Άρθρο 25: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

25.1 Κάθε Κατασκευαστής, προκειμένου να προμηθεύει, να πωλεί, να εκμισθώνει και γενικά να διαθέτει οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού, υποχρεούται να έχει λάβει Πιστοποίηση Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Κατασκευαστών που τηρείται από αυτή.
25.2 Μία επιχείρηση για να λάβει Πιστοποίηση Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
25.2.1 Να ασκεί κατ’ επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
25.2.2 Να διαθέτει ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άδεια λειτουργίας.
25.3 Ο Πιστοποιημένος Κατασκευαστής δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.
25.4 Πιστοποίηση Κατασκευαστή χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης που την υποβάλλει.
25.5 Η αίτηση συνοδεύεται από:
25.5.1 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.
25.5.2 Ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση που περιέχει το μοναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που ο αιτών Κατασκευαστής παράγει.
25.5.3 Επικυρωμένα αντίγραφα:
α. της δήλωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η κατασκευή Παιγνιομηχανημάτων ή/και Παιγνίων,
β. στην περίπτωση εταιρείας, των εγγράφων (ΦΕΚ, Καταστατικό) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες των προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω σημείων α.
γ. της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή του νόμιμου απαλλακτικού από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας,
Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
25.5.4 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
25.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, εάν χρειαστεί, να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή επεξηγήσεων, έτσι ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιστοποίησης Κατασκευαστή.
25.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Κατασκευαστή ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης.
25.8 Μετά την εγγραφή στο μητρώο, η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων μπορεί να τροποποιηθεί, είτε προσθέτοντας νέα παίγνια ή αφαιρώντας παλαιότερα, κατόπιν δήλωσης του Κατασκευαστή.
25.9 Για την πιστοποίηση Κατασκευαστή, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών, καταβάλλονται:
25.9.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
25.9.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.

 • 2 Ιουλίου 2012, 18:41 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ.
  Τα σχόλια σας είναι σοβαρά και εμπεριστατωμένα. Οι προτάσεις σας θέλουν στάθμιση,
  Ευχαριστούμε για την συνεισφορά.

 • Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή πρέπει να εναρμονιστούν με τον προτεινόμενο από μας ορισμό, ο οποίος προκύπτει ως συνέπεια του ορισμού του ν.4072/2012. Αντίστοιχα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα και το διανομέα που αποτελούν την αλυσίδα διανομής σύμφωνα με τις προβλέψεις των Οδηγιών της ΕΕ αλλά και τη γενικότερη εθνική νομοθεσία.

 • 1 Ιουλίου 2012, 15:52 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Ο ορισμός του κατασκευαστή δίδεται στο άρθρο 1. Όταν χρησιμοποιείται η λέξη «Κατασκευαστής» σημαίνει αυτό που αναγράφεται στον ορισμό. Το ίδιο ισχύει (η χρησιμοποίηση τους με κεφαλαίο) και για τους υπόλοιπους ορισμούς.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Παράγραφος 25.1
  Κατασκευαστή νοείται πρώτα από όλα αυτός που κατασκευάζει παίγνια. Η έννοια αυτή απουσιάζει ενώ υπάρχουν όλες οι άλλες τις οποίες μπορεί να τις κάνει ο καθένας.

 • 29 Ιουνίου 2012, 18:38 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Εννοούμε, για να το αποσαφηνίσουμε ξανά, ιεραρχικά:
  1) Το παιχνίδι να είναι τεχνικό-ψυχαγωγικό.
  2) Να προσδιορίζεται η ηλικία του παίκτη για την οποία είναι κατάλληλο (το τεχνικό-ψυχαγωγικό).
  3) Αυτός ο παραπάνω προσδιορισμός της ηλικίας του παίκτη, για την οποία το συγκεκριμένο τεχνικό-ψυχαγωγικό παιχνίδι είναι κατάλληλο, να προκύπτει από την κατάταξη κατά PEGI.
  Τα τέλη και τα παράβολα έχουμε επανειλημμένα σχολιάσει ότι θα είναι απολύτως λογικά. Τα τέλη και τα παράβολα αυτά προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις και τις γόνιμες παρατηρήσεις σας.

 • Τα 2 πρώτα ΦΥΣΙΚΑ και είναι – οχι μόνο – προσωπικη αποψη.
  ΔΕΝ απαντάτε στο τελευταίο.
  Και εγώ σε ψυχαγωγικά αναφέρομαι (amusement leisure) μια και δεν συμφωνω με τον όρο ακριβώς.
  >>καθώς μάλλον γνωρίζετε

  Ανατρέξτε στις θέσεις των συλόγων τεχνικών ηλεκτρονικών παιγνιδιών Ελλάδας στις διαβουλεύσεις που κατέληξαν στον Ν4002 όσον αφορά το «μάλλον».

  Παράδειγμα από το PEGI μετά από 5 λεπτά έρευνα:
  http://www.pegi.info/en/index/global_id/505/?searchString=casino&agecategories=&genre=&organisations=&platforms=&countries=&submit=Search
  Hard Rock Casino Collection PEGI rating 12+.
  Η σέλίδα της εταιρίας:
  http://www.eamobile.com/mobile-games/hard-rock-casino-collection
  Ας μην σταθούμε στην πλατφορμα γιατί μπορώ να φέρω και άλλα παραδείγματα.
  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται εδώ ΔΕΝ είναι «ψυχαγωγικό-τεχνικό».
  ΠΟΙΑ άποψη επικρατεί; Οι ορισμοί που θέτετε ή το PEGI που αναφέρειότι το περιεχόμενο είναι κατάληλο για έτομα άνω των 12 ετών;

 • 29 Ιουνίου 2012, 15:10 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Αναφερόμαστε πάντα στα τεχνικά-ψυχαγωγικά – όπως άλλωστε και το PEGI, καθώς μάλλον γνωρίζετε. Τα λοιπά σχόλια απηχούν τις προσωπικές σας απόψεις που είναι, ως τέτοιες, φυσικά σεβαστές.
  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

 • >>Ο νόμος έχει θεσπίσει το αντίθετο
  Ο νόμος που ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να εφαρμοστεί είναι αυτός που θα σταματήσει το πρόστιμο των 31.536€ ημερησίως.
  Ο Ν4002 ΔΕΝ σταμάτησε το πρόστιμο και μάλιστα σας καθιστά συνυπεύθυνους.
  >>Η ΕΕΕΠ πρέεπι να εκδώσει και να εφαρμόσει το κανονιστικό πλαίσιο, με βάση τις κείμενες διατάξεις.
  Που ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να ευθυγραμίζονται με τους κανόνες της Ε.Ε. αλλά και τις αποφάσεις του δικαστηρίου για την συμόρφωση της χώρας.
  Μην προσπαθείται να καλυφθείτε πίσω από το «Εμείς απλά εκτελούμε διαταγές». Αυτή η φράση δεν γλύτωσε κάποιους άλλους από κρεμάλα.
  >>Το σύστημα PEGI ενδιαφέρει κυρίως για την ηλικιακή κατηγοριοποίηση
  Δηλαδή ένα παιγνίδι με κατηγοριοποίηση PEGI 5+ μπορεί να το χαρακτηρίσετε τυχερό; Αυτό λέτε;

 • 29 Ιουνίου 2012, 11:42 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Το σύστημα PEGI ενδιαφέρει κυρίως για την ηλικιακή κατηγοριοποίηση. Ασφαλώς και ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του ελεύθερα. Εσείς θεωρείτε ότι η πιστοποίηση του παιχνιδιού είναι εμπόδιο. Ο νόμος έχει θεσπίσει το αντίθετο. Η ΕΕΕΠ πρέεπι να εκδώσει και να εφαρμόσει το κανονιστικό πλαίσιο, με βάση τις κείμενες διατάξεις.
  Ευχαριστούμε και γιαυτό το σχόλιο.

 • >>Αλλά για την ανάγκη του παραδείγματός σας: τότε το παιχνίδι δεν θα είναι πιστοποιημένο, με ό,τι αυτό σημαίνει.
  Θα είναι σε όλο τον – πολιτισμενο – κόσμο εκτός από εδώ.
  Προτού όμως βιαστείτε να βγάλετε συμπέρασμα πέστε μου ΓΙΑΤΙ θα πρέπει να ακολουθήσω την διαδικασία που περιγράφετε εδώ και να κάνω και την καταχώρηση στο PEGI όταν μόνο με το δευτερο παρακάμπτω τα περισότερα από τα εμπόδια που βάζετε;

 • 29 Ιουνίου 2012, 01:37 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Λέτε δηλαδή πως θα παρακαμφθεί ο νόμος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αλλά για την ανάγκη του παραδείγματός σας: τότε το παιχνίδι δεν θα είναι πιστοποιημένο, με ό,τι αυτό σημαίνει.

 • Κατασκευάζω το παιγνίδι, όχι παιγνιομηχάνημα.
  Το δηλώνω στο PEGI με ότι χρειάζεται αυτό, «παρέχω» το παιγνίδι μέσω δωρεών (donations) και παρακάμπτω τα περισσότερα από όσα αναφέρει το άρθρο. Σημαντικό πλεονέκτημα, φορολογούμαι στο εξωτερικό.
  Παρακαλώ προσγειωθείτε, αυτό το άρθρο είναι ακόμα ένα δείγμα «κωλύματος» που η Ε.Ε. ζητά να απαλείψετε.