Άρθρο 20: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

20.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα ορίζεται Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον κάτοχο της Άδειας Εκμετάλλευσης των Παιγνιομηχανημάτων για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και του Κανονισμού.
20.2 Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις Πιστοποίησης του Καταστήματος, καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.
20.3 Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
20.3.1 Έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20.3.2 Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
20.3.3 Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
20.3.4 Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
20.4 Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος οφείλει:
20.4.1 Να επιτηρεί τη χρήση των παιγνιομηχανημάτων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποτρέπεται η χρήση από ανηλίκους εκείνων των παιγνίων που δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία τους.
20.4.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων.
20.4.3 Να διασφαλίζει ότι στο Κατάστημα είναι τοποθετημένα μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, στα οποία διεξάγονται μόνο Πιστοποιημένα Παίγνια.
20.4.4 Να συντηρεί τις επιγραφές που αναρτώνται στο Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.
20.4.5 Να αποκλείει τη χρήση των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων ή την παραλλαγή των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων σε τυχερά καθώς και τη συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των παικτών ή/και τρίτων ή τη θέσπιση επάθλων για τους παίκτες.
20.4.6 Να διασφαλίζει ότι τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αλλοιωθεί, προγραμματιστεί εκ νέου ή με άλλο τρόπο τροποποιηθεί, χωρίς την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.
20.4.7 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην του εξουσιοδοτημένου τεχνικού συντήρησης, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Αδειοδοτημένων Παιγνίων.
20.4.8 Στην περίπτωση που διαπιστώσει:
α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου στις ρυθμίσεις ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου,
β. δυσλειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
δ. απόσπαση, αλλοίωση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 15 ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να ειδοποιήσει τον κάτοχο της Άδειας Εκμετάλλευσης,
20.4.9 Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και στα Παίγνια που είναι τοποθετημένα στο Κατάστημα, στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:07 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Τις προδιαγραφές τις θέτει ο νόμος. Παρόλα αυτά, η άποψή σας σημειώνεται.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:40 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Οι τεχνικοί πρέπει να είναι πιστοποιημένοι.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 16:22 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Άρθρο 20
  Δεν απαιτείται παρά μόνον ένας υπεύθυνος που μπορεί να είναι ο ίδιος ο καταστηματάρχης.
  Παράγραφος 20.3
  Ο ηλικιακός προσδιορισμός του υπεύθυνου προβλέπεται από τον νόμο. Παρόλα αυτά η άποψή σας κρατείται.
  Παράγραφος 20.4.6
  Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης καταστήματος έχει την ευθύνη να μη γίνονται επεμβάσεις στα παιγνιομηχανήματα παρά μόνον όταν αυτές είναι αναγκαίες και από πιστοποιημένους τεχνικούς. Επίσης, την ίδια ευθύνη φέρει και ο αδειούχος εκμετάλλευσης.
  Ο σκοπός των κειμένων διατάξεων και του κανονισμού είναι να διασφαλιστούν αγαθά που σχετίζονται με το κοινό συμφέρον, τη δημόσια τάξη και την προστασία των ανηλίκων. Αυτό για να συμβεί έχει ορισμένες λειτουργικές προϋποθέσεις, τις οποίες το σχέδιο του κανονισμού προσπαθεί να θεσπίσει με τον απλούστερο δυνατό τρόπο.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Άρθρο 20

  Το μέτρο του ορισμού υπευθύνου εκμετάλλευσης και μάλιστα για οποιοδήποτε κατάστημα είναι ένα ακόμη μέτρο περιοριστικό, που θέτει εμπόδια στην λειτουργία των παιγνίων.
  Έχουμε την απορία γιατί σε ένα κατάστημα πρέπει να υπάρχει και δεύτερος υπεύθυνος, πέραν του ιδιοκτήτη και μάλιστα με ιδιαίτερες προϋποθέσεις.
  Παράγραφος 20.3

  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κ. Παπούλιας, είναι 83 ετών και είναι ο πρώτος Πολίτης της χώρας. Μας εκπροσωπεί σήμερα ως χώρα σε διπλωματική αποστολή στην Ευρώπη.
  Ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Α. Σαμαράς, είναι 62 ετών και διοικεί την Ελλάδα.
  Στην ηλικία που βρίσκονται όμως, δυστυχώς, δεν θα μπορούσαν ποτέ να λειτουργήσουν ως «υπεύθυνοι εκμετάλλευσης» χώρο, στον οποίο λειτουργούν ηλεκτρονικά παιχνίδια.
  Άραγε τα πρόεδρος τα μέλη και οι υπάλληλοι της Ε.Ε.Ε.Π. έχουν αυτή τη δυνατότητα ή αποκλείονται λόγω περιοριστικού ηλικιακού κριτηρίου; Πληρούν όλα τα κειτήρια.

  Παράγραφος 20.4.6

  Πως ακριβώς θα δύναται ο υπάλληλος – υπεύθυνος εκμετάλλευσης να διασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα μηχανήματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί – αλλοιωθεί – προγραμματιστεί εκ νέου;
  Αν δεν τον ενημερώνουν ορθά, θα έχει επιπτώσεις… Ποιος θα τολμήσει να αναλάβει ένα τέτοιο έργο σε ένα ξενοδοχείο που έχει εγκατεστημένα παιγνιομηχανήματα, δηλ. να εγγυηθεί για πράγματα που δεν γνωρίζει;
  Συσσωρεύουμε ανούσιες προϋποθέσεις που ουσιαστικά δημιουργούν νέους περιορισμούς στην άσκηση της δραστηριότητας.

 • 29 Ιουνίου 2012, 21:43 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20.4.7 ΕΔΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 • 29 Ιουνίου 2012, 21:28 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20.3 εως 20.3.3 ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΒΑΖΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΔΩ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 20 ΕΩΣ 70 ΕΤΩΝ . ΜΕ ΤΟΣΗ ΑΝΕΡΓΕΙΑ ΓΥΡΟ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ 65αρη ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΨΙΛΑ Η ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

 • 22 Ιουνίου 2012, 10:33 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Geoliberale.
  Όλες οι προβλέψεις στις οποίες αναφέρεστε περιλαμβάνονται στον ν. 4002/2011 (Α 180), τον οποίο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr), εφόσον δεν τον έχετε και θέλετε να τον διαβάσετε.
  Μία πρόβλεψη, αυτή του 20.4.2, είναι αμιγής πρόβλεψη του κανονισμού. Η ιδέα της ποσοστικοποίησης που προτείνετε είναι καλή και θα είχε ενδιαφέρον, αν θέλετε, να μας κάνετε και μια συγκεκριμένη πρόταση πως μπορεί να γίνει αυτή η ποσοτικοποίηση, ώστε να την υιοθετήσουμε και να την βάλουμε στον κανονισμό.
  Και γενικά, μπορείτε να μας κάνετε προτάσεις που κι εμεις με τη σειρά μας θα μπορούσαμε να προωθήσουμε προς την Πολιτεία, ώστε να βελτιωθεί ο νόμος που ισχύει.
  Για τον καταστηματάρχη, όταν γίνει 60 ετών, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ο νόμος που θα διαβάσετε ζητάει αυτή την προϋπόθεση για τον υπεύθυνο του πιστοποιημένου καταστήματος. Που σημαίνει ότι ο 60χρονος μπορεί να ορίσει υπεύθυνο καταστήματος σε σχέση με τα παιχνίδια έναν μικρότερο (το γιό του, τη γυναίκα του, τον συνεταίρο του κλπ). Άλλωστε η πιστοποίηση του υπεύθυνου είναι μια πολύ απλή υπόθεση.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 21 Ιουνίου 2012, 17:37 | Geoliberale

  20.3. Ηλικιακός Ρατσισμός !! Και όταν ο καταστηματάρχεις κλείσει τα 60 τι θα γίνει ? θα βγάλει τα μηχανήματα ? Θα του δώσετε εσείς συνταξη ή θα περασετε διάταξη για αποζημιωση ?

  20.3.1 Αδεια εργασίας δεν φτάνει ? Πρέπει να ειναι και Ευρωπαίος ?

  20.3.3 Τι σχέση εχει να απόφοιτος και οι Στρατιωτικες υποχρεώσεις ? Τρέλα πουλάτε ή σας αρέσει να μαζέυετε χαρτια ?

  20.3.4 Και άλλα χαρτιά Ελληνομάθειας ? π.χ. Ενας Εγγλέζες π.χ στην Ρόδο δεν μπορει ?

  20.4.2 Εαν δεν ειναι ποσοτικοποιημένο ειναι στην ευχερεια του ελεγκτη… εαν καταλαβαίνετε τι εννοω…

  Λάθος κατευθυνη …υπερβολική γραφειοκρατεία.. και σουρεαλιστικά αρθρα