Άρθρο 17: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

17.1 Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. του κατασκευαστή, του εισαγωγέα, του εμπόρου ή του νομίμου κατόχου του Παιγνιομηχανήματος.
17.2 Η αίτηση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
17.2.1 Τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση.
17.2.2 Τον κωδικό αριθμό πιστοποίησης από την Ε.Ε.Ε.Π., του κατασκευαστή ή εισαγωγέα παιγνιομηχανημάτων.
17.2.3 Την επωνυμία του κατασκευαστή, την εμπορική ονομασία και το μοντέλο του προς πιστοποίηση παιγνιομηχανήματος.
17.2.4 Τον μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) που αυτό φέρει από τον κατασκευαστή του.
17.3 Η αίτηση συνοδεύεται από:
17.3.1 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
17.3.2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.
17.3.3 Πιστοποιητικό CE.
17.3.4 Τυχόν άλλες πιστοποιήσεις για τη συμμόρφωση του Παιγνιομηχανήματος σε κανονισμούς ή πρότυπα.
17.3.5 Στοιχεία του ενσωματωμένου αυτόνομου φορολογικού μηχανισμού (επωνυμία κατασκευαστή, εμπορική ονομασία και μοντέλο, σειριακός αριθμός) και στοιχεία τεκμηρίωσης της πιστοποίησής του.
17.3.6 Εγχειρίδια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που εκδίδεται από τον κατασκευαστή του παιγνιομηχανήματος και περιέχει την πλήρη περιγραφή και τον τρόπο λειτουργίας του.
17.3.7 Τις οδηγίες συντήρησης, αναβάθμισης και αποκατάστασης της λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος, εφόσον έχουν εκδοθεί.
17.3.8 Τους κωδικούς αριθμούς των Πιστοποιημένων Παιγνίων που είναι εγκατεστημένα ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτό.
17.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, εάν χρειαστεί, να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή επεξηγήσεων, έτσι ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Πιστοποίησης Παιγνιομηχανήματος.
17.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης.

 • Προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις:

  Άρθρο 17
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  17.1 Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. του κατασκευαστή. Ως κατασκευαστής θεωρείται και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος,εισαγωγέας ή διανομέας ή νόμιμος κάτοχος παιγνιομηχανημάτων.
  Αιτιολογία: Εναρμόνιση με την αλυσίδα διανομής που προβλέπεται στις Οδηγίες της ΕΕ και το ν.4072/2012.
  17.2 Η αίτηση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
  17.2.1 Τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση.
  17.2.2 Τον κωδικό αριθμό πιστοποίησης από την Ε.Ε.Ε.Π., του κατασκευαστή.
  17.2.3 Την επωνυμία του κατασκευαστή, την εμπορική ονομασία και το μοντέλο του προς πιστοποίηση παιγνιομηχανήματος.
  17.2.4 Τον μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) που αυτό φέρει.
  17.3 Η αίτηση συνοδεύεται από:
  17.3.1 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
  17.3.2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.
  17.3.3 Πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45011 και δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ με όλες τις εφαρμοζόμενες στο προϊόν Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του μηχανήματος και ενδεχομένως για άλλα προϊόντα που ενσωματώνονται στο μηχάνημα.

  17.3.4 Το παιγνιομηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE.

  17.3.5 Στοιχεία του ενσωματωμένου αυτόνομου φορολογικού μηχανισμού (επωνυμία κατασκευαστή, εμπορική ονομασία και μοντέλο, σειριακός αριθμός) και στοιχεία τεκμηρίωσης της πιστοποίησής του.
  17.3.6 Εγχειρίδια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που εκδίδεται από τον κατασκευαστή του παιγνιομηχανήματος και περιέχει το γενικό σχέδιο του μηχανήματος και των σχεδίων των κυκλωμάτων ελέγχου, καθώς και τις σχετικές περιγραφές και εξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση της λειτουργίας του μηχανήματος, τις οδηγίες χρήσης.

  Αιτιολογία: Εναρμόνιση με τις προβλέψεις των Οδηγιών ΕΕ.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:28 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Δεν χρειάζεται να δηλώσετε τίποτα από τώρα. Θα το δηλώσετε όταν το τοποθετήσετε.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:47 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Τον φορολογικό μηχανισμό τον θεσπίζει ο νόμος. Ο κανονισμός γίνεται με βάση τους νόμους.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:21 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλης Καραμποϊτης.
  Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι πρέπει να γίνει. Στην περίπτωση η αλήθεια λέει ότι δεν θα ήταν καθόλου σοβαρό ούτε και νόμιμο να πιστοποιηθεί ένα μηχάνημα που δεν έχει CE, και με το οποίο θα παίζουν τα παιδιά.
  Θα ρωτήσουμε, αντι για σας, και θα σας πούμε που θα βρείτε την πιστοποίηση.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο και την ερώτηση.

 • 1 Ιουλίου 2012, 18:41 | Βασιλης Καραμποϊτης

  Σε απάντηση της ΕΕΕΠ που απάντησε στην ΟΣΗΠΕ
  Πρεπει σε αυτη τη χώρα καποια στιγμη να σοβαρευτουμε και να λέμε αλήθειες.
  Για ένα Η/Υ που ειναι αγορασμενος προ 3ετίας, που θα βρουμε εγγραφη CE πιστοποίηση ?

 • 1 Ιουλίου 2012, 17:29 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Βασιλης Καραμποϊτης
  Ευχαριστούμε για τα σχόλια.

 • 1 Ιουλίου 2012, 15:48 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  17.3.3
  Τα παιγνιομηχανήματα προκειμένου να πιστοποιηθούν πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συμμόρφωσή τους κατά CE. Το αυτοκόλλητο ταμπελάκι δεν αρκεί. Η συμμόρφωση κατά CE εξασφαλίζει την τήρηση μιας σειράς προϋποθέσεων, ανάμεσα στις οποίες κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η ασφάλεια λειτουργίας του μηχανήματος.
  17.3.5
  Για τον φορολογικό μηχανισμό έχει δοθεί απάντηση σε προηγούμενο σχόλιο.
  17.3.8
  Η παράγραφος αναφέρει «Η αίτηση συνοδεύεται από: … τους κωδικούς αριθμούς των Πιστοποιημένων Παιγνίων που είναι εγκατεστημένα ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτό.» Αν, κατά τη φάση της αίτησης πιστοποιήσης, δεν είναι γνωστό ποια πιστοποιημένα παιχνίδια θα εγκατασταθούν στο συγκεκριμένο παιγνιομηχάνημα, αυτά, όταν γίνουν γνωστά, θα ενημερώνεται η ΕΕΕΠ με βάση τη διαδικασία του άρθρου 7 (Μητρώο εκμετάλλευσης).
  Ο σκοπός του μέτρου έχει εξηγηθεί σε προηγούμενο σχόλιο.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 30 Ιουνίου 2012, 22:29 | Βασιλης Καραμποϊτης

  και αν δεν κατασκευασει ΚΑΝΕΙΣ φορολογικο μηχανισμο για το καθε διαφορετικο παιγνιομηχανημα υπάρχει στην αγορα, τι θα κανουμε ? Θα τα πεταξουμε ?

 • 30 Ιουνίου 2012, 22:02 | Βασιλης Καραμποϊτης

  17.2.4 Τον μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) που αυτό φέρει από τον κατασκευαστή του.

  και στην περίπτωση Η/Υ απο το καταστημα της γειτονιας ? (δεν ειναι υποχρεωμενο για sn.)

  Τωρα λοιπον είδα το θεμα του Φορολογικου μηχανισμου και με έπιασαν τα γέλια.Απλα τραγικό.
  Και την ταμειακή μηχανη τι θα την κάνουμε στο μεικτό κατάστημα? Γιατι την έχουμε?

  Και σε άλλο σημειο της διαβουλευσης διαβασα να λέτε οτι κανένα απο τα υπάρχοντα παιγνιομηχανηματα δεν θα πεταχτεί, δεν θα βγει σε αχρηστια. Θα ήθελα να δω ποιος θα φτιάξει φορολογικο μηχανισμο που να συνδεθει σε Playstation!!!!!!

  Και τελικά καταλαβαινω οτι σκοπός είναι να κλεισουν τα μικρα καταστηματα και να μεινουν ΜΟΝΟ οι μεγάλοι. Αν σε ένα μικρο μαγαζι με 8 Η/Υ και 2 playstation θέλουμε 500euros για καθε φορολογικο μηχανισμο και συνολικά 5000 euros, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ.
  Και μην μου πειτε «όχι εμεις αλλά η εφορια». Εμεις έχουμε να κάνουμε με το κράτος , και το κρατος ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ.

 • Παράγραφος 17.3.3

  Τα παιγνιομηχανήματα όπως και οποιαδήποτε συσκευή που διακινείται στην αγορά, το πιστοποιητικό CE το φέρουν σε αυτοκόλλητη επιγραφή.
  Το ίδιο το πιστοποιητικό δεν συνοδεύει πότε μία συσκευή, εκτός αν χρειάζεται. Τη πιστοποίηση κατά προτύπων CE την κάνει ο ίδιος ο κατασκευαστής. Για τα προϋπάρχοντα είναι αδύνατον να βρεθούν για το καθένα τα πιστοποιητικά CE.
  Θα πρέπει να επανεξεταστούν από ειδικά εργαστήρια, από πιστοποιημένους τεχνικούς για την έκδοση νέου πιστοποιητικού.Εξηγείστε τι πρέπει να γίνει.

  Παράγραφος 17.3.5

  Το μέτρο αποτελεί μέτρο ισοδύναμου με απαγόρευση καθώς αποκλείεται η τοποθέτηση τους. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι πρωτόγνωρο για την διεθνή αγορά των παιγνίων.
  Συγχρόνως το μέτρο αποτρέπει οποιαδήποτε διάθεση για την ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια καθώς το κόστος, η συντήρηση του, η λειτουργία του, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας και είναι δυσανάλογα με το ύψος του φορολογικού αντικειμένου.
  Το μέτρο έχει προταθεί από συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα (για να ανεβάσει την δουλειά της) χωρίς να πραγματοποιηθούν από τις υπηρεσίες του κράτους μας τεχνικές και οικονομικές μελέτες ή να παρθεί υπόψη τους η διεθνή εμπειρία. Χωρίς να πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση.

  Διαβάστε επιστολή της SEGA σχετικά με τους φορολογικούς μηχανισμούς
  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/Sega%202012-266GR.pdf

  Διαβάστε αναλυτικά αντιρρήσεις για φορολογικούς μηχανισμούς
  http://www.oshpe.gr/ProductFiles/2012-266%20GR%20OSHPE%20COMMENTS%2026-5-2012.pdf

  Παράγραφος 17.3.8

  Οι καμπίνες των παιγνιομηχανημάτων που κατασκευάζονται για γενική χρήση, μπορεί ο αγοραστής τους να τοποθετήσει οποιοδήποτε παίγνιο επιθυμεί είτε σε ηλεκτρονική πλακέτα είτε σε υπολογιστή είτε σε κονσόλα παιχνιδιού.
  Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζεις εξαρχής τι παίγνια πρόκειται θα τοποθετηθούν από τους αγοραστές.
  Διευκρινίστε σας παρακαλώ, μήπως θα χρειάζεστε και συνεχώς η ενημέρωση σας.
  Εξηγείστε παρακαλώ ποιος είναι ο σκοπός το μέτρου

 • 29 Ιουνίου 2012, 21:55 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17.3.8 ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΠΟΙΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΘΑ ΒΑΛΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΩ ΑΠΟ ΤΩΡΑ . ΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ Η ΦΡΑΣΗ «η πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτό»

 • 29 Ιουνίου 2012, 15:52 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Τόκας Γιώργος.
  Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών έχει αναρτήσει σχετικό τεχνικό πρότυπο στην ΕΕ, με βάση την Οδηγία 98/34, για τον μηχανισμό στον οποίο αναφέρεσθε, με ημερομηνία αναμονής (stand still) την 27 Μαίου 2012.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 29 Ιουνίου 2012, 14:09 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡ.17.3.5 ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4002/2011.ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΚΩΣΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ .ΕΓΩ ΘΕΩΡΩ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ .ΕΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΠΟΙΟ ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΗΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΕΡΩΤΗΜΑ : ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΕΓΩ ΝΑ ΕΡΘΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙHΣΩ ΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑ ; ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΓΙΣΕΙ ΠΟΛΥ.ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΔΙΧΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΤΕΛΟΣ ΕΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΒΑΖΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΦΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΤΥΧΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ. ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ A.W.P. ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΚΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.

 • Εισαγόμενο παιγνιομηχάνημα καλύπτει τα πάντα εκτός από:
  >>17.3.5 Στοιχεία του ενσωματωμένου αυτόνομου φορολογικού μηχανισμού (επωνυμία κατασκευαστή, εμπορική ονομασία και μοντέλο, σειριακός αριθμός) και στοιχεία τεκμηρίωσης της πιστοποίησής του.

