Άρθρο 01: ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στο κείμενο του παρόντος κανονισμού, έχουν την έννοια που ακολουθεί.
1.2 Συγκεκριμένα:
Άδεια Εκμετάλλευσης: σημαίνει την προβλεπόμενη στο Κεφάλαιο Β (άρθρα 5 έως 9) του Κανονισμού άδεια για την εκμετάλλευση Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων.
Αδειοδοτημένο Παίγνιο: σημαίνει το κάθε ένα συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Τεχνικό-Ψυχαγωγικό Παίγνιο, το οποίο παίζεται σε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, το οποίο (παιγνιομηχάνημα) περιλαμβάνεται σε μία Άδεια Εκμετάλλευσης.
Αμιγής Χώρος: σημαίνει το Κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά ηλεκτρονικών τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.
Αποθήκη: σημαίνει οποιονδήποτε χώρο χρησιμοποιεί ο κάτοχος μιας Άδειας Εκμετάλλευσης για να φυλάσσει ένα Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, το οποίο έχει περιλάβει στην άδεια αυτή, όταν αυτό δεν είναι εγκατεστημένο προς εκμετάλλευση.
Εισαγωγέας: σημαίνει την επιχείρηση που έχει ως δραστηριότητα την εμπορία, κατόπιν εισαγωγής, Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων, στα οποία τα παίγνια αυτά παίζονται.
Εμπορική Επικοινωνία: σημαίνει κάθε μορφή επικοινωνίας για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με Παίγνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητα σχετικά με τα Παίγνια, οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των Παιγνίων.
Ηλεκτρονικά Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια ή Παίγνια: σημαίνει τα Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια που για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση λογισμικού – προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου. Στον παρόντα ορισμό δεν περιλαμβάνονται τα Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου.
Κανονισμός: σημαίνει τον παρόντα κανονισμό Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
Κατασκευαστής: σημαίνει την επιχείρηση που έχει ως δραστηριότητα την παραγωγή Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων ή/και την κατασκευή Παιγνιομηχανημάτων, στα οποία παίζονται τα παίγνια αυτά.
Κατάστημα: σημαίνει τον χώρο στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα για τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων, όταν αυτός λάβει την προβλεπόμενη πιστοποίηση. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι στεγασμένος ή μη, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτόν επιτρέπεται να ασκηθεί νόμιμα κατ’ επάγγελμα δραστηριότητα.
Μητρώο Εκμετάλλευσης: σημαίνει το μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των Αδειών Εκμετάλλευσης, των Αδειοδοτημένων Παιγνίων, καθώς και των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων και Καταστημάτων.
Μικτός χώρος: σημαίνει το Κατάστημα στο οποίο επιτρέπεται κατ` εξαίρεση η διεξαγωγή αποκλειστικά Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός Παιγνιομηχανημάτων δεν υπερβαίνει τα τρία (3).
Παιγνιομηχάνημα: σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μηχάνημα, υλικό ή μέσο, που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού και επηρεάζει ή καθορίζει την έκβασή του.
Πιστοποιημένο Κατάστημα: σημαίνει ένα Κατάστημα, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Καταστήματος.
Πιστοποιημένο Παίγνιο: σημαίνει ένα Ηλεκτρονικό Τεχνικό-Ψυχαγωγικό Παίγνιο, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Παιγνίου.
Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα: σημαίνει ένα Παιγνιομηχάνημα Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος.
Πιστοποιημένος Εισαγωγέας: σημαίνει τον Εισαγωγέα που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 26 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Εισαγωγέων της Ε.Ε.Ε.Π.
Πιστοποιημένος Κατασκευαστής: σημαίνει τον Κατασκευαστή που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 25 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Κατασκευαστών της Ε.Ε.Ε.Π.
Πιστοποιημένος Τεχνικός: σημαίνει τον Τεχνικό που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 27 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών της Ε.Ε.Ε.Π.
Πιστοποίηση Καταστήματος νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο Κατάστημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Πιστοποίηση Ηλεκτρονικού Τεχνικού-Ψυχαγωγικού Παιγνίου ή Πιστοποίηση Παιγνίου νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι ο συγκεκριμένος τύπος και είδος παιγνίου πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο Παιγνιομηχάνημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Στοίχημα: σημαίνει το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειας του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του στοιχήματος.
Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια: σημαίνει τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια» σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α 21), μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4002/11 (Α 180). Τα Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.
Τεχνικός: σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο την παραγωγή, εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση ή συντήρηση Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων, στα οποία παίζονται τα παίγνια αυτά.
Τυχερά Παίγνια: σημαίνει τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως Τυχερά Παίγνια θεωρούνται και τα Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια που παραλλάσσονται σε Τυχερά Παίγνια ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των Τυχερών Παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχηρά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α 21), μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4002/11 (Α 180). Τυχερό Παίγνιο είναι και το Στοίχημα.
Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος: σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 20.