισματα για πελατες που δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή. Σερβιρω με λιγα λογια καφε ΜΟΝΟ σε χρηστες Η/Υ που συνολικα ειναι 10. Δεν ειναι ΑΔΙΚΟ οι Η/Υ με παιχνιδια να ειναι 3? Με απλα λόγια μικρα ιντερνετ καφε θα καταδικαστουν σε κλεισιμο.

 • 24 Ιουνίου 2012, 12:21 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλης Καραμποϊτης.
  Αν αφορά τις παρατηρήσεις που κάνατε στις 22/6, έχουμε απαντήσεις με δύο σχόλια, ένα στις 22/6 και ένα σήμερα.
  Ευχαριστούμε για την ερώτηση.

 • 24 Ιουνίου 2012, 12:22 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλης Καραμποϊτης.
  Τα τρία παιχνιδομηχανήματα τα προβλέπει ο νόμος στους μικτούς χώρους, δηλαδή εκεί που υπάρχει άλλη κύρια δραστηριότητα. Στους αμιγείς προβλέπονται τριάντα. Στους μικτούς χώρους, ο νόμος επιβάλλει να υπάρχει μία αναλογία μεταξύ του καθαρού εμβαδού που διατίθεται για παιχνιδομηχανήματα και του συνολικού εμβαδού του χώρου στον οποίο γίνετια η κύρια δραστηριότητα. Η πρόταση του σχεδίου είναι μία αναλογία 15%. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τρία παιχνιδομηχανήματα θα χρειαστεί γιαυτά καθαρό εμβαδόν εννέα τετραγωνικών, διότι ο νόμος θέλει τρία καθαρά τετραγωνικά ανά παιχνιδομηχάνημα. Με βάση την αναλογία 15% αυτό σημαίνει ότι θα έχει ένα κατάστημα συνομικού εμβαδού 60 τετραγωνικών. Αλλά αυτό είναι μία πρόταση και οι αντιπροτάσεις είναι ευπρόσδεκτες. Πράγματι τα internet cafe είναι μία ειδική περίπτωση. Αν ο πελάτης κάνει χρήση δικού του υπολογιστή, δηλαδή απλά κάθεται στο cafe και χρησιμοποιεί τον προσωπικό του υπολογιστή για να παίζει με παιχνίδια που έχει εγκαταστήσει σε αυτόν, πρόκειται για ιδιωτική χρήση και δεν ρυθμίζεται απο τον κανονισμό.
  Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις

 • 24 Ιουνίου 2012, 08:34 | Βασιλης Καραμποϊτης

  κανενα σχολιο ???

 • 22 Ιουνίου 2012, 11:05 | Βασιλης Καραμποϊτης

  21.5.3 Σε Μικτούς Χώρους τοποθετούνται μέχρι τρία (3) Παιγνιομηχανήματα, ανά Κατάστημα.
  21.5.5 Ο καθαρός χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων εντός του Καταστήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 15% του μικτού εμβαδού των χώρων του Καταστήματος, που κατά την οικοδομική άδεια χαρακτηρίζονται ως χώροι κύριας χρήσης.
  21.5.6 Το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν των χώρων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές αδειοδότησης της κύριας δραστηριότητας, η οποία ασκείται στο Κατάστημα.

  Θα ήθελα να μου εξηγήσετε γιατι 3 και όχι 5 ή 10 παιγνιομηχανημάτα. Ακομη δεν μπορω να καταλάβω το 15%.

  Θα πρέπει να δείτε λιγο ξεχωριστα την περίπτωση των ιντερνετ καφε (μικτων χώρων ή όχι).
  Οι Η/Υ θα πρέπει να έχουν διαφορετικη αντιμετώπιση απο τα παιγνιομηχανημάτα τύπου coin up. Είναι μηχανηματα τα οποια μορει ο καθενας να προμηθευτει απο οπουδηποτε (απο μεγαλη επωνυμη εταιρια ή απο το μαγαζακι της γειτονιας που συναρμολογεί) και μπορει να το επισκυασει και ο ίδιος. Το ίδιο το λειτουργικο συστημα περιλαμβανει παιχνιδια που δεν μπορουν να αφαιρεθούν.Μπορει ο πελατης να «καταιβασει» απο το ιντερνετ ένα παιχνιδι (όχι απαραιτητα διαδικτυακο) και να παίξει. Μπορει να κάνει χρήση πελάτης δικού του Η/Υ (φορητού) με τα παιχνιδια που έχει, στο χώρο του ιντερνετ καφε.
  Δεν μπορεί να γινετε καθε 3 και λίγο πιστοποιηση Η/Υ μιας και οι απαιτησεις των παιχνιδιών, μας αναγκαζουν να «αναβαθμιζουμε ή και να αντικαθιστουμε τους Η/Υ πολύ συχνα. Το ίδιο συμβαινει με την πολύ συχνή αντικατασταση των παιχνιδιών απο καινουργια.