  ΑΝ προστεθεί το παραπάνω είναι ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ και θα πρέπει να επανελεγχθεί για πιστοποίηση CE.
  Κόστος ανά παιγνιομηχάνημα περισσότερο από 500€ και ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ.
  Υπάρχουν και άλλες αντιρρήσεις αλλά παραμένω σε αυτό σαν σπουδαιότερο και ακριβές παράδειγμα «αντιστοίχου ποσοτικού περιορισμού» που η Ε.Ε. σας ζήτησε να μην υπάρχει.

 • 28 Ιουνίου 2012, 01:14 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΤΣΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
  Οι διαδικασίες, σε όλο τον κόσμο, έχουν κάποιον κόπο. Ας ελπίσουμε ότι, στην περίπτωση, θα είναι ο μικρότερος.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 26 Ιουνίου 2012, 14:13 | ΤΣΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΧΑΡΤΙΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ -ΓΝΗΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣΜΟΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ).
  ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

 • 25 Ιουνίου 2012, 13:29 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
  Σας απαντάμε συνολικά στις παρατηρήσεις που στείλατε. Τον φορολογικό μηχανισμό τον επιβάλλει ο νόμος 4002/2011.Η ΕΕΕΠ εκδίδει κανονιστικά πλαίσια εφαρμόζοντας τους νόμους. Το σήμα της παιχνιδομηχανής θα ληφθεί μέριμνα να μην μπορεί να καταστραφεί, όπως το περιγράφετε. Για τα όσα αφορούν την ΕΕ έχουμε απαντήσει αναλυτικά σε άλλα σχόλια της διαβούλευσης που είναι δημοσιευμένα και μπορείτε να τα διαβάσετε.Για τα τέλη και παράβολα,επίσης. Η πιστοποίηση των τεχνικών έχει κατηγορίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και αυτή, στην οποία αναφέρεστε.
  Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις

 • 25 Ιουνίου 2012, 11:53 | ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  εδω θα γραψω οτι εγραψα και στην περσινη διαβουλευση του νομου
  μετα απο 25 χρονια εμπειριας σε hardware ηλεκτρονικων παιχνιδιων και εχοντας επισκευασει χιλιαδες πλακετες σας ξαναλεω
  ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
  αυτος που σας το προτεινει ειναι αστειος
  αν ξερει πως μπορει να συνδεθει να ερθει να το πει και σε εμας που ειμαστε τεχνικοι
  επισης οταν προτεινετε οτι θα πρεπει να μπει φορολογικος μηχανισμος κλπ,θα πρεπει να εχετε κανει τουλαχιστον μια δοκιμη σε μηχανημα να δειτε αν και πως δουλευει
  μη εχοντας ακομα τον μηχανισμο καταγραφης πως κανετε προταση οτι θα πρεπει να υπαρχει μεσα στα μηχανηματα?
  συνεχιζοντας σας λεω οτι μπορει να μπει μηχανισμος σε μηχανηματα τα οποια θα κατασκευαστουν απο εδω και περα και θα υπαρχει προβλεψη για καταγραφη και εξοδος για τον μηχανισμο αυτον απο το προγραμμα

 • 22 Ιουνίου 2012, 09:27 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Καλαρακης Μιχαλης.
  Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υποβάλλει κάποιος την αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε περίπτωση, και αν δεν πάρει απάντηση σε 90 ημέρες, η αίτησή του θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Άρα έχει την αδειοδότηση ή την πιστοποίηση που ζήτησε. Έτσι, μπορεί στη συνέχεια να λειτουργεί, θεωρώντας ότι έχει τη συγκεκριμένη άδεια ή πιστοποίηση.
  Από την ημερομηνία που θα υποβληθεί η αίτηση και τα δικαιολογητικά μέχρι να λάβει απάντηση ή να περάσουν οι 90 ημέρες, ο ενδιαφερόμενος δεν θεωρείται ότι έχει την άδεια ή την πιστοποίηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος θα περιμένει το πολύ 90 ημέρες. Πρόκειται για κλασσική πρακτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που προβλέπει και η ελληνική νομοθεσία με σκοπό να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων σε περίπτωση που η Διοίκηση δεν απαντάει σε συγκεκριμένο αίτημα αδειοδότησης.
  Η πρόθεση πάντως της Ε.Ε.Ε.Π. είναι να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στη χορήγηση των προβλεπομένων αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Τί σημαίνει ότι μετά από 90 ημέρες τεκμαίρεται η έκδοση της πιστοποίησης.
  δηλαδή βάλε τα μηχανήματα να δουλεύουν αλλά άμα και όταν τα ελέγξουμε μπορεί να σου βάλομε και πρόστιμο?