Άρθρο 06: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6.1 Ο κάτοχος της Άδειας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου και του Κανονισμού, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της Άδειας Εκμετάλλευσης καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.
6.2 Ο κάτοχος Άδειας Εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων, οφείλει:
6.2.1 Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποτρέπεται η χρήση από ανηλίκους εκείνων των παιγνίων που δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία τους,
6.2.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση παιγνίων.
6.2.3 Να εκμεταλλεύεται, στο πλαίσιο της άδειάς του, μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, μέσω των οποίων διεξάγονται Αδειοδοτημένα Παίγνια, και τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν αποκλειστικά σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.
6.2.4 Να αποκλείει τη χρήση των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων ή την παραλλαγή των Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων σε τυχερά καθώς και τη συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των παικτών ή/και τρίτων ή τη θέσπιση επάθλων για τους παίκτες.
6.2.5 Να διασφαλίζει ότι τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και τα Αδειοδοτημένα Παίγνια δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αλλοιωθεί, προγραμματιστεί εκ νέου ή με άλλο τρόπο υποστεί τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου ή χαρακτηριστικού τους, από εκείνα που λήφθηκαν υπόψη προκειμένου το Παιγνιομηχάνημα ή το Παίγνιο να λάβει την πιστοποίηση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.
6.2.6 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των Πιστοποιημένων Τεχνικών, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Αδειοδοτημένων Παιγνίων.
6.2.7 Στην περίπτωση που διαπιστώσει:
α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου στις ρυθμίσεις ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου,
β. δυσλειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να μην το θέσει σε επαναλειτουργία πριν αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα και διασφαλιστεί ότι το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησής του. Σε μη συνήθεις ή σοβαρές περιπτώσεις ενημερώνει εγγράφως την Ε.Ε.Ε.Π., αναφέροντας και τις ενέργειες που ακολούθησε για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
6.2.8 Στην περίπτωση που διαπιστώσει απόσπαση, αλλοίωση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 15 ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, να αναφέρει αμέσως το συμβάν στην Ε.Ε.Ε.Π. και να θέσει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, μέχρι αυτό να ελεγχθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. και να χορηγηθεί νέο σήμα νόμιμης λειτουργίας.
6.2.9 Να εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση στα Πιστοποιημένα Καταστήματα και την Αποθήκη του, καθώς και στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και στα Αδειοδοτημένα Παίγνια.

 • 2 Ιουλίου 2012, 17:39 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νίκος Ρ.
  Σωστό.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 2 Ιουλίου 2012, 15:28 | Νίκος Ρ.

  Για τις περιπτώσεις 6.2.7 και 6.2.8 θα πρέπει να οριστεί χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η επικοινωνία με την Ε.Ε.Ε.Π. (π.χ. 1 ημέρα, κάποιες ώρες ή άλλο(.

 • 1 Ιουλίου 2012, 12:57 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Στην παράγραφο 11.1.7 δεν απαιτείται να εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία του σήματος της παιχνιδομηχανής, αλλά πληροφορίες σχετικές με τα παιχνίδια που περιλαμβάνει η παιχνιδομηχανή αυτή, προκειμένου να ενημερώνονται με σαφήνεια οι παίκτες πριν επιλέξουν το παιχνίδι. Το σήμα της παιχνιδομηχανής είναι η μοναδική ταυτότητα της πιστοποίησής της. Κατά συνέπεια, αλλοίωση ή αφαίρεση του σήματος σημαίνει απώλεια της ταυτότητας αυτής και, ως εκ τούτου, προσωρινή διακοπή της πιστοποίησης.
  Οι παιχνιδομηχανές πρέπει να είναι καταγεγραμμένες, ταυτοποιημένες και εγκατεστημένες σε συγκεκριμένους χώρους προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας τους.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 6.2.7.β & γ
  Πρέπει να αποσαφηνιστεί η έννοια της δυσλειτουργίας και ποιες νοούνται μη σύνηθες ή σοβαρές περιπτώσεις

  6.2.8
  Στην παράγραφο 11.1.7 απαιτείται τα στοιχεία που περιέχοντα στο σήμα να εμφανίζονται και στην οθόνη του παιχνιδιού.
  Γιατί αν συμβεί το παραμικρό στο σήμα να τεθεί το παίγνιο εκτός λειτουργίας?
  Πρέπει να εξηγήσετε ποιος είναι ο σκοπός του μέτρου

 • 29 Ιουνίου 2012, 11:14 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Ευχαριστούμε που επανήλθατε. Το σχήμα είναι ως εξής: κάποιος έχει παιχνιδομηχανές. Τις πιστοποιεί και τις νοικιάζει. Μέχρι εδώ δεν χρειάζεται κάτι. Θα τις νοικιάσει σε αδειούχο ή θα γίνει ο ίδιος αδειούχος εκμετάλλευσης. Στην τελευταία περίπτωση θα λάβει και άδεια εκμετάλλευσης. Μετά θα χρειαστεί να πιστοποιήσει καταστήματα ( χώρους). Θα ζητήσει την πιστοποίηση τους. Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη ή επιχειρηματία του καταστήματος είναι δικό του θέμα. Το κατάστημα πρέπει να είναι πιστοποιημένο με υπεύθυνο καταστήματος που ευθύνεται όπως ο αδειούχος. Με λίγα λόγια είναι θέμα της αγοράς πως θα χρησιμοποιήσει τα σχήματα. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να γίνονται όλοι οι συνδυασμοί και να μην αποκλείεται κανένας από τίποτα.
  Όλα αυτά θα είναι πολύ πιό απλά μετα την πρώτη φάση των πιστοποιήσεων. Διότι μηχανές, παιχνίδια και καταστήματα πιστοποιούνται μία φορά.

 • 29 Ιουνίου 2012, 10:06 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 6 ΞΑΝΑΕΡΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΝΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ.ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ Ή ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ.

 • 27 Ιουνίου 2012, 10:34 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικολία.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 26 Ιουνίου 2012, 06:16 | Νικολία

  Ειναι δυνατόν ποτέ καταστημάρχης, να ελέγχει την αλόγιστη χρήση παιγνιδιών και να την αποτρέπει;

 • 22 Ιουνίου 2012, 12:10 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο tifis.
  Αυτό θα ελέγχεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και τους άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 22 Ιουνίου 2012, 09:30 | tifis

  6,2,1 & 6,2,2 : ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟ? ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ Κ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ.