Άρθρο 11: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ

11.1 Ένα Ηλεκτρονικό Τεχνικό-Ψυχαγωγικό Παίγνιο, για να λάβει Πιστοποίηση Παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
11.1.1 Ο κατασκευαστής ή/και ο εισαγωγέας του να είναι πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π. και να αποτελούν μέλη του αντίστοιχου μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 10.3.
11.1.2 Να αποτελεί εφαρμογή λογισμικού που ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικά υποστηρικτικά μέσα (Hardware), η οποία, όταν εκτελείται, επηρεάζει την εξέλιξη του παιγνίου και επηρεάζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη, δηλαδή τις γνώσεις, τις επιλογές και τις δεξιότητές του.
11.1.3 Δεν θεωρείται Τεχνικό-Ψυχαγωγικό Παίγνιο εφαρμογή λογισμικού που ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε Παιγνιομηχάνημα, η μόνη αποστολή της οποίας είναι να ρυθμίζει ή να οδηγεί μέρη του μηχανήματος ή να παρουσιάζει πληροφορίες για την εξέλιξη του παιγνίου, χωρίς όμως το λογισμικό αυτό να συμμετέχει στην εξέλιξη του παιγνίου και να επηρεάζεται άμεσα από τον παίκτη.
11.1.4 Έχει αμιγώς τεχνικό-ψυχαγωγικό χαρακτήρα και σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής του δεν είναι ούτε μεταλλάσσεται σε Τυχερό Παίγνιο.
11.1.5 Έχει προσδιοριστεί το επιτρεπόμενο εύρος ηλικίας των παικτών, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων «Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιγνίδια» (Pan-European Game Information – “PEGI”).
11.1.6 Διαθέτει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.
11.1.7 Διαθέτει ρύθμιση ώστε, πριν την εισαγωγή του μέσου πληρωμής, να προβάλλονται στην οθόνη του πληροφορίες που περιλαμβάνουν την εμπορική του ονομασία, τον αριθμό πιστοποίησης του παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π., το επιτρεπόμενο ηλικιακό εύρος των χρηστών. Οι παραπάνω πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη με τέτοιο μέγεθος γραμμάτων και για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο παίκτης άνετα να τις διαβάζει.

 • 2 Ιουλίου 2012, 08:41 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Η δήλωση ότι το παιχνίδι δεν παραλλάσεται αφορά την αρχική κατασκευή του. Ότι δηλαδή «από τη μάνα του» δεν περιλαμβάνει τυχερή φάση. Δεν αφορά την δυνατότητα να μετατραπεί εκ των υστέρων, η οποία όπως σωστά παρατηρείτε δεν μπορεί να διασφαλιστεί εκ των προτέρων.
  Ευχαριστόυμε για το σχόλιο.

 • 1 Ιουλίου 2012, 14:39 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  11.1.2
  Ο νόμος απαιτεί αίτηση και πιστοποίηση ανά παίγνιο, η οποία γίνεται μια φορά. Με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά, το σχέδιο του κανονισμού εισάγει τη ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρθρου 10, με βάση την οποία: «Κατ’ εξαίρεση, για τα παίγνια που βρίσκονται στην αγορά μέχρι την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, σχετική αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι έχουν, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, την κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους.»
  Το ζήτημα, το οποίο θέτετε, χρήζει πρακτικής αντιμετώπισης. Όταν κάποιος που έχει ένα παιχνίδι το εμφανίσει πρώτος για πιστοποίηση, καταβάλλοντας και τα σχετικά παράβολα και τέλη, αυτό, μόλις πιστοποιηθεί, θα μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι χωρίς περαιτέρω κόστος. Ίσως, λοιπόν, θα ήταν μια καλή ιδέα να αναλάβει η Ομοσπονδία, εάν θέλει, ένα συντονιστικό ρόλο, ώστε να κατατεθούν για πιστοποίηση υφιστάμενα παιχνίδια με επιμερισμό του κόστους σε όλους όσους το έχουν και το εκμεταλλεύονται.
  11.1.4
  Ο ν. 4002/2011 (Α 180), στην περίπτωση α) του άρθρου 25, ορίζει: ««Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη.»
  Στην περίπτωση β) του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι: ««Τυχερά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής… Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα.»
  Οι παραπάνω ορισμοί του νόμου δεν μπορούν να μεταβληθούν από την Ε.Ε.Ε.Π.
  11.1.6
  Η παράγραφος αυτή περιγράφει μία από τις προϋποθέσεις πιστοποίησης ενός παιγνίου, η οποία είναι «Να διαθέτει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.»
  Αυτό το οποίο προσκομίζεται για να αποδειχθεί η παραπάνω προϋπόθεση περιγράφεται στο άρθρο 12 (12.3.5) και είναι:»Αναλυτική περιγραφή με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές κάθε παιγνίου, τις οδηγίες χρήσης, τον τρόπο διεξαγωγής, τη δομή και τους κανόνες του παιγνίου, όπως προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή τους, στην ελληνική γλώσσα.»
  Είναι φανερό ότι η έκταση των παραπάνω πληροφοριών είναι εξαρτημένη από τη συνθετότητα του κάθε παιχνιδιού. ‘Ενα απλό παιχνίδι χρειάζεται λιγότερα πράγματα απ’ ότι ένα πιο σύνθετο.
  11.1.7
  Αυτή η προϋπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πληροφόρηση των χρηστών και την προστασία των ανηλίκων. Αν υπάρχει πρόβλημα σαν κι αυτό που αναφέρετε, παρακαλούμε να μας προτείνετε έναν άλλο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Παράγραφος 11.1.2
  Το συγκεκριμένο μέτρο αποκλείει προγράμματα που διαθέτουν συλλογές παλαιών παιχνιδιών από 100 διαφορετικά παίγνια έως και 5000 χιλιάδες (mame) καθώς θα πρέπει το κάθε ένα από αυτά να πιστοποιηθεί. να καταθέσει 100 έως 5000 αιτήσεις και το χειρότερο 100έως 5000 τέλη που δεν γνωρίζουμε το ύψος του.

  Παράγραφος 11.1.4
  Θα πρέπει να εξηγηθεί με σαφήνεια πως προσδιορίζεται ο χαρακτήρας ενός αμιγώς τεχνικού ψυχαγωγικού?
  Ο 4002/2011 προσδιορίζει σαφέστατα την έννοια του τυχερού παιχνιδιού, θα τεθούν και νέα κριτήρια από την ΕΕΕΠ?
  Ποια θα είναι τα κριτήρια?

  Παράγραφος 11.1.6
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί όταν λέτε διαθέτει εννοείται να τις περιέχει στο πρόγραμμα του και να τις παρουσιάζει στην οθόνη του παιχνιδιού κατά την λειτουργία του , να περιέχονται γραμμένες το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων στο φάκελο της αίτησης.
  Τι οδηγίες θα χρειαζόταν ένα παίγνιο πχ.pacman

  Παράγραφος 11.1.7
  Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου πλήρης απαγόρευσης όλων των προϋπαρχόντων παιγνίων και όλων των παιγνίων που κυκλοφορούν στην διεθνή αγορά νέων και μεταχειρισμένων καθώς είναι πρωτόγνωρο διεθνώς μέτρο, δεν είναι πλέον δυνατή η ενσωμάτωση του στα υπάρχοντα παίγνια και είναι απίθανο οι κατασκευαστές να ενσωματώσουν ένα τέτοιο μέτρο για μια μικρή αγορά όπως της Ελλάδος. Στην Ελλάδα συνήθως εισάγονται μεταχειρισμένα παιχνίδια από περασμένα μοντέλα.

 • 29 Ιουνίου 2012, 12:10 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12.3.3. ΕΔΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟ . ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΘΕΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ )ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. ΕΑΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΕΡΟ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΧΝΙΔΙ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ.Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΗΓΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ,A.W.P. ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ,ΙΤΑΛΙΑ,ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ κ.λ.π. ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΣΟΔΑ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΗΜΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ.

 • 27 Ιουνίου 2012, 11:47 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΓΡΑΣ.
  Θα δούμε το παράδειγμα που είχατε την καλοσύνη να μας στείλετε.
  Ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία.

 • 26 Ιουνίου 2012, 20:04 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΓΡΑΣ

  Σε απάντηση στο Σχόλιο του χρήστη ‘Ε.Ε.Ε.Π.’ | 23 Ιουνίου 2012, 11:15.
  Δυστυχώς, κρίνοντας από τα παιχνίδια που βλέπω να κυκλοφορούν, τα οποία ενώ περιέχουν εικόνες βίας δεν είναι παράνομα (βλέπε ενδεικτικά: http://www.gametrailers.com/), τα κριτήρια καταλληλότητας του θεσμού Pan European Game Information (PEGI) είναι μαλλον υπερβολικά επιεική. Καλό θα ήταν να υπάρχουν άλλα, πιο αυστηρά κριτήρια καταλληλότητας.

 • 25 Ιουνίου 2012, 10:39 | ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ωραια αυτα που λετε αλλα ξεχνατε καποια πραγματα
  τεχνικα ψυχαγωγικα παιχνιδια υπαρχουν αυτη την στιγμη χιλιαδες
  πως θα γινουν αυτα που λετε?
  Αυτα που ζητατε γινονται μονο σε παιχνιδια τα οποια θα κατασκευαστουν απο εδω και περα
  σε αυτα που προυπαρχουν τι γινεται?
  θα ζητησουμε δηλαδη απο την sega να γραψει μεσα στο προγραμμα που εχει για το παιχνιδι της (software) τα στοιχεια που θελετε οταν το πιστοποιησετε?
  θα μας πουνε τουλαχιστον γραφικους για να μην αναφερω αλλους χαρακτηρισμους!
  καλο θα ειναι να μελετατε πρωτα τις προυπαρχουσες καταστασεις και μετα να κανετε προτασεις

 • 23 Ιουνίου 2012, 11:15 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΓΡΑΣ.
  Η κατάταξη των παιχνιδιών ανάλογα με την καταλληλότητα ανά ηλικία προσδιορίζεται με αρκετή επιτυχία απο τον ευρωπαικό θεσμό Pan European Game Information (PEGI). Αυτή είναι η μέθοδος που θα ακολουθήσουμε και στην κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών που θα ρυθμίσει ο κανονισμός.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 22 Ιουνίου 2012, 19:54 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΓΡΑΣ

  Δεν βλέπω να υπάρχουν περιορισμοί στο περιεχόμενο των παιχνιδιών. Πολλά από τα παιχνίδια που κυκλοφορούν σήμερα περιέχουν σκηνές βίας ακόμα και φρίκης. Τα παιχνίδια αυτά, άμεσα ή έμμεσα, οδηγούν σε εξοικείωση με τη βία, προβάλλουν τη βία ενώ είναι πολύ πιθανό και να προκαλούν βίαιες συμπεριφορές ή να τις ενισχύουν. Η χρήση τους πρέπει να απαγορευτεί όχι μόνο από τους ανηλίκους αλλά και από τους ενήλικες διότι και αυτοί είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στη χρήση βίας και επηρεάζουν τους ανηλίκους με τη συμπεριφορά τους.
  Επίσης, το σχέδιο κανονισμού πρέπει να έχει ως σκοπό να περιορίσει την εξάπλωση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και να αποθαρρύνει την τακτική ενασχόληση των πολιτών (ανηλίκων και ενηλίκων) με τα παιχνίδια αυτά, προς όφελος, άλλων, κατα γενική ομολογία πιο οφελίμων δραστηριοτήτων.
  Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια να προβάλλονται περισσότερο και να προτιμούνται σε σχέση με τα μη εκπαιδευτικά.

 • 22 Ιουνίου 2012, 15:08 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο nikos tsaoysogloy.
  Το καθήκον της ΕΕΕΠ είναι να εφαρμόζει τους νόμους. Τις πιστοποιήσεις που σχολιάζετε τις προβλέπει ο ν.4002/2011. Οι παιχνιδομηχανές έχουν μία απλή πιστοποίηση. Καταλαβαίνουμε την αγανάκτησή σας και ελπίζουμε ότι από την πρακτική μας θα αποδείξουμε ότι θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό που σωστά λέτε. Να δουλεύουν όλοι τίμια.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο

 • 22 Ιουνίου 2012, 13:27 | nikos tsaoysogloy

  πιστοποιηση παιχνιδιων παραδειγμα ολα τα ψυχαγωγικα υποθετω ερχονταιαπο το εξωτερικο πχ.ενα παιχνιδι οδηγησης διπλοκαμπινο θελει σφραγιδα οτι ειναι ψυχαγωγικο ελεος αυτπι οι κουτοφραγγοι που το εφτιαξαν πρεπει ναπαρουν το οκ απο την επιτροπη αληθεια ολα αυτα τα χρονια ο οπαπ και η ιντραλοτ απο ποιον ζηταγαν ποιστοποιηση μηπως αποτην ζημενς μηπως απο τον ακη μηπως απο τον τσουκατορε δεν πατε καλα αφηστε μας να δουλεψουμε τιμια τις ξερουμε τις επιτροπες και τα συμβουλεια 12χρονια τωραμας φτασατε στο μηδεν υπομονη ανοχη τελος .

 • 22 Ιουνίου 2012, 10:46 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ.
  Η πρόθεση της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να προσδιορίσει τι σημαίνει λογισμικό ενό παιχνιδιού και να το διακρίνει από άλλα βοηθητικά λογισμικά που δεν επηρεάζουν το παιγνίδι, αλλά λειτουργούν για παράδειγμα ενημερωτικά (μια οθόνη που δείχνει ηλεκτρονικά το σκορ ενός παιχνιδιού, ένα κάθισμα που ανεβοκατεβαίνει σε τεχνικά ψυχαγωγικά παιχνίδια που δεν είναι ηλεκτρονικά, άρα δεν χρειάζονται πιστοποίηση).
  Είναι αλήθεια ότι, μετά την παρατήρησή σας, βλέπουμε και την ανάποδη ανάγνωση. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι όπως: «επηρεάζει την εξέλιξη του παιγνίου και επηρεάζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη, δηλαδή τις γνώσεις, τις επιλογές και τις δεξιότητές του, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να τις συνυπολογίζει ώστε να χειραγωγεί το αποτέλεσμα του παιγνίου.»
  Πάντως, να θυμάστε ότι τα παιχνίδια που ρυθμίζει ο κανονισμός αυτός δεν είναι τυχερά, όπου πράγματι ο φόβος τον οποίο εκφράζετε θα ήταν πολύ πιο σημαντικός.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 21 Ιουνίου 2012, 20:54 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

  Άρθρο 11: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ

  11.1.2 Να αποτελεί εφαρμογή λογισμικού που ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικά υποστηρικτικά μέσα (Hardware), η οποία, όταν εκτελείται, επηρεάζει την εξέλιξη του παιγνίου και επηρεάζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη, δηλαδή τις γνώσεις, τις επιλογές και τις δεξιότητές του.

  ΕΡΩΤΗΣΗ: ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ, ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ¨ΔΙΑΒΑΖΕΙ¨ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΡΑ ΤΟΝ ¨ΚΛΕΒΕΙ¨; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΣ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.