Άρθρο 15: ΣΗΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

15.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμιμης λειτουργίας στο οποίο αναγράφονται:
15.1.1 Ο αριθμός πιστοποίησης του παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
15.1.2 Ο μοναδικός σειριακός αριθμός (serial number) του παιγνιομηχανήματος που φέρει από τον κατασκευαστή του.
15.1.3 Η επωνυμία του κατασκευαστή του παιγνιομηχανήματος.
15.1.4 Η εμπορική ονομασία και ο κωδικός αριθμός μοντέλου του παιγνιομηχανήματος.
15.2 Το παραπάνω σήμα εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και παραμένει στην κυριότητά της, επικολλάται δε στα παιγνιομηχανήματα από εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο. Αφαίρεση του σήματος από Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή αλλοίωσή του με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται την αυτόματη αφαίρεση της πιστοποίησης του παιγνιομηχανήματος.

 • Προτείνουμε την προσθήκη Άρθρου [14α] το οποίο να είναι ως εξής:

  Άρθρο 14α
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  Οι προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων ορίζονται με στόχο την απρόσκοπτη, ασφαλή και σύννομη λειτουργία τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών και καθορίζονται με χωριστές αποφάσεις της ΕΕΕΠ. Τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις όλων των εφαρμοζόμενω Οδηγιών της Ε.Ε.

  Στο Άρθρο 15 προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις:

  15.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμιμης λειτουργίας το οποίο έχει τη μορφή του Παραρτήματος [ ] στο οποίο αναγράφονται:
  15.1.1 Ο αριθμός πιστοποίησης του παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
  15.1.2 Ο μοναδικός σειριακός αριθμός (serial number) του παιγνιομηχανήματος που φέρει από τον κατασκευαστή του.
  15.1.3 Η επωνυμία του κατασκευαστή του παιγνιομηχανήματος.
  15.1.4 Η εμπορική ονομασία και ο κωδικός αριθμός μοντέλου του παιγνιομηχανήματος.
  Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής, ως κατασκευαστής θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή χρησιμοποιεί μηχανήματα που καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό.

  15.2 Το παραπάνω σήμα εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και παραμένει στην κυριότητά της, επικολλάται δε στα παιγνιομηχανήματα από εξουσιοδοτημένο από την Αρχή φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αφαίρεση του σήματος από Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή αλλοίωσή του με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται την αυτόματη αφαίρεση της πιστοποίησης του παιγνιομηχανήματος. Η επικόλληση μη νόμιμου σήματος συνεπάγεται τις κυρώσεις του νόμου.

  Αιτιολογία: Είναι αναγκαίο για τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους να είναι δημοσιευμένη η μορφή του σήματος νόμιμης λειτουργίας ώστε να είναι δυσκολότερη η απομίμησή του ή αλλοίωσή του. Θα πρέπει να προστεθεί διάταξη που να προβλέπει τι θα γίνεται αν δεν υπάρχει κατασκευαστής, με δεδομένο ότι στην αλυσίδα διανομής υπάρχουν και άλλοι ενδιάμεσοι εκτός από αυτόν. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την επικόλληση θα μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Θα πρέπει να προστεθεί διάταξη σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση επικόλλησης παράνομου σήματος.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:32 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Το σήμα είναι η ταυτότητα του μηχανήματος. Η ΕΕΕΠ θα φραοντίσει το σήμα αυτό να έχει όλες τις προδιαγραφές αντοχής στις συνθήκες που περιγράφετε. Οι αδειούχοι στη συνέχεια πρέπει επίσης να φροντίζουν την προστασία του σήματος. Στην περίπτωση βανδαλισμού μάλλον η μηχανή θα κινδυνεύσει περισσότερο από το σήμα. Γιατί ο βάνδαλος να ασχοληθεί ειδικά με το σήμα; Αν ασχοληθεί, θα έχει τους λόγους του.
  Ευχαριστόυμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 14:45 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Προφανώς, δεν εννοείτε «παίγνια», αλλά «παιγνιομηχανήματα».
  15.1
  Η απουσία των στοιχείων που αναφέρετε δεν είναι σημαντική από τη στιγμή που το μηχανήμα φέρει σήμανση CE, σε ισχύ.
  15.2
  Το σήμα είναι η ταυτότητα του πιστοποιημένου παιγνιομηχανήματος. Καθιστά το παιγνιομηχάνημα μοναδικό και ελεγκτέο. Επιπλέον γνωστοποιεί στο καταναλωτικό κοινό ότι αυτό είναι ένα νόμιμο πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα, στο οποίο παίζονται πιστοποιημένα τεχνικά-ψυχαγωγικά παιχνίδια με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Αν το σήμα αφαιρεθεί ή καταστραφεί, το μηχάνημα μένει χωρίς ταυτότητα. Το σήμα αν αφαιρεθεί ή κλαπεί, θα μπορούσε στη συνέχεια να επικολληθεί σε άλλο μηχάνημα, στο οποίο παίζονται άλλα παίγνια. Άλλωστε, η αφαίρεση της πιστοποίησης στην περίπτωση είναι απολύτως προσωρινή μέχρι να χορηγηθεί νέο σήμα.
  Ένα παράλληλο παράδειγμα είναι το αυτοκίνητο. Αν χαθεί η πινακίδα το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Εκδίδεται όμως νέα πινακίδα και το αυτοκίνητο ξανακυκλοφορεί.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Παράγραφος 15 .1

  Το μεγαλύτερο ποσοστό των προϋπαρχόντων παιγνίων δεν διαθέτουν σειριακό αριθμό, είναι άγνωστη η επωνυμία του κατασκευαστή και η εμπορική ονομασία είναι της πιάτσας «όπως λάχει». Τι πρέπει να συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις?

  Παράγραφος 15 .2

  Μπορείτε να εξηγήσετε τον λόγο του συγκριμένου μέτρου.
  Ένα απλό αυτοκόλλητο σήμα είναι τόσο κρίσιμο για την λειτουργία του παιγνίου. Γιατί αν αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται την αυτόματη αφαίρεση της πιστοποίησης του παιγνιομηχανήματος.

 • 29 Ιουνίου 2012, 13:36 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15.2 ΕΔΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ π.χ. ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ.ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

 • 29 Ιουνίου 2012, 13:21 | ΜΠΙΛΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

  Τα τελη απαντατε οτι θα ειναι λογικα.Πεστε μας λοιπον νουμερα για να δουμε ποια ειναι η λογικη σας. Η σιωπη σας κριβει πολλα και μας δινετε το δικαιωμα να υποθετουμε διαφορα.

 • 26 Ιουνίου 2012, 09:24 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικολία.
  Τα πρόστιμα θέλουν προσεκτική δουλειά πριν προσδιοριστούν, έτσι ώστε να είναι αναλογικά και δίκαια. Η περίπτωση, στην οποία αναφέρεστε, θα επιφέρει την επιβολή προστίμου, υπό προϋποθέσεις.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 26 Ιουνίου 2012, 06:18 | Νικολία

  Για την αφαίρεση του σήματος από πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα ή αλλοίωση του, μήπως θα πρέπει να επιβάλλεται, ίσως και κάποιο διοικητικό πρόστιμο ;

 • 25 Ιουνίου 2012, 11:33 | ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  μηπως πρεπει να το στειλετε και στην Ε.Ε να το εγκρινει γιατι ακομα πληρωνουμε ως χωρα προστιμο της ταξεως του 1.000.000 euro το μηνα?
  επισης αυτα που λετε παραπανω ειναι μια επαναληψη του νομοσχεδιου του 1998 χωρις τιποτα επιπλεον
  ΕΡΩΤΗΣΗ
  αν περασει καποιος καλοθελητης και σκισει το σημα που θα ειναι σε εμφανες μερος πανω στο παιχνιδι τι γινεται?
  θα πληρωνουμε παλι οπως τοτε 5απλασιο προστιμο?
  ειναι τοσο δυσκολο να σκεφτειτε καποια απλα πραγματα?
  π.χ ολα τα χαρτια που χρειαζονται να υπαρχουν σε εναν φακελλο μαζι με την αδεια του καταστηματος!
  τοσο απλα ειναι τα πραγματα!

 • 24 Ιουνίου 2012, 15:23 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο tolis sav.
  Ο κανονισμός, το σχέδιο του οποίου βλέπετε, έχει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 2 Ιουλίου ολοκληρώνεται η διαβούλευση. Ακολουθεί η επεξεργασία των σχολίων, τα οποία από τώρα ήδη κατηγοριοποιούνται. Το τελικό σχέδιο εισάγεται για έγκριση στην Επιτροπή και στην συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Υπολογίζεται ότι όλα θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τις 20 Ιουλίου.

 • 24 Ιουνίου 2012, 13:53 | tolis sav

  ποτε υπολογιζετε οτι θα τεθει σε εφαρμογη,ο νομος περι παιγνιων?

  για να ξερουμε τι θα κανουμε,εως ποτε θα περιμενουμε

 • 23 Ιουνίου 2012, 15:47 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο tolis sav.
  Τα τέλη θα είναι πολύ λογικά.
  Ευχαριστούμε για την ερώτηση.

 • 23 Ιουνίου 2012, 15:16 | tolis sav

  τα τελη διενεργειας των παιχνιδιων ποσο περιπου θα ειναι?

  εννοω αυτα,που τα πληρωναμε μεχρι το 2001…..

  ελπιζουμε οτι θα εχουν αλλες τιμες στα τυχερα και αλλα στα τεχνικα

  στα τεχνικα να ειναι συμβολικα τα ποσα που θα δινουμε καθε χρονο ελπιζω